BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 1 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
ODDÍL1: Identifikace směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku:
Název:
Popis směsi:
Ecosorb 505, Ecosorb 606
Neutralizér zápachu.
1.2 Příslušná určená použití směsi a nedoporučená použití:
Neutralizér zápachu.
Určená použití:
Doporučuje se používat jen pro navržený způsob použití.
Nedoporučená použití:
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
KEMIFLOC a. s.
Dluhonská 2858/111
750 02 Přerov
Česká republika
tel.:+ 420 581 701 935-6
adresa osoby odpovědné za BL: [email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Podrobnosti o poskytnutí první pomoci je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem
(TIS): Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. 2 24 91 92 93 nebo 2 24 91 54 02.
Nepřetržité informace při otravách.
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace směsi:
podle směrnice 1272/2008/ES
Aquatic chronic 3
H412
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
podle směrnice 67/548/EEC nebo R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
1999/45/ES
Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16.
Produkt musí být označen na základě výpočtového postupu Všeobecné směrnice pro přípravky EU
v posledním platném znění.
Klasifikace je provedena dle nejaktuálnějších vydaných seznamů EU a společností doplněna o další
údaje a data z literatury.
2.2 Prvky označení:
Produkt je klasifikován a označen dle směrnic/nařízení EU o nebezpečných látkách.
Dodržujte obecné bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi.
Obsahuje d-limonen.
složky směsi k uvedení na etiketě Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
standardní věty o rizikovosti
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
pokyny pro bezpečné zacházení
S61
doplňující informace na štítku
Nejsou.
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální
pokyny nebo bezpečnostní listy.
2.3 Další nebezpečnost:
Směs ani její složky nejsou klasifikovány jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotovení bezpečnostního
listu vedeny na kandidátské listině pro přílohu XIV nařízení REACH.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 2 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Směs éterických olejů.
3.2.1 Složky směsi klasifikované jako nebezpečná
Název
složky
CAS
EINECS
Obsah %
hm.
d-limonen
5989-27-5
227-813-5
<1%
klasifikace
dle 67/548/EEC
Xi; R38
Xi; R43
N; R50/53
R10
klasifikace
dle 1272/2008/ES
Flam. Liq. 3; H226
Aquatic Acute 1; H410
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
Plný text všech klasifikací a R-vět je uveden v oddíle 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
Ve všech případech zajistit postiženému tělesný a duševní klid a zabránit prochlazení. V případě
pochybností, nebo pokud symptomy přetrvávají, vyhledat lékařskou pomoc. Postiženému v bezvědomí
nikdy nic nepodávat. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.
4.1 Popis první pomoci:
Při vdechnutí:
Dopravit postiženého na čerstvý vzduch. V případě komplikací konzultovat s lékařem.
Při styku s kůží:
Pečlivě omýt vodou a mýdlem. Přetrvává-li podráždění kůže, konzultovat s lékařem.
Při styku s okem:
Vyplachovat otevřené oči tekoucí vodou po dobu několika minut. Jestliže symptomy přetrvávají,
konzultovat s lékařem.
Při požití:
Vypláchnout ústa vodou, vypít velké množství vody. Jestliže symptomy přetrvávají, konzultovat s lékařem.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky:
Žádná další relevantní data nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
Žádná další relevantní data nejsou k dispozici.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva:
Vhodná hasiva:
Výrobek sám o sobě je nehořlavý, hasiva volte dle požáru v okolí.
Použít CO2, prášková hasiva či roztříštěné vodní proudy. Rozsáhlý požár haste roztříštěnými vodními
proudy nebo pěnou na polární kapaliny (odolnou proti alkoholům).
Nevhodná hasiva:
Neuvedeno.
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající ze směsi:
Neuvedeno.
5.3 Pokyny pro hasiče:
Není požadováno žádné zvláštní ochranné vybavení.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy:
Zajistit dostatečnou ventilaci. Další ochranná opatření – viz oddíl 7.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí:
Zabránit úniku produktu do kanalizace nebo jakýchkoli vodních toků.
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 3 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění:
Absorbovat pomocí vhodného absorpčního materiálu (písek, piliny, křemelina, univerzální absorbenty,
absorpční materiál vhodný pro kyseliny).
6.4 Odkaz na jiné oddíly:
Řídit se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení:
Zajistit dostatečnou ventilaci/odsávání na pracovišti.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování směsi včetně neslučitelných látek a směsí:
Žádné zvláštní požadavky. Skladovat na chladném, suchém místě v dobře uzavřených nádobách. Chránit
před mrazem.
7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití:
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
Dodatečné informace ohledně designu a technického zázemí:
Zajistit dostatečnou ventilaci/odsávání.
8.1 Kontrolní parametry
8.1.1 Expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:
Tento produkt neobsahuje žádné relevantní množství látek s limitními hodnotami, které musí být
kontrolovány na pracovišti.
Jako základ byly použity seznamy platné k datu zhotovení.
8.2 Omezování expozice
8.2.1 Omezování expozice pracovníků:
Při práci s chemikáliemi je třeba dodržovat běžná bezpečnostní opatření.
Umýt ruce před přestávkou a na konci pracovní doby.
8.2.2 Ochranná opatření a osobní ochranné pomůcky:
Ochrana dýchacích cest:
není požadována
Ochrana rukou:
ochranné pracovní rukavice, materiál musí být nepropustný a odolný
vůči produktu/látce/přípravku; výběr materiálu závisí na době
propustnosti, stupni zátěže a opotřebení; výběr vhodných rukavic
nezávisí pouze na druhu materiálu, ale také na kvalitě, která se liší
podle výrobce; protože tento produkt je směs několika látek, nelze
odolnost materiálu předem kalkulovat; materiál musí být před
použitím testován; dobu propustnosti materiálu rukavic stanoví
výrobce a musí být striktně dodržována
Ochrana očí a obličeje:
těsné ochranné brýle
Ochrana kůže:
lehký ochranný oděv
8.2.3 Omezování expozice životního prostředí:
-
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Skupenství (při 20 °C):
Barva:
Zápach (vůně):
Prahová hodnota zápachu:
pH (při 20 °C):
Bod tání/bod tuhnutí:
kapalina
bělavý
aromatický
nestanoveno
cca 6,3
nestanoveno
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 4 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
Bod varu (počátek a rozmezí):
Bod vzplanutí:
Hořlavost (pevné směsi, plyny):
Meze výbušnosti
dolní:
horní:
Relativní hustota:
Rozpustnost ve vodě (při 20 °C) :
Teplota samovznícení:
Výbušné vlastnosti:
cca 100 °C
nehoří
netýká se
není výbušný
není výbušný
nestanoveno
zcela mísitelný
nehoří
není klasifikován jako výbušnina
9.2 Další informace
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita:
V běžných podmínkách nejsou známé žádné nebezpečné reakce směsi.
10.2 Chemická stabilita:
Stabilní. Nevzniká nebezpečná polymerizace.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí:
Nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
10.5 Neslučitelné materiály:
Silné oxidanty.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu:
Žádné nebezpečné produkty rozkladu
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích:
Akutní toxicita:
5989-27-5 d-limonen:
Primární dráždivé účinky:
kůže:
oči:
Karcinogenita:
Mutagenita:
Toxicita pro reprodukci:
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová
expozice:
Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná
expozice:
Senzibilizace:
LD50/orálně/krysa: 4400 mg/kg
žádné dráždivé účinky
žádné dráždivé účinky
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Neuvedeno
Při styku s pokožkou může při delší expozici
dojít k senzibilizujícím účinkům.
Neuvedeno
Nebezpečnost při vdechnutí:
Další informace:
Dle našich zkušeností a informací nám poskytnutých nemá výrobek žádné škodlivé účinky, je-li používán a
je-li s ním zacházeno dle specifikací.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita:
Žádné další relevantní informace nejsou k dispozici.
Ekotoxicita:
Škodlivý pro ryby (neředěný)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 5 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
Doplňující ekologické informace:
12.2 Perzistence a rozložitelnost:
12.3 Bioakumulační potenciál:
12.4 Mobilita v půdě:
12.5 Výsledek posouzení PBT a vPvB:
12.6 Jiné nepříznivé účinky:
Třída nebezpečnosti pro vodní prostředí: 1 (slabě
nebezpečný pro vodní prostředí) /Německo/.
Zabraňte úniku nezředěného výrobku či velkého
množství produktu do spodní vody, povrchových
vod a kanalizace.
Žádné další relevantní informace nejsou
k dispozici.
Žádné další relevantní informace nejsou
k dispozici.
Žádné další relevantní informace nejsou
k dispozici.
není takto klasifikován
Žádné další relevantní informace nejsou
k dispozici.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13. Metody nakládání s odpady:
Vhodné metody pro odstraňování směsi a znečištěného obalu:
Odstranit dle platných českých a místních předpisů.
Katalog odpadů:
07 07 99 – jinak nespecifikovaný odpad
I znečištěný obal musí být likvidován dle platných českých a místních předpisů. Obal, který nemůže být
vyčištěn, musí být likvidován stejným způsobem jako tento výrobek.
Doporučené čisticí prostředky: voda, je-li třeba s čisticími prostředky.
Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady:
Zvláštní bezpečnostní opatření pro doporučené nakládání s odpady:
Právní předpisy o odpadech:
Zákon č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Produkt není klasifikován jako nebezpečný z hlediska přepravy (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí /specifické právní předpisy týkající
se směsi:
Nařízení EP a Rady č. 1907/2006/ES, REACH
Nařízení EP a Rady č 1272/2008/ES, CLP
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti:
Posouzení chemické nebezpečnosti nebylo provedeno.
ODDÍL 16: Další informace
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:
Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu dle nařízení 453/2010/ES a 1272/2008/ES.
Změna adresy sídla společnosti.
Klíč nebo legenda ke zkratkám:
Xi
dráždivý
Flam. Liq. 3
hořlavá kapalina, kat. 3
Aquatic Acute 1
akutní toxicita pro vodní prostředí, kat. 1
Aquatic Chronic 1
chronická toxicita pro vodní prostředí, kat. 1
Skin Irrit. 2
dráždivý pro kůži, kat. 2
Skin Sens. 1
senzibilizující pro kůži, kat. 1
LC50:
letální koncentrace, 50 procent
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění
nařízení 453/2010/EC
Datum vydání: 05.09.2007
nahrazuje verzi z 04.06.2012
Datum revize: 01.09.2013
Strana: 6 z 6
Datum tisku: 1.10.2013
Název výrobku: Ecosorb 505, Ecosorb 606
LD50:
REACH
PBT
vPvB
letální dávka, 50 procent
nařízení č. 1907/2006/EC
látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Státní legislativa, BL výrobce, odborná literatura. Dále použito databáze RTECS.
Seznam příslušných R-vět, standardních vět o nebezpečnosti, bezpečnostních vět a/nebo pokynů
pro bezpečné zacházení::
H226
Hořlavá kapalina a páry
H315
Dráždí kůži
H317
Může vyvolat alergickou kožní reakci
H400
Vysoce toxický pro vodní organismy
H410
Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
R10
Hořlavý
R38
Dráždí kůži
R43
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R50/53
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky
ve vodním prostředí
R52/53
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve
vodním prostředí
P303+P361+P353
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu
okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
S61
Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní
listy
Klasifikace dle nařízení 1272/2008/EC:
Flam. Liq. 3; H226
podle nařízení 1272/2008/ES
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410
Skin Irrit. 2; H315
Skin Sens. 1; H317
složky směsi k uvedení na etiketě
Obsahuje d-limonen. Může vyvolat alergickou reakci.
standardní věty o rizikovosti
R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé
nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
pokyny pro bezpečné zacházení
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny
nebo bezpečnostní listy.
Informace v tomto bezpečnostním listu je zpracována podle nejlepších dostupných znalostí. Je zpracována
v dobré víře, ale bez záruky. Různé faktory mohou ovlivňovat vlastnosti v konkrétních podmínkách. Je
odpovědností uživatele produktu, aby posoudil správnost informací při konkrétní aplikaci.
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST