Amity/msds/row/Viruzyme PCD
AMITY INTERNATIONAL
Evidenční číslo MSM:
AMY_BL_06
BEZPEČNOSTNÍ LIST
1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI:
Výrobek
Použití
Společnost:
Adresa::
Viruzyme PCD
Biologický čistící a dezinfekční prostředek s obsahem tří proteolytických enzymů pro čištění
zdravotnického vybavení a endoskopů metodou ručního čištění a čištění ponořením
Amity Ltd
Libra House, West Street,
Worsborough Dale,
BARNSLEY, S YORKS, S70 5PG
Tel.: +44(0)1226 770787
Fax: +44(0)1226 770757
E-mail: [email protected]
Web: www.amityinternational.com
www.virusolve.com
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +44 (0) 1226 770787
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Výrobek je charakterizován jako dráždivý podle Chemických směrnic (Informace o riziku a balení) (CHIP3), Směrnice EU
67/548 (o látkách) a/nebo Směrnice 1999/45 (o přípravcích), včetně následných dodatků až do data vydání tohoto
dokumentu. Při manipulaci a použití je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.
R-věty:
R38: Dráždí kůži.
R41: Nebezpečí vážného poškození očí.
R51/53: Toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
H-věty dle GHS:
H315: Dráždí kůži.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H401: Toxický pro vodní organismy.
H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
CHARAKTERISTIKA LÁTKY:
Čirá tekutina oranžové barvy a slabé vůně. Látka není hořlavá a nepodporuje hoření.
3. SLOŽENÍ A INFORMACE O SLOŽKÁCH
Vodná směs enzymů, povrchově aktivních prostředků, antikorozních inhibitorů a aromatických přísad
Nebezpečné složky:
Č. CAS:
Č. EINECS:
Hmot. %
Povaha rizika
Proteázový protein
9014-01-1
232-752-2
1–5
Xn, škodlivý, R36/38, R42
Amyláza
9000-90-2
232-565-6
0,5 – 3
Xn, škodlivý, R42
Lipáza
přípravek
---------0,5 – 3
Xi, dráždivý, R43
Alkohol etoxylát, 9MEO
68439-45-2
--------1 – 10
Xi, dráždivý, R22, R41
Amfoterický povrch. akt. prostředek 14960-06-6
239-032-7
1 – 10
Xi, dráždivý, R36
Didecylmetylpoly(oxyetyl)
amoniumproprionát (DMPAP)
94667-33-1
---------1 – 10
C, žíravina, N (pozn. 1), R22, R34,
R50/53
Bia(3-aminopropyl)dodecylamin
2372-82-9
219-145-8
0,5 – 5
C, žíravina, N (pozn. 1), R22,
R48/22, R35, R50
Pozn. 1: N = nebezpečný pro životní prostředí
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Symptomy:
Při dlouhodobém působení na jednotlivé části těla, zejména v případě neředěné látky:
Při zasažení očí: Způsobuje podráždění, zarudlost a slzení. Při déle trvajícím kontaktu může působit vážné poškození zraku.
Strana 1 (celkem 5)
Poslední úprava: 21. 2. 2012
Amity/msds/row/Viruzyme PCD
Při zasažení pokožky: Při déle trvajícím kontaktu působí vysychání a podráždění z důvodu úbytku přirozeného kožního
mazu, což zejména v případě citlivé pokožky může vyústit v dermatitidu.
Při požití: Není toxický, může však působit bolestivost v ústech a v hltanu.
Při vdechnutí: Při vdechování mlhy nebo postřiku může dojít k podráždění sliznice ústní, nosní a krční a vyvolat
senzibilizace, v případě citlivých jedinců může způsobit alergickou odezvu.
Postup:
Obecně: V případě pocitů nevolnosti vyhledejte lékaře (je-li to možné, předložte tuto informaci nebo štítek z obalu).
Postižené osobě v bezvědomí nedávejte nic do úst.
Oči: Ihned propláchněte vodou a proplachujte po dobu 15 minut. V případě, že podráždění přetrvává, vyhledejte lékaře.
Pokožka: Důkladně omyjte mýdlem a vodou. Odstraňte veškeré potřísněné části oděvu. Před opětovným použitím oděv vyperte.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Ústní dutinu vypláchněte vodou a vypijte vodu nebo mléko.
Při vdechnutí: V případě vdechnutí postřiku či aerosolu vyveďte postiženého na čerstvý vzduch a uveďte do uvolněné
polohy. Nesmí prochladnout. V případě nevolnosti vyhledejte lékaře. V případě symptomů podráždění nebo senzibilizace
(dechová nedostatečnost, dušnost nebo namáhavý kašel) vyhledejte lékaře.
Upozornění pro lékaře: Poskytněte symptomatickou podpůrnou léčbu dle stavu pacienta.
Neexistují specifické protilátky.
5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
HASÍCÍ PROSTŘEDKY: Na přípravek se nevztahuje – nepodporuje hoření.
NEVHODNÉ HASÍCÍ PROSTŘEDKY: nejsou známa
POKYNY PRO HAŠENÍ POŽÁRU: Vykažte osoby mimo dosah ohně. Vykliďte prostor požáru a zamezte přístup
nepovolaným osobám. V případě vypuknutí požáru v okolí chlaďte nádoby vodním postřikem.
NEBEZPEČNÉ PRODUKTY HOŘENÍ: Při požáru se mohou v kouři nacházet jak původní látky, tak i
neidentifikovatelné toxické a/nebo dráždivé látky.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
(Viz část 15: Informace o předpisech.)
OPATŘENÍ NA OCHRANU OSOB: Používejte vhodné osobní ochranné prostředky za účelem ochrany pokožky a očí
před kontaktem s neředěnou látkou.
OPATŘENÍ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Nevylévejte do povrchových odvodňovacích systémů.
Pokud nelze zabránit znečištění povrchových odvodňovacích systémů či vodních toků, ihned informujte příslušné úřady.
METODY A MATERIÁL PRO OMEZENÍ ÚNIKU A PRO ČIŠTĚNÍ: Zamezte dalšímu úniku a proveďte absorpci
pomocí vhodné látky jako např. zemina, písek nebo absorpční granulát. Odstraňte kontaminovaný materiál do zajištěných
plastových nádob a odtud na bezpečné místo pro pozdější likvidaci.
Malé množství látky a zbytky látky lze bezpečně spláchnout do splaškové kanalizace velkým množstvím vody, nikoli však do
povrchových odvodňovacích systémů. V případě nejistoty se před prováděním likvidace obraťte na příslušný místní úřad.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Zamezte rozlití látky a zasažení očí a pokožky. V případě déle trvající
expozice neředěného i zředěného roztoku použijte osobní ochranný oděv. Při používání nejezte, nepijte ani nekuřte.
Zabraňte tvorbě aerosolů anebo vystříknutí tekutiny, kterou lze vdechnout
OPATŘENÍ PRO BEZPEČNÉ SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte v původních nádobách. Pokud přípravek nepoužíváte,
ponechte ho pevně uzavřený. Uchovávejte v chladných a dobře větraných prostorách, pokud možno v teplotě 5 – 35 °C.
Nevystavujte nádoby přímému slunečnímu světlu. Dbejte na to, aby přípravek v případě rozlití nepronikl do kanalizace nebo
vodního toku.
8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB
TECHNICKÁ OPATŘENÍ: Za běžných podmínek je potřebná dokonalá ventilace prostoru. Při používání nejezte, nepijte ani
nekuřte. Omezte dobu expozice. Po použití si umyjte ruce.
OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY:
Ochrana očí/obličeje: V případě nebezpečí výstříku noste chemické ochranné brýle nebo ochranný obličejový štít.
Ochrana pokožky: Při manipulaci s neředěným výrobkem či zředěným roztokem noste gumové rukavice.
V případě nebezpečí vystříknutí noste ochrannou zástěru nebo vodotěsný oblek. S přípravkem je třeba nakládat jako s biologickým
odpadem. Po použití si důkladně umyjte ruce pro zamezení dráždění.
Ochrana dýchacích orgánů: Běžně není nutná, v případě možného nadechnutí aerosolu či postřiku noste respirátor
vybavený filtrem P3.
Strana 2 (celkem 5)
Poslední úprava: 21. 2. 2012
Amity/msds/row/Viruzyme PCD
POKYNY PŘI EXPOZICI:
Metodický pokyn Velké Británie č. EH40 nestanovuje pro složky tohoto výrobku limity expozice na pracovišti (WEG):
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
VZHLED: čirá oranžově-červená tekutina
ZÁPACH: příjemná svěží vůně
pH: 8,5 (neředěný roztok)
HUSTOTA při 20 °C: 1,04
ROZPUSTNOST VE VODĚ: zcela mísitelný
BOD VZPLANUTÍ (uzavřený tyglík dle Taga, ASTM D56): není
TEPLOTA SAMOVZNÍCENÍ: nehodí se
MEZNÍ HODNOTY HOŘLAVOSTI: nehodí se
TEPLOTA ROZKLADU: nebylo předmětem zjišťování
10. STABILITA A REAKTIVITA
CHEMICKÁ STABILITA: stálý při dodržení doporučených podmínek skladování a použití
PODMÍNKY, KTERÝM JE TŘEBA ZABRÁNIT: nejsou
NESLUČITELNÉ MATERIÁLY: Je třeba zamezit smíchání výrobku s oxidačním činidlem a silnou kyselinou.
NEBEZPEČNÉ PRODUKTY ROZKLADU: Běžně nepodléhá rozkladu. K rozkladu v zásadě dochází jen v případě
vystavení ohni.
NEBEZPEČNÁ POLYMERIZACE: nedochází k ní
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Při dodržení typu použití, pro který je přípravek určen, nehrozí žádné významné zdravotní riziko.
Při vdechování mlhy nebo aerosolu může výrobek vyvolat senzibilizaci a v případě citlivých jedinců způsobit alergickou reakci.
Symptomy expozice: viz část 4.
Mikrobiální složení: Výrobek sestává z celé řady přirozeně se vyskytujících mikroorganismů, o kterých je známo, že nejsou
patogenní pro zvířata a člověka. Tyto mikroorganismy nebyly nijak technicky upravovány.
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
CHOVÁNÍ V PROSTŘEDÍ (MOBILITA A ROZKLAD): Mísitelný s vodou. Nemá dlouhodobě škodlivé účinky na životní
prostředí. Ve velké míře lze eliminovat prostřednictvím čistírny odpadních vod.
PERZISTENCE A ROZLOŽITELNOST (EKOTOXICITA):
Veškeré povrchově aktivní látky, enzymy a složky jsou plně biologicky rozložitelné podle příslušných kritérií OECD a
nehromadí se v živých organismech. Přípravek je považován za nebezpečný životnímu prostředí a nelze jej nechat proniknout do
povrchových odvodňovacích systémů.
Povrchově aktivní látka (-y) obsažená (-é) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biologické rozložitelnosti podle nařízení
(ES) 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici příslušným orgánům členských států a budou jim
předloženy na jejich přímou žádost nebo na žádost výrobce detergentu.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
(Viz část 15: Informace o předpisech.)
ZPŮSOB LIKVIDACE: Nevypouštějte do povrchových odvodňovacích systémů ani do jakýchkoli vod. Metoda
likvidace musí být vždy v souladu s místními zákony a předpisy, které se pro různé lokality mohou lišit.
V případě, že výrobek nebyl použit a není znečištěn, předejte jej, pokud možno, např. osobě s příslušným povolením či
oprávněním k jeho recyklaci či regeneraci. Nepotřebný či znečištěný přípravek je třeba likvidovat pomocí spalovny
nebo jiného zařízení pro tepelnou likvidaci.
Malé množství zředěného roztoku lze likvidovat prostřednictvím splaškové kanalizace.
Obalové nádoby je nutno likvidovat bezpečným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů.
Strana 3 (celkem 5)
Poslední úprava: 21. 2. 2012
Amity/msds/row/Viruzyme PCD
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
UN číslo:
Název pro zásilku:
Třída rizika:
Č. CEFIC TEC (R):
Obalová skupina:
Látka znečišťující moře:
3082
látka nebezpečná životnímu prostředí, kapalina, n.o.s.
kategorie 9 (ADR, RID, IATA)
90GM6-III
III
ne
Označení pro přepravu:
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH
Tento bezpečnostní list je poskytován v souladu s evropskou směrnicí REACH (1907/2006/ES) a je v souladu s GHS (Globálně
harmonizovaný systém) pro klasifikaci a označování nebezpečných chemických látek. Tento bezpečnostní list je šířen výhradně
pro účely zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974 a součástí tohoto titulu je článek 10 směrnice 88/379/EHS.
Registrace veškerých složek tvořících tento výrobek je v souladu s: EVROPSKÝM SEZNAMEM NOVÝCH A
EXISTUJÍCÍCH CHEMICKÝCH LÁTEK (EINECS) A ZÁKONEM O REGULACI TOXICKÝCH LÁTEK (TSCA).
U přípravku se vyžaduje oficiální posouzení COSHH, jež má zajistit seznámení zaměstnanců s riziky, případně
bezpečnostními opatřeními popsanými v tomto listu. Toto posouzení COSHH má dále zajistit, aby bylo k dispozici
doporučené bezpečnostní vybavení a případně nepřekračování nejvyšších přípustných expozičních limitů uvedených v části č.
8.
Označování pro účely dodávek:
Symboly podle GHS
Pozor!
Podráždění kůže, kat. 2
Pozor!
Vážné poškození očí, kat. 1
Pozor!
Vysoce toxický pro vodní organismy s chronickým účinkem
R-věty:
R38
R41
R51/53
Dráždí kůži.
Nebezpečí vážného poškození očí.
Toxický pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Strana 4 (celkem 5)
Poslední úprava: 21. 2. 2012
Amity/msds/row/Viruzyme PCD
15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH (pokračování)
S-věty:
S23
S24/25
S26
S35
S36/37/39
S61
Nevdechujte aerosoly ani mlhu.
Zamezte styku s kůží a s očima.
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
Odkazy na směrnice Velké Británie:
Nařízení o chemických látkách (informace o nebezpečnosti a způsobu balení) CHIP
Nařízení o přepravě nebezpečných věcí po silnici a železnici Pracovní expoziční limity, EH40
16. DALŠÍ INFORMACE
Údaje obsažené v tomto listu se zakládají na současných znalostech zdravotních a bezpečnostních vlastností výrobku ze
strany společnosti Amity a jsou považovány za přesné a podané v dobré víře.
Fyzikální a chemické vlastnosti jsou pouze obvyklými hodnotami a nepředstavují specifikaci výrobku, která bude dohodnuta
odděleně.
Údaje zde uvedené platí pouze v případě, že je přípravek používán pro správný typ nebo typy použití. Účelem prodeje
výrobku není žádný jiný typ použití než ty, které jsou uvedeny v části 1. a používání jako takové může způsobit rizika, která
nejsou uvedena v tomto listu.
Je pouze na zákazníkovi, aby se přesvědčil o vhodnosti výrobku pro svůj konkrétní účel. Společnost Amity neposkytuje žádnou
záruku, pokud jde o vhodnost výrobku pro určitý účel a veškeré předpokládané záruky nebo podmínky (zákonné či jiné) jsou
vyloučeny s výjimkou rozsahu, ve kterém je toto vyloučení výslovně zakázáno zákonem.
Níže je uvedeno plné znění R-vět použitých v části č. 2 a neuvedených v části č. 15;
R22
Zdraví škodlivý při požití.
R36
Dráždí oči.
R42
Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.
R43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
R48
Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.
R48/22
Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváné
V tomto dokumentu jsou použity následující definice pojmů a zkratky:
NTP: Národní toxikologický program (USA)
IARC: Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny
OSHA: Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (USA);
ACGIC: Americká konference státních pracovních hygieniků
CAS: číslo podle Chemical Abstracts
OES: standard expozice na pracovišti
TLV: hodnota prahového limitu
TWA: časově vážený průměr
LTEL: dlouhodobý limit expozice
STEL: krátkodobý limit expozice
HSE: Zdravotní a bezpečnostní orgán (Velká Británie)
LEV: místní nucené odvětrávání
Zajištění bezpečných pracovních podmínek je odpovědností uživatele. Ohrožení zdraví a obecné informace obsažené v tomto
bezpečnostním listu jsou uvedeny pouze jako vodítko k bezpečnostním opatřením nezbytným k udržování bezpečného
pracovního prostředí.
Strana 5 (celkem 5)
Poslední úprava: 21. 2. 2012
Download

Viruzyme PCD