EKĠM/2014
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
1. ĠSTĠHDAM
1.1. ĠĢçi Kadrosunda Ġstihdam
Türkiye İş Kurumu verilerine göre, 2002 yılından itibaren kamu kurumlarında ve özel sektörde
engelli kotasında istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Kamu kurumlarında ve özel sektörde engelli kotasında istihdam edilen işçilerin yıllara göre dağılımı
Yıllar
Başvuru
İşe Yerleştirme
Kamu
Özel
Toplam
2014(Eylül)
2013
49.823
-
-
-
19.847
34.476
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
83.955
35.151
36.144
40.519
48.480
36.397
28.236
25.859
38.955
49.218
23.117
468
295
545
427
573
1202
1728
1320
464
657
37.982
31.962
25.860
21.540
17.291
22.579
21.589
15.855
12.017
10.226
35.531
38.349
32.257
26.405
21.967
17.864
23.781
23.317
17.175
12.481
10.883
Kaynak: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx
2014 yılı Ağustos sonu itibari ile İŞKUR’a kayıtlı 118.973 engelli kişi bulunmaktadır.
Engelli çalıştırmakla yükümlü işyerinde çalışan engelli işçi sayısının yıllara göre dağılımı
ÇalıĢtırmakla yükümlü olduğu engelli
sayısı
Kamu
Özel
Yıllar
2014(Ağustos)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
11.997
12.504
13.289
13.511
14.466
14.634
13666
106.007
103.509
102.797
91.877
84.658
75.243
75194
Engelli çalıĢan sayısı
Kamu
11.162
11.804
12.358
12.347
12.603
12.653
11286
Kaynak: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx
1
Özel
80.216
80.434
77.547
71.088
66.359
58.876
55077
Toplam
91.378
92.238
89.905
83.435
78.962
71.529
66.363
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
Engelli çalıştırmakla yükümlü işyerlerinde açık kontenjan/kontenjan fazlası sayısı
Yıllar
Engelli açık kontenjan sayısı
2014(Ağustos)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Kamu
835
700
931
1.164
1.863
1.981
2380
Engelli kontenjan fazlası sayısı
Özel
25.791
23.075
25.250
20.789
18.299
16.367
20117
Kamu
2.586
2.990
3.043
3.015
2.748
2.548
2073
Özel
5.337
5.820
5.475
5.270
4.715
4.693
4868
Kaynak: http://www.iskur.gov.tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx
1.2. Memur Kadrosunda Ġstihdam
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, 2001 yılından itibaren kamu kurumlarında engelli
kontenjanında istihdam edilen engelli memurların yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.
Kamu kurumlarında engelli kotasında istihdam edilen memurların yıllara göre dağılımı
Yıllar
2014 (Haziran)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
ÇalıĢan Engelli Sayısı
34.088
32.021
*
20.829
18.787
10.357
9.966
9.193
8.915
8.717
8.717
6.727
5.777
4.911
*2012 yılının verisi DPB tarafından veri yayınlanmamıştır.
2
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
KiĢi Sayısı
1.974.414
55.334
34.088
23.545
Mevcut Memur Sayısı
Engelli Kontenjanı %3 (5)*
Çalışan Engelli Memur Sayısı
Açık Engelli Kontenjanı
*Emniyet Genel Müdürlüğünde Engelli Kontenjan Oranı Emniyet Hizmetleri Sınıfındaki Kadrolar Hariç Tutulmak Üzere %5 olarak
uygulanmaktadır.
TBMM Genel Sekreterliği, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, MİT Müsteşarlığı, Merkez Bankası, Ziraat
Bankası ile Mahalli İdareler kadro ve pozisyonları bu sayılara dahil değildir ( Haziran_ 2014)
Kamu kurumlarında engelli kotasında çalışan memurların engel oranlarına, engel gruplarına ve eğitim durumlarına
göre dağılımları (Haziran_ 2014)
Engel Oranı
%
Engel Grubu
Eğitim durumu
40 - 60
61 - 80
81 - 100
Toplam
İşitme
Dil ve Konuşma
Süreğen
Ruhsal ve Duygusal
Zihinsel
Ortopedik
Görme
Sınıflanamayan
Toplam
İlköğretim/ Ortaokul/ İlkokul
İlköğretim/ Ortaokul
Ortaöğretim
2 Yıllık Yükseköğretim
Lisans (4 Yıllık Yükseköğretim)
Lisansüstü
Toplam
Kaynak: http://www.dpb.gov.tr/istatistik_internet
3
Kadın
5.631
1.006
836
7.473
560
85
370
66
254
2.642
1.526
1.970
7.473
206
325
2.617
1.787
2.394
144
7.473
Erkek
20.565
3.465
2.585
26.6215
1.502
278
1.496
398
1.273
8.335
5.965
7.368
26.615
1.505
2.667
11.556
4.758
5.773
356
26.615
Toplam
24.196
4.471
3.421
34.088
2.062
363
1.866
464
1.527
10.977
7.491
9.338
34.088
1.711
2.992
14.173
6.545
8.167
500
34.088
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
İstihdam Edilen Engelli Memurların Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımları
Sınıflar
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Sağlık ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Teknik Hizmetler Sınıfı
Eğitim Öğretim Hizmetler Sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı
Din Hizmetleri Sınıfı
Yardımcı Hizmetler Sınıfı
Mülki İdare Amirliği Hizmetleri
Sınıfı
TOPLAM
Kadın
4.253
583
166
687
16
34
1734
-
Erkek
12.391
700
1.043
1.571
41
848
10.020
1
Toplam
16.644
1.283
1.209
2.258
57
882
11.754
1
7.473
26.615
34.088
Kaynak: http://www.dpb.gov.tr/istatistik_internet
1.3. Engelli Memur Seçme Sınavı (EMSS)
EMSS sonucu ile 2012 ve 2013 yılında yapılan yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler
aşağıdaki tabloda verildiği gibidir.
ÖMSS sonucu ile yerleşen adayların öğrenim durumlarına göre dağılımı
BaĢvuru
İlkokul/İlköğretim
Ortaöğretim
Önlisans
Lisans
65.800
48.156
7.074
5.145
2012 ÖMSS
988
2.174
1.093
999
5.254
YerleĢtirme
2013ÖMSS
591
3.378
1.343
614
5.926
Kaynak: http://www.osym.gov.tr/belge/1-14953/2013-omss-ozurlu-memur-secme-sinavi.html
4
Toplam
1.579
5.552
2.436
1.613
11.180
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
2. EĞĠTĠM
2.1. Örgün Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
verilerine göre; özel eğitim okullarında, özel eğitim sınıflarında ve kaynaştırma sınıflarında
öğrenim gören öğrenci sayılarının yıllara göre dağılımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Veriler Milli Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı web sitesinde yıllık periyotlarda
yayınlanmaktadır.
Tablo 8: Engelli öğrenci sayısının yıllara göre dağılımı
Öğrenci Sayısı
Özel Eğitim
KaynaĢtırma
Sınıflarında
Eğitimde
Okul Sayısı
Öğretmen
Sayısı
Özel Eğitim
Okullarında
2013-2014
1.248
9.733
40.505
29.094
173.117
242.716
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010
2008-2009
2007-2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
2003–2004
2002–2003
2001–2002
2000–2001
1999–2000
1.261
814
753
700
670
561
537
495
480
441
490
342
341
308
10.344
7.607
6.843
6.005
5.695
4.758
4.979
4.680
4.524
3.441
3.385
2.834
2.355
2.400
33.877
42.896
40.189
36.599
30.671
28.252
27.439
25.238
22.082
19.895
17.988
17.320
15.838
14.164
25.477
20.968
18.576
15.712
13.015
9.252
9.643
8.921
8.130
7.405
6.912
6.912
6.862
6.831
161.295
148.753
93.000
76.204
70.685
58.504
55.096
45.532
42.225
35.625
31.708
29.074
23.915
17.724
220.649
212.617
151.765
128.515
114.371
96.008
92.178
79.691
72.437
62.925
56.608
53.306
46.615
38.719
Öğretim Yılı
Kaynak: http://sgb.meb.gov.tr/www/milli-egitim-istatistikleri-orgun-egitim-2012-2013/icerik/79
5
Toplam
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
2.2. TaĢımalı Eğitim
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü
verilerine göre; Taşımalı Eğitim Projesi kapsamında okullara taşınan öğrencilerin sayısı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerin yıllara göre dağılımı
Yıllar
Öğrenci Sayısı
2012-2013
2011–2012
2010–2011
2009–2010
2008–2009
2007–2008
2006–2007
2005–2006
2004–2005
Ödeme Miktarı (TL)
46.095
41.000
36.245
31.982
27.145
24.314
21.813
16.171
6.901
94.886.434,43
70.000.000
56.262.000
43.641.000
34.856.000
27.375.000
18.900.000
9.680.000
1.929.000
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü verilerine göre; özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin ve bu öğrencilere ayrılan kaynak miktarının yıllara
göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde öğrenim gören öğrencilerin yıllara göre dağılımı
Yıllar
Öğrenci
Sayısı
Ödenen Miktar
(TL)
Özel, Özel Eğitim
Okul/Kurum Sayısı
2014(Ağustos)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006 (Haziran_Aralık)
284.470
270.607
255.848
240.679
223.920
216.106
205.831
181.878
82.952
1.060.229.658
1.407.051.750
1.263.384.975
1.122.235.128
906.720.974
862.663.787
830.961.428
684.710.016
263.187.188
1.879
1.782
1.748
1.657
1.860
1.755
1.486
410
104
6
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
3. SOSYAL YARDIMLAR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden alınan verilerine
göre 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alan engelli birey sayılarının yıllara göre dağılımı
aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından 6 ayda
bir yayınlanmaktadır.
Yaşlı maaşı alan kişilerin yıllara göre dağılımı
YaĢlı (65 YaĢ Üstü)
Kişi Sayısı
Tutar
(Milyon TL)
665.918
250.687.269,43
668.351
1.046.021.987,80
797.426
1.055.399.008,79
848.826
1.059.709.361,30
859.516
1.027.285.080,93
867.035
948.487.997,54
903.283
914.666.075,43
927.077
747.351.963,70
938.677
664.500.167,76
792.046
585.861.163,00
770.204
551.986.450,00
746.468
234.766.133,00
Yıllar
2013(Mart)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Kaynak: http://www.sgk.gov.tr
4. BAKIM HĠZMETĠ
4.1. Evde Bakım Hizmeti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre evde bakım hizmetinden
yararlanan kişilerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Evde bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısının yıllara göre dağılımı
Yıllar
Engelli Sayısı
2014(Eylül)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
449.769
427.434
398.335
347.756
284.595
210.320
120.000
30.638
Kaynak: EYHGM
7
Evde Bakım
Ödeme Miktarı(TL)
3.363.646.972
3.449.908.836
2.944.114.529
2.214.804.515
1.483.480.030
869.362.353
417.603.212
35.386.656
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
4.2. KuruluĢlarda Bakım Hizmeti
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilere göre; resmi rehabilitasyon merkezlerine
ve bu merkezlerde bakılan engelli kişilere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkez Sayısı
Yıllar
Yatılı
2014 (Eylül)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Merkez Sayısı
Gündüzlü
Umutevi
82
81
97
84
72
62
57
47
41
35
32
22
21
5
6
7
7
7
10
15
17
25
33
29
26
26
Toplam
77
48
164
135
104
91
79
72
72
64
66
68
61
48
47
Kaynak: EYHGM
Kuruluş kapasitelerine ve bakım hizmetinden yararlanan engelli sayısının yıllara göre dağılımı
Yıllar
Yatılı
2014(Eylül)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
5.725
5.451
5.112
4.708
4.490
4.190
3.802
3.458
3.070
2.658
2.441
2.162
1.843
Engelli Sayısı
Gündüzlü
429
441
460
454
415
379
470
634
1.584
2.287
1.978
2.768
2.065
Kaynak: EYHGM
8
Toplam
Kapasite
6.154
5.892
5.586
5.162
4.905
4.569
4.272
4.092
4.654
4.945
4.419
4.930
3.908
6.522
6.293
6.055
5.833
5.468
4.758
4.098
3.434
3.027
2.755
2.415
2.086
1.943
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilere göre; resmi rehabilitasyon merkezlerinde
kurum bakımı için bekleyen engelli sayısı ve bu kişilere ayrılan ödenek miktarları aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Kuruluşlarda bakım hizmeti için bekleyen engelli sayısının yıllara göre dağılımı
Resmi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Kurum Bakımı Ġçin
Yıl Sonu Ġtibariyle Harcanan
Kayıtlarımızda Bekleyen
Ödenek Miktarı (Evde Bakım + Özel
Engelli Sayısı
Bakım Hariç)
Yıllar
2014(Ekim)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
0
0
0
0
1.723
2.131
3.478
3.729
3.658
3.391
3.097
2.647
247.627.253
218.660.260
201.342.062
168.074.188
150.191.203
123.004.578
96.072.103
65.775.165
44.844.561
34.613.741
25.897.566
13.021.183
Kaynak: EYHGM
4.3. Özel Bakım Merkezleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilere göre; özel bakım merkezlerine ilişkin
bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Özel bakım merkezlerinde bakım gören engellilerin yıllara göre dağılımı
Yıllar
Merkez
Sayısı
Kapasite
Bakılan Engelli Sayısı
2014(Eylül)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
150
147
148
100
77
44
20
10
13.235
13.325
12.869
8651
7065
3744
2003
915
10.173
10.169
9.328
6.707
4.331
2.144
768
351
Kaynak: EYHGM
9
Kurumda Bakım
Ödeme
Miktarı(TL)
168.066.752
137.081.473
84.639.610
45.678.758
17.019.207
5.435.294
1.202.583
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
4.4. YaĢlı Bakım Hizmetleri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilere göre; huzurevlerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki yer almaktadır.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı resmi huzurevlerinin yıllara göre dağılımı
Yıllar
Huzurevi
Sayısı
122
106
102
97
81
79
70
69
66
62
63
63
2014 (Eylül)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Kapasite
12.498
11.706
9783
9260
8126
8002
7552
7605
7173
6760
6580
6477
*SGK’dan devreden huzurevleri dahil
Huzurevi Sayıları ve kapasiteleri (2014_Eylül)
Huzurevi
Sayısı
122
29
2
21
27
151
7
Bakanlığımıza Bağlı Huzurevi
(Yaşlı Yaşamevi: Ek Ünite)
Diğer Bakanlıklara Bağlı Huzurevleri
Belediyelere Bağlı Huzurevleri
Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri
Özel Huzurevleri
Azınlıklara Bağlı Huzurevleri
Kapasite
12.498
111
566
2.055
2308
7.612
920
BoĢ Yatak
Sayısı
935
47
0
617
692
2.284
276
YaĢlılara Hizmet Sunan Gündüzlü Resmi ve Özel KuruluĢlar
Üye Sayıs
Huzurevi
Sayısı
Genel Müdürlüğümüze Bağlı Resmi Yaşlı
Hizmet Merkezi
Özel Yaşlı Hizmet Merkezleri
0
0
1
15
Huzurevleri Ġçin Sırada Bekleyen YaĢlı Sayısı
Süreli Bakım
Kadın
Erkek
Huzurevi Birimi
Kadın
Erkek
Toplam
5.374
2.050
2.040
727
10
557
Bakılan YaĢlı
Sayısı
11.511
64
566
1.439
1.616
5.328
644
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
5. GELĠR VERGĠSĠ ĠNDĠRĠMĠ
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre gelir vergisi indiriminden yararlanmaya başlayan
engelli bireylerin yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Veriler Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından yılda bir yayınlanmaktadır.
Engellilik indiriminden faydalanan kişilerin sayısı
Yıllar
Engellilik Ġndiriminden Faydalanan KiĢi Sayısı
Çalışma Gücü Kayıp Oranları (%)
40–59
60–79
80–100
Toplam
01.01.1981–31.03.1999
44.001
10.504
10.253
64.758
01.04.1999–31.12.2011
Toplam
101.009
145.010
37.664
48.168
34.013
44.266
172.686
237.444
Kaynak: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/VI/SIIVI.htm
Yıllar
Engellilik Ġndiriminden Faydalanan KiĢi Sayısı
Çalışma Gücü Kayıp Oranları (%)
0-39
40–59
60–79
80–100
Toplam
01.01.2012-31.12.2012
9.671
15.026
7.134
4.358
36.129
01.01.2013-31.12.2013
11.026
22.022
9.875
5.723
48.679
2014 Yılı Aylık Engellilik İndirimi Tutarları Ve Sağlanan Vergi Avantajı
Engellilik Dereceleri
Aylık Ġndirim Tutarları
1. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)
800 TL
Aylık vergi avantajı
120 TL
2. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)
400 TL
60 TL
3. Derece Engelliler İçin
(Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)
190 TL
28,50 TL
Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.
11
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
6. ULUSAL ENGELLĠLER VERĠTABANI
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Ulusal Engelliler Veritabanı , yetkili sağlık
kuruluşları tarafından Engelli Sağlık Kurulu raporu almış ve veri tabanımıza bilgi akışı
sağlanabilen bazı kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi bir sebepten dolayı başvurmuş
engelli bireylerin verilerinin derlenmesi ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan
tüm engelli bireyleri kapsamamaktadır.
Ulusal Engelliler Veritaban’ında kayıtlı engelli bireylerin engel türüne, engel oranına ve yaş
grubuna göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından her gün güncellenmektedir.
Ulusal Engelliler Veritabanı’nda kayıtlı, adresi, engel grubu ve engelli sağlık kurulu
rapor bilgileri bilinen, yaşayan toplam 1.869.521 engelli bireye ilişkin dağılımlar aşağıda
verilmiştir (Ekim_2014)
Engel Grubuna Göre Dağılım
ENGELLĠ SAYISI
52.286
281.604
210.531
420.964
220.679
1.025.579
562.319
1.869.521
ENGEL GRUBU
Dil ve Konuşma
Görme
İşitme
Ortopedik
Ruhsal ve Duygusal
Süreğen Hastalıklar
Zihinsel
TOPLAM
*Bir kişi birden fazla gruba dâhil olabileceğinden,
satırlar toplamı “TOPLAM” satırından büyük çıkabilir.
Engel Oranlarına Göre Dağılım
ENGELLĠ SAYISI
63.425
74.097
148.741
90.159
219.723
304.272
168.348
243.191
238.381
319.184
1.869.521
ORAN
00-09
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-100
TOPLAM
12
Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı
YaĢ grubuna Göre Dağılım
YAġ GRUBU
00-04
05-09
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85+
TOPLAM
ENGELLĠ SAYISI
36.425
109.005
148.154
129.348
115.627
118.685
125.331
126.434
134.298
123.057
113.399
99.873
91.923
82.851
77.661
73.611
85.832
78.007
1.869.521
Cinsiyet Bazında Dağılım
ENGELLĠ SAYISI
1.075.271
794.250
1.869.521
ENGEL GRUBU
Erkek
Kadın
TOPLAM
13
Download

Ekim 2014 - Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü