T.C.
ORDU İLİ
ALTINORDU BELEDİYESİ
Meclis Kalemi
ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI
2014/37
Dairesi
:
Karar Tarihi :
02/06/2014
Birimi
:
Evrak No
:
350
Konusu
:
BORÇLANMA İZNİ VERİLMESİ
Geliş Tarihi
:
29/05/2014
Saati
:
10.00
Karar No
:
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
9- Başkan tarafından gündemin 9. Maddesi olarak görüşülmek üzere gündeme ilave
edilen, Altınordu Belediyemizin Saraycık Mahallesinde P.T.T. Acenteliği açılmasıyla ilgili İller
Bankasından ve diğer bankalardan borçlanma yapılmasına izin verilmesine ile ilgili talebin
görüşülmesinde;
Belediye Encümenimizin 29/05/2014 tarih ve 37 sayılı kararına istinaden İlimiz
Altınordu Belediyesi Saraycık Mahallesinde P.T.T. Acenteliği açılmasına karar verilmiş olup,
karar doğrultusunda P.T.T. Başmüdürlüğüne bu amaçla teminat verilmesi gerekmektedir.
5393 Sayılı Kanunun 68. Maddesinin (d) ve (e) bentlerinde;
d- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip oldukları şirketlerin, faiz dahil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri
toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan
miktarı aşamaz. Bu miktar Büyükşehir Belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
e- Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip oldukları şirketler en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununda
belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu
geçmeyen iç borçlanmayı Belediye Meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise
Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabilir
denilmektedir.
Bu itibarla Altınordu Belediyemizin Saraycık Mahallesinde P.T.T. Acenteliği
açılmasıyla ilgili İller Bankasından ve diğer bankalardan borçlanma yapılmasına izin
verilmesine, Belediyemiz Meclisinin 02/06/2014 tarihli oturumunda mevcudun oybirliği ile
kabul edildi.
Engin TEKİNTAŞ
Belediye-Meclis Başkanı
Engin HEKİM
Meclis Katibi
Damla TURAN
Meclis Katibi
Download

ALTINORDU BELEDİYESİ MECLİS KARARI