… Z PERA NAŠEHO KRONIKÁŘE …
Historické připomenutí roku 2008
Obyvatelstvo a sociálně demografický vývoj
Stav k 1. 1. 2008 byl 1.069 obyvatel, k 31. 12. 2008 se počet obyvatel zvýšil
na 1.087 osob.
K trvalému pobytu se přihlásilo 23 osob:
Miluše Křivinková, Petr Teplý, Bohumil Dvořák, Helena Doležalová, Miroslav Troják,
Josef Ruml, Alena Zugarová, Barbora Bártová, Denisa Bártová, Stanislav Bárta, Radim
Šustr, Pavel Kroupa, Aleš Veselý, Kateřina Procházková, Lucie Procházková, Marie
Kociánová, Pavlína Hnátová, Jaroslav Hnát, Pavel Hnát, Michal Hnát, Karel Křivinka,
Kateřina Krátká, Silvie Krátká.
Odhlášeno bylo tentokrát jen 9 osob:
Jan Boucník, Dita Kolářová, Pavel Švejda, David Kincl, Michal Procházka, Michal
Sirka, Bronislav Trávníček, Michala Horváthová, Libor Skřivánek.
V roce 2008 se narodilo 10 dětí:
Nikola Bundálová, Eliška Stejskalová, Pavel Švejda, Monika Prchalová, Tadeáš Janák,
Ondřej Mauer, Ondřej Štěpánek, Tereza Melicharová, Tomáš Koutný, Kristýna Obrová.
Bohužel nás navždy opustilo 6 osob:
Naděžda Popelková, Otto Dvořák, Marie Hofericová, Františka Švoncová, Hedvika
Baldíková a Pavel Fuchs.
Během roku 2008 bylo uzavřeno 6 sňatků.
Bohužel ani trestných činů nebylo málo, během roku 2008 jich bylo na území
Radiměře spácháno deset a třináct přestupků.
Radiměřský zpravodaj Srpen 2014
1
Stěhování OÚ
Dne 18. února 2008 byl přestěhován Obecní úřad Radiměř do nové budovy, nově
rekonstruovaného, bývalého zdravotního střediska č.p. 170.
Nová knihovna
Od září 2008 zahájila svou činnost místní knihovna, tentokrát v nových prostorách,
v přízemí budovy nového Obecního úřadu.
Kniha o Radiměři
V průběhu roku bylo možné zakoupit na Obecním úřadu knihu o Radiměři
v ceně 70,– Kč a z německých zdrojů přeloženou Kroniku České a Moravské Radiměře
za 250,–Kč .
Základní škola
1. září byl zahájen nový školní rok. Do první třídy nastoupilo sedm dětí. Došlo
ke změnám v pedagogickém sboru, po mnoha letech odešel do důchodu Mgr. Jan
Švrčina, který na ZŠ Radiměř působil od roku 1979 jako učitel a později ředitel. Do srdcí
všech žáků se zapsal jako milovník hudby, organizátor prázdninových pobytů i vedoucí
pěveckého sboru. Patří mu velký dík za jeho práci.
Oslavy 100 let školy
Dne 21. června oslavila naše ZŠ 100 let od svého založení. V tento den
se ve spolupráci se SRPDŠ uskutečnily velké oslavy. Součástí oslav byla výstava obrazů
bratrů Prudilových, dále prezentace činnosti radiměřských včelařů, myslivců
a dobrovolných hasičů, výstava prací žáků a výstava historie školy, včetně fotografické
dokumentace. Program byl završen dětským programem s Michaelou Dolinovou
a večerní taneční zábavou. Celá akce se velmi vydařila. Oslavy navštívilo 750
návštěvníků. Na památku akce byla na školní zahradě vysazená pamětní lípa. Během
akce si mohli návštěvníci koupit pamětní almanach z historie školy s fotografiemi
absolventů a upomínkové předměty (svíčky, hrnečky, zvonky).
U příležitosti 100. založení ZŠ v Radiměři byla prodávána kniha Kronika České
a Moravské Radiměře, kterou z německého originálu přeložil a k vydání připravil pan
Karel Mauer.
Radiměřská ,,parnička“
V sobotu 14. června se v Semilech uskutečnil celorepublikový sraz parních
stříkaček, kterého se zúčastnila i naše radiměřská. V rámci oslav zdolala trasu v délce 3,5
km.
Návštěva arcibiskupa
Dne 15. listopadu navštívil naši farnost arcibiskup ThDr. Jan Graubner, který zde
sloužil slavnostní mši svatou v kostele sv. Anny. V ten samý den proběhlo na sále ZD
přátelské posezení s nim, kde kromě jiných aktivit vystoupil Radiměřský komorní sbor.
Radiměřský zpravodaj Srpen 2014
2
Průvodním slovem prováděl radiměřský rodák, herec Východočeského divadla
v Pardubicích pan Daniel Rumpík.
Sport
I v tomto roce pokračovaly ve své činnosti radiměřské fotbalové oddíly. Mohly už
trénovat na zrekonstruovaném trávníku. V roce 2008 byl fotbalový oddíl organizátorem
dvou plesů a diskotéky. Na hřišti byl v červnu uspořádán tradiční Den stavbařů. Oddíl
Sportu pro všechny pořádá pravidelná cvičení aerobiku, dětské dny a turistické výlety.
V rámci TJ působí družstvo žáků pod vedením Jiřího Kincla, Radka Škorpíka
a Romana Škrance. Družstvo dorostů vedl Pavel Juren, Pavel Fuchs a Pavel Sádovský.
Muže trénoval Bořivoj Peterka a Vladimír Trnečka. Pro velký zájem dětí byla otevřená
,,fotbalová školička“, tj. přípravka žákovského družstva pro děti ve věku 5 až 8 let.
Přípravku vedl Petr Maruš a Jindřich Kincl.
Počasí
Začátek roku nás potěšil silným sněžením, pak ale přišla obleva. V únoru
nastoupily silné mrazy kolem -20°C. V březnu zasáhl celé Česko orkán Emma
s intenzivním deštěm. Léto, hlavně červenec, přineslo tropické počasí, konec července
však byl ve znamení přívalových dešťů. 26. až 29. září přišlo babí léto. Listopad byl
poměrně teplý, na to jsme se potěšili s krátkých sněžením, ale prosinec byl opět teplotně
nadprůměrný a Vánoce byly ,,na blátě“.
zpracovala Peňázová Anna
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE 2014.
Volby do Zastupitelstva obce Radiměř se
budou konat ve dnech 10. a 11. října
2014 v
zasedací
místnosti
budovy
Obecního úřadu Radiměř, Radiměř
č.p. 170. V pátek 10. října 2014 se bude
hlasovat
od
14:00
do
22:00
hodin a v sobotu 11. října 2014 se bude hlasovat od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny na adresu jejich trvalého pobytu v Radiměři do poštovních
schránek nejpozději do úterý 7. října 2014. Voličem je svéprávný státní občan České
republiky, ale i státní občan jiného členského státu EU, který má trvalý pobyt v obci
a dosáhl věku 18 let a není-li omezen na osobní svobodě z důvodu výkonu trestu odnětí
svobody nebo z důvodu ochrany zdraví lidu (např. uzavřené infekční oddělení).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost PLATNÝM
OBČANSKÝM PRŮKAZEM.
Radiměřský zpravodaj Srpen 2014
3
BLESKOVÁ POVODEŇ 31.7. A 3.8.2014
Vážení spoluobčané, i naši obec po delší době zasáhl rozmar počasí ve formě
silných přívalových dešťů, které nám způsobily lokální povodeň. Jednalo se o
určité úseky v naší obci, kde byl stav kritický díky přítokům z polí a vysokým
sloupcům napršených srážek. Nejvíce byla zasažena obec od obecního úřadu
směrem na dolní konec, kde místy docházelo k mírnému vylití rozvodněného
potoka. Na základě této zkušenosti byla vytipována místa, kde bude potřeba
provést určitá opatření (např. prohloubení a vyčištění vodotečí atd.), aby byly
připraveny tyto vodoteče pojmout určitou kapacitu vody při případných vyšších
dešťových srážkách. Dále plánujeme vyvolat jednání s majiteli potočního
koryta a vodotečí dle Katastru nemovitostí – Lesy ČR, Povodí Moravy a Dyje
k provedení vyčistění a případné úpravě potočního koryta po celé obci.
Dále je určitě důležité, aby majitelé pozemků, přes které prochází vodoteče,
udržovali jejich průchozí stav. Touto povodní nám všem voda, která protekla
těmito koryty, ukázala, že je potřeba udržovat tyto vodoteče v dobrém stavu.
Kritická místa po této povodni máme zmapovaná a chceme je řešit co nejdříve.
Případné návrhy, jak vyřešit situaci lepšího odvodnění v kritických místech
obce,můžete podat písemně na obecní úřad.
Chtěl bych podotknout, že obec nebude řešit záležitosti, které se týkají spodní
vody. Občané, kteří mají své nemovitosti v oblastech, kde se tento jev
vyskytuje, si musí tuto záležitost řešit sami. Rád bych, abychom si všichni
uvědomili, že tyto deště, které v naší obci způsobily povodně, byly velice
extrémní. Na takový příval vody se nejsme schopni v určitých místech
připravit, ale můžeme tento jev co nejvíce eliminovat.
Radiměřský zpravodaj Září 2014
4
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych poděkoval všem občanům naší obce, kteří v kritických
dnech povodní projevili solidaritu a bez váhání přišli pomoci při stavění
pytlových zábran a jiné technické pomoci v úsecích, kde to bylo potřeba. Dále
mé poděkování patří naší hasičské výjezdové jednotce, která byla v činnosti
prakticky od první povodně 31.7. až do 4.8.2014 - všem těmto chlapům, kteří
monitorovali obec a pomáhali ochránit nemovitosti našich občanů čištěním
vodotečí, odčerpáváním vody ze sklepů a vytvořených lagun, které ohrožovaly
nemovitosti. Díky za jejich obětavost a zodpovědný přístup !!! Dále bych chtěl
touto cestou poděkovat veliteli výjezdové jednotky p. Romanovi Buchtovi,
který ve spolupráci se všemi členy výjezdové jednotky organizoval zásahy
prováděné při povodních. Protože při povodni byly v některých úsecích stavy
kritické a míst, která si vyžadovala zásah hasičů, přibývalo, pomáhali nám
i profesionálové ze Svitav, výjezdová jednotka z Pomezí a Rohozné. Pytle
s pískem nám zapůjčil Městský úřad Svitavy – odbor životního prostředí. Také
těmto všem patří poděkování za pomoc !
Roman Satrapa, starosta
Radiměřský zpravodaj Září 2014
5
PODĚKOVÁNÍ
Dne 31. července 2014 postihla Radiměř nečekaná blesková povodeň. Toho dne
u nás zazvonili tři mladí lidé. Zeptali se, zda nepotřebujeme pomoc. Jejich
pomoc jsme vřele uvítali, protože jsme s manželem nemocní. Byli jsme velmi
překvapení, jak tito mladí muži byli tak laskaví a ochotní pomoci v nouzi.
Pomohli nám v nejhorší chvíli. Měli rýče a začali dělat na zahradě zábrany,
které bránily proniknutí vody do našeho bytu.
Doufali jsme, že už takového nic nepřijde. Ale 3. srpna 2014 nás opět zaplavila
voda. Hasiči, pod vedením pana Romana Buchty, pomáhali, jak to bylo jen
možné. V ten den se přidali na pomoc další lidé. Dovolte mi, abych jmenovala
ochotné občany, kterým jsme vděční a to panu Markovi Kudláčkovi, Mirkovi
Kučerovi, slečně Lucii Zemánkové, Petrovi Jedličkovi, Jaroslavu Junkovi ml.,
Luboši Trnečkovi, slečně Lence Veselé a Tomáši Pulkovi. Nepomáhali jen tito
zmiňovaní obyvatelé Radiměře, ale i další, jejichž jména bohužel neznáme.
Tímto chceme všem velmi poděkovat. Jak je vidět, žijí tu lidé, kterým není
lhostejné neštěstí druhých. Jsme jim zavázáni. Děkujeme.
manželé Hana a Antonímanželé Hana a Antonín SkružníO
UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA SÍDLA KNIHOVNY
Místní knihovna od 11.9.2014 bude provozována opět v prostorách budovy
čp.213 - školní jídelny v přízemí. Provozní hodiny budou vyvěšeny na
vchodových dveřích do budovy a na webových stránkách obce. Provoz bude
v lichém týdnu ve čtvrtek.
SVOZ PYTLŮ S PÍSKEM
V měsíci září proběhne svoz pytlů s pískem, které byly rozmístěny po obci při
povodni 3.8.2014. Tyto pytle nám zapůjčilo Město Svitavy, odbor životního
prostředí.
SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Firma LIKO SVITAVY a.s. provede svoz
nebezpečného a velkoobjemového odpadu
v úterý 9.9.2014.
Nebezpečný odpad bude v pondělí 8.9.2014
v době od 14:00 do 19:00 hodin a v úterý
9.9.2014 od 6:30 do 8:00 hod vybírat
zaměstnanec obce v garáži v budově bývalého
obecního úřadu č.p. 167 (první zelená vrata od
silnice).
Radiměřský zpravodaj Září 2014
6
Nebezpečné odpady – jsou odpady, které mají nebezpečné vlastnosti a nesmí
se vyhazovat do popelnice, např. monočlánky, upotřebené oleje, olejové filtry,
nemrznoucí a brzdové kapaliny, barvy, lepidla, ředidla, spotřební chemie
z domácnosti, znečištěné textilie, železné nebo plastové obaly znečištěné
škodlivinami, ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, akumulátory (včetně
eletrolytu). Veškeré zařízení musí být kompletní, např. lednice včetně
kompresoru.
Velkoobjemový odpad můžete ukládat na 3 stanovištích – na dolním konci
u dolní hasičárny, před budovou bývalého obecního úřadu č.p. 167 (prostranství
u kontejnerů) a na horním konci na točně - v pondělí 8.9.2014 od 14:00 do
19:00 hodin a v úterý 9.9.2014 od 6:30 do 8:00 hodin. Organizačně vše budou
zajišťovat zaměstnanci obce. Je třeba respektovat jejich pokyny!
Velkoobjemový odpad – je považován odpad komunální povahy, který nelze
uložit do popelnice. Jedná se o vyřazené kusy nábytku, koberce, lina, staré
matrace, dětské kočárky, apod. V rámci svozu mohou být též odebrány staré
oděvy a textilie, vyřazená obuv, molitan.
Žádáme občany, aby na svozová místa dávali POUZE zmíněný odpad.
Do velkoobjemového odpadu NEPATŘÍ asfaltové lepenky, eternit, stavební suť,
okna, dveře, autoskla, keramické výrobky, (tzn. umyvadla, záchodové mísy,
atd.) a velké traktorové pneumatiky. Tyto odpady je nutno zlikvidovat ve
sběrném dvoře ve Svitavách.
OZNÁMENÍ – O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ – VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA –
ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI P.Č. 879/2
Oznámení je vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu a zároveň elektronicky
na elektronické úřední desce na webových stránkách obce www.obecradimer.cz.
INFORMACE NA ODKAZ NA
LETECKÉ FOTOGRAFIE NA ÚVODNÍ
STRÁNCE WEBOVÝCH STRÁNEK
OBCE RADIMĚŘU
Pokud chcete shlédnout obec Radiměř z ptačí
perspektivy, rozklikněte odkaz na úvodní
stránce webových stránek obce.
Radiměřský zpravodaj Září 2014
7
STAVEBNÍ PRÁCE O PRÁZDNINÁCH
O letošních prázdninách panoval v naší obci nebývalý stavební ruch. Celkem
jsme najednou prováděli pět stavebních akcí.
Oprava dvora základní školy
Provádělo se zadláždění celého dvora s opravou schodiště. Zároveň se provedlo
odvodnění okapů a celé plochy dvora.
Oprava střechy dolní hasičárny
Byla provedena kompletní výměna střechy a ze tří stran se provedlo
oddrenážování základů budovy . Na tuto akci jsme dostali dotaci přes MAS
Svitava ve výši kolem 200.000,- Kč
Tyto menší stavební práce provedli ve velmi dobré kvalitě místní živnostníci p.
Miklánek František a Myška Miroslav, kterým za provedenou práci děkujeme.
Zateplení mateřské školy
Před dokončením je zateplení naší mateřské školy. Bylo provedeno kompletní
zateplení obvodových stěn a stropů,výměna oken a venkovních dveří. Na tuto
akci byla rovněž získána dotace a to z Ministerstva životního prostředí ve výši
cca 950.000,- Kč.
Oprava opěrné zdi u kostela
V půli července začala oprava havarijního stavu opěrné zdi . Byly provedeny
nové základy včetně vyztužení armaturou. Dále pokračuje vyzdívka opěrné zdi
ze stávajícího vybouraného kamene s přibetonováním a výztuhou. Došlo
zároveň k rozšíření vozovky .Celá stavba by měla být hotova do půlky září.
Myslím si, že po kompletním dokončení bude celá oblast s opravenou farou,
kostelem a základní školou jednou z nejkrásnějších lokalit naší obce.
Regenerace veřejné zeleně
V červenci začaly práce na regeneraci veřejné zeleně v naší obci. Týká se to
v současné době hlavně ozdravných řezů . Veškeré práce budou dokončeny
v příštím roce.Také na tyto práce byla získána dotace.
Josef Češka, místostarosta obce
Radiměřský zpravodaj Září 2014
8
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - NOVÉ RODINNÉ DOMY
Dne 17.9.2014 od 17.00 do 18.00 hodin se uskuteční den otevřených dveří pro
zájemce o koupi nových rodinných domků v areálu bývalé Rasty. Bude možno
prohlédnout vnitřní prostory těchto domů, přítomen bude majitel ing. Jan
Hikele, který Vám zodpoví případné dotazy.
Z NAŠÍ FARNOSTI -OHLÉDNUTÍ
Poslední červencová „pouťová“ neděle byla snad pro všechny, kteří navštívili
náš krásný kostel sv. Anny, opravdu nezapomenutelným zážitkem.
Pan farář P. Michut se zasloužil o to, že byly včas (i když s vypětím a velkým
nasazením mnoha zainteresovaných lidí) opraveny tři zdejší pamětihodnosti.
Každého musel zaujmout zrestaurovaný reliéf nad hlavním vchodem – sv. Anny
Samotřetí. Dále obnovení velkého dřevěného kříže a také hrobky z konce 19.
století manželů J. a V. Haberhauerových, zdejších významných občanů, kteří
měli v minulosti nemalou zásluhu na rozvoji tehdejší Radiměře – Rothmühlu. I
jejich potomci, manželé A. a O. Haberhauerovi z Německa, kteří se zúčastnili
této oslavy, se také z veliké části finančně na těchto opravách podíleli.
Asi největším zážitkem byla mše propojená zpěvem a chrámovou hudbou
profesionálního souboru z Brna „Musica Figuralis“. Umělci nejen z Brna, ale i
Vídně, hráli na dobové nástroje chrámové skladby, které před více než 200 lety
složil Mauer Haberhauer, který měl v naší obci kořeny. V brněnských archivech
byly tyto skladby objeveny a v Radiměři mohla takto zaznít obnovená premiéra
tohoto velkého, i když nám neznámého skladatele – jezuity.
Průběh celé mše, ale i obřady před kostelem, byly profesionálně kamerou
zdokumentovány. Myslím, že bude dosti těch, kdo by si chtěli tuto mimořádnou
událost připomenout i v klidu domova. Proto by bylo možno v případě zájmu
Radiměřský zpravodaj Září 2014
9
objednat si toto DVD, kde budou 3 soubory:
- Celá mše s obrazem
- Samotná hudba
- Foto ze mše a posezení na faře
Předběžná cena DVD je asi 150,00 Kč za kus. Zájemci mohou volat na obecní
úřad na telefonní číslo 461 594 133. Možná je to i vhodný typ na nevšední
vánoční dárek.
Jenom doufejme, že po této opravdu jedinečné slavnosti nebudeme chodit na
nedělní mše bez doprovodu varhan. Totiž náš dosavadní varhaník pan Janák se
stěhuje z Radiměře a náhrada je zatím nejistá. Proto, kdo byste měli zájem,
popř. věděli o někom, kdo by měl na tento vznešený nástroj chuť a odvahu si
zahrát a doprovázet nedělní mše (popř. se i střídat), dejte, prosím, vědět.
(kontaktujte rovněž obecní úřad na tel. 461 594 133)
V.Šustrová
ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OTEVŘENÝ DOPIS
Pane místostarosto Josefe Češko,
jsem nucen reagovat, tímto otevřeným dopisem, na Váš příspěvek ze srpnového
zpravodaje obce Radiměř, vztahující se k mé osobě, neboť nejsem povinen
strpět Vaše útoky na moji osobu, které jsou způsobilé poškodit moji pověst.
Vámi prezentovaná tvrzení jsou zavádějící, vytržená z kontextu, a jako taková
nemají poctivou informační hodnotu. Vámi uvedený popis procesního postupu
Radiměřský zpravodaj Září 2014
10
dle trestního řádu v dané věci neodpovídá skutečnosti, což svědčí o Vaší
základní neznalosti trestního práva. Pokud míníte někoho kritizovat
v souvislosti s úkony, vykonanými orgány činnými v trestním řízení, poznejte
nejdříve, prosím, zákonnou proceduru, danou trestním řádem.
Pokud uvádíte, že jsem podal ,,trestní oznámení, ze kterého mělo vyplývat, že
jste se dopustil trestného činu podvodu při získání dotace“, pak sděluji, že tak
tomu není a Vy nepíšete pravdu, resp., nesdělujete občanům dostatečně
konkrétní údaj, jež by jim umožnil poznat skutkový stav. Dále pak Vás odkazuji
na účel a smysl té činnosti orgánů činných v trestním řízení, které probíhá
(také) na podkladě trestního řádu, a která se nazývá prověřování a předchází
přípravnému trestnímu řízení, resp. řízení před soudem.
Z vašeho článku lze vyvozovat ( a je za tím účelem dle mého přesvědčení
napsán), že jsem na Vás podal trestní oznámení v souvislosti s tím, že jste
prospěl obci a se záměrem Vám ublížit. Tak tomu ovšem nebylo. Jde
o informační, resp. argumentační faul z vaší strany.
Vězte, pane místostarosto, že (veřejné) odsouzení toho, kdo iniciuje ve vztahu k
potenciálnímu pachateli neadresné prověření (k tomu oprávněnými orgány)
něčeho, o čem má za to, že jde proti zájmům občanů, nesvědčí o schopnosti
veřejně činné osoby (tedy Vás), nést politickou a společenskou odpovědnost za
svoji vládu nad ostatními občany. Pokud jste byl jakkoliv dotčen konkrétními
úkony orgánů činných v trestním řízení, pak se tak stalo nepochybně v rámci
zákona. Dovoluji si Vás upozornit na to, že by Vám mělo být známo, že strpět
výkon veřejné moci v rámci zákona je povinností každého občana, nejste
výjimkou, pane místostarosto. Řádný výkon funkce místostarosty, člena rady a
zastupitelstva obce, v jehož rámci jste přispěl ve prospěch nás občanů, je pak
Vaší samozřejmou a zákonnou povinností, vyplývající pro Vás z mandátu, který
Vám občané svěřili ve volbách.
Závěrem pak dovolte pane místostarosto, abych Vám připomněl, že právě Vy
jste tím, kdo je spoluzodpovědný za rozsáhlé porušování zákonů za Vaší vlády v
naší obci, např. při Vašem hlasování v zastupitelstvu dne 11.12.2012, kdy jste
hlasoval ve prospěch osoby, s níž jste byl v závazkovém vztahu, aniž jste vztah
k dotčené osobě včas přiznal (šlo tedy dle mého přesvědčení o porušení zákona
o střetu zájmů z Vaší strany), nebo kdy starosta obce vydává protiprávní
rozhodnutí ve správním řízení, rušená odvolacím orgánem pro nezákonnost, což
je zřejmé i z webových stránek naší obce.
Věřím pane místostarosto, že Vaše další konání bude vedeno veřejným zájmem
a prospěchem všech občanů.
Miloslav Kopecký
Radiměřský zpravodaj Září 2014
11
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Srdečně blahopřejeme všem, kteří v měsíci září oslaví
své životní jubileum
Svoboda
Zdeněk
85
Sedlák
Josef
67
Pidhorodecký
Štěpán
85
Peterková
Libuše
67
Winklerová
Zdenka
82
Komoňová
Berta
81
Doležalová
Julie
81
Trávníčková
Irma
80
Drdlová
Jarmila
79
Schaffer
Drahoslav
78
Havlíček
Dalibor
77
Schafferová
Věra
76
Miklánek
František
75
Kupčíková
Edita
75
Ther
Jan
70
Svobodová
Aloisie
70
Haraštová
Zdeňka
70
Wiselka
Rudolf
67
Přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Vydává Obecní úřad Radiměř, PSČ 569 07. Evidenční číslo MK ČR E 12032. Redakční rada:
Mgr.Jaroslav Junek, Mgr.Radka Satrapová, e-mail pro příspěvky: [email protected]
Příspěvky nejsou redakčně upravovány. Zpravodaj je v elektronické podobě k dispozici na webových
stránkách obce www.radimer.net. Neprošlo jazykovou úpravou. E-mail: [email protected] Uzávěrka
příštího čísla bude 20.září 2014
Radiměřský zpravodaj Září 2014
12
Download

Září 2014.pdf