ORDU BÜYÜYŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
OLAĞAN TOPLANTININ
Yıl/Ay
: 2014/HAZİRAN
Tarihi
: 12 Haziran 2014
TARİH
KARAR
12/06/2014
2014/029
12/06/2014
2014/30
12/06/2014
2014/031
12/06/2014
2014/032
12/06/2014
2014/033
12/06/2014
2014/034
12/06/2014
KARARIN KONUSU
NO
2014/035
12/06/2014
2014/036
12/06/2014
2014/037
12/06/2014
2014/038
Gündem No:1-Ordu Büyükşehir Belediyesi UKOME-Ulaşım Koordinasyon Şube
Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini uygun görüşü ile Meclise havale eden
Ulaşım Komisyonu’nun 15.05.2014 tarih ve 2014/7 nolu raporu oybirliğiyle kabul
edildi.
Gündem No:2-Ordu Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki parkların Büyükşehir
Belediyesi ile Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasında tasnifiyle ilgili
esasların belirlenmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 28/05/2014 tarih ve
2014/8 nolu raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:3- Ünye İlçesi Bayramca Mahallesinde 18L-4 Pafta, 22. Ada, 6 nolu
Parselde Kayıtlı gayrimenkulden ihtiyacı karşılayacak miktarda alanın plana, Gençlik
Merkezi olarak işlenmesi talebine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
28/05/2014 tarih ve 2014/9 nolu raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:4- Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılı Ücret Tarifesinin belirlenmesine
ilişkin tarife cetvelini uygun görüşü ile Meclise havale eden Plan ve Bütçe
Komisyonu’nun 29.05.2014 tarih ve 2014/10 nolu raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:5- Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki Mahalleleri ilçe merkezine
bağlayan yollar ile meydan, bulvar, cadde ve ana yolların Büyükşehir Belediyesi ile
Büyükşehir kapsamındaki diğer belediyeler arasındaki dağılım esaslarının belirlenmesine
ilişkin İmar ve Bayındırlık ile Ulaşım Komisyonlarınca müştereken hazırlanan
30/05/2014 tarih ve 2014/11 nolu raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:7- Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen yarışma sonucu en çok oy
alan amblem, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Amblemi (logosu)” olarak kabul
edildi.
Gündem No:8- 4688 sayılı Kanun’un 32. maddesi uyarınca Ordu Büyükşehir
Belediyesinde en çok üyeye sahip yetkili sendika ile işveren (Ordu Büyükşehir
Belediyesi) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması için Belediye Başkanı Enver
YILMAZ’a Sosyal Denge Sözleşmesi yapma yetkisi verilmesine karar verildi.
Gündem No:11- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7. Maddesi, 5393 sayılı
Belediye Kanunu’nun14. ve 15. maddesiyle Büyükşehir Belediyesine verilen görev ve
sorumlulukların aksatılmadan zamanında yerine ivedilikle getirilebilmesi ve imtiyazların
kullanılabilmesi için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine istinaden
yapılacak yapım işlerinin 2014-2017 yıllarını kapsayacak şekilde “yıllara sari ihale
yoluyla” gerçekleştirilebilmesi hususunda izin verilmesine karar veridi.
Gündem No:16- Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılık ürünlerine dayanan
ilimizde, Altınordu Ziraat Odası Başkanlığı ile Belediyemiz arasında, toprak koruma ve
verimliliğini artırma amacıyla toprak tahlillerinin yapılması için ortak proje yapılması ve
protokol imzalamak üzere Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver YILMAZ’ a yetki
verilmesine karar verildi.
Gündem No:17- 6360 sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne devri yapılan
memur personelin kadrolarının mükteseplerine uyumlu hale getirilebilmesi için 5393
sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesini (l) bendi gereğince, ekli II sayılı “Boş Kadro
Değişikliği Cetveli” ile III sayılı “ Dolu Kadro Değişikliği Cetveli” nde belirtilen
kadrolarda değişiklik yapılmasına karar verildi.
1
12/06/2014
12/06/2014
2014/039
Gündem No: 18 -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro
İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca hizmet gereği belirlenen memur ve işçi
kadrolarında, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (l) bendi gereğince, VI
sayılı “Sürekli İşçi Kadro Değişikliği Cetvelleri” nde belirtildiği şekilde iptal ve ihdas
işlemlerinin yapılmasına karar verildi.
2014/040
Gündem No:22-Ordu il genelinde daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleri
ve adedi belirlenecek açık hava reklam materyallerinin, (Bilboard, Megalight, Board,
Raket, CLB vs. gibi ) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi
gereğince 10 (on) yıl süreyle kiraya verilmesine, bu konuda yapılacak kiralama ihale iş
ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.
12/06/2014
2014/041
12/06/2014
2014/042
12/06/2014
2014/043
12/06/2014
2014/044
12/06/2014
2014/045
Gündem No: 24 (Ek-1)- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 212. maddesi ile
Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine istinaden, 5393 sayılı Belediye
Kanunu’nun 67. maddesi hükmüne göre “yıllara sari olarak hizmet alımı” yöntemiyle
2014-2017 yıllarını kapsayan yemek hizmetlerinin alınabilmesi hususunda izin
verilmesine karar verildi.
Gündem No: 25 (Ek-2)- Ordu Büyükşehir Belediye Meclisinin 09/04/2014 tarih ve
2014/011 sayılı kararıyla onaylanan Ordu Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında
(Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Mezarlıklar Şube
Müdürlüğü’nün Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesine alınabilmesi için) değişiklik
yapılmasına esas Büyükşehir Belediyesince hazırlanan “Ordu Büyükşehir Belediyesi
Teşkilat Şeması” nın Dairesinin hazırladığı şekliyle kabulüne karar verildi.
Gündem No: 29 (Ek-6)- Kentimizin de içinde yer aldığı TUSELOG ( Türk-İsveç Yerel
Yönetimler Ortaklık Proğramı) projesi kapsamında ortak tüm çalışmalar ile AB sürecinde
uyum kriterleri çerçevesinde “Cinsiyet Eşitliği” alanında “ Kadın Erkek Eşitliği Şartı”
imzalanması, temsil ve ilzama yetkili kişi olarak Belediye Başkanı Enver YILMAZ’ın
yetkilendirilmesine karar verildi.
Gündem No: 30 (Ek-7)- İlimiz Altınordu ilçesi hudutları içerisindeki tüm mezarlıkların
bakım, onarımı ile cenazelerin yıkama, nakil ve defin hizmetlerinin; 4 araç (3 nakil ve 1
yıkama) ile birlikte Sarf Malzemelerinin (kefen, tabut, mezar tahtası vb.) Büyükşehir
Belediyesi tarafından karşılanması kaydıyla, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’nun 7. maddesi gereğince Altınordu Belediyesi ile birlikte yürütülmesine karar
verildi.
Gündem No: 31 (Ek-8)- 3355 sayılı Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması
Hakkındaki Kanun’a göre faaliyetini sürdüren Türk Dünyası Belediyeler Birliği
tüzüğünün kabul edilmesi ile bu Birliğe Ordu Büyükşehir Belediyesinin de üye olarak
katılmasına, Birlik Tüzüğü’nün 10. ve 13. maddeleri gereğince, Büyükşehir Belediye
Başkanı Enver YILMAZ, Altınordu İlçe Belediye Başkanı Engin TEKİNTAŞ ve Ünye
İlçe Belediye Başkanı Ahmet ÇAMYAR’ın Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel
Kurulu asil üyeliklerine seçilmelerine karar verildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur. 12/06/2014
Mustafa ŞAHİN
Uzman
Mustafa ZAVALSIZ
Meclis ve Encümen Şube Müdür V.
2
Bilal KARSLI
Yazı İşl. ve Kararlar Dairesi Başkanı
Download

haziran 2014 ayı meclis karar özetleri