AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ, EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
2014-2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI
(Ek Kontenjan) ÖN KAYIT DUYURUSU
20.01.2015 Tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla 2014-2015 Eğitim- öğretim yılı
bahar dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika programı için üniversitemize 750 (yediyüzelli) kişilik ek
kontenjan verilmiştir.
Bu programa kimler başvuru yapabilir?
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için açılan programa mezunlar ve son sınıflarda okuyan
öğrenciler başvuru yapabilecektir. Alt sınıfların başvurusu kabul edilmeyecektir.
Adayların Seçimi ve Kontenjanların dağılımı
Üniversitemize verilen kontenjanın dağılımında aşağıdaki ilkeler dikkate alınacaktır.
1) Başvuruların en az %25’i mezunlara ayrılacak.
2) Kontenjanın geri kalanı ise son sınıf öğrencilere verilecektir.
3) Programa dahil edilecek alanların belirlenmesinde fakültemizin imkanları ve başvuru yoğunluğu dikkate
alınacaktır.
Ön Kayıt Başvurusu
Başvurular
: 29.01.2015 - 08.02.2015 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvuruların yapılması:
: Başvurular aşağıdaki linkten yapılacaktır.
FORMASYON ÖN KAYIT (TIKLAYINIZ)
Kabul edilenlerin ilanı
: 10 Şubat 2015 ‘den itibaren web sitemizden duyurulacaktır.
Kesin kayıtlar
: Programa kabul edilen adaylar için kesin kayıtlar web sitemizde ilan
edilecektir.
Derslerin başlaması
: Dersler iki dönem halinde yapılacak olup ilk dönem dersleri
2 Mart 2015 tarihinde başlayacaktır.
Başvuru şekli
Ön kayıt başvuruları FORMASYON ÖN KAYIT (TIKLAYINIZ) bağlantısından yapılacak olup elden herhangi bir
belge teslim edilmeyecektir. Başvuru esnasında sisteme girilen bilgilerin yanlış, eksik veya hatalı olması
durumunda başvuru yapan aday sorumlu olacak ve başvurusu geçersiz sayılacaktır.
(ÖNEMLİ NOT: Kesin kayıt için aday seçimleri GANO’ya (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) göre yapılacaktır.
Seçimlerde dörtlük sistemdeki not ortalamaları dikkate alınacak olup 100 sistemde not ortalaması olan adaylar
YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre notlarını dönüştürerek sisteme girilmelidir. Bu dönüşüm aday tarafından kesin
kaydı sırasında belgelendirilecektir.
Download

duyurusu