ročník 18, číslo104 | říjen 2012
Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, dnes se
s vámi chci podělit o velmi příjemný zážitek minulého víkendu.
Na pozvání Klubu důchodců přijeli naši milí slovenští přátelé
z Krajného. Čekala na ně dvojice žen v překrásných chrlických krojích a s nimi i organizátorky, které se postaraly o přípravu sálu v ÚSP, nádhernou
květinovou výzdobu i dekoraci
před vchodem.
Na stolech bylo připraveno
pohoštění, které ženy zajistily
převážně z vlastních zdrojů.
Setkání bylo velmi milé a já
jsem si při uvítací řeči uvědomila, jak je důležité, že se spolupráce, kterou započali naši předchůdci, daří udržovat od nejmladší generace až po tu nejstarší. Současné vedení radnice
v ní s radostí pokračuje. Jedním
z důkazů je naše účast na setkání
Čechů a Slováků při oslavách
Česko-slovenské vzájemnosti na
kopci Velká Javořina. Právě zde
Setkání seniorů Chrlice-Krajné
se v neděli 29.7.2012 vysoko
v kopcích pod širým nebem, na
hranici mezi oběma státy sešly
stovky lidí z obou stran, aby společně strávily tento den.
Spolu s paní místostarostkou a představiteli obce Krajné
jsme se zúčastnili slavnostního
setkání, které se uskutečňuje
již mnoho let. Letos, 20 let po
rozdělení společného státu, přijeli i nejvyšší představitelé obou
národů. Premiéři Nečas a Fico,
předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcová, předseda
senátu ČR a mnoho dalších oficiálních hostů. V přírodním amfi-
teátru se střídali lidoví umělci
z blízkých i vzdálenějších obcí,
aby svými písněmi a tancem
představili folklór svého kraje
Pozvánky
Pozvánky
str. 2
Volby do zastupitelstev
str. 4
krajů
Oznamka
str. 4–5
Krojované slavnosti
str. 9–10
Co k obědu?
str. 15
a oslavili odvěké přátelství Čechů
a Slováků. A bylo se opravdu na
co dívat. Až poslední vystoupení
Hradišťanu náhle ukončil prudký
déšť, ale krásné vzpomínky na
tuto akci nám nepokazil.
Je příjemné, že můžeme přivítat přátele vždy, když má naše
městská část slavnostní akci.
Podobný charakter by měla mít
i naše setkávání s představiteli
spřáteleného rakouského města
Laa an der Thaya, se kterými
předchozí vedení radnice také
navázalo spolupráci. I my jsme
se vzájemně navštívili, pozvali
jsme rakouské hosty na Burčákové slavnosti, ale vzhledem
Oslavy Česko-slovenské vzájemnosti, Velká Javořina 2012
Pozvánky, zprávy RMČ a ZMČ
Chrlické OKO • říjen 2012
ke značné jazykové bariéře, kterou pociťují nejen představitelé
radnice, ale i členové jednotlivých spolků, nemůžeme zahájit žádný dlouhodobější projekt, ve kterém by se setkávali
např. sportovci, hasiči nebo žáci
místní školy. Určitě ale budeme
i nadále iniciovat vzájemné přátelské návštěvy.
Doufám, že vždy budeme
mít v Chrlicích novinku, se kterou se budeme moci prezentovat.
V loňském roce byla dokončena
oprava kapličky, v letošním roce
bude naší chloubou nově opravená zvonice.
Chybí nám už jen zvoník,
který by dokázal ve slavnostní
dny zvon správně rozeznít.
Další příjemná změna čeká
návštěvníky sklepa „Pod radnicí“. Nově opravené sociální
zařízení umocní příjemné kul-
turní zážitky již tradičních programů - Pátek v 7 a dalších společenských akcí.
Zvonice v novém
Po dlouhodobé snaze bude
zahájena stavba přestupního terminálu před chrlickým nádražím. Řešení, jak zajistit finanční
prostředky k její realizaci jsme
společně s vedením města Brna
hledali více než rok. Začátkem října by měla být zahájena
oprava povrchu silnice na ulici
U viaduktu. I v tomto případě jde
o dlouhodobě požadovanou a neustále urgovanou akci.
V letošním školním roce
měly, podle loňských předpokladů, předškolní děti nastupovat do nových tříd MŠ. Jde
o stále plánovanou přístavbu MŠ
na ulici Šromova. Není v našich
silách tuto stavbu urychlit, zdržení je způsobeno administrativními problémy na magistrátě
města Brna, ale realizace stavby
je opravdu jen oddálena. Na podzim bychom se měli zahájení
prací přece jen dočkat. Do ukončení stavby budou v provozu stávající třídy, které kapacitou pro
chrlické děti postačí. Po dokon-
čení přístavby pocítí velkou
úlevu školní družina, která bude
moci využít místnosti MŠ.
Opravu, která bude finančně
značně
nákladná,
vyžaduje
kamenná zídka před základní
školou. Nejprve se zdálo, že
bude dostačující oprava rozpadlé
horní betonové plochy na zídce,
ale odborníci odhalili, že je nutná
celková oprava. Její realizaci připravujeme na příští rok.
Toto je jen část materiálních problémů a já se ráda vrátím k příjemným zprávám.
Čeká nás krásná akce v sobotu
13.10., kdy dopoledne přivítáme
nové občánky Chrlic a odpoledne od 15.00 hod. oslavíme
společně s jubilanty jejich narozeniny. Věřím, že i vás ostatní
čekají příjemné podzimní dny
a upřímně vám je přeji.
Bc. Ivana Telecká, starostka
Pozvánky
Klub žen ve spolupráci s MČ a ÚSP Brno-Chrlice pořádá
DÝŇOBRANÍ v pátek – 5. října 2012
Začátek v 16 hodin v zámecké zahradě, hry pro děti, hudba, program
zajištěn. Všichni jsou srdečně zváni, dýňovým produktům a fantazii se
meze nekladou! Přijďte a podělte se s námi i Vy - Vaše zkušenosti, rady,
kulinářské speciality velice rádi uvítáme !! Zve Klub žen Brno - Chrlice.
POZVÁNKA NA VÝLET
KLUB PŘÁTEL TURISTIKY CHRLICE Vás zve na výlet v sobotu dne 6.10.2012
Trasa:
Sraz na Chrlickém n. 7.45 autobus č. 63 v 7.52 hod.
Tetčice-Žebětín-Bystrc přístaviště
Vzdálenost:
19 km
Převýšení:
130 m
Bližší informace: pan Jiří Ronza (736 112 096), jste srdečně zváni!!!
Zprávy RMČ a ZMČ
Představujeme Vám…
Mgr. Renata Pokorná – nová
tajemnice Úřadu městské části
Brno-Chrlice
Vážení
občané,
dovolte,
abych se Vám představila ve
funkci tajemnice Úřadu městské
2
části Brno-Chrlice. Je pro mne
velkou ctí, že jsem byla na tuto
pozici vybrána, a věřím, že naplním pozitivní očekávání vedení
radnice. Ráda bych se zasloužila o zefektivnění chodu úřadu,
zvýšení úrovně a zkvalitnění
jeho práce.
Doposud jsem pracovala na
Úřadě městské části Brno-Tu-
řany, kde jsem získala celkem
jedenáctiletou praxi práce na
úřadě, část ve funkci právničky
a později též ve funkci vedoucí
odboru.
Dále by Vás mohlo zajímat,
že ačkoliv v Chrlicích nebydlím,
mám zde kořeny.
Moje babička totiž pocházela z Chrlic a bydlela na ulici
Zprávy RMČ a ZMČ
K Lázinkám a později na ulici
V rejích.
Na závěr bych Vás chtěla
vyzvat, abyste se na mne bez
obav obraceli se svými dotazy,
náměty či připomínkami k práci
úřadu. Jsem Vám k dispozici
Chrlické OKO • říjen 2012
v pracovních dnech v obvyklou
pracovní dobu na Úřadě městské
části Brno-Chrlice.
•
•
Mgr. Renata Pokorná,
tajemnice ÚMČ
Zprávy z Rady
a Zastupitelstva
MČ Brno-Chrlice
Z 39. schůze rady konané dne 13. 6. 2012
RMČ
• schválila návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro JSDH na rok
2012 ve výši 43.000,- Kč
• schválila použití provozních finančních prostředků v předpokládané výši
do 55.000,-Kč ze schváleného rozpočtu na rok 2012 pro ZŠ a MŠ, Brno,
J. Broskvy 3 na pokrytí výdajů aktivity 6. a 7., konané ve dnech 22.6. –
24.6.2012 přeshraničního projektu „Tancuj, maluj, spievaj, cez hranice snívaj“
z 40. schůze rady konané dne 27. 6. 2012
RMČ
• schválila finanční příspěvky organizacím z rozpočtu MČ Brno-Chrlice:
Nadační fond Slunečnice – 15.000,- Kč; Česká tábornická unie T.K.Cassiopeia
3 500,- Kč; Brněnské společnosti příznivců letců RAF Emila Bočka 3 000,- Kč
• souhlasila se zjednodušeným územním řízením stavby na pozemku p.č. 1501
k.ú. Chrlice
• schválila přijetí daru od firmy Husqvarna v hodnotě 20.529,-Kč pro ZŠ a MŠ,
Brno, J. Broskvy 3
z 41. schůze rady konané dne 17. 7. 2012
RMČ
• schválila rozpočtové opatření č. 12/2012 a postoupila rozpočtové opatření
č. 12/2012 na vědomí ZMČ
• vzala na vědomí čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za 1-6/2012, VHČ –
bytový dům a postoupila materiál k projednání na ZMČ Brno–Chrlice
• schválila podání návrhu na neinvestiční transfer z rozpočtu města Brna na
rok 2013 pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů MČ Brno-Chrlice ve výši
300.000,-Kč
• souhlasila s obsahem návrhu aktualizace investičního záměru na akci „Vícefunkční objekt-hasičská zbrojnice, archiv a sklad ÚMČ Brno-Chrlice a zázemí
pro skupinu údržby při MČ Brno-Chrlice“ bez připomínek
• souhlasila s použitím chrlického znaku na hasičské vlajce SDH Brno-Chrlice,
na domovenkách uniforem členů SDH Brno–Chrlice a na plakátech pro akci
„Rockové chrlení 2012 “
• udělila výjimku dle čl. 4 obecně závazné vyhlášky smB č. 20/2009 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku pro konání kulturní akce „Rockové chrlení 2012 v sobotu dne 28.7.2012 od 14.00 hod. do
29.7.2012 do 01.00 hod.
• vybrala v souladu s návrhem komise pro otvírání a hodnocení nabídek pro realizaci VZ „Oprava stavby zvonice na ul. Zámecká“firmu KAVESTAV s.r.o.
za cenu 166.010,-Kč vč. DPH
• vybrala pro realizaci VZ malého rozsahu „Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska,
k.ú.Chrlice“ firmu Šarapatka s.r.o. a schválila předložený návrh smlouvy na VZ
„Ošetření dřevin v lokalitě Splaviska, k.ú.Chrlice“
• schválila záměr obce č. 19 pronajmout pozemek p.č. 2719 o výměře 71 656 m2
k.ú. Chrlice
• schválila záměr obce č. 20 pronajmout pozemky p.č. 1238/22, k.ú. Chrlice
o výměře 21 m2 , ostatní plocha a pozemek p.č. 1238/34 k.ú. Chrlice o výměře
46 m2 ostatní plocha, ve vlastnictví smB
z 42. schůze rady konané dne 1. 8. 2012
RMČ
• schválila rozpočtové opatření č. 13/2012
• souhlasila s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor – obecní garáže
č. 2/06 s nájemcem Ing. Vladimírem Štěpánkem dohodou ke dni 31.7.2012
•
•
a souhlasila s předloženým návrhem dohody na ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor – obecní garáže č. 2/06
schválila záměr obce č. 21 pronajmout garážové stání ve dvojgaráži v bytovém
domě Ctiradova 27, 643 00 Brno
neměla připomínky k návrhu dispozice s majetkem smB p.č. 572/6 a 908/1 k.ú.
Chrlice v rámci stavby rekonstrukce VTL RS Brno – Okrajová
uložila referátu majetkovému ÚMČ Brno–Chrlice požádat o svěření pozemků
p.č. 4244, p.č. 4245, p.č. 4246, p.č. 4247, p.č. 4248, p.č. 4249, p.č. 4250, p.č. 4251,
p.č. 4252 k.ú. Chrlice za účelem pronájmu k zemědělskému obhospodařování
schválila finanční příspěvek ve výši 5000,- Kč z rozpočtu MČ Brno-Chrlice
TyfloCentru Brno, o.p.s.
schválila udělení finančních darů za práci v I. pololetí roku 2012 členům
komisí, kteří nejsou členy ZMČ
z 43. mimořádné schůze rady konané dne 15. 8. 2012
RMČ
• schválila uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí se společností E.ON Distribuce, a.s. týkající se připojení
odběrného místa – budoucí víceúčelové haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě elektrické energie za cenu 40 000 Kč. Text smlouvy
je uveden v příloze č. 1 zápisu
z 44. schůze rady konané dne 22. 8. 2012
RMČ
• svěřila starostce rozhodování o záměrech městské části Brno-Chrlice dle § 39
zákona o obcích
• souhlasila s kácením dřevin na pozemku p.č. 1588/1 k.ú.Chrlice a s náhradní
výsadbou dřevin na tomto pozemku dle předloženého projektu „Příprava
a realizace prvků územního systému ekologické stability – ÚSES v k.ú.Chrlice“
• schválila darování praporu a žerdi občanskému sdružení Sbor dobrovolných
hasičů Brno-Chrlice
• schválila výpůjčku 20 zahradních setů Petru Křesťanovi
• neměla připomínek k provozu veřejné dopravy na území městské části BrnoChrlice a navrhla, aby do městské části zajížděl autobus přepravující cestující
zdarma do nákupního centra Olympia
• uložila ÚMČ zaslat na Odbor dopravy MMB dopis na podporu žádosti Ústavu
sociální péče pro zrakově postižené v Brně Chrlicích o doplnění dopravního
značení a úpravu nevyhovující šířky chodníku v městské části
z 45. mimořádné schůze rady konané dne 4. 9. 2012
RMČ
• schválila uzavření smlouvy se společností JMP Net, s.r.o. o připojení k distribuční soustavě týkající se připojení odběrného místa – budoucí víceúčelové
haly na pozemku p.č. 1237/1 k.ú. Chrlice k distribuční soustavě plynu
z 46. schůze rady konané dne 12. 9. 2012
RMČ
• zhodnotila práci ředitelky ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 kladně, ale nenavrhla
poskytnutí mimořádné odměny
• souhlasila s nabytím 13 ks kancelářských otočných židlí a 1 ks inkoustové tiskárny Canon iP 3000 do majetku ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 darem
• schválila pronájem pozemku p.č. 1032 a části pozemku p.č. 1033 k.ú. Chrlice
• schválila pronájem pozemku p.č. 2719 k.ú. Chrlice zájemci, který nabídl nejvyšší nájemné
• schválila pronájem garážového stání v bytovém domě Ctiradova 27
• schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Ing. Zdeňkem Šarapatkou týkajícího se víceprací při kácení a ošetření dřevin v lokalitě Splaviska za cenu
5.400,- Kč vč. DPH
• neměla připomínky ke stavbě „REKO MS Brno – Břetislavova, č. stavby
58 283“ a souhlasila se zjednodušeným územním řízením
• schválila záměr budoucího využití pozemků v lokalitě Padělky, Horní louky
a Pod strání jako sportovní a relaxační zóny za těchto podmínek: oblast
zůstane veřejně přístupná, sportovní a relaxační zóna bude vybudována a provozována v souladu s příslušnými právními předpisy a rozhodnutími správních orgánů, Městská část Brno-Chrlice se nebude finančně podílet na vybudování ani na provozu této zóny
z 12. zasedání zastupitelstva konaného dne 20. 6.
2012
ZMČ
• souhlasilo bez výhrad s hospodařením MČ Brno-Chrlice a schválilo Závěrečný
účet hospodaření MČ Brno-Chrlice za rok 2011
• schválilo rozpočtové opatření č.8/2012, č. 9/2012, č. 10/2012 a č. 11/2012
• nesouhlasilo s prodejem pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
p.č.3282 k.ú.Chrlice o výměře 595 m2 a p.č.3283 k.ú.Chrlice o výměře 3547 m2
společnosti SETRA, spol.s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, 617 00 Brno-Trnitá
• souhlasilo se změnou Územního plánu města Brna u pozemků ve
3
Zprávy RMČ a ZMČ, oznamka
Chrlické OKO • říjen 2012
vlastnictví paní Květoslavy Benešové, bytem Rebešovická 121/37, 643 00 Brno,
p.č.2137 k.ú.Chrlice a p.č.2145/2 k.ú.Chrlice – změna z návrhové plochy pro
dopravu (DG – hromadné odstavné a parkovací garáže) na stabilizovanou plochu pro bydlení (BO – bydlení všeobecné – nebo BP – bydlení předměstské)
z 13. zasedání zastupitelstva konaného dne 15. 8. 2012
ZMČ
• vzalo bez připomínek na vědomí Čerpání rozpočtu MČ Brno-Chrlice za období
1-6/2012 včetně vedlejší hospodářské činnosti (VHČ) – bytový dům, Ctiradova 27
• nedoporučilo prodej pozemku p.č.221/53 v k.ú.Chrlice o výměře 20 m² ve vlastnictví statutárního města Brna, majitelům stavby garáže na tomto pozemku
• nemělo připomínky k návrhu Obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, o shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu
Volby do zastupitelstev krajů 2012
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. V případě chybějících nebo poškozených
hlasovacích lístků může volič požádat ÚMČ Brno-Chrlice (tel.545
220 596; 545 427 211) o dodání nových nebo si je vyzvednout přímo
na úřadě. Na požádání obdrží volič hlasovací lístky i ve dnech voleb
ve volební místnosti.
Termín voleb:
pátek 12.10.2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobota 13.10.2012 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan ČR, který
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen
k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Nově má volič možnost hlasovat ve volbách do zastupitelstev
krajů na voličský průkaz.
Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský
průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu, tj.volič s trvalým pobytem v Jihomoravském
kraji může volit v kterémkoli volebním okrsku pouze Jihomoravského kraje atd.
O voličský průkaz lze požádat těmito způsoby:
• žádostí v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče
• žádostí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče
• žádostí v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky
Písemné žádosti o vydání voličského průkazu musí být příslušnému
obecnímu úřadu doručeny nejpozději do 5.října 2012.
• osobně – v tomto případě není vyžadována písemná žádost
Volič s trvalým pobytem v MČ Brno-Chrlice může požádat ÚMČ
Brno-Chrlice (v úřední dny PO, ST; pí.Houšťová tel.545 220 596)
o vydání voličského průkazu nejpozději do 10.října 2012 do 16.00
hod.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
ÚMČ Brno-Chrlice (tel.545 220 596; 545 427 211) a ve dnech voleb
příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Volební okrsky a volební místnosti v MČ Brno-Chrlice:
okrsek č.343 – volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3
• pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
Jana Broskvy, Kunešova, Nad Nádražím, Nad Topoly, Obilní,
Pěkná, Půvabná, Rebešovická, Rozkošná, U Jezu, Vilová,
Zámecká
okrsek č.344 - volební místnost v ZŠ Jana Broskvy 3
• pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
Jánošíkova, K Sídlišti, Podhrázní, Pod Mezí, Roviny, Spádová,
Šromova, Tovární
okrsek č.345 - volební místnost na ÚMČ Brno-Chrlice, Chrlické
nám.4
• pro voliče, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na ulicích:
Blümlova, Břetislavova, Ctiradova, Chrlické nám., Davídkova, Ernsta Macha, K Lázinkám, Na Mlatech, Okrajová, Pod
Hejdou, Prokešova, U Dráhy, U Ústavu, U Viaduktu, U Zbrojnice, V Rejích, Výspa, Západní
Veškeré informace k volbám do zastupitelstev krajů jsou zveřejněny
na www.chrlice.brno.cz
ÚMČ Brno-Chrlice, Odbor hospodářsko-technický
Oznamka
POZOR - BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
Blokové čištění vozovek v naší
městské části proběhne ve dnech:
26.10. a 2.11.2012 od 8,00 do
16,00 hod.
26.10. budou čištěny vozovky
ulic:
K Lázinkám, Pod Hejdou,
Blümlova, parkoviště při ul.
Blümlova, Na Mlatech, Proke-
4
šova, Prokešova-Chrlické nám.,
parkoviště za ÚMČ, parkoviště
před Tip sportem, U Dráhy, Jana
Broskvy, Obilní, Vilová, Nad
Nádražím, Kunešova, Půvabná,
Rozkošná, Nad Topoly, Ernsta
Macha.
2.11. budou čištěny vozovky
ulic:
Ctiradova, Západní, Břetisla-
vova, Spádová, Podhrázní, Pěkná, Šromova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, spojnice ul. Jánošíkova ul. Davídkova, včetně přilehlých parkovišť.
Čištění bude provádět firma
.A.S.A.
Služby
Žabovřesky
s.r.o.Odtahy vozidel bude zajišťovat firma p.Černý se sídlem
Drážní 9, 664 52 Brno- Slatina,
tel.: 548 217 484, 602 737 673 pan
Pilman. Stejná adresa je i na plochu, kam budou vozidla odtahována.
Oznamka, z města
SPLAVISKA – INFORMACE
PRO VEŘEJNOST
Začátkem září byla v lokalitě
Splaviska provedena údržba dřevin. Z bezpečnostních důvodů
byly vykáceny tři vzrostlé topoly
v nevyhovujícím zdravotním
stavu, další stromy (topoly, vrba)
byly odborně ošetřeny. Kmeny
z pokácených stromů nebu-
dou odklizeny a budou ponechány na místě k přirozenému
rozkladu pro přítomnou entomofaunu (hmyzí společenstvo).
V lokalitě Splaviska je mj. předpokládaný výskyt brouka lesáka
Chrlické OKO • říjen 2012
rumělkového Cucujus cinnaberinus, zařazeného mezi zákonem
chráněné, silně ohrožené druhy.
Výskyt tohoto druhu je úzce
vázán na odumírající a mrtvé
dřevo, zejména topolů.
Děkujeme veřejnosti za pochopení a respektování tohoto
postupu.
ÚMČ Brno-Chrlice, ref. ŽP
ladu s platnou vyhláškou statutárního města Brna povoleno
pálení v otevřených ohništích
od 1.března do 31.října vždy
v pátek od 15.00 do 19.00
hod. Povoleno je pálení pouze
suchého rostlinného odpadu!
Žádáme občany, aby termín
pálení a jeho podmínky dodržovali. V opačném případě mohou
být pokutováni.
Upozornění občanům!
Podzimní období se blíží
a s ním i úklid spadaného listí.
V MČ Brno-Chrlice je v sou-
HASIČI DĚKUJÍ
všem občanům, kteří přispěli
nepotřebným železem ke sběru
starého šrotu dne 18.8.2012,
a panu Vojtěchu Filovi za zapůjčení sklepa pro jeho uskladnění.
Výtěžek bude použit na přípravy oslav 120. výročí založení
SDH Chrlice.
Děkujeme!
Poděkování
Velice děkujeme panu Ladislavu Viktorínovi a Mgr. Jitce
Růžičkové za obnovu nátěru
pohádkových postav ježibaby,
Jeníčka a Mařenky u perníkové
chaloupky na chrlickém nádraží.
Z města
Cyklotrasa Brno – Vídeň na území Chrlic
V úterý 28. srpna proběhlo na
radnici v Modřicích setkání představitelů městských částí BrnoChrlice, Brno-jih a obcí Rebešovice a Modřice s realizátory cyklotrasy Brno-Vídeň. Předmětem
jednání byla výstavba úseků této
cyklotrasy na jednotlivých katastrálních územích.
Hlavní tah této cyklotrasy
je veden od Olympie kolem čističky odpadních vod v Modři-
cích k rebešovickému lesíku.
Naše městská část bude napojena na tento tah od křižovatky
Rebešovická a Davídkova. Šířka
povrchu budoucí cyklostezky
má dosahovat 3 metrů a realizace
výstavby jednotlivých etap by
měly probíhat postupně během
let 2013 a 2014.
Mgr. Monika Sklenářová,
místostarostka
Rekonstrukce
„Klubovny pod ÚMČ“
pokračuje
V letošním roce pokračujeme v započaté rekonstrukci
klubovny pod ÚMČ - bývalého sklepa Automotoklubu.
Po opravě střechy – terasy nad
vstupem, která proběhla v loňském roce, městská část přistoupila k rekonstrukci sociálních zařízení. Opravy v nákladu
cca 410 tis.Kč, které zahrnují
opravu kanalizace, vody, elektro
a stavební práce – nové obklady,
omítky, dveře, opravu podlahy, instalaci nového sanitárního vybavení vč. dvou průtokových ohřívačů, provedla firma
Figarostav,s.r.o., která jako nejlepší vysoutěžila tuto zakázku ve
výběrovém řízení. Velké poděkování patří paní Ing. Evě Ševelové, člence stavební komise,
která prováděla stavební dozor
a ostražitě bděla nad precizním
provedením veškerých stavebních prací.
Mgr. Monika Sklenářová,
místostarostka
5
Z města
Chrlické OKO • říjen 2012
Vznik sportovní a relaxační zóny v Chrlicích
V létě roku 2011 vzniklo
občanské sdružení Relax BrnoChrlice, které si stanovilo cíl
podporovat sportovní a rekreační
aktivity na území naší městské
části. Zabývá se myšlenkou
zpřístupnit záplavové území
řeky Svratky v katastru Chrlic
zájemcům o sport a rekreaci
a oživit zde pohybové aktivity.
Každý z vás zná plochu o rozloze asi 40 ha od Splavisek po
polní cestu vedoucí od tenisových kurtů k Holáskám. Pole,
protnuté slepým ramenem Ivanovického potoka s břehy porostlými
nekontrolovaně
bující
vegetací. Po léta je využíváno
k zemědělské výrobě (aktuálně
Agro Brno-Tuřany,a.s.).
Tuto plochu tvoří více než
200 drobných pozemků s téměř
500 majiteli a spolumajiteli, kteří
je většinou zdědili po svých předcích. Velká část je ve vlastnictví
Statutárního města Brna, Povodí
Moravy, či patří státu.
Ve stávajícím i připravovaném Územním plánu města Brna
je tato plocha navržena právě ke
sportovním a rekreačním účelům. Její součástí může být
i tzv. chrlický biotop (vodní nádrž
o ploše 4 ha). Po letech klidu
začalo letos Ministerstvo zemědělství pracovat na jeho realizaci.
Na podzim loňského roku
Relax Brno-Chrlice, o.s. oslovilo
majitele se zájmem o dlouhodobý pronájem jejich pozemků
za účelem vybudování sportovní
a relaxační zóny v této oblasti.
V současné době se jedná také
6
o svěření pozemků ve vlastnictví
města na úroveň Městské části
Brno – Chrlice.
Součástí zóny budou hřiště
pro plážové sporty v blízkosti
stávajících tenisových kurtů,
kynologické cvičiště, hřiště pro
pétanque, cyklistická dráha
BMX, jízdárna s koňmi, cyklos-
tezka a cesty pro pěší turistiku
a procházky.
To vše volně přístupné všem
zájemcům. Největší plochu má
zaujímat devítijamkové golfové
hřiště s cvičnou loukou (driving
range), jehož provoz má financovat všechny popsané aktivity.
Kéž by realizace takového
plánu mohla být tak rychlá,
jako informace, které se o tomto
plánu šíří, a které jsou často
zcela mylné. Pokud jste zaslechli,
že se v Chrlicích chystá uzavřená
zóna pro V.I.P., že zámek se má
změnit v luxusní hotel a že si na
Chrlice brousí zuby zahraniční
investoři, pak bych rád vše uvedl
na pravou míru:
Občanské sdružení Relax
Brno – Chrlice je nevýdělečný
subjekt, který si dal za cíl vybudovat sportovní a oddechovou
oblast volně přístupnou všem
obyvatelům Chrlic a ostatním
návštěvníkům. Jeho snahou je
najít jednoho nebo více investorů pro vybudování sportovně
rekreační zóny. To je podmíněno
souhlasem majitelů příslušných
pozemků a jejich pronájmem
nebo odkoupením. Stát, město
ani městská část nemá finanční
prostředky na realizaci, proto je
nutné je hledat v neveřejném
sektoru. V záplavové oblasti není
možné umístit žádnou pevnou
stavbu ani oplocení, musí zůstat
bez pevných překážek. Všechny
stávající polní cesty musí zůstat
i nadále volně přístupné.
dovaných v posledních letech
i v okolí Brna. Faktem je, že dle
počtu registrovaných hráčů (cca
50.000) je golf druhým nejmasovějším sportem u nás. Jeho dalšímu rozvoji brání nízký počet
levných veřejných hřišť příměstského typu určených začínajícím
a mladým hráčům. Každé golfové
Golf jako sportovní a volnočasová aktivita získal v ČR nelichotivou nálepku kratochvíle zbohatlíků. Přispívají k ní vysoké
hrací poplatky v resortech vybu-
dlouhé cesty a práce, jejímž
cílem je vybudování prostoru
určeného všem věkovým skupinám k aktivnímu využití volného času. Věříme, že přispěje
k tomu, aby Chrlice byly vyhledávaným místem ke zdravému
a plnohodnotnému životu. Snad
se setkáme s pochopením všech
zúčastněných a budeme moci
i vás za pár let pozvat k příjemnému a zdravému trávení volného času blízko vašeho domova
a umožnit našim potomkům trávit volný čas pohybem na čerstvém vzduchu.
hřiště je krásným kusem přírody
s pozitivním vlivem na mikroklima, čistí a zvlhčuje vzduch ve
svém okolí, nabízí přirozené útočiště mnoha druhům živočichů
a rostlin.
Občanské sdružení Relax
Brno – Chrlice stojí na začátku
Mgr. Aleš Zbořil, předseda
Relax Brno– Chrlice, o.s.
Z města, školství
Chrlické OKO • říjen 2012
Požár kompostárny
v Brně-Chrlicích
Ocenění chrlických hasičů
Dne 27.6.2012 převzal velitel místní jednotky SDH Martin
Prokeš z rukou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala
Haška ocenění za mimořádné
nasazení jednotky Sboru dobrovolných hasičů Brno-Chrlice
při likvidaci rozsáhlého lesního
požáru u Bzence v květnu letošního roku.
V pondělí 20. srpna 2012 ve
14.14 hod. propukl rozsáhlý
požár skládky rostlinného
odpadu o rozloze 50x50
metrů v areálu kompostárny
společnosti Setra, s.r.o.
Z hořící skládky šlehaly plameny o výšce několika metrů
a hustý dým byl vidět jak z Chrlic, tak širokého okolí. Na žádost
velitele zásahu byl vyhlášen
druhý stupeň požárního poplachu a na místo postupně dorazilo deset jednotek z řad profesionálních a dobrovolných
hasičů. Pomocí kolového nakladače byla hořící skládka rozebírána a postupně hašena. Boj
Zasahující jednotka SDH
Brno-Chrlice
hasičů s ohněm trval cca 8 hodin,
požár byl uhašen dopoledne druhého dne.
Jaroslav Černý, člen JSDH
Brno-Chrlice
JUDr.Michal Hašek,hejtman JmK a Martin Prokeš,velitel JSDH
Školství
CLIL v naší škole
CLIL ( Content and Language Intergrated Lerning) patří
k současným evropským vzdělávacím trendům. Výraz CLIL
poprvé použil David Marsh
v roce 1994. Označil jím typ
bilingvního vzdělávání, který
se zaměřuje na integraci výuky
cizího jazyka a dalšího školního
předmětu.
Cizí jazyk je v rámci CLILu
používán částečně jako nástroj
(výuka předmětu je vedena prostřednictvím cizího jazyka)
a částečně je vyučován zároveň
s daným nejazykovým předmětem. Nejedná se o výuku
vedenou pouze v cizím jazyce
s vyloučením jazyka mateřského. Ten naopak zůstává součástí výuky, která má systematicky rozvíjet rovněž schopnost žáků komunikovat o daném
obsahu i v mateřském jazyce.
V letošním školním roce
postupně
zařazujeme
tuto
metodu v některých předmětech
5. – 7. ročníku a do budoucna
bychom ji rádi rozšířili i do dal-
ších. Počáteční ohlasy žáků
jsou pozitivní, metoda jim přináší například rozšíření slovní
zásoby v cizím jazyce, procvičení základních frází a jednoduchých pokynů při školní práci.
Žáci také pochopí, že nemusí
v cizím jazyce vždy rozumět
každému slovu a přesto jsou
schopni rozumět celkovému
smyslu psaného či mluveného
textu.
Ovládání angličtiny se dnes
již spíše považuje za klíčovou kompetenci než za znalost
cizího jazyka.
Dnešní školáci jsou obklopeni angličtinou a zcela s ní přirozeně zacházejí například na
Internetu, při hraní počítačových her či poslechu hudby.
Nevyužít této příležitosti ve
školní výuce nejazykových
předmětů by znamenalo ignorovat jednu z podstatných součástí života ve 21. století.
Školní žákovský parlament ve školním roce 2011–2012
Ve školním roce 2011 – 2012
vyhlásil školní žákovský parlament novou celoroční soutěž
s názvem Den ve vlastní režii.
Soutěže měly různé zaměření.
Ať už to byla „Vánočně laděná
třída“, či „Jaro už je za vrátky…“
nebo „Nejlépe uklizená třída“,
všechny přinesly spoustu zajímavých nápadů.
Vítěz však může být jen
jeden, a ani u nás tomu nebylo
jinak. Nejvíce bodů za celý rok
získali žáci třídy V.A. Pro svůj
„den“ si vybrali návštěvu zábav-
ního parku Bongo Brno, a že si
svou odměnu řádně užili!
ŠŽP také nově pořádal dvě
akce „Halloween party“ a „Mikuláš ve škole“. Obě získaly u dětí
obrovské sympatie. Žáci se rádi
zapojili i do příprav. Připravili
plakáty, pomáhali s výzdobou,
zajistili hudbu, kostýmy, občerstvení a samozřejmě po sobě
uklidili. Ale hlavně si obou akcí
báječně a naplno užili.
Za školní žákovský parlament
Mgr. Viera Grendárová,
Mgr. Věra Stiborová
7
Školství
Chrlické OKO • říjen 2012
Projekt Velký a malý kamarád
Hned první den letošního
školního roku odstartoval na
škole nový projekt „Velký a malý
kamarád“. Projekt sbližuje žáky
prvních a devátých ročníků.
Myšlenkou projektu je usnadnit prvňáčkům vstup do školy
a podpořit v „deváťácích“ pocit
zodpovědnosti.
Každý „deváťák“ má na starosti jedno nebo dvě děti, stará
se o ně v šatně, dovede je do
třídy a pomůže při ranní přípravě na vyučování. Také komunikuje s rodiči a vyřizuje vzkazy
paní učitelce. Jak moc pro prv-
ňáčky projekt znamená prozrazují jejich úsměvy, za „deváťáky“ mluví jejich vlastní slova:
„Na tento projekt jsem se
těšila už od konce minulého
roku, protože mám moc ráda
malé děti a baví mě moc se
o někoho starat…“
„Cestou s dětmi k rodičům
jsem měla celkem strach, co
když se rodičům nebudu líbit, ale
rodiče obou kluků byli nad moje
očekávání v pohodě, sympatičtí,
hodní, milí…“
Čtvero ročních období
Podzim:
Na obloze se vznáší a třepotá drak,
nebojte se, vždyť je jen z papíru .
Sluníčko pomalu vlezlo za mrak,
a toho draka nám táta vyrobil na míru.
Tomuhle říkáme podzim,
a já už pomalu čepici nosím.
Zima:
Tohle období se jmenuje zima,
na někoho z nás padá rýma .
Ale ten kdo jí hodně vitamínů,
ten překousne v pohodě i mrazivou zimu.
8
„Rodiče od mojí holčičky
byli milí lidé a její táta mi vážně
stiskl ruku…“
„Tohoto projektu jsem se
docela dost bála, ale teď jsem
ráda, že mám takovou milou
a hodnou holčičku. Můžu se o ni
starat a pomáhat jí a to mě těší…“
„Je to pěkný vrátit se zpátky
do let, kdy jsme si takhle hráli…“
„Vždy, když mě někde
potkají, tak mi mávají…“
V průběhu roku se ještě
setkají prvňáčci s deváťáky na
několika společných akcích.
Věříme, že se projekt podaří.
třídní učitelky 9. ročníku
Nikola Šromová, 8. A
Jaro:
Určitě všichni znáte,
ten kouzelný čas.
Když velkou chuť máte,
vyběhnout ven zas.
Zase se nám změní čas,
to krásné a barevné jaro přivítá každý z nás.
Léto:
Začíná vylézat sluníčko,
a v tenhle čas nás nehřeje maličko.
Tohle období se jmenuje léto,
a v teple každému lépe jde to.
Můžeme se koupat a sluníčko pálí,
každé dítě i dospělí si léto chválí.
„Když jsme si s rodiči předávali kontakty, tak jsem si připadala hodně starší a důležitější.
Velmi mě potěšila také jejich
ochota…“
Školní psycholožka
ve škole
Školní psycholožka Mgr.
Martina Přichystalová bude
v tomto školním roce opět
navštěvovat třídy a pracovat
s žákovskými kolektivy, individuální konzultace budou probíhat jen se souhlasem rodičů.
Ve škole bude pobývat opět
ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Rodiče mají možnost ji
kontaktovat kdykoliv na tel.
737 770 520 nebo mail:
[email protected] a domluvit si s ní individuální konzultaci.
Mgr. Věra Stiborová
LIMERIKY neboli HRÁTKY
S VERŠI
Limerik je typ básně, která
má ustálené pořadí 5 veršů:
Rýmuje se navzájem 1. + 3.
+ 5. a potom zase 3. + 4. verš.
Tvůrcem limeriku je Edward
Lear, který tímto stylem vytvořil říkanky, které se neřídí běžnou logikou, ale jejich smysl
spočívá v sestavení komického
nesmyslu. Což si vyzkoušeli žáci
7.A:
Limeriky
Na přehradě Slapy
našly se dvě tlapy,
byly od Lochnesky,
vryly se do desky
a proslavily celé Slapy.
Lidé z Ameriky
píší limeriky,
sedí pěkně spolu,
pijí coca colu,
zapíší je do kroniky.
Byl jeden skřet
a na nose měl vřed,
znal básně
a uměl je krásně,
a přece to byl skřet.
Ze společnosti
Chrlické OKO • říjen 2012
Krojované slavnosti 2012
Rok uplynul jako voda a než se
kdo nadál, bylo to tu zas. První
zářijová sobota a s ní tradiční
KROJOVANÉ SLAVNOSTI.
I tentokrát nám počasí
zahrálo na nervy, naštěstí ale vše
relativně dobře dopadlo.
Všechno tedy zařízeno, nachystáno,
napečeno,
vyžehleno
a mohlo se vyrazit.
V dopoledních hodinách zvali
stárci všechny chrlické občany
na hody. Ve 14 hodin se sešel
průvod krojovaných u hasičské zbrojnice, aby se
vydal
k radnici požádat o právo pořádat
tyto slavnosti. Po udělení práva
paní starostkou byla pravidelná
zastávka na nádvoří sousedního
ústavu pro nevidomé.
Tentokrát byla „malá“ změna,
snad poprvé v dlouhé historii nás
přivítal nový ředitel ústavu, Ing.
Miloš Paleček. Obyvatele jsme
zde potěšili třemi písničkami
a vydali se po Chrlicích. V tenisovém areálu se odpolední program vcelku vydařil a malá pod-
večerní sprška už nebyla nijak
zásadně rozhodující.
Večerní zábava proběhla také
v pohodě a poklidu, dechová
hudba Zlaťanka udělala radost
všem milovníkům dobré zábavy.
Za hladký průběh celé akce se
sluší poděkovat všem nezištným a ochotným dobrovolníkům
a také těmto našim sponzorům:
• MČ Brno-Chrlice + SDH
Brno-Chrlice
• Smurfit Kappa
• TOP SERVIS
9
Ze společnosti
Chrlické OKO • říjen 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
10
S+K KONTAKT
p. Žvak
REVISTA
P. Král, AQUADEM, Ing.
Treschl
MVDr. B.Hunkes
Kosmetika I.Šiková,
Autoopravna p.Šlampa
Komplex p.Hanzlíček,
apid Oil p.Fiala
Autoopravna p.Leflík
Kadeřnictví T.Haraštová
p. Burdová – vázání kytek
p.Chumchalová Potraviny
M+K, Lékárna Chrlice
Svářecí technika
Květiny na náměstí
p. Petláková,
Autodoprava p. Karpíšek
Kadeřnictví p.Mašková
r.Přichystalova
r.Grolichova
B.Guryčová
Potraviny R.Wágner,
p.Janáčková - restaurace
U Filů
Pneuservis p.Straka
Tisk Vašek
Chrom design p.Šenkyřík
Ing. M.Paleček
Nota Ing.Preisler
Ing.R.Hanáková
Vodoinstalatérství a topenářství p.Cupák
Truhlářství, tesařství –
p.Cupák
p.J.Lacková
Tipsport Chrlice
Kamenictví p.Střihavka
p. O. Koukal
Ing.E.Ševelová
p.Bugan
p.J.Růžička
Ing. Kučera
R.Prokešová
p.Bartl
Thermoservis
ASK Chemikals Czech
Drinex
Raven
Betonové oplocení p.Fiala
AGRO Tuřany
ALFE Brno
Dobrá realitní s.r.o. p.Šmejkal
penzion Ruland
Rytectví – M.Vránek
Zelenina a ovoce -Řehoříkovi
Jídelna a řeznictví u Tučků
Autodoprava p.Černý
r.Semmlerova
r.Švarcova
Kadeřnictví p.Klimešová
p.Růžičková
p.Šiková
Květiny p.Hanušová
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
K.Badal
E.Ploticová
J.Lacka
Kominictví Říha
p.Trabalík
L.Telecký
Cukrárna Chrlické náměstí
p.Mančík
R. Jurošková
Drogerie Diamant p.Bruckner
Zlatnictví Juvela p. Novotná
Benzina p. Hunkes
+ další nejmenovaní dobrovolníci
Za Klub žen Věra Černá
Ze společnostu, ÚSP
Chrlické OKO • říjen 2012
CHRLICKÉ HODY 2012
Chrlické hody, které se konaly
třetí červnový víkend, jak říká
tradice, proběhly za nečekaně hezkého počasí. Přípravy začaly již
od března a všichni stárci se scházeli každou neděli, aby nacvičili
nový nástup, zopakovali si písničky a popili trochu toho vínka.
Čas plynul a přišly brigády, na
kterých jsme jako každý rok uklidili nejvíce špinavá místa v Chrlicích. Ani jsme se nenadáli a byly
tu hody. Největší přípravy začaly
týden před hodama. Stárci se činili,
a tak páteční zábava na které hrál
Mirek Hamrla, byla odměnou pro
každého. O půlnoci stárci překvapili povedeným vystoupením,
a tak jako v loňském roce si
vysloužili zasloužený potlesk.
V sobotu ráno jsme se oblékli
do chrlických krojů. Naše první
kroky vedly k místní radnici, kde
nás uvítala paní starostka a vzácná
návštěva z obce Krajné. Všechny
jsme srdečně pozvali na naše hody.
Poté následovalo fotografování
v zámečku. Pak už jsme nemeš-
kali a vydali se do ulic pozvat
občany na Chrlické hody. Večerní
zábava, na které hrála výborná
DH Sobuláci, potěšila nejednoho
návštěvníka. Na nedělní průvod se
jistě všichni těšili a každý stárek si
přišel pro svoji stárku. Celý průvod byl zakončen na hřišti, kde se
konala také večerní zábava s DH
Sobuláci. Tu stárci, jak je zvykem
po půlnoci, pěkně rozjeli. Hlavní
pár Jana Kořínková a Václav Šik
by se s Vámi chtěli po dvou letech
rozloučit a poděkovat všem stárkům a pomocníkům, kteří se
podíleli na organizaci Chrlických
hodů.
Dále děkujeme panu Mulíčkovi za postavení máje a všem
sponzorům (MČ Brno-Chrlice,
Cipres-filtr Brno, s.r.o., atd.).
Hlavní pár Jana Kořínková
a Václav Šik
Zleva: Lenka Smutná a Aleš Turský, Ivana Smutná a Jakub Černý, Katka Buchtová a Tomáš Kitlička, Jana
Kořínková a Václav Šik, Daniela Prokešová a Inocenc Šik, Dana Vránková a Jakub Treschl, Jana Floriánová
a Karel Blatný, Veronika Hiclová a Lukáš Pirkl. Sklepníci: Jiří Hamrla a Petr Matoušek
Střípky zámecké
V pátek - 14. září 2012 se členové zámeckého pěveckého sboru
Naděje se svým sbormistrem Ing.
Palečkem zúčastnili finále celostátní soutěže Nad oblaky, aneb
každý může být hvězdou. Finále
se konalo v Olomouci, kam přijeli soutěžící z celé republiky.
Atmosféra v sále filharmonie
byla úžasná, každý z handicapovaných zpíval ze všech sil. Soutěžili jednotlivci i skupiny.
Náš sbor se nenechal zahan-
bit, jeho podání svingové skladby
Scandinavian Shuffle velice zaujalo. Po právu sklidili nadšený
aplaus, obecenstvo je vůbec
nechtělo pustit z jeviště a hodně
hlasitě se dožadovalo přídavku.
Kromě věcných cen si všichni
v sále odnášeli povzbuzující
pocity, radost, že jejich snaha
nebyla marná a také navázali
další kontakty.
Za ÚSP Věra Černá
Zájezd klubu žen
V sobotu 15. září 2012 jsme se
vydali na sever naší republiky 12
do Ostravy. Nejprve jsme si prohlédli NKP Vítkovice, které po 14
letech znovu ožívají. Zde jsme na
prohlídku „vyfasovali“ bezpečnostní helmy, jak dokládá fotografie a mohli jít zkoumat terén.
Po Vítkovicích na nás čekala ostravská radniční věž, nejvyšší
v České republice.
Výhled byl úžasný, povídání mladého průvodce také.
Jeho zasvěcený výklad o Ostravě
byl velice zajímavý a poutavý.
Z Ostravy jsme se přesunuli do
našich nejmladších lázní v Klimkovicích.
Jsou to lázně malé, moderní
a jejich netradiční design zaujme
snad každého.Celý den nám přálo
počasí, bylo ideálních „cestovních“ 20 stupňů a z výletu jsme
se vrátili sice unavení, ale navýsost spokojení.
Věra Černá
11
Ze společnosti
Chrlické OKO • říjen 2012
Družební setkání seniorů Chrlice-Krajné 2012
Již pošesté se uskutečnilo dne
15.9.2012 přátelské setkání
seniorů organizací Klubu
důchodců Brno-Chrlice a Jednoty
důchodců Slovenska Krajné.
První družební návštěva seniorů se započala v roce 2007
v Krajném, potom se každoročně
konala setkání střídavě v Chrlicích a Krajném.Výbor a členové naší organizace se snažili
našim přátelům připravit zajímavý program. Zahajovací přípitek podávaly dvě členky oblečené do místních krojů.
Po příjezdu a přivítání starostkou Bc.Ivanou Teleckou
a předsedkyní Klubu důchodců
Lídou Kořínkovou následovalo
malé občerstvení ve společenském sále ÚSP Chrlice. Autobusem byl přesun do Slavkova
k návštěvě národní kulturní
památky zámek Slavkov-Austerlitz. Prohlídková trasa zahrnovala reprezentativní prostory
zámku s bohatou freskovou
a štukovou výzdobou, dobovým
mobiliářem a v minulosti proslulé obrazové sbírky šlechtického rodu Kouniců. Dále si naši
přátelé
prohlédli sál předků
s portréty nejvýznamnějších
majitelů
zámku,
Rubenso-
čekalo na výpravu překvapení,
když průvodkyně zazpívala
jeden z chorálů svého repertoáru. Prohlídka vrcholila návštěvou kaple sv. Kříže, která se
vyznačuje jedinečnou akustikou
pro koncertní vystoupení.
V motorestu Rohlenka se
naši hosté zastavili na polední
chutný oběd.
Po cestě zpět byla zastávka
na návrší Žuráň, odkud řídil
roku 1805 Napoleon útok, který
rozhodl bitvu u Slavkova.
Ing.Milošem Palečkem, který je
nyní ve funkci ředitele ÚSP Chrlice. Své umění na trubku předvedl Dominik Němec. Navazovalo vystoupení pěvecké skupiny Hrachovienka.
Přišla nám zahrát a zazpívat známá skupina „Brněnští
gajdoši“, která rozproudila veselou zábavu. Čas rychle ubíhal
a přišel čas loučení. Poslední
píseň jsme zpívali všichni „na
zdraví“ s přáním štastného
návratu domů. Bylo to vydařené
setkání, na které se bude jistě
vzpomínat. Již nyní se těšíme
na setkání za rok v Krajném.
Po odjezdu našich přátel jsme
se vrhli na úklid společenského
sálu.
Ing. Vladimír Kučera
Blahopřání jubilantům
Emilie
- 80 let
Em
milie Šmerdová
Š
Gertruda
Gertru
ud
daa Kupská - 80 let
Josef
Lazar - 80 let
JJo
ose
s f La
Bohumír Klimeš - 80 let
Bohumí
Františka Hertlová - 80 let
Františk
V červenci, srpnu
s pnu a záříí roku
sr
ku
ku
2012 oslavilii svá životníí jubilea
tito oslavenci:
Jiří Burda - 70 let
Jan Šmora - 70 let
Jaroslav Přibyl - 70 let
Rudolf Kubísek - 70 let
Stanislav Březa - 70 let
vým sálem, s kopiemi Rubensových velkoplošných pláten
a historický sál, který byl místem sjednání příměří po bitvě ve
Slavkově u Brna. V tomto sále
12
Po návratu do společenského
sálu byly předány vzájemně
dárky.
Následovalo pěvecké vystoupení smíšeného sboru vedeného
Emilie Macíčková - 75 let
Ludmila Wagnerová - 75 let
Radmila Stloukalová - 75 let
František Klimeš - 75 let
Pavel Verbík - 75 let
Vladimír Hanuš - 85 let
Vladimí
Přichystalová - 85 let
JJiřina
Ji
iři
ř na Př
Květoslava
Květos
osla Filipínová - 85 let
Jan Javora - 85 let
Anna Vičarová - 92 let
Josef Hipšr - 93 let
Všem jubilantům přejeme
hodně zdraví, optimismu
a celkové pohody.
Ze společnosti
Chrlické OKO • říjen 2012
Z chrlických firem představujeme …
Miloslav Vránek - RYTECTVÍ
Tradice uměleckého řemesla
v rodině Vránkových trvá již po
několik desetiletí.
„Rukodělnou zručností byl
nadán už můj děda, který pracoval jako písmomalíř. Stejnému
řemeslu se posléze věnovala moje
maminka. Otec byl umělecký
pasíř “, uvádí pan Miloslav Vránek, který se své profesi vyučil na Odborném učilišti Znak
Brno - obor rytec kovu. Rytectví pak sám vyučoval na Střední
průmyslové škole slévárenské
na Šujanově náměstí, později
Střední průmyslové škole strojní
na ulici Sokolská.
Miloslav Vránek při práci
pomocí moderního strojního
vybavení, které je doplněno klasickým ručním zpracováním po
vzoru starých mistrů. Mezi takto
zhotovovanými produkty nalezneme raznice z mosazi pro ražbu
do kůže, dřeva, papíru a kovu,
modely pro odlévání medailí, plaket a pamětních desek, rytí do
forem, na slévárenské modely
a měděné elektrody, ryté orientační systémy, pečetidla s monogramy, erby a logy firem, rytí
na repliky historických uměleckých předmětů. Spektrum nabízených služeb se však netýká jen
samotné výroby, nýbrž obsahuje
i nabídku poradenství a zpracování návrhů.
„Při výčtu těchto činností je
jasné, že spolupracujeme i s nej-
Pečetidlo s chrlickou pečetí
Mosazná raznice na námět
Leonarda da Vinci
Deska šlechtitelům vína
Počátky
nynější
podoby
„Rytectví VRÁNEK“, které provozuje jako samostatnou živnost, se datují k roku 1993. Společně se svojí manželkou Helenou, původně vyučenou v oboru
zahradnictví - aranžování květin, se zabývají kusovou výrobou
nápisů a znaků do různých kovů
a plastů.
Rytí neboli gravírování je
mechanické odebírání materiálu nástrojem uzpůsobeným
k provedení jemného detailu, kdy
písmo nebo jiná rytina se měří
i na desetiny milimetru. S ryteckou prací se setkáváme denně.
Pomineme-li bankovky a mince,
na každém plastovém výrobku
nalezneme symboly a nápisy,
které byly do forem vyrobeny
ryteckou technikou.
Rytecké řemeslo je v dílně
manželů Vránkových prováděno
rie“, závěrem dodává paní Helena
Vránková. Pamětní desky věno-
Rytectví Vránek na ulici U viaduktu
vané padlým ze světových válek,
vojákům RAF, významným
umělcům, vědcům, sportovcům
a dalším osobnostem, jejichž
modely vzešly z dílny manželů
Vránkových, můžeme nalézt
v různých koutech naší republiky i v zahraničí.
A nám nezbývá než popřát, ať
se dílo daří !
Erb a státní znak ČR
Rekonstrukce obelisku
v Denisových sadech
různějšími umělci, designováni
studii, reklamními agenturami,
slévárnami, strojírenskými podniky, elektrozávody a různými
řemeslníky. Z chrlických firem
bych jmenovala např. již vámi
prezentovanou slévárnu Alfe
Brno, s.r.o., akademického malíře
a sochaře pana Jindřicha Ploticu
či bratry Treschlovy – Karose-
Mgr. Monika Sklenářová,
místostarostka
SDH Brno-Chrlice touto cestou
děkuje Rytectví Vránek za
zhotovení modelu medaile ke
120. výročí založení SDH Chrlice
a následně paní Haně Portové
(Alfe Brno,s.r.o) za jejich odlití.
místostarostka
13
Ze společnosti, různé
Chrlické OKO • říjen 2012
Zweibelfest 2012
slavnosti cibule v našem partnerském městě
V srpnu 2012 jsem se zúčastnil cibulových slavností Zwiebelfest 2012 v partnerském
městě Laa an der Thaya.
Zwiebelfest (slavnosti cibule)
jsou každoročně pořádané oslavy
trvající 3 dny, s bohatým programem – před radnicí se střídají kapely, probíhají výstavy,
jsou otevřena muzea a zájemci
mohou vyjet na autobusové
výlety do vesničky Grossharras
a Falkenstein, kde mohou ochutnat víno a oblastní delikatesy.
V rámci této akce byla otevřena výstava „Laa an der
Thaya jinýma očima“ skládající
se z fotografií Doris Dorothea
Hansal, kde návštěvník může
srovnat vývoj Laa v proměnách
času.
Cibulové slavnosti 2012 tento
rok oficiálně zahájil starosta Laa
Manfred Fass, který tu přivítal
přítomné významné osobnosti
z Rakouska i zahraniční. Byla
představena také naše skupinka
v čele s bývalým starostou Vladimírem Kučerou.
Následovala procházka po
náměstí se zastávkou u důležitých stánků, kde jsme ochutnávali různé místní speciality
a velmi dobré víno. Hovořili jsme
i se starostou z partnerského
města z Garching z Německa.
Naše delegace byla srdečně
přijata, což dokazuje možnou
další spolupráci mezi Laa a Chrlicemi. Na náměstí na počest všem
z Chrlic nakonec zahrála kapela
českou píseň „Škoda lásky“.
Pohledem na osvětlenou radnici
jsme se loučili s našimi hostiteli
s tím, že se snad brzy uvidíme
a nemusíme čekat až na další
Zwiebelfest, který Laa pořádá 16.
– 18. srpna 2013. Ovšem už teď
se může stát bodem programu
příštího léta nás všech. Cibulové
slavnosti v Laa jsou určitě neopakovatelným zážitkem.
Jan Březa
Různé
Varovné SMS zprávy
Vážení spoluobčané, chcete
dostávat aktuální informace
o dění v městské části? Registrujte se do projektu SOS SMS,
který jsme pro Vás ve spolupráci
s JMK připravili. Na mobilní
telefon tak budete zdarma dostávat informace o naplánovaných
kulturních akcích, blokovém
čištění a hrozících nebezpečích.
Registrovat se můžete pomocí
Vašeho mobilního telefonu.
Cena přihlášení stojí 3,- Kč (vč.
DPH). Všechny SMS, které Vám
v rámci projektu přijdou, jsou
pro Vás zdarma.
Registraci provedete zasláním SMS ve tvaru:
JMK mezera BRNO mezera
CHRLICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO
hvězdička ULICE hvězdička
CISLO ORIENTACNI
Text SMS můžete psát jak
velkými, tak i malými písmeny,
vše ale pište bez diakritiky. Příklad SMS zprávy:
JMK
BRNO
CHRLICE
14
informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo
900 77 03. Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující,
že jste do seznamu odběratelů
informací zařazeni.
Podrobný návod naleznete na
stránkách MČ (na úvodní straně
předposlední odkaz).
Inzerce
OD ZÁŘÍ JSME PRO VÁS ROZŠÍŘILI
SLUŽBY | SORTIMENT | OTEVÍRACÍ DOBU
doufáme, že k vaší spokojenosti
Otevírací doba:
Po–Pá: 8.00 – 12.00 | 15.00 – 19.00
So:
zavřeno
10.00 – 12.00 dle tel. domluvy
Ne:
18.00 – 20.00
MVDr. Martin Blaha
pohotovost: 777 936 358
T: 543 212 414 | Kšírova 218 | 619 00 Brno
Vakcinace psů, koček, fretek a králíků
Odčervení, čipování, vystavování pasů
Stomatologie, interna
(dermatologie, gynekologie, ophtalmologie,
endokrinologie, neurologie atd.)
Chirurgické zákroky (kastrace, operace mléčné žlázy,
excize tumorů apod.)
USG (sono) a RTG vyšetření
Preventivní a poradenská činnost, prodej krmiv
a chovatelských potřeb
Výjezdy k pacientům
[email protected] | www.veterina-denny.cz
15
Sport, vaření
Chrlické OKO • říjen 2012
Mistrovství města Brna v PÉTANQUE
V neděli 10.6.2012 proběhl
v areálu SK Řečkovice 7. ročník Mistrovství města Brna 2012
v PÉTANQUE.
Naše městská část byla v soutěži zastoupena ve všech čtyřech
kategoriích družstev - RADNICE, ŽENY, MUŽI a JUNIOŘI.
Sedmé místo z devíti zúčastněných družstvech svědčí o tom,
že musíme v chrlickém parku
ještě hodně trénovat.
Děkujeme Lucii Bojdové
a Andrei Wagnerové za výrobu
dresů.
Mgr. Monika Sklenářová,
místostarostka
Tip na zdravý a chutný oběd
Králík se sušenými
švestkami
Králičí maso je dost nevýrazné chuti, proto je ochucujeme
slaninou, česnekem, divokým
kořením apod. Maso z králíka
je lehce stravitelné a svou energetickou hodnotou se vyrovná
telecímu. Říká se, že dobře upravené králičí maso musí uspokojit
i toho nejnáročnějšího gurmána.
•
•
•
•
1 naporcovaný králík
olej na opečení králíka
sůl
hladká mouka
Marináda:
• 1/2 láhve černého piva
• 1 velká nakrájená cibule
• 1 lžíce oleje
• stroužek nakrájeného
česneku
• tymián
• bobkový list
• 2 hřebíčky
• 10 kuliček celého pepře
Osoleného králíka naloženého
den předem v marinádě necháme
okapat, osušíme, lehce pomoučíme a dozlatova opečeme na
oleji.
• 12 sušených švestek
• hrst rozinek
•
•
•
•
•
•
•
1/2 láhve černého piva
slanina
máslo
1 cibule
2 kostky cukru
perník
citrónová šťáva
Do druhé poloviny piva naložíme rozinky a sušené švestky
a necháme nabobtnat.
Ve větším hrnci zpěníme na
másle nakrájenou na proužky
slaninu a cibuli. Přidáme opečené
porce králíka a přelijeme procezenou marinádou. Dále přidáme
kostky cukru a plátek perníku
a dusíme. V případě potřeby
přiléváme pivo, v němž jsme
nechali bobtnat rozinky a sušené
švestky, které přidáme ke konci
dušení do pokrmu. Podle chuti
můžeme ještě okyselit citrónovou šťávou. Podáváme s vařeným bramborem.
níky lehkými, lehce stravitelnými a biologicky hodnotnými.
• 2 hrnky polohrubé mouky
• 2 hrnky nahrubo nastrouhané cukety
• 1 hrnek krystalového
cukru
• 3 celá vejce
• ¾ hrnku oleje
• 1 lžíce skořice
• 1 prášek do pečiva
• špetka soli
Poleva:
2 lžíce rostlinného tuku
14 lžic moučkového cukru
4 lžíce horké vody
2 lžíce kakaa
Těsto nalijte na vymazaný
a vysypaný plech. Upečené
nechte vychladnout a potřete
kakaovou polevou.
Na polevu rozpusťte tuk, prosejte moučkový cukr, přidejte
horkou vodu a kakao. Na mírném ohni za stálého míchání
utřete.
Když se Vám budou předpisy líbit a pustíte se nejen do
přípravy, ale poté s velkou chutí
i do konzumace, pak Vám musím
popřát dobrou chuť, ale zopakovat i slova klasika (Cicero):
„Máme jíst proto, abychom
žili, ne žít proto, abychom jedli.“
Všechny suroviny smíchejte dohromady. Můžete přidat
rozinky, sekané ořechy
nebo mandle.
Koláč z cukety
Moučníků a zákusků
je mnoho druhů, a zejména
naše česká kuchyně je jimi
pověstná. Z hlediska správné
výživy je třeba říci, že je nanejvýš potřebné pokud možno
omezit moučníky příliš syté
a tučné a nahrazovat je mouč-
Tak dobrou chuť
Vám přeje
Anežka Stránská
15
FÓRUM
Vážení spoluobčané, na internetových stránkách městské části bylo spuštěno diskuzní
fórum, kde se můžete vyjadřovat k problematice a dění
v městské části.
Přijďte
diskutovat
mezi
sebou a pokládat dotazy odpovědným lidem z MČ.
Věříme, že Vaše příspěvky
budou věcné a konstruktivní
a pomohou nám společně zlepšit
život v naší MČ.
Přidejte si svoji firmu
zdarma na web Chrlic
Všichni podnikatelé a drobní
živnostníci, kteří mají provozovnu v Chrlicích, mají mož-
nost zaregistrovat svoji firmu
na webu MČ. Registrace
i uveřejnění v adresáři firem je
zdarma.
Registraci provedete na webu MČ v sekci „Adresář
firem“, kde dáte „Přidej firmu“. Věříme, že vytvoříme
ucelený přehled a mapu podnikatelských aktivit v naší obci
a pomůžeme tím také k rozvoji
Vašeho podnikání.
Inzerce
„JOY„ OPTIK
Tuřanka 2a (u kapličky) 627 00 Brno-Slatina Vám nabízí
zhotovení dioptrických brýlí na předpis i bez předpisu
• široký sortiment brýlových skel včetně multifokálních,
fotochromatických, dioptrických barevných i dalších
• opravy brýlí + čištění ultrazvukem + servis
• kontaktní čočky + roztoky, pouzdra
• sluneční brýle značkové, POLAROID + sluneční podvěsy
• doplňky k brýlím: pouzdra, mikrovlákna, čisticí roztoky
• lupy, dalekohledy, teploměry, barometry, meteostanice
• poradenství
OTEVÍRACÍ DOBA:
Po, St, Čt 9.00–12.00
13.00–16.30
Út 9.00–12.00 13.00–17.30
Pá 9.00–12.00 13.00–15.00
Tel.: 548 210 990
Navštivte nás,
jsme tu pro vaši spokojenost
AUTODOPRAVA
Jan Karpíšek
kontejnery do 5 tun Chrlice
Nabízí:
– odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
mobil: 602 753 568 | www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
CHRLICKÉ OKO 104/2012. Vydává MČ Brno-Chrlice. Řídí redakce: Mgr. M. Sklenářová, Mgr. J. Růžičková a Mgr. A. Zbořil, Adresa: Chrlické nám. 4, 643 00 Brno, tel.: 545 427 211, 545 427 210,
e-mail: [email protected] Grafické zpracování Martin Mašek. Registrováno pod č. MK ČR E 12151. Určeno místním občanům. Náklad 1 450 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky
redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka tohoto čísla 15.9.2012. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla 20.11.2012.
Download

Úvodní slovo - Chrlice