Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce přispívá k vytváření ţivotní a profesní orientace ţáků, vede ţáky k osvojení základních pracovních návyků, zaměřuje se
na praktické dovednosti, vede ţáky k tvůrčí činnosti a účasti na pracovním procesu. Vzdělávací oblast Člověk a svět práce je naplňována v předmětu
Pracovní činnosti.
Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika a cíl předmětu Pracovní činnosti
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je předmětem vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Předmět Pracovní činnosti postihuje velmi široké spektrum
pracovních činností a technologií. Ţáci pomocí předmětu získávají základní uţivatelské dovednosti z různých oborů lidské činnosti a zároveň si vytváří vlastní
ţivotní a profesní orientaci. Obsah předmětu vychází z konkrétních ţivotních situací. Předmět se zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a
doplňuje tak celé základní vzdělání o nezbytnou sloţku, díky níţ se ţáci uplatní v praktickém ţivotě i ve společnosti. Předmět je zaloţen na tvůrčí myšlenkové
spoluúčasti ţáků.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Pracovní činnosti
Na 1. stupni je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce rozdělen na čtyři tematické okruhy: Práce s drobným materiálem, Konstrukční
činnosti, Pěstitelské práce, Příprava pokrmů. Z hlediska náročnosti rozlišujeme věkovou hranici pro 1. období (1.-3. ročník) a 2. období (4.-5. ročník).
V tematickém okruhu Práce s drobným materiálem ţáci pracují s tradičním i méně tradičním materiálem, učí se pracovat podle slovního návodu a předlohy,
vytváří vlastní jednoduché postupy. Poznává vlastnosti materiálů, poznává jednoduché pracovní pomůcky, správně zachází s jednoduchými pracovními
nástroji. Učí se dodrţovat pořádek na pracovní ploše, dbá bezpečnostních pokynů, zásad hygieny, učí se poskytnout 1. pomoc při úrazu. Od 3. ročníku se
seznamuje s lidovými zvyky, tradicemi, vývojem řemesel.
V tematickém okruhu Konstrukční činnosti pracují ţáci s různými druhy stavebnic, pracují s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem. Dodrţují zásady
bezpečnosti, hygieny, poskytnou první pomoc při úrazu.
V tematickém okruhu Pěstitelské práce ţáci provádí pozorování přírody, vykonávají jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně se starají o pokojové rostliny,
učí se rozlišit rostliny jedovaté, rostliny pěstované jako drogy.
Tematický okruh Příprava pokrmů se zvláště v 1. období soustřeďuje na dovednosti při přípravě tabule pro stolování, na dodrţování zásad slušného chování
během stolování. Ve druhém období ţáci prokáţou dovednost při orientaci kuchyňského vybavení, při přípravě jednoduchého pokrmu. Soustředí se na
dodrţování zásad bezpečnosti a hygieny. V případě potřeby dokáţí poskytnout 1. pomoc.
Na 2.stupni je předmět členěn na tyto vybrané tematické okruhy: Práce s technickými materiály, Pěstitelské práce, chovatelství, Provoz a údrţba domácnosti,
Příprava pokrmů. Dále je do vyučovacího předmětu začleněn od 7.ročníku povinný tematický okruh Svět práce. Ţáci jsou rozděleni na chlapce a dívky.
Chlapci mají povinný tematický okruh Práce s technickými materiály a Svět práce. Dívky mají povinné tematické okruhy: Pěstitelské práce, chovatelství,
Provoz a údrţba domácnosti, Příprava pokrmů a Svět práce.
Vyučovací předmět Pracovní činnosti je povinný, vyučuje se v časové dotaci 1 hodina týdně v kaţdém ročníku. Zařazení rozmanitých tematických okruhů je
umoţněno materiálně technickým vybavením školy, které se v posledních letech díky realizaci projektů OPVK a podporou zřizovatele školy velmi zlepšilo.
Škola disponuje plně vybavenou cvičnou kuchyňkou spojenou s rukodělnou dílnou, vybavenými školními dílnami, keramickou dílnou a skleníkem. Především
v těchto prostorách probíhá vyučování předmětu Pracovní činnosti. Vyučování tematického okruhu Svět práce je zaloţeno na systému exkurzí do firem, škol,
pracovního úřadu.
V 6.-9.ročníku vyuţíváme metodické příručky, které byly vytvořeny v grantovém projektu OPVK – „Rozdílní, ale stejní“, CZ.1.07/1.2.05/03.0013, který byl
spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.
1
Výchovné a vzdělávací strategie v předmětu Pracovní činnosti
Kompetence k učení
- vést ţáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umoţnit ţákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoţivotní učení
Podporujeme samostatnost a tvořivost.
Učíme ţáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
Zaměřujeme se na konkrétní vyuţití získaných dovedností v ţivotě.
Motivujeme k učení – snaţíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichţ má ţák radost z učení.
Při hodnocení pouţíváme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.
Kompetence k řešení problémů
- podněcovat ţáky k tvořivému myšlení, logickém u uvaţování a k řešení problémů
Učíme ţáky nebát se problémů („problémy byly, jsou a budou - problém není hrozba, ale výzva“).
Předkládáme ţákům téţ neobvykle zadané úlohy, např. pomocí schémat nebo obrázků.
Podporujeme samostatnost, tvořivost, logické myšlení a různé přijatelné řešení problémů.
Podporujeme vyuţívání moderní techniky při řešení problémů.
Vedeme ţáky k překonávání případných nezdarů.
Motivujeme k moţnosti vyuţívání svých dosavadních poznatků, dovedností, zkušeností.
Kompetence komunikativní
- vést ţáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci
Klademe důraz na kultivovaný projev ţáků i učitelů.
Vedeme ţáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty.
Vedeme ţáky k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí.
Vedeme ţáky k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti.
Důsledně vyţadujeme dodrţování pravidel stanovených ve školním řádu, v řádech odborných pracoven, řádu akcí mimo školu apod.; umoţňujeme ţákům
podílet se na sestavování těchto pravidel.
Vzdělávací obsah předmětu Pracovní činnosti
2
Pracovní činnosti
1. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
Práce s drobným materiálem
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Žák:
Stříhá jednoduché tvary podle šablony i bezpapír, textil.
Slepuje, mačká, trhá papír, svazuje, navléká.
Rozlišuje vlastnosti různých materiálů.
Pomáhá spoluţákům.
Práce s drobným materiálem
- stříhání, navlékání, spojování, svazování,
slepování, lisování, trhání, vlastnosti materiálů
(např. přírodniny, modelovací hmoty, papír,
karton, textil, drát aj.)
Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.
Udrţuje pracovní plochu v čistotě, ví jak
bezpečně zacházet s nástroji. Správně
postupuje podle jednoduchého návodu či
předlohy.
Pracovní postup
- jednoduché pracovní postupy, organizace
práce
Konstrukční činnosti
Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Pěstitelské práce
Provádí pozorování přírody.
Podle návodu sestaví model ze stavebnice. Dle Práce se stavebnicí
vlastní fantazie sestaví model.
- sestavování modelů, práce s návodem,
předlohou, jednoduchým náčrtem, práce dle
vlastní fantazie
Vyjmenuje základní podmínky pro pěstování
rostlin podle jejich pozorování. Vlastní pokus –
klíčivost semene hrachu.
Pěstování rostlin
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
osivo (klíčivost semen)
Postará se o pokojové květiny ve třídě –
zalévání, kypření, utírání prachu z listů,…
- pěstování pokojových rostlin, pěstování
rostlin ze semen v místnosti, na zahradě
(okrasné rostliny, zelenina)
Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Jednoduše připraví tabuli pro stolování.
Úprava stolu
Chová se vhodně při stolování.
Vhodně se chová při stolování.
Pravidla správného stolování
Pečuje o nenáročné rostliny.
Poznámky
3
Pracovní činnosti
2. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
Práce s drobným materiálem
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Navléká, aranţuje, dotváří, opracovává a třídí
přírodní materiál.
Vyrobí jednoduchý předmět: z přírodnin,
modelovací hmoty, papíru či kartonu a dalších
materiálů dle slovního návodu učitele či
předlohy.
Navlékne jehlu, udělá uzel, stříhá textil.
Šije zadním stehem,
Přišívá knoflíky.
Rozliší a pojmenuje jednoduché pracovní
nástroje, bezpečně je pouţívá.
Pomáhá spoluţákům.
Práce s drobným materiálem
Dle návodu i své fantazie sestaví model ze
stavebnice.
Práce se stavebnicí
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
- práce dle vlastní fantazie
Pozoruje klíčivost semene a zaznamená a
zhodnotí výsledky daného pozorování.
Vypěstuje zeleninu.
Pěstování rostlin
- základní podmínky pro pěstování rostlin,
osivo (klíčivost semen)
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, zelenina)
pěstování pokojových rostlin
rostliny jedovaté
Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.
Konstrukční činnosti
Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Žák:
Pěstitelské práce
Provádí pozorování přírody.
Pečuje o nenáročné rostliny.
Poznámky
Stará se o pokojové rostliny ve třídě i doma.
Rozpozná jedovaté rostliny.
- vlastnosti materiálu
(přírodniny, modelovací hmota, papír a
karton, drát, aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
4
Pracovní činnosti
2. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Žák:
Chová se vhodně při stolování.
Připraví tabuli pro stolování a ovládá pravidla
správného chování.
Učivo
Poznámky
Podle jednoduchého receptu vybere a nakoupí Příprava pokrmu
potraviny, dodrţuje zásady hygieny při jejich
- výběr, nákup a skladování potravin
skladování.
- jednoduchá úprava stolu
Pravidla správného stolování
5
Pracovní činnosti
3. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Práce s drobným materiálem
Vytváří jednoduchými postupy různé
předměty z tradičních i netradičních
materiálů.
Pracuje podle slovního návodu a
předlohy.
Učivo
Poznámky
Žák:
Vytvoří výrobky z různých materiálů dle
předlohy, návodu učitele či vlastní fantazie –
lidové zvyky, tradice a řemesla.
Pomáhá svým spoluţákům a naopak přijímá
pomoc druhého.
Přišije knoflík, šije zadním stehem, stříhá textil.
Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
vyuţití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
Konstrukční činnosti
Zvládá elementární dovednosti a
činnosti při práci se stavebnicemi.
Pěstitelské práce
Provádí pozorování přírody.
Pečuje o nenáročné rostliny.
Příprava pokrmů
Připraví tabuli pro jednoduché
stolování.
Chová se vhodně při stolování.
Sestaví modely z prostorových a konstrukčních Práce se stavebnicí
- (prostorové, konstrukční), sestavování
stavebnic.
modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
Pozoruje klíčivost semene a růst rostliny,
zaznamená a zhodnotí výsledky daného
pozorování. Vypěstuje zeleninu.
Stará se o pokojové rostliny ve třídě i doma.
Rozpozná jedovaté rostliny.
Pěstování rostlin
-základní podmínky pro pěstování rostlin,
osivo (klíčivost semen)
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, zelenina)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté
Orientuje se v základním vybavení kuchyně.
Vhodně vybere, nakoupí a skladuje potraviny.
Připraví jednoduché pohoštění ze studené
kuchyně. Připraví tabuli pro stolování.
Příprava pokrmů
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava stolu
- pravidla správného stolování
- jednoduchá úprava potravin (ovoce,
zelenina)
Chová se vhodně při stolování.
6
Pracovní činnosti
4. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
Práce s drobným materiálem
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu.
Žák:
Udrţuje pořádek na pracovním místě a
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu.
Udrţuje pořádek na pracovním místě.
- zásady hygieny a bezpečnosti práce,
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
poskytnutí první pomoci při úrazu
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Pomáhá svým spoluţákům a přijme pomoc
druhého.
Poznámky
Vyřezává, děruje, polepuje, tapetovat.
Vytváří prostorové konstrukce.
Šije různými druhy stehu - přední, zadní,
ozdobný.
Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
Vyuţívá při tvořivých činnostech s různým
vyuţití
materiálem prvky lidových tradic.
Vytvoří dle postupu či vlastní představivosti - jednoduché pracovní operace a postupy,
různé výrobky z daného materiálu, vyuţívá organizace práce
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a prvky lidových tradic.
- lidové zvyky, tradice, řemesla
náčiní vzhledem k pouţitému materiálu.
Konstrukční činnosti
Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáţ a demontáţ.
Z plošné, prostorové a konstrukční
stavebnice provádí montáţ a demontáţ.
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
náčrtu.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první
pomoc při úrazu.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Práce se stavebnicí
- stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
- práce s návodem, předlohou, jednoduchým
náčrtem
7
Pracovní činnosti
4. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Pěstitelské práce
Provádí jednoduché pěstitelské činnosti,
samostatně vede pěstitelské pokusy
a pozorování.
Žák:
Ošetřuje a pěstuje podle daných zásad
pokojové i jiné rostliny.
Mnoţí rostliny odnoţemi a řízkováním.
Ošetří a pěstuje pokojové rostliny.
Volí podle druhu pěstitelských činností
správné pomůcky, nástroje a náčiní.
Správně zvolí vhodné pomůcky.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první
pomoc při úrazu.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Určí rostliny, které se pěstují jako droga
Příprava pokrmů
Orientuje se v základním vybavení
kuchyně.
Samostatně vede pěstitelský pokus a
pozorování.
Rozliší setí a sázení.
Vyjmenuje základní vybavení kuchyně,
techniku. Nakreslí jednoduchý plánek
kuchyně.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Připraví samostatně jednoduchý pokrm.
Dodrţuje pravidla správného stolování a
společenského chování.
Udrţuje pořádek a čistotu pracovních
ploch, dodrţuje základy hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první
pomoc i při úrazu v kuchyni.
Učivo
Poznámky
Pěstování rostlin
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda a její zpracování
- výţiva rostlin, osivo
- pěstování rostlin ze semen v místnosti, na
zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření,
zelenina aj.)
- pěstování pokojových rostlin
- rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie
Příprava pokrmů
- základní vybavení kuchyně
- výběr, nákup a skladování potravin
- jednoduchá úprava stolu
- pravidla správného stolování
- technika v kuchyni
Dodrţuje pravidla správného stolování a
společenského chování.
Udrţuje pořádek a čistotu pracovní plochy.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni.
8
Pracovní činnosti
5. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Práce s drobným materiálem
Vytváří přiměřenými pracovními operacemi
a postupy na základě své představivosti
různé výrobky z daného materiálu.
Žák:
Vyuţívá při tvořivých činnostech s různým
materiálem prvky lidových tradic.
Vyřezává, děruje, polepuje, tapetuje,
vytváří prostorové konstrukce.
Šije různými druhy stehů – přední, zadní,
ozdobný.
Seznámí se s látáním a tkaním.
Rozliší osnovu a útek, háčkuje.
Práce s drobným materiálem
- vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací
hmota, papír a karton, textil aj.)
- pracovní pomůcky a nástroje – funkce a
vyuţití
- jednoduché pracovní operace a postupy,
organizace práce
- lidové zvyky, tradice, řemesla
Udrţuje pořádek na pracovním místě.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Přijímá pomoc druhého.
- zásady hygieny a bezpečnosti práce
- poskytnutí první pomoci při úrazu
Volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a
náčiní vzhledem k pouţitému materiálu.
Udrţuje pořádek na pracovním místě a
dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazu.
Konstrukční činnosti
Provádí při práci se stavebnicemi
jednoduchou montáţ a demontáţ.
Učivo
Pracuje podle slovního návodu, předlohy,
jednoduchého náčrtu.
Provádí montáţ a demontáţ různých
Práce se stavebnicí
stavebnic ale i jiných pomůcek a materiálů. - stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční)
- sestavování modelů
Pracuje podle slovního návodu, předlohy, - práce s návodem, předlohou, jednoduchým
jednoduchého náčrtu.
náčrtem
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce, poskytne první
pomoc při úrazu.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce.
Poskytne první pomoc při úrazu.
Poznámky
9
Pracovní činnosti
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Provádí jednoduché práce s technickými
materiály a dodrţuje technologickou
kázeň.
Žák:
Osvojí si základní dovednosti a návyky
související s pracemi s technickými
materiály.
Učivo
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
-
Řeší jednoduché technické úkoly vhodným Částečně organizuje a plánuje svou činnost.
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
Navrhuje postupy práce a jednoduchá
nářadí.
řešení.
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. S dopomocí učitele řeší jednoduché
pracovní úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a
správným zacházením s nimi.
Uţívá technickou dokumentaci, připraví si Orientuje se v technické dokumentaci
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
jednoduchého výrobku.
Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu.
Poznámky
rozeznávání různých druhů materiálů:
dřevo-kov-plast-textilie a vlákna
určování základních vlastností
materiálů: fyzikálních, technických,
technická zpracovatelnost
práce s vhodnými nástroji a nářadím
dřevo: měření, rýsování, jednoduché
řezání, pilování, rašplování, broušení,
vrtání, dlabání, hoblování, spojování
textilie a vlákna: měření, stříhání,
spojování – šití, provlékání
první pomoc, hygiena a bezpečnost
Poskytne první pomoc při úrazu nářadím,
materiálem a elektrickým proudem.
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, hygieny práce a technologickou
kázeň.
10
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy z RVP ZV
6. ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Žák:
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování Zvládá s dopomocí jednoduché pracovní
vybraných rostlin.
postupy práce na zahradě, při pěstování
okrasných rostlin doma a ve svém okolí
Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu.
Ošetří s dopomocí pokojové rostliny.
Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údrţbu.
Částečně organizuje a plánuje svou
činnost.
Prokáţe základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty.
Zvládne s dopomocí péči o domácí zvíře.
Dodrţuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty.
Správně pouţívá a zachází s pomůckami,
potřebami a nářadím.
Učivo
Poznámky
PĚSTITELSTVÍ
- základní podmínky pro pěstování rostlin
- půda: prostředí pro pěstování rostlin,
vlastnosti, zpracování půdy
- charakteristika a rozdělení zeleniny
- pouţívání okrasných rostlin v interiérech a
exteriérech
- péče o zeleň v blízkosti školy
- poznávání polních plodin
Práce na školní zahradě.
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, hygienu práce.
Doma a v okolí školy projevuje pozitivní
vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí.
CHOVATELSTVÍ
Návštěva zemědělské
- chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce farmy
se zvířaty
Výstava drobného
zvířectva
Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se
zvířaty.
11
Pracovní činnosti
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví.
Žák:
Ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v běţných domácích
spotřebičích. v návodech k obsluze
běţných domácích spotřebičů.
Ovládá běţné domácí práce a úklid
domácnosti.
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Orientuje se v oděvních materiálech, přišije - domácí práce, úklid
knoflík, zvládá jednoduché opravy oděvů.
- oděvní materiály, opravy oděvů: přišívání
knoflíků, záplat
Pouţívá běţné domácí spotřebiče.
- domácí spotřebiče: sporák, mikrovlnná
trouba, kuchyňské strojky
Třídí odpad v domácnosti.
Seznámí se s běţnými příjmy a výdaji
v domácnosti.
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Pouţívá základní kuchyňský inventář
Seznámí se s cvičnou kuchyní a jejím
a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče. vybavení.
Zařadí nádobí a kuchyňské pomůcky.
Dodrţuje zásady bezpečné manipulace
s nástroji a spotřebiči v kuchyni.
Dodrţuje zásady hygieny a
bezpečnosti práce; poskytne první pomoc
při úrazech v kuchyni.
Zvládá hygienické návyky.
Udrţuje čistotu a pořádek v kuchyni.
Umyje nádobí a uklidí pracovní plochu.
Seznámí se se zásadami první pomoci při
úrazech v kuchyni.
Učivo
Poznámky
ROZPOČET RODINY
- příjmy a výdaje
- odpad a recyklace
- vytápění domácnosti: topení, palivo, energie
VYBAVENÍ KUCHYNĚ, BEZPEČNOST
A 1. POMOC
- základní poučení: osobní čistota, čistota
pracoviště, práce s ostrými předměty, mlýnky,
spotřebiče
12
Pracovní činnosti
6. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Žák:
Dodrţuje základní principy stolování,
společenského chování, obsluhy u stolu ve
společnosti.
Žák:
Seznámí se s pravidly zasedacího pořádku u
stolu.
Přiměřeně se upraví ke stolování, prohloubí
si estetické cítění.
Připraví jednoduché pokrmy v souladu se
zásadami zdravé výţivy.
Váţí, převádí jednotky, odměřuje.
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Pozná druhy potravin.
- odměřuje, váţí, počítá na kusy, převádí
Připraví pohoštění v rámci studené kuchyně. jednotky
- naučí se připravovat některé pomazánky
- připraví pohoštění (studená kuchyně)
- význam polévek
- pozná druhy polévek a uţívané druhy
zeleniny
- historie bylinkářství
- druhy bylin, sběr a sušení
- praktická příprava čajů
Poznámky
ZÁKLADY STOLOVÁNÍ
- oblečení
- zasedací pořádek
- úprava stolu
- příbory, ubrousky
13
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy z RVP ZV
7. ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Žák:
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Provádí jednoduché práce s technickými
Prohlubuje si základní dovednosti
materiály a dodrţuje technologickou kázeň. související s pracemi s technickými
materiály.
Učivo
Poznámky
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
- druhy materiálů
- základní vlastnosti materiálů
Řeší jednoduché technické úkoly s
S částečnou dopomocí učitele řeší
- nástroje, nářadí - dřevo:měření, rýsování,
vhodným výběrem materiálů, pracovních
jednoduché pracovní úkoly s vhodným
jednoduché řezání, pilování, rašplování,
nástrojů a nářadí.
výběrem materiálů, pracovních nástrojů a
broušení, vrtání, dlabání, hoblování,
nářadí a správným zacházením s nimi.
spojování, lepení
- kov: měření, rýsování, pilování, ohýbání,
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. S částečnou dopomocí organizuje a plánuje rovnání, vrtání, spojování, tvarování teplem,
svou činnost.
lepení
- textilie a vlákna: měření, stříhání, šití
Uţívá technickou dokumentaci, připraví si Pracuje podle návodu, jednoduché
- první pomoc, hygiena a bezpečnost
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
technické dokumentace.
Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu.
Poskytne první pomoc při úrazu nářadím,
materiálem a elektrickým proudem.
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, hygieny práce a technologickou
kázeň.
14
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy z RVP ZV
7. ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
Žák:
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
PĚSTITELSTVÍ
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování Zvládá s částečnou dopomocí jednoduché
vybraných rostlin.
pracovní postupy práce na zahradě, při
- základní podmínky pro pěstování rostlin
pěstování okrasných rostlin doma a ve svém - půda: prostředí pro pěstování rostlin,
okolí.
vlastnosti, zpracování půdy
- výţiva rostlin: hnojení agroekologické
Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu.
Ošetří s částečnou dopomocí pokojové
poţadavky na pěstění
rostliny.
- ochrana rostlin a půdy: příklady chorob,
škůdců, plevele a ochrana
Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a
S částečnou dopomocí organizuje a plánuje - pěstování základních druhů zeleniny
provádí jejich údrţbu.
svou činnost.
- charakteristika a rozdělení zeleniny
Správně pouţívá a zachází s pomůckami,
- pouţívání okrasných rostlin v interiérech a
potřebami a nářadím.
exteriérech
- péče o zeleň v blízkosti školy
Prokáţe základní znalost chovu drobných Zvládne s částečnou dopomocí péči o
- ochrana půdního fondu
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
domácí zvíře.
- poznávání polních plodin
zvířaty.
- poznávání ovocných plodin a jejich
pěstování, ošetřování
Dodrţuje technologickou kázeň, zásady
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
práci, hygienu práce a technologickou kázeň. CHOVATELSTVÍ
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty.
Doma a v okolí školy projevuje pozitivní
- chov zvířat v domácnosti, bezpečnost
vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí.
práce se zvířaty
- chov uţitkových domácích zvířat
Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se
zvířaty.
Práce na školní zahradě
Návštěva zemědělské
farmy
Výstava drobného
zvířectva
15
Pracovní činnosti
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví.
Žák:
Ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běţných
domácích spotřebičů.
Učivo
Seznámí se s moţnostmi hotovostního a
bezhotovostního platebního styku
PLATBY
- hotovost: bankovky a mince
- bezhotovostní platby: platební karty,
Orientuje se v návodech k obsluze běţných internetové, telefonní a sms bankovnictví,
domácích spotřebičů.
šeky, platební příkazy
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
- úklid domácnosti
Správně zachází s pomůckami, nástroji,
Ovládá běţné domácí práce a úklid
- voda
nářadím a zařízení, provádí drobnou domácí domácnosti.
- malování pokoje
údrţbu.
Seznámí se s péčí o oblečení, ví, jak vyprat - údrţba oděvů, praní prádla
prádlo, vyčistit skvrny.
- první pomoc: odřeniny, krvácení,
popáleniny, otřes mozku, úraz elektrickým
Dodrţuje základní a hygienická pravidla,
Pouţívá vhodné pracovní pomůcky.
proudem
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
Vyhodnotí postup při úrazu, včetně úrazu
úrazu elektrickým proudem.
elektrickým proudem.
SVĚT PRÁCE
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Posoudí své moţnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Poznámky
PT - 1.1.,1.2., 1.3., 1.4.,
1.5.,1.6., 1.7., 1.8., 1.9.,
1.10., 1.11., 4.2., 4.4.,
5.1., 5.3., 5.4., 6.7.
SVĚT PRÁCE
Seznamuje se s různými profesemi.
Seznámí se se situací v regionu.
- osobní zvláštnosti člověka
- potřeba znalosti svých siných stránek,
slabostí
- význam zpětné vazby od druhých
Rozpozná své osobní zvláštnosti a
- kdo a kde mi můţe pomoci
předpoklady, i omezení.
- charakteristické znaky povolání:
Uvědomí si nutnost sebepoznání.
pracovní potřeby
pracovní činnosti
Uvědomí si svou roli v procesu rozhodování.
pracovní prostředí
objekty práce
Exkurze:
i Papírenský provoz
Lochovice
- ekologie provozů
SOU Hluboš
- učební obory
16
Pracovní činnosti
7. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Pouţívá základní kuchyňský inventář.
Bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.
Žák:
Pozná kuchyňské spotřebiče a bezpečně
s nimi zachází.
Vyuţívá efektivně kuchyňské spotřebiče.
Učivo
Poznámky
BEZPEČNOST PŘI POUŽITÍ
KUCHYŇSKÝCH SPOTŘEBIČŮ
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Příprava jednoduchého pokrmu v souladu
se zásadami zdravé výţivy.
Dovede jmenovat zdravé potraviny.
Chápe důleţitost rozmanité potravy,
význam ovoce a zeleniny.
Rozezná kvalitní produkty.
Seznámí se s významem polévek. Umí
Uvaří alespoň jednu polévku,Uvaří
bezmasý pokrm,Uvaří jednoduché hlavní
jídlo.
Připraví slavnostní tabuli pro rodinnou
Dodrţuje základní principy stolování,
oslavu, umí samostatně prostřít.
společenského chování a obsluhy u stolu ve Vyuţívá zásady slušného chování.
společnosti.
U stolu se projevuje hlasově přiměřeně,
slušně, volí odpovídající témata.
Ctí zásady stolování.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni.
-
PROSTÍRÁNÍ SLAVNOSTNÍ TABULE
úprava stolu
chování u stolu
výzdoba
ZDRAVÁ VÝŽIVA, NÁKUP POTRAVIN
sloţení potravy
druhy vitamínů
energetická hodnota
nákup potravin, kvalita, cena
- uchovávání potravin, délka doby pouţití,
nebezpečí nemocí
-
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni.
17
Pracovní činnosti
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Žák:
Provádí jednoduché práce s technickými
Organizuje a plánuje svou činnost.
materiály a dodrţuje technologickou kázeň.
S minimální dopomocí si osvojí základní
dovednosti související s pracemi
s technickými materiály.
Řeší jednoduché technické úkoly s
vhodným výběrem materiálů, pracovních
nástrojů a nářadí.
S minimální dopomocí řeší jednoduché
pracovní úkoly s vhodným výběrem
materiálů, pracovních nástrojů a nářadí a
správným zacházením s nimi.
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Vytvoří si plán pracovního postupu.
Uţívá technickou dokumentaci, připraví si
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
Orientuje se v technické dokumentaci a
připraví si jednoduchý náčrt výrobku.
Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
poskytne první pomoc při úrazu.
Poskytne první pomoc při úrazu nářadím,
materiálem a elektrickým proudem.
Učivo
Poznámky
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
- druhy materiálů
- základní vlastnosti
- nástroje, nářadí - dřevo:měření, rýsování,
jednoduché řezání, pilování, rašplování,
broušení, vrtání, dlabání, hoblování,
spojování, lepení
- kov: měření, rýsování, pilování, ohýbání,
rovnání, vrtání, spojování, tvarování teplem,
lepení
- textilie a vlákna: měření, stříhání, šití
- první pomoc, hygiena a bezpečnost
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, hygieny práce a technologickou
kázeň.
18
Pracovní činnosti
Očekávané výstupy z RVP ZV
8. ročník
Dílčí (ročníkové) výstupy
Učivo
Poznámky
Žák:
Žák:
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování S minimální dopomocí zvládá jednoduché
vybraných rostlin.
pracovní postupy práce na zahradě, při
pěstování okrasných rostlin doma a ve
svém okolí.
PĚSTITELSTVÍ
- pomocné práce na školní zahradě
- ošetřování školní zeleně
Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu.
S minimální dopomocí ošetří pokojové
rostliny.
Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údrţbu.
S minimální dopomocí organizuje a plánuje
svou činnost.
Správně pouţívá a zachází s pomůckami,
potřebami a nářadím.
Prokáţe základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty.
S minimální dopomocí zvládne péči o
CHOVATELSTVÍ
domácí zvíře.
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při - chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce
práci, hygienu práce a technologickou
se zvířaty
kázeň.
Dodrţuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty.
Doma a v okolí školy projevuje pozitivní
vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí.
Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se
zvířaty.
Prokáţe schopnost poskytnout první pomoc
při úrazu, včetně úrazu způsobeného
zvířaty.
Práce na školní zahradě
Návštěva zemědělské
farmy
Výstava drobného
zvířectva
19
Pracovní činnosti
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Žák:
Provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví.
Seznámí se s ekonomikou domácnosti.
Vytvoří měsíční přehled příjmů a výdajů
v rodině.
Ovládá jednoduché pracovní postupy při
základních činnostech v domácnosti a
orientuje se v návodech k obsluze běţných
domácích spotřebičů.
S minimální dopomocí prokáţe uţivatelské
dovednosti v pouţívání základních
elektrických spotřebičů v domácnosti.
Pracuje s elektronikou v běţné domácnosti. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
S dopomocí ovládá základní pracovní
postupy při základních činnostech
v domácnosti.
Učivo
Poznámky
EKONOMIKA DOMÁCNOSTI
příjmy, výdaje
aktiva, pasiva
dluhová past
domácí elektronika
úklid podlah
ţehlení
opravy: výměna ţárovky, čištění odpadů
vytápění domácnosti, úspory energie
Pro práci volí správné nářadí a náčiní. S
Správně zachází s pomůckami, nástroji,
dopomocí dokáţe odhalit a odstranit drobné
nářadím a zařízením včetně údrţby; provádí závady.
drobnou domácí údrţbu.
Pouţívá vhodné pomůcky a nástroje.
BEZPEČNOST, PRVNÍ POMOC
Dodrţuje základní hygienická a
Dodrţuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem.
úrazu elektrickým proudem.
20
Pracovní činnosti
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
SVĚT PRÁCE
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Žák:
Posoudí své moţnosti při rozhodování o
volbě vhodného povolání a profesní
přípravy.
Vyuţije profesní informace a poradenské
sluţby pro výběr vhodného vzdělávání.
Učivo
Utváří si představu o náročnosti některých SVĚT PRÁCE
profesí.
- osobnostní zvláštnosti člověka
- sebehodnocení a sebepoznání
S minimální dopomocí si dokáţe uvědomit - varianty při rozhodování
nutnost sebepoznání a své moţnosti při
- poučené rozhodování
vstupu na trh práce.
- plánování a vlastní úsilí
Dokáţe rozumně volit z daných moţností. - učební obory, náplň řemesel
Chápe souvislost vzájemné orientace
- hledání a třídění profesních informací
s volbou profesního zaměření.
- studijní a pracovní potenciál
Hledá účinné strategie k dosahování cílů, je - www stránky
schopen překonávat překáţky.
- úřady práce a pracovní trh
Poznámky
Beseda – Úřad práce
Exkurze:
České Budějovice
- Vzdělání a řemeslo
Firma Kostal Čenkov
- strojírenský provoz
Střední odborná škola
S minimální dopomocí je schopen se
orientovat v informačních zdrojích při
získávání informací o dalším vzdělávání.
Prokáţe v modelových situacích schopnost V modelových situacích předvede vlastní
prezentace své osoby při vstupu na trh
prezentaci své osoby při ucházení o
práce.
pracovní příleţitost.
PŘÍPRAVA POKRMŮ
dovede vysvětlit rozdíly v technologiích:
vaření, dušení, pečení, fritování, grilování
prakticky pouţije zvolené technologie k vaření
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Připraví jednoduchá jídla v souladu se
zásadami zdravé výţivy.
Třídí základní potraviny.
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Chápe důleţitost rozmanité potravy,
význam ovoce a zeleniny Zná Definuje
rozdíly mezi vařením, pečením a dušením.
Dovede připravit Připraví pokrm vybranou
technologií.
21
Pracovní činnosti
8. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Dodrţuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti.
Žák:
Připraví slavnostní tabuli pro rodinnou
oslavu, umí samostatně prostřít.
Vyuţívá zásady slušného chování.
U stolu se projevuje hlasově přiměřeně,
slušně, volí odpovídající témata.
Ctí zásady stolování.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni.
Dodrţuje zásady hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni.
Učivo
Poznámky
22
Pracovní činnosti
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Žák:
Učivo
Poznámky
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
Provádí jednoduché práce s technickými
Osvojí si základní dovednosti a návyky
materiály a dodrţuje technologickou kázeň. související s pracemi s technickými
materiály.
PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY
- druhy materiálů:
dřevo-kov-plast-textilie a vlákna-voskŘeší jednoduché technické úkoly s
Samostatně řeší jednoduché pracovní
keramika
vhodným výběrem materiálů, pracovních
úkoly s vhodným výběrem materiálů,
- vlastnosti
nástrojů a nářadí.
pracovních nástrojů a nářadí a správným
materiálů: fyzikálních, technických,
zacházením s nimi.
technická zpracovatelnost
- práce s vhodnými nástroji a nářadím
Organizuje a plánuje svoji pracovní činnost. Organizuje a plánuje svojí činnost.
- dřevo:měření, rýsování, jednoduché řezání,
Navrhuje postupy práce a řešení
pilování, rašplování, broušení, vrtání,
dlabání, hoblování, spojování
Uţívá technickou dokumentaci, připraví si Uţívá technickou dokumentaci, připraví si - kov: měření, rýsování, stříhání, pilování,
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
vlastní jednoduchý náčrt výrobku.
broušení, ohýbání, rovnání, vrtání,
spojování
Dodrţuje obecné zásady bezpečnosti a
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při - plasty: měření, rýsování, stříhání, pilování,
hygieny při práci i zásady bezpečnosti a
práci, hygieny práce a technologickou
broušení, ohýbání, rovnání, vrtání,
ochrany při práci s nástroji a nářadím;
kázeň.
spojování, tvarování teplem
poskytne první pomoc při úrazu.
Poskytne první pomoc při úrazu nářadím, - textilie a vlákna: měření, stříhání, provlékání,
materiálem a elektrickým proudem.
spojování
- vosk: tvarování teplem, řezání, dlabání,
stříhání
- keramika: spojování, lepení, skládání,
- první pomoc, hygiena a bezpečnost
23
Pracovní činnosti
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
Žák:
Učivo
Poznámky
PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ
Volí vhodné pracovní postupy při pěstování Zvládá jednoduché pracovní postupy práce PĚSTITELSTVÍ
vybraných rostlin.
na zahradě, při pěstování okrasných rostlin
doma a ve svém okolí.
- pomocné práce na školní zahradě
- ošetřování školní zeleně
Pěstuje a vyuţívá květiny pro výzdobu.
Ošetří pokojové rostliny.
Vnímá estetické cítění, uplatňuje základy
výzdoby a aranţování.
Pouţívá vhodné pracovní pomůcky a
provádí jejich údrţbu.
Organizuje a plánuje svou činnost, volí a
pouţívá správné pracovní pomůcky
Správně pouţívá a zachází s nářadím.
Práce na školním
pozemku
Návštěva zemědělské
farmy
Výstava drobného
- chov zvířat v domácnosti, bezpečnost práce zvířectva
se zvířaty
CHOVATELSTVÍ
Prokáţe základní znalost chovu drobných
zvířat a zásad bezpečného kontaktu se
zvířaty.
Zvládne péči o domácí zvíře.
Dodrţuje zásady bezpečného kontaktu se
zvířaty.
Dodrţuje technologickou kázeň, zásady
hygieny a bezpečnosti práce, poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu
způsobeného zvířaty.
Dodrţuje zásady bezpečnosti a ochrany při
práci, hygienu práce a technologickou
kázeň.
Doma a v okolí školy projevuje pozitivní
vztah k přírodě a ţivotnímu prostředí.
Dodrţuje bezpečnost a hygienu při práci se
zvířaty.
24
Pracovní činnosti
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
Provádí jednoduché operace platebního
styku a domácího účetnictví.
Žák:
Dodrţuje základní hygienická a
bezpečnostní pravidla a předpisy a
poskytne první pomoc při úrazu, včetně
úrazu elektrickým proudem.
Dodrţuje základní hygienické bezpečnostní
předpisy.
Učivo
Poznámky
Vyjmenuje základní výdaje v domácnosti a PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI
způsoby jejich placení.
- obsluha a bezpečnost domácích
spotřebičů
Ovládá jednoduché pracovní postupy při
Prokáţe uţivatelské dovednosti v pouţívání - sdělovací technika: telefon, rádio,
základních činnostech v domácnosti a
základních elektrických spotřebičů
televize, mobilní telefony, internet
orientuje se v návodech k obsluze běţných v domácnosti.
- drobná údrţba: věšení obrázků, vrtání,
domácích spotřebičů.
lepení
- elektroinstalace: elektrická energie,
Správně zachází s pomůckami, nástroji,
Ovládá základní pracovní postupy při
elektroměry, jističe
nářadím a zařízením včetně údrţby; provádí základních činnostech v domácnosti.
drobnou domácí údrţbu.
Dokáţe odhalit a odstranit drobných závad.
Pouţívá vhodné pomůcky a nástroje.
25
Pracovní činnosti
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
SVĚT PRÁCE
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí.
Žák:
Orientuje se v pracovních činnostech
vybraných profesí na základě zkušeností
z exkurzí.
Učivo
Poznámky
SVĚT PRÁCE
- předpoklady správné osobní volby
- současné situace na trhu práce
Posoudí své moţnosti při rozhodování o
Chápe nutnost spojovat rozhodování
- vhodné zaměření a tradice
volbě vhodného povolání a profesní
s vyhledáváním potřebných informací
- specifické dispozice, dovednosti a
přípravy.
Vyuţívá veškeré důleţité informace
schopnosti
pro svoji profesní volbu.
- poučené rozhodování
Chápe význam flexibility, uvědomí si svou - druhy a struktura profesních informací
roli v procesu rozhodování, zamýšlí se nad - učební obory, náplň řemesel
faktory, které mohou ovlivnit rozhodování. - profesní poradenství
Dokáţe si uvědomit Vyhodnotí své
- dotazníky, ţivotopis, archivace údajů
moţnosti při vstupu na trh práce.Realisticky - korekce na základě sebepoznání
hodnotí své šance ve vybraném směru.
- poţadavky vybraných povolání
Plánuje po etapách své kroky.
- trh práce a konkrétní pracovní příleţitosti,
Hledá účinné strategie a přemýšlí nad
region
různými cestami k dosaţení zvoleného cíle - společenská prestiţ povolání
- problémy přístupu pro osoby
Vyuţije profesní informace a poradenské
Získá konkrétní přehled v nabídkách
s handicapem
sluţby pro výběr vhodného vzdělávání.
vzdělání.
- moţnosti podnikání v jednotlivých
Je schopen se orientovat v informačních
oborech
zdrojích při získávání informací o dalším
- tvorba projektu pro drobné podnikání
vzdělávání.
- míra nezaměstnanosti
- kompetence, flexibilita
Prokáţe v modelových situacích schopnost Prokáţe v modelových situacích schopnost - kvalifikační předpoklady, trendy
prezentace své osoby při vstupu na trh
prezentace své osoby při vstupu na trh
- přechod na střední školu, adaptace
práce.
práce.
- nutnost celoţivotního vzdělávání se
- vzdělávání jako investice do budoucnosti
- kvalifikace a specializace, kategorizace
Besedy se zástupci SOU,
SŠ
Exkurze:
České Budějovice
- Vzdělání e řemeslo
Úřad práce
Střední školy regionu
Výrobní potravinářský
provoz
Malá soukromá firma
Strojírenský provoz
Preferované obory a
stipendia
26
Pracovní činnosti
9. ročník
Očekávané výstupy z RVP ZV
Dílčí (ročníkové) výstupy
Žák:
PŘÍPRAVA POKRMŮ
Žák:
Pouţívá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.
Pouţívá základní kuchyňský inventář a
bezpečně obsluhuje základní spotřebiče.
Dodrţuje základy hygieny a bezpečnosti
práce; poskytne první pomoc při úrazech
v kuchyni.
Vyjmenuje postup při podávání první pomoci PŘÍPRAVA POKRMŮ
a prakticky ošetří drobná poranění - při
- druhy masa
spálení, opaření, říznutí.
- moţnosti vyuţití
- uchovávání a skladování
Rozezná základní druhy masa.
- hygiena, zdravotní nezávadnost
Seznámí se s jeho vyuţitím v kuchyni.
- jídelníček: zásady správné výţivy,
Sestaví jídelníček pro rodinnou
pohostinnost, přiměřenost
oslavu.
- uvaří vepřové maso, knedlík, zelí
Uvaří podle receptu hlavní jídlo.
- církevní svátky v kuchyni: Vánoce,
slavnostní stůl, bramborový salát, pečivo
- studená kuchyně: studené pohoštění,
Upraví slavnostní tabuli, zná zasedací
rolády, aspik, chlebíčky, jednohubky
pořádek hostů.
Dodrţuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu ve
společnosti.
Připraví jednoduchý pokrm v souladu se
zásadami zdravé výţivy.
Dodrţuje základní principy stolování,
společenského chování a obsluhy u stolu
ve společnosti.
Učivo
Poznámky
BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, HYGIENA
PŘI NÁKUPU A SPOTŘEBĚ
27
Download

Pracovní činnosti 8. ročník