ORDU BÜYÜYŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KARAR ÖZETLERİ
O L A Ğ A N T O P LA N T I N I N
Yıl/Ay : 2014/AĞUSTOS
Tarihi : 10 Temmuz 2014 TARİH
KARAR
KARARIN KONUSU
N0
14/08/2014 2014/070
14/08/2014 2014/07l
14/08/2014 2014/072
14/08/2014 2014/073
14/08/2014 2014/074
14/08/2014 2014/075
14/08/2014 2014/076
14/08/2014 2014/077
Gündem No:1- Ünye İlçesi, Ortayılmazlar Mahallesi sınırları içerisinde, 19-20K L M nazım, 19-L-II uygulama imar planı paftası, 360 ada 3 nolu ve 4 nolu
parsellerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/026 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:2- Altınordu İlçesi, Karapınar Mahallesi sınırları içerisinde, G39B-04-B nazım, G39-B-04-B-4-D uygulama imar planı paftası, 2116 ada 32 nolu
parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği yapılmasına ilişkin
İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/27 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:3-Ünye İlçesi, Çamurlu Mahallesi, 19 20-KLM nazım, 19 L-II
uygulama imar planı paftası, 507 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar
planı değişikliğine yapılmasına ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
17/07/2014 tarih ve 2014/28 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:4-Ünye İlçesi, Gölevi Mahallesi sınırları içerisinde, 20 İ J nazım,
20 J-I uygulama imar planı paftası, 1270 ada 236 nolu parselde 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
17/07/2014 tarih ve 2014/029 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:5-Gülyalı İlçesi, Hoşköy Mahallesi sınırları içerisinde, G40-A-02C nazım imar planı paftası, 475 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım
imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014
tarih ve 2014/030 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:6-Kabataş İlçe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
yapma/ yaptırma yetkisinin Kabataş Belediyesi’ne verilmesine ilişkin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/031 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:7-Aybastı İlçe Belediyesi’ne, 1/5000 ölçekli nazım imar planı
yapma/ yaptırma yetkisinin Aybastı Belediyesi’ne verilmesine ilişkin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/032 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:8-İlimiz Akkuş ilçesi Yenimahalle sınırları içerisinde mülkiyeti
Maliye Hazinesi’ne ait Yazlıkbelen Mahallesi 75 ada, 212 parsel tapu üzerinde
mevcut nazım imar planında belediye hizmet alanı (B.H.A.) planı iken öneri
nazım imar planı değişikliği teklifi ile buranın “Sağlık Tesisi” olarak
değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve
2014/033 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
1 Gündem No:9-İlimiz Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi sınırları içerisinde
bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 140 ada, 11 parselde tapu
14/08/2014 2014/078 üzerinde mevcut nazım imar planında belediye sosyal kültürel tesis alanı planlı
iken öneri nazım imar planı değişikliği teklifi ile buranın “Sağlık Tesisi” olarak
değiştirilmesine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve
2014/034 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:10-Ünye İlçesi, Liseler Mahallesi, 17 18-K L nazım, 18-L-I
14/08/2014 2014/079 uygulama imar planı paftası 120 ada 50 nolu parselde hazırlanan uygulama imar
planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih
ve 2014/035 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
14/08/2014 2014/080
14/08/2014 2014/081
14/08/2014 2014/082
14/08/2014 2014/083
Gündem No:11- Altınordu İlçesi, Karacaömer Mahallesinde, G39-B-08-B
nazım, G39-B-08-B-4-A uygulama imar planı paftası, 156 ada, 34 nolu parselin
tamamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar
ve Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/036 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:12-Altınordu İlçesi, Şahincili Mahallesi sınırları içerisinde, G39B-03-C nazım, G39-B-03-C-2-A uygulama imar planı paftası, 1756 ada 1 nolu
parselde, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve
Bayındırlık Komisyonu’nun 17/07/2014 tarih ve 2014/037 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:13-Altınordu İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, F39-C-23-D nazım, F39C-23-D-3-A Uygulama imar planı paftası 1822 ada 14 nolu parselde hazırlanan
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
17/07/2014 tarih ve 2014/038 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:14- Altınordu İlçesi, Güzelyalı Mahallesinde F39-C-23-D nazım,
F39-C-23-D-3-A uygulama imar planı paftası, Güzelyalı Mahallesi, 20 ada, 15
nolu parselin tamamında hazırlanan 1/5000 ölçekli ilave nazım imar planı ve
nazım imar planı değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun
17/07/2014 tarih ve 2014/039 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:18- Ordu Büyükşehir Belediyesi “İnsan Kaynakları ve Eğitim
14/08/2014 2014/084 Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğin” uygun görüşü ile Meclise
havale eden Hukuk Komisyonu'nun 01/08/2014 tarih ve 2014/043 sayılı raporu
oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:19- Ordu Büyükşehir Belediyesi “Reklam, İlan ve Tanıtım
14/08/2014 2014/085 Yönetmeliğin” uygun görüşü ile Meclise havale eden Hukuk Komisyonu'nun
01/08/2014 tarih ve 2014/044 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:20- Ordu Büyükşehir Belediyesi “Özel Toplu Taşıma Araçları
14/08/2014 2014/086 Yönetmeliği” uygun görüşü ile Meclise havale eden Ulaşım Komisyonu’nun
05/08/2014 tarih ve 2014/045 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
Gündem No:21-Ordu Büyükşehir Belediyesi “Ticari Taksiler ve Taksi
Durakları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ine ilişkin Ulaşım
14/08/2014 2014/087 Komisyonu’nun 05/07/2014 tarih ve 2014/046 sayılı raporu oybirliğiyle kabul
edildi.
2 Gündem No:22-Ordu Büyükşehir Belediyesi “Servis Araçları Hizmet
14/08/2014 2014/088 Yönetmeliği” taslağının görüşülmesine ilişkin Ulaşım Komisyonu’nun
05/08/2014 tarih ve 2014/047 sayılı raporu oybirliğiyle kabul edildi.
14/08/2014 2014/089
14/08/2014 2014/090
14/08/2014 2014/091
14/08/2014 2014/092
14/08/2014 2014/093
Gündem No: 23-Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde yürütülecek olan;
konservatuar, Meslek ve Sanatsal Eğitim Kurslarıyla ilgili olarak Ordu Milli
Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü yapmak üzere Büyükşehir Belediye
Başkanı Enver YILMAZ’a yetki verilmesine karar verildi.
Gündem No: 24- Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait ilimiz Perşembe ilçesi
Çerli Mahallesi Bentaltı mevkiinde F39.C22.D.1.A pafta, 154 ada, 102 nolu
parselde kayıtlı 5.638.67 m²lik taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı
faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihale edilerek 10 (on) yıl süreyle kiraya
verilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine karar verildi.
Gündem No:25- İlimiz Çaybaşı ilçe Belediyesinin Ordu Büyükşehir
Belediyesi’nden 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
(jeolojik- jeoteknik etüt dahil) yapım işinin,1/5000nazım imar planı
yapma/yaptırma yetkisinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun 14.
maddesi gereğince Çaybaşı Belediyesine verilmesine karar verildi.
Gündem No:36-Ordu Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği,
Büyükşehir Belediyeleri Ek-3 Disiplin Amirleri Cetvelinde yapılan değişiklik
nedeniyle geçerliliğini yitirmiş olduğundan, Ek-3 Disiplin Amirleri Cetvelinde
yapılan değişiklik doğrultusunda ilgili Daire Başkanlığınca yeniden hazırlandığı
şekliyle uygun görülmüş olup, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin
(m) bendi gereğince kabulüne karar verildi.
Gündem No:37-Ordu Büyükşehir Belediyesi Teşkilat Şemasında (İmar ve
Şehircilik Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kentsel Dönüşüm ve Planlama Şube
Müdürlüğü’nün; Planlama Şube Müdürlüğü - Kentsel Dönüşüm Şube
Müdürlüğü olarak iki ayrı şube müdürlüğüne ayrılması için) değişiklik
yapılmasına esas Büyükşehir Belediyesince hazırlanan “Ordu Büyükşehir
Belediyesi Teşkilat Şeması”nın Dairesinin hazırladığı şekliyle kabulüne karar
verildi.
Gündem No:38- Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz Akkuş
İlçesi Yazlıkbelen Mahallesindeki 510,88 m²lik taşınmaz üzerindeki binanın
14/08/2014 2014/094 zemin katındaki 25 m2lik 5 nolu büronun, belirlenecek süre ve şartlar dahilinde
Zabıta Hizmetlerinde kullanılmak üzere Akkuş Belediyesine bedelli veya
bedelsiz tahsis edilmesi ve konuyla ilgili Encümene yetki verilmesine karar
verildi.
Gündem No: 39- Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 mali yılı bütçesinin bazı
14/08/2014 2014/095 tertiplerinde bulunan ve bu hesap döneminde kullanılmayacağı anlaşılan
ödeneklerden; ödenek ihtiyacı olan diğer gider tertiplerine ve bütçede yeni
açılacak tertiplere aktarma yapılmasına karar verildi.
Gündem No: 41 (Ek-1)-Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye İsrafı Önleme
14/08/2014 2014/096 Vakfı ile Ordu Büyükşehir Belediyesi arasında yoksullara yönelik mikro kredi
mikro kredi verilebilmesi için hazırlanan protokolün imzalanması için Belediye
Başkanı Enver YILMAZ'a yetki verilmesine karar verildi.
3 Gündem No: 43 (Ek-3)-İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir
14/08/2014 2014/097 Belediyesi’nin işbirliği içerisinde eğitim tesisleri dahilinde kalan yatırımları
yapmak için protokol düzenlenmesi ve buna ilişkin işlemleri yürütmek üzere
Büyükşehir Belediye Başkanı Enver YILMAZ’a yetki verilmesine karar verildi.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 23. Maddesi gereğince ilan olunur. 14/08/2014
Fatma SEYMEN
Şef
Mustafa ZAVALSIZ
Mec. ve Enc.Şube Müd. V.
4 Bilal KARSLI
Yazı İşl. ve Kararlar D. Başkanı
Download

TİPİ OLMAYAN KAPTAN PİLOT/II. PİLOT ADAYI