MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI SINAVINA BAŞVURU KOŞULLARI
VE SINAV HAKKINDA BİLGİLER
Bankamız Müfettiş Yardımcılığı pozisyonu için sınavla eleman alınacaktır. Yazılı mesleki bilgi
sınavı ve genel yetenek testinden oluşan ilk aşama 25.05.2014 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada başarılı olan adaylar değerlendirme merkezi aktiviteleri ve mülakattan oluşan
diğer aşamalara davet edilecektir.
Sınava başvurular 14.03.2014–20.05.2014 tarihleri arasında kabul edilecektir.
I - Sınava Başvuru Koşulları :
Sınava başvuruda bulunacak adaylarda aranan koşullar aşağıda belirtilmiştir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan
yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu
durumu başvuru süresinin sonu olan 20.05.2014 tarihine kadar [email protected] adresine
ulaştıracağı sertifika ile belgeleyebilmek (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan
01.08.2014 itibarıyla da geçerli olmalıdır. İlgili e-posta adresine gönderilecek belge ve
bilgilere ilişkin açıklamalara “II-Sınav Başvurusu” bölümünde yer verilmiştir).
SINAV / KURUM ADI
İNGİLİZCE
TOEFL-IBT
(*)
ALMANCA
GOETHE ENSTİTÜSÜ
FRANSIZCA
Fransız Milli Eğitim
Bakanlığı
(Fransız Kültür Merkezi)
TEF
(Fransız Kültür Merkezi)
PUAN / SEVİYE
85
Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
Goethe Zertifikat C2 (GDS)
DALF C1
DALF C2
699
* TOEFL sınavına yeni girecek adaylar, 1239 kod numarasını belirterek sonuçlarını Bankamıza
göndermelidir. TOEFL sınavının CBT ve PBT versiyonları kabul edilmeyecektir.
(Ayrıca ihtiyaçlarımız doğrultusunda, yukarıda sayılan yabancı dil koşulunu karşılayan
ve sınav sürecimiz sonunda birbirine yakın performans sergileyen adaylardan, ilaveten
Rusça bilenler tercih edilecektir.)
3. Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim
veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış,
Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak (Bu kapsamda, en geç
14.07.2014 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek
gerekmektedir).
2
Bölüm Adı
Aktüerya
Aktüerya Bilimleri
Avrupa Birliği İlişkileri
Bankacılık
Bankacılık ve Finans
Bankacılık ve Finansman
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Mühendisliği (*)
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
Bilgisayar-Enformatik
Bilişim Sistemleri Mühendisliği (*)
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
Ekonomi
Ekonomi ve Finans
Ekonomi-Yönetim Bilimleri
Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
Elektrik Mühendisliği(*)
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik Mühendisliği (*)
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (*)
Endüstri Mühendisliği
Endüstri Sistemleri Mühendisliği(*)
Enformatik
Hukuk
İktisat
İnşaat Mühendisliği (*)
İstatistik
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
İş İdaresi
İşletme
İşletme Bilgi Yönetimi
İşletme Enformatiği
İşletme Mühendisliği
İşletme-Ekonomi
Kamu Yönetimi
Küresel ve Uluslararası İlişkiler
Bölüm Adı
Makine Mühendisliği (*)
Makine ve İmalat Mühendisliği (*)
Maliye
Matematik Mühendisliği(*)
Mekatronik Mühendisliği (*)
Muhasebe
Muhasebe Bilgi Sistemleri
Muhasebe Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Muhasebe ve Denetim
Muhasebe ve Finans Yönetimi
Muhasebe ve Finansal Yönetim
Muhasebe ve Finansman
Pazarlama
Pazarlama / Satış Yönetimi
Sermaye Piyasası
Sigortacılık
Sigortacılık ve Risk Yönetimi
Sistem Mühendisliği (*)
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Finans
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Uluslararası İşletme
Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca)
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
Yazılım Mühendisliği (*)
Yönetim Bilimleri
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim ve Organizasyon
(*) Söz konusu bölümlerden mezun kişilerin başvuruları; işletme, iktisat, ekonomi, maliye,
bankacılık ve dengi dallarında yüksek lisans yapmış olmaları ya da aşağıda yer verilen
sertifikalardan birine sahip olmaları şartı ile kabul edilecektir. Yüksek lisans derecesinin ya da
sertifika sahipliğinin en geç 14.07.2014 tarihi itibarıyla belgelendirilmesi gerekmektedir.
o
IIA- Institute of Internal Auditors (Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü) tarafından verilen:
 CIA/Certified Internal Auditor (Uluslararası İç Denetçi Sertifikası)
 CCSA/Certification in Control-Self Assessment (Kontrol Özdeğerlendirme
Sertifikası)
3


CFSA/Certified Financial Services Auditor (Uluslararası Finansal Hizmetler
Denetçisi)
CGAP/Certified Government Auditing Professional (Uluslararası Kamu Denetçisi)
4. Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (25.05.1984 ve sonrasında doğanlar
başvurabileceklerdir).
5. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2014 yılı Aralık ayına kadar
erteletmiş olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.08.2014
tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir).
6. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha
önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme
merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
7. Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.
8. Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak, (Bu durum,
sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile
belgelendirilecektir).
9. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
10. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.
11. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.
II - Sınav Başvurusu :
Sınava katılmak isteyenler başvurularını sadece Bankamız internet sitesinden yapabilecektir.
Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci;
- ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve
- [email protected] adresine istenen bilgi ve belgelerin yine istenilen format ve isimde
gönderilmesi
aşamalarından oluşmaktadır.
Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme
alınmamaktadır
Başvuruda bulunmak için geçerli bir TC Kimlik Numarasına ve e-posta adresine sahip olunması
gerekmektedir.
Sınav başvurusunda bulunan adayın [email protected] adresine göndereceği e-postaya;
- sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifika belgesi ile
- 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafını “jpeg” uzantılı ve
4
- lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli Türkçe öz geçmişini ise “docx”
uzantılı olmak üzere
toplamda üç ayrı dosya olarak ek yapması ve söz konusu e-posta metninde adı, soyadı, TC
Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yaptığı tarih bilgisine yer vermesi
gerekmektedir.
[email protected] adresine sınav başvurusu amacıyla e-posta gönderilirken aşağıda belirtilen
hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
a. e-postanın konu kısmına “MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 2014-1” yazılması,
b.1. e-postaya ek yapılan fotoğraf dosyasının “AD SOYAD TCKN” (Örneğin: AHMET
YILMAZ 123456789.jpeg) şeklinde adlandırılması,
b.2. e-postaya ek yapılan yabancı dil sertifikası dosyasının “AD SOYAD SERTİFİKA”
(Örneğin: AHMET YILMAZ SERTİFİKA.jpeg) şeklinde adlandırılması,
b.3. e-postaya ek yapılan özgeçmiş dosyasının ise “AD SOYAD ÖZGEÇMİŞ” (Örneğin:
AHMET YILMAZ ÖZGEÇMİŞ.docx) şeklinde adlandırılması ve
c. e-posta metninde adayın adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ik.isbank.com.tr adresinden
başvuru yaptığı tarih bilgisine yer verilmesi
gerekmektedir.
Konu ile ilgili hazırlanmış örneğe aşağıda yer verilmiştir.
Ek yapılan dosyalarla birlikte e-posta boyutunun 1 MB’nin üzerinde olmaması hususuna dikkat
edilmesi yerinde olacaktır.
Sınav daveti ve diğer duyurular hem internet sitemizden hem de e-posta aracılığı ile
yapılacağından internet sitemizin ve e-posta hesabının sınav öncesinde kontrol edilerek sınava
girilecek yer ve salonları belirten mesajın alınması ve diğer duyuruların izlenmesi gerekmektedir.
5
Başvuru sırasında belirtilen e-posta adresinde değişiklik olması halinde, haberleşmenin kesintiye
uğramasını engellemek üzere, ik.isbank.com.tr adresinde yer alan Başvuru sekmesinden
ulaşabileceğiniz İş Başvuru Formu’ndan öz geçmiş bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.
III – Sınav Hakkında Bilgiler
A-) Sınav Davetleri:
Sınav başvuruları 20.05.2014 tarihine kadar kabul edilecektir. Sınav ile ilgili tüm davet ve
duyurular 22.05.2014’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip
alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem
taşımaktadır.
B-) Sınav Yeri:
Detaylarına aşağıda yer verilen sınavın ilk aşaması İstanbul ve Ankara’da, diğer aşamaları
İstanbul’da yapılacaktır.
C-) Sınav Kapsamı:
1.Aşama: (25.05.2014)
a. Mesleki Bilgi Sınavı :
Mesleki bilgi sınavı klasik yöntemle yazılı olarak yapılır. Sınav Ekonomi (Genel Esaslar, Makro
ve Mikro İktisat, Para, Kredi, Banka) ve Türkçe (Kompozisyon) konularını kapsamaktadır.
b. Genel Yetenek Sınavı:
Adayların sayısal ve sözel kavrama, veri yorumlama, sistemsel düşünme ve problem çözme
becerilerinin ölçülmesine ilişkin olan söz konusu sınav test şeklinde uygulanmaktadır.
2.Aşama: (2014 yılı Haziran ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.)
Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri:
Adaylar Bankamız Değerlendirme Merkezinde yetkinlik bazlı değerlendirmelere ve kişilik
özelliklerini tespit etmeye yönelik teste tabi tutulacaktır.
3.Aşama: (2014 yılı Temmuz ayı içerisinde daha sonra duyurulacak bir tarihte yapılacaktır.)
Mülakat:
Sınavın ilk iki aşamasında başarılı olan adaylar, Bankamız yöneticilerinden oluşan bir kurul
tarafından tek tek mülakata alınmaktadır.
6
Adaylar, “Sıkça Sorulan Sorular” bölümünde yer almayan konulara ilişkin bilgi taleplerini
ve sorularını [email protected] e-posta adresine iletebilirler.
7
SIKÇA SORULAN SORULAR
SINAV BAŞVURULARI İLE İLGİLİ SORULAR
-
-
Sınava başvuru için gerekli belgeleri [email protected] adresine göndermem
yeterli mi?
Bankamız Müfettiş Yardımcılığı sınavına başvuru süreci; ik.isbank.com.tr adresinden
başvuru yapılması ve [email protected] adresine istenen bilgi ve belgelerin yine
istenilen format ve isimde gönderilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların
herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme
alınmamaktadır.
Sistem sınav başvurumu kabul etmiyor.
Sistem, başvuru koşullarına uygun olmayan adayların sınav başvurusu yapmasını
engellemektedir. Bu nedenle, öncelikle sınavın internet sitemizde yer alan başvuru
koşullarını tekrar incelemeniz ve öz geçmiş bilgilerinizin bu şartlara uygunluğunu teyit
etmeniz önerilmektedir. Başvuru koşullarını taşıdığınız halde sınav başvurusunda
bulunamıyorsanız mesai saatleri içinde (0850) 724 19 19 numaralı telefondan İnsan
Kaynakları Yardım Masası ile irtibata geçebilirsiniz.
ASKERLİKLE İLGİLİ SORULAR (Erkek Adaylar İçin)
-
Halen askerliğimi yapıyorum. Yazılı mesleki bilgi sınavına girebilir miyim?
01.08.2014 tarihi itibarıyla, terhis olacak durumda olmanız gerekmektedir. Bu tarihten
sonra terhis olacaksanız, sınav hakkınızı kullanmamış olmak için sınava katılmamanız
önerilmektedir.
-
Haziran 2014 celbine karar aldırttım. Sınava katılabilir miyim?
En erken 2014 yılı Aralık ayına kadar tecilli olanlar sınava kabul edilirler. Bu durumda
başvursanız bile başvurunuz değerlendirilmeyecektir.
-
Yüksek lisans eğitimime devam ediyorum ve iki yıllık tecilim var. Bankaya
girdikten sonra ne zaman askere gidebilirim?
Banka içi eğitim süresi sonrasında ve en erken 2014 yılı Aralık ayında askere gidilebilir.
Ayrıca, askerlik görevinin Bankaya giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması
beklenmektedir.
-
-
Askerlikten muafım. Sınava katılabilir miyim?
Muafiyet nedeniniz, diğer giriş koşulları ile ve özellikle “Türkiye’nin her yerinde görev
yapmaya elverişli olmak” maddesi ile çelişki yaratmıyor ise sınava girilebilir. Bunun
yanında, Bankamıza kabul koşulları arasında yer alan tam teşekküllü bir hastaneden
sağlık raporu alınması hususu da göz önünde bulundurulmalıdır.
ÖĞRENİM DURUMU İLE İLGİLİ SORULAR
-
Giriş koşullarında belirtilen bölümlerden mezun değilim/bölümlerde son sınıf
öğrencisi değilim. Sınava katılamayacak mıyım?
Giriş koşullarında belirtilen bölümlerden mezun ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi
olanların başvuruları kabul edilecektir. Bu koşullara sahip değilseniz başvurunuz sistem
tarafından engellenecektir. Bu pozisyon dışında açılacak sınavlarda bölümünüz geçerli
8
olabilir. Bu nedenle öz geçmiş bilgilerinizi başvuru veri tabanımıza kaydetmeniz diğer
pozisyonlar için değerlendirilebilmeniz açısından yararlı olacaktır.
-
-
-
-
Yurtdışında bir okuldan mezunum ve/veya yurtdışında yüksek lisans yaptım.
Sınava katılabilir miyim?
Okuduğunuz okulun giriş koşullarında belirtilen bölümlerle denk olduğuna dair YÖK
Denklik Belgesi talep edilecektir. Bu belgeyi temin etmeniz durumunda sınavlara
katılmanızda bir sakınca bulunmamaktadır.
Son sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet tarihimi bilmiyorum (belki de uzayabilir). Sınava
katılabilir miyim?
Son sınıf öğrencilerinin 14.07.2014 tarihine kadar mezun olduklarına dair geçici belgeyi /
diplomayı getirmeleri istenmektedir. Sınava katılabilirsiniz, ancak bu tarihe kadar anılan
belgeyi getirememeniz durumunda işe alımınız gerçekleştirilmeyecek ve sınav
haklarınızdan birini kullanmış olacaksınız.
Giriş koşullarında belirtilen Mühendislik bölümlerinden mezunum, ancak yüksek
lisans konum İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye, Bankacılık ve dengi dallar değil ve
yine giriş koşullarında belirtilen sertifikalardan birisine sahip değilim. Sınava
katılamayacak mıyım?
Belirtilen Mühendislik bölümlerinden mezun olan adayların anılan konularda yüksek
lisans derecelerinin bulunması veya giriş koşullarında belirtilen sertifikalardan birisine
sahip olması gerekmektedir. Sınava başvuru yapmanız halinde, başvurunuz kabul
edilmeyecektir.
GİRİŞ HAKLARI İLE İLGİLİ SORULAR
-
-
-
Sınava bir kez katıldım ve geçen sene mülakatta elendim. Bu yılki sınava katılabilir
miyim?
Mülakatta elenen adaylar sınav haklarını kaybederler.
Uzman Yardımcılığı sınavının Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasında
elendim. Bu yılki sınava katılabilir miyim?
Daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının
Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasında elenen adaylar sınav haklarını
kaybederler.
Uzman Yardımcılığı / Memurluk sınavlarında mülakatta elendim. Müfettiş
Yardımcılığı sınavına katılabilir miyim?
Başvuru koşullarında da belirtildiği üzere, daha önce Bankamızın yaptığı sınavların
herhangi birinin mülakat aşamasında başarısız sayılmış olmanız durumunda başvurunuz
sistem tarafından reddedilecektir.
Uzman Yardımcılığı sınavlarına iki kez girdim ve kazanamadım. Müfettiş
Yardımcılığı sınavlarına katılabilir miyim?
Mülakat veya Değerlendirme Merkezi Aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış
olmanız durumunda Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılabilirsiniz.
9
SINAVLARLA İLGİLİ SORULAR
-
Sınavın ilk aşamasına davet edildim, ancak katılmak istemiyorum. Haklarımdan
birini kaybedecek miyim?
Hayır.
-
Uzman Yardımcılığı – Müfettiş Yardımcılığı sınavları farklı mı?
Bankamız eleman alım sınavları pozisyonların gereklerine göre yapılandırılmaktadır. Bu
itibarla her iki pozisyon için farklı sınavlar yapılmaktadır. Müfettiş Yardımcılığı
pozisyonuna ilişkin sınav türü ve içeriği hakkındaki detaylı bilgiye internet sitemizde yer
verilen ilgili başlıklardan ulaşabilirsiniz.
-
Mesleki bilgi sınavı cevap kağıtları nasıl değerlendiriliyor?
Sınavı hazırlayan Üniversite eğitmenleri tarafından değerlendirilir.
-
Mesleki bilgi sınavı ne şekilde yapılıyor? Test mi?
Sınav klasik usulde yapılır. Sınav içerikleriyle ilgili bilgiler internet sitemizde
bulunmaktadır.
-
Mülakata kimler katılıyor?
Sınavın ilk iki aşamasında başarılı olan adaylar, Bankamız yöneticilerinden oluşan bir
heyet tarafından mülakata alınır.
-
İstanbul dışından geliyorum. Yazılı sınav sonrasındaki diğer aşamaları ne zaman
yapacaksınız?
Yazılı mesleki bilgi sınavını ve genel yetenek testini geçen adaylar 2014 yılı Haziran
ayında II. aşamaya, burada başarılı olanlar ise 2014 yılı Temmuz ayında son aşamaya
davet edilecektir.
-
YABANCI DİL SEVİYESİNİN BELGELENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ SORULAR
-
Müfettiş Yardımcılığı sınavına girmek istiyorum, yabancı dil seviyemi nasıl
belgeleyebilirim?
Yabancı dil seviyenizi belgeleyebilmek için Bankamızca ilan edilen yabancı dil seviye
tespit sınavlarına katılmanız ve ilan edilen asgari sonuçları elde etmiş olmanız
gerekmektedir.
-
Yabancı dil sertifikam henüz elime ulaşmadı. İnternet üzerindeki sonuç bilgisini
göndermem yeterli olur mu?
Başvuru aşaması için yeterli olmaktadır.
-
Yabancı dil seviye tespit sınavı belgesi hangi tarihte ibraz edilecek?
Yabancı dil seviye tespit sınavı belgesinin en geç başvuru tarihimizin bitiminde e-posta
kanalıyla ibrazı istenmekte olup, aslı ise işe alım aşamasında talep edilecektir.
10
-
İlanda belirtilen yabancı dil seviye tespit sınavları içerisinde Kamu Personeli Dil
Sınavı (KPDS) bulunmamaktadır. KPDS belgesi değerlendirmeye alınacak mı?
KPDS belgesi Bankamız tarafından kabul edilen yabancı dil seviye tespit sınavları
içerisinde yer almadığından bu sınava ilişkin belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
-
TOEFL – Computer Based Test (CBT) belgeleri kabul ediliyor mu?
İngilizce diliyle ilgili seviye tespit sınavlarından yalnızca TOEFL – IBT sınavından
Bankamızca ilan edilen asgari sonuçları aldığınızı gösteren belgeler kabul edilmektedir.
-
Yabancı dilde eğitim veren bir bölümde öğrenim görmekteyim/bölümden mezunum.
Bankanızın kabul ettiği yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılmalı mıyım?
Yazılı mesleki bilim sınavına katılabilmeniz için Bankamızca ilan edilen yabancı dil
seviye tespit sınavlarından belirtilen asgari puanları almanız gerekmektedir.
-
-
-
-
Fransızca ile ilgili ilan edilen seviye tespit sınavlarından B1, B2, B3 ve B4
seviyelerini almış olmak Bankanız Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılmak için
yeterli midir?
Fransızca dili ile ilgili olarak, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’nın (Fransız Kültür
Merkezi) düzenlediği sınavlardan DALF C1 ve DALF C2 seviyelerini veya TEF
sınavından asgari 699 puan almış olmanız gerekmektedir.
İlan ettiğiniz yabancı dillere sahip değilim. Bunlardan başka bir yabancı dil
biliyorum. Sınava katılabilir miyim?
İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden herhangi birini iyi derecede bilmek ve
belirtilen sertifikalardan herhangi biriyle bu durumu belgelendirmek sınava katılım
koşullarından olup, aksi takdirde sınava davet edilmeniz mümkün değildir.
Bununla birlikte ihtiyaçlarımız doğrultusunda, yukarıda sayılan yabancı dil koşulunu
karşılayan ve sınav sürecimiz sonunda birbirine yakın performans sergileyen adaylardan,
ilaveten Rusça bilenler tercih edilecektir.
-
Rusça bildiğimi bir sertifika ile belgelemem gerekir mi?
Rusçaya sahip olmak, sınava davet edilme koşullarından olmadığından bu dili bildiğinizi
herhangi bir sertifika ile belgelendirmenize gerek bulunmamaktadır. Buna karşılık, sahip
olunduğu beyan edilen Rusça bilgisinin kaynağı ve düzeyi hakkında sınav sürecimiz
sırasında adaylardan bilgi isteneceğinden, imkanı olanların durumunu belgelendirmeleri
tavsiye edilmektedir.
-
IELTS belgesi kabul ediliyor mu?
Hayır.
DİĞER GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ SORULAR
-
Hizmet Yükümlülüğü ne demektir?
Bir kurum ya da kuruluş ile hizmet sözleşmesi ve/veya tazminat zorunluluğu olup
olmadığı sorulmaktadır. Örneğin burslu okuyan öğrencilerin, bursu veren kuruluşta belli
11
sürelerle çalışma zorunluluğu ve bu süre kadar çalışılmaması durumunda tazminat ödeme
yükümlülüğü olabilir.
-
Seyahat etmeyi engelleyici durum ne demektir?
Müfettiş Yardımcıları görev gereği yılın en az 5 ayında Türkiye’nin çeşitli il ve
ilçelerinde bulunan Şubelerimizde denetim yapar ve belli sürelerle konaklarlar. Ayrıca,
olağan denetim dışında da seyahat etmeleri gerekebilir. Bu nedenle, seyahat etmesini
engelleyici sağlık sorunları veya ailevi nedenler bulunmaması gerekir.
TEFTİŞ KURULU HAKKINDA SORULAR
-
Teftiş Kuruluna katıldıktan sonra istediğim ilde görev yapabilir miyim?
Yukarıda yer verilen “Teftiş Kurulu Hakkında Bilgiler” bölümünde de belirtildiği üzere,
Kurul Üyeleri Başkanlık tarafından belirlenen ihtiyaca göre İstanbul, Ankara ve İzmir
illerinden birinde ikamet ederler. Mevcut durumda Teftiş Kurulu üyelerinin önemli bir
bölümü İstanbul’da görev yapmaktadır. Kurula katılmanız halinde ikametgâhınız Teftiş
Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
Adaylar, bu bölümde yer almayan konulara ilişkin bilgi taleplerini ve sorularını
[email protected] e-posta adresine iletebilirler
12
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HAKKINDA BİLGİLER
Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın kadrosu, yüksek öğrenim görmüş, en az bir
yabancı dil bilen, Bankamız Yönetim Kurulunca uygun görülen niteliklere sahip Müfettiş ve
Müfettiş Yardımcılarından oluşmaktadır.
Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görevleri; Yönetim Kurulu adına, Genel Müdürlük örgütünü,
yurtiçi/yurtdışı şubeleri, Bankanın denetimi altındaki kuruluş ve işletmeleri denetlemek ve
gerektiğinde bu birimlerde soruşturma, inceleme ve ön araştırma yapmaktır.
Kurul üyeleri Başkanlık tarafından belirlenen ihtiyaca göre İstanbul, Ankara ve İzmir illerinden
birinde ikamet ederler.
Kurula yeni katılan Müfettiş Yardımcıları, İstanbul’da düzenlenen bir eğitimden sonra göreve
başlarlar. Katılacağı ön yeterlik sınavında başarılı olan ve genel çalışma performansı itibarıyla
görevine devam etmesi uygun bulunan Kurul üyeleri 3 yılın sonunda Kıdemli Müfettiş
Yardımcısı unvanını alırlar. Teftiş Kurulu’nda 4,5 yılını dolduran Kıdemli Müfettiş Yardımcıları,
6 ay süreyle Bankanın yurtiçi ve yurtdışı şubelerinde, Genel Müdürlük Bölümlerinde veya Banka
iştiraklerinde yöneticilik stajı yaparlar. 5. yılın sonu olan staj bitiminde yapılan yeterlik sınavında
başarılı olan ve çalışma performansı itibarıyla görevine devam etmesi uygun bulunan Kurul
üyeleri Müfettiş olarak görevlerini sürdürürler.
Teftiş programları iki dönemden oluşur. Kasım-Mayıs aylarını kapsayan Kış Dönemi Programı 7
ay sürer. Üyeler bu dönemde ikamet ettikleri kentlerde, şehir içinde görev yaparlar. Haziran-Ekim
aylarını kapsayan Yaz Dönemi Programı 5 ay sürer. Üyeler bu dönemde diğer kentlerde görev
yaparlar.
Bankamızda ücretler ve diğer parasal haklar, değişen ekonomik koşullara göre ayarlanır. Tüm
personelimizde olduğu gibi Müfettiş Yardımcıları da aylık ücretlerine ek olarak yılda 4 maaş
tutarında ikramiye ve Bankamız Ana Sözleşmesi gereğince kâra bağlı olarak yılda bir kez kâr
payı alırlar. Kurul üyeleri, Yaz Dönemi Programı’nda daha fazla olacak şekilde, yıllık izin
süreleri de dahil olmak üzere Kurulda görev yaptıkları sürece gündelik alırlar.
Görev yolculukları nedeniyle yapılan ulaşım harcamaları ve konaklama giderleri belirli limitler
dahilinde Bankaca karşılanır.
Tüm çalışanlarımızın, çocuklarının ve sosyal güvenlik kapsamında olmayan eşlerinin sağlık
harcamaları, belirli esaslar çerçevesinde Bankamızca karşılanmaktadır. Ayrıca, bakmakla
yükümlü olunan anne, baba ve kardeşler de belirli limitler dahilinde sağlık yardımlarından
yararlandırılmaktadır.
Seçilerek işe alınan, özel eğitim gören, kısa sürede tüm bankacılık konularında deneyim kazanan
Kurul üyeleri, başarılarını yöneticilik kademelerinde de sürdürmektedir. Bankamızda yönetim
kademelerinde Teftiş Kurulu’ndan yetişmiş çok sayıda yönetici bulunmaktadır.
Download

Başvuru Koşulları - Türkiye İş Bankası