1. GENEL ŞARTLAR
MADDE-1 Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi görev, yetki ve sorumluluk alanına giren Cadde. Bulvar. Sokak, Meydan vesair alanlarda Belediye ve Yüklenici tarafından tespit edilen noktalara
yerleştirilecek, özellikleri teknik şartnamelerde belirtilen 345 adet Otobüs Durağı, 225 adet Biilboard, 175 adet CLP, 15 adet Megalight (hepsi birlikle "Kent Mobilyaları" olarak anılacaktır)
yapılması, tesis etme. bakımı ve onarımı ile mevcut 169 adet Otobüs Durağı, 76 adet Biilboard,
58 adet CLP. 8 adet Megalight'tan oluşan mevcut kent mobilyalarının yüklenici tarafından bakımı
ve onarımı karşılığında işletmeciliğinin 10 yıl süre ile kiralanması işi 2886 Sayılı Devlet İhale
Kanununun 35/a maddesine göre "KAPALI TEKLİF USULÜ'' ile ihale edilecektir.
MADDE-2 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
İdarenin adı
: Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Adres
: Mimar Sinan Caddesi No:50 59030 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ
Telefon
:0 850 459 26 06
MADDE-3 İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER
İhalenin yapılacağı Adres : Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
Mimar Sinan Caddesi No:50 59030 Süleymanpaşa /TEKİRDAĞ
İhale Tarihi ve saati
: 14/01/2016 Perşembe günü Saat: 13.30
İhale katılmak için son dosya teslim saati ve yeri: 13/01/2016 Çarşamba günü Saat: 17:00’a kadar.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
Hürriyet Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Gülpare Sok.No: 14 K:2 Süleymanpaşa/TEKİRDAG
İhalenin aylık muhammen bedeli : 41.167,00 TL (KDV Hariç)
İhalenin geçici teminat bedeli
: 148.200,00 TL (10 yıllık ihale bedelinin %3'ü)
İhalenin Şartname Bedeli
: 500,00TL
MADDE-4İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER VE ARANACAK ŞARTLAR:
İhaleye katılmak isleyenlerin aşağıdaki belgeleri 13 Ocak 2016 Çarşamba günü mesai saati
sonuna kadar Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında görevli personele teslim etmeleri ve ihale
saatinde Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda hazır bulanmaları gerekmektedir.
Posta kanalı ve dosya teslim saatinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4.1. Ticaret ve Sanayi Odasından reklam işi yaptıklarına dair alınmış faaliyet belgesi aslı.
(son üç aya ait olacak)
4.1.1. Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, Ticaret ve Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkar
siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
4.1.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı
4.1.3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişilerin her birinin
4.1.1 ve 4.1.2 bendindeki esaslara göre temin edecekleri belgelerin aslı
4.2. Kanuni İkametgahını gösterir belge aslı
4.3. Türkiye'de tebligat yapılacak adres beyanı
4.4. Geçici Teminat ile Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı. İstekli tarafından
imzalanmış idarece düzenlenen Şartname Örneği.
4.5. İmza Sirküleri
4.5.1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı
4.5.2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsile yetkili noter tasdikli imza sirküleri
4.5.3. Ortak girişim olunması halinde ortaklığı oluşturan her bir ortağın 4.5.1 ve 4.5.2 bendinde
belirtilen belgeleri ayrı ayrı sunması zorunludur.
4.6. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi aslı.
4.7. Bağlı bulundukları Vergi Dairesi ve SGK Müdürlüğü’nden borcu olup olmadığına dair alınmış
belge aslı. Ortak girişim olması halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır, (son üç aya ait olacak)
4.8. İhaleye katılacak olanların en az 1 (bir) kamu kurumuna açık hava reklam sistemleri hakkında
ayıpsız olarak hizmet teslim ettiğine dair durum belgesi sunması gerekir. Ortak girişim olması
halinde her bir ortak için ayrı ayrı olacaktır.
4.9. İhaleye katılmak isteyenler, kent mobilyaları ürün kataloglarını ihale dosyası ile beraber teslim
etmek zorundadır.
4.10. Ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi verilmesi zorunludur.
İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır
İLAN OLUNUR
Basın TDĞ- 214207
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
Download

30 Aralık 2015 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE