Bezpečnostní list BL Poly SF
podle vyhlášky č.460/2005 Sb.
Datum vydání: 29.7.2011
1.
Identifikace látky nebo přípravku a výrobce, dovozce, prvního
distributora nebo distributora
1.1 Identifikace látky nebo přípravku
Jedná se o dvou-komponentní systém, v němž polyesterová pryskyřice (složka A) a
aktivátor (složka B) jsou v jednom balení tzv. kartuši. Pryskyřice a aktivátor jsou odděleny v
kartuši do doby použití výrobku. Teprve během použití přípravku dojde ve vhodné mísící
trysce k promíchání těchto dvou složek. Kartuše má variabilní objem v závislosti na verzi - od
150 ml do 400 ml. Pryskyřice je s aktivátorem v poměru 10:1.
Název produktu:
1.2
Uni-tec Poly SF
Použití přípravku
Použití jako chemická kotva (malta) do stavebních materiálů.
1.3 Identifikace výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora
Dovozce a první distributor: HPM TEC, s.r.o., Herbenova 42, 693 01 Hustopeče
IČO: 25537814, DIČ: CZ25537814
Zápis v O.R. Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 31594
tel.: +420 519 313 900, fax: +420 519 313 991
1.4 Telefonní číslo pro mimořádné situace
+420 224 919 293, +420 224 915 402
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 02 Praha 2
2. Informace o složení přípravku
Složka A: polyesterová pryskyřice
název
dipropylenglykol diakrylát
č. CAS
57472-68-1
č. CE
260-754-3
koncentrace (C)
11,2% <= C < 12,8%
klasifikace
Xi
R36/37/38
polyethylenglykol dimethakrylát
č. CAS
25852-47-5
1,6% <= C < 2,2%
Xi
R36/37/38
Xi
R10
R36/37/38
vinyl toluenu
č. CAS
25013-15-4
č. CE
246-562-2
3,7% <= C < 4,3%
Složka B: aktivátor
název
dibenzoylperoxid
č. CAS 94-36-0
č. CE 202-327-6
č. INDEX 617-008-00-0
koncentrace (C)
12,5% <= C < 20%
klasifikace
E
R2
Xi
R36
Xi
R43
Úplné znění vět označujících riziko (R-vět) je uvedeno v bodu 16 bezpečnostního listu.
3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku
3.1 Klasifikace látky nebo přípravku podle zákona
Složka A: polyesterová pryskyřice
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a pozdějších dodatků a změn. Přípravek však obsahuje nebezpečné látky v takové
koncentraci, která je uvedena v odstavci 2 a proto vyžaduje bezpečnostní list v souladu s
ustanoveními směrnice 91/155/ES a pozdějších dodatků.
Složka B: aktivátor
Tento přípravek je nebezpečný podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a pozdějších
dodatků. Proto tento přípravek vyžaduje bezpečnostní list podle nařízení (ES) 1907/2006 a
pozdějších dodatků. Další informace o vlivu na zdraví a / nebo na životní prostředí lze nalézt
v bodech 11 a 12 tohoto bezpečnostního listu.
Výstražné symboly nebezpečnosti: O - Xi
R věty: 8 - 43
3.2 Identifikace rizik
Složka B: aktivátor
Výrobek je zvlášť reaktivní a může způsobit vznícení hořlavých materiálů.
Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
4. Pokyny pro první pomoc
Při zasažení očí:
Vyplachujte ihned velkým množstvím čisté vody po dobu nejméně 15 minut, udržujte oční
víčka otevřená.. Poraďte se s lékařem..
Při styku s kůží:
Umyjte ihned velkým množstvím vody. Odstraňte znečištěný oděv. Pokud podráždění
přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím
vyperte.
Při vdechnutí:
Přemístěte se na čerstvý vzduch. Při obtížném dýchání vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití:
Obstarejte okamžitou lékařskou pomoc. Vyvolejte zvracení pouze v případě, který určí lékař.
Nikdy nic nepodávejte perorálně osobě v bezvědomí a pokud neurčí lékař.
5. Opatření pro hasební zásah
U uzavřených nádob vystavených teplu může dojít ke zvýšení tlaku a explozi. Informace
týkající se ochrany dýchacích cest, větrání, prostředků individuální ochrany, rizik pro životní
prostředí a zdraví jsou uvedeny v dalších bodech tohoto bezpečnostního listu.
V případě požáru může dojít k uvolnění některých zplodin, který jsou potenciálně nebezpečné
pro zdraví..
Vhodné hasicí prostředky: CO2, pěna, prášek. Voda není účinná při hašení požáru, ale v
každém případě by měla být použita k chlazení nádob vystavených plamenům a zabránit
jejich roztržení a výbuchu. Na vytečené tekutiny, které nezačaly hořet, může být použita
rozprašovaná voda k rozptýlení hořlavých par a tím k ochraně lidí zastavujících únik látek..
Vybavení: Vždy používejte kompletní požární výzbroj s přilbou se zastíněním očí a ochranou
krku, stlačený vzduch nebo požadovaný typ dýchacího přístroje, nehořlavou bundu a kalhoty,
s reflexními proužky kolem paží, nohou a boků.
6. Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku
Metody odplynění: Odstraňte všechny zdroje vznícení. Posypte inertním absorpčním
materiálem. Posbírejte co nejvíce zbývající hmoty vybavením, které neprodukuje jiskry a
dejte ji do uzavřené nádoby pro likvidaci odpadu. Po kompletním odstranění umyjte oblast,
kde výrobek unikl. Nenechte výrobek vyschnout, aby se zabránilo vznícení.
Bezpečnostní opatření pro osoby: potřísněný oděv se musí před praním nechat namáčet. Pro
další bezpečnostní opatření a ochranné prostředky odkazujeme na odpovídající části tohoto
bezpečnostního listu.
Ochrana životního prostředí: Zabraňte rozšíření produktu do životního prostředí. Informujte
místní příslušné orgány v případě, že výrobek unikl do vodních toků nebo kanalizace nebo
kontaminoval půdu nebo vegetaci. Pro informace týkající se rizik pro životní prostředí,
odkazuje na odpovídající části tohoto bezpečnostního listu.
7. Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo
přípravku
Manipulace: nekuřte při manipulaci s produktem. Pro bezpečnostní vybavení odkazujeme na
odpovídající části tohoto bezpečnostního listu.
Skladování: Skladujte v uzavřených nádobách na dobře větraném místě, teplota skladování v
rozmezí mezi 5 ° C a 30 ° C. Pokud nejsou přípravky používány, držte je v uzavřených
nádobách. Udržujte daleko od zdrojů tepla, otevřeného ohně a jisker a jiných zdrojů vznícení.
Ujistěte se, že je k dispozici zařízení pro chlazení nádob, aby se zabránilo nebezpečí přetlaku
a přehřátí v případě požáru v okolí.
8. Omezování expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob
S cílem co nejvíce minimalizovat expozici se důrazně doporučuje používat prostředky
individuální ochrany vhodné pro danou aplikaci, jako např.:
Ochrana dýchacích cest: maska s filtrem, v případě silnější a delší expozice použijte dýchací
přístroj.
Ochrana rukou: vhodné rukavice, odolné proti chemickým látkám.Materiál, ze kterého jsou
vyrobeny, musí být vodotěsný a stabilní při užití daných chemických látek. Vzhledem k tomu,
že tento produkt se sestává z více chemických látek, nelze stabilitu materiálu rukavic nelze
předem určit, musí být ověřena před jejich použitím.
Ochrana očí: ochranné brýle chránící před chemickými látkami.
Ochrana kůže: kombinéza.
Ujistěte se, že každý pracovník postupuje podle uvedených opatření. Při aplikaci nejezte,
nepijte a nekuřte. Důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou před jídlem a osprchujte se na
konci pracovní směny. Aby se zabránilo negativním dopadům v budoucnosti, musí být
pravidelně prováděny lékařské kontroly, dokonce i když to není zákonem stanoveno, s
případnými doplňujícími prohlídkami vyžádanými ze strany příslušného lékaře.
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Složka A
Barva
Zápach
typický
Skupenství
tixotropní pasta
Rozpustnost ve vodě
nerozpustná
Viskozita
Hustota par (vzduch = 1)
>1
Rychlost odpařování (etylacetát = 1) > 1
Spalovací vlastnosti
Rozdělovací koef. n-oktanol/voda pH
Bod varu
> 120° C
Bod vzplanutí
78° C
Výbušné vlastnosti
Tenze par při 25°C
> 0,01 mm Hg
Specifická hmotnost při 25°C
1,55 g/cm3
Teplota samovznícení
490° C
Složka B
černá
tixotropní pasta
nerozpustná
> 70° C
1,45 g/cm3
-
10. Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku
Složka A: pryskyřice
Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití a skladování. Kvůli tepelnému rozkladu
nebo v případě požáru mohou být produkovány páry potenciálně nebezpečné pro zdraví.
Složka B: aktivátor
Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití a skladování. Kvůli tepelnému rozkladu
nebo v případě požáru mohou být produkovány páry potenciálně nebezpečné pro zdraví.
Mohou se vytvářet hořlavé plyny ve styku s nitridy. Mohou se vytvářet jedovaté plyny ve
styku s alifatickými a aromatickými aminy, karbamáty, dithiokarbamáty, merkaptany a jinými
organickými sulfidy, nitridy, zápalnými a hořlavými látkami.
11. Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku
Složka A: polyesterová pryskyřice
Zde nebyl zaznamenán žádný případ onemocnění v důsledku expozice přípravkem.
Každopádně je nutné při aplikaci respektovat běžné hygienické předpisy v průmyslu.
Přípravek může mít mírně nepříznivý vliv na zdraví u zvláště citlivých jedinců při expozici a
inhalaci a/nebo vstřebání kůží a/nebo kontaktu s očima a/nebo požití.
Složka B: aktivátor (dibenzoylperoxid)
Kontakt přípravku s kůží způsobuje senzibilizaci (kontaktní dermatitida). Dermatitida pochází
ze zánětu kůže, který začíná v oblastech, které jsou opakovaně v kontaktu se senzibilizujícím
činidlem. Kožní léze mohou zahrnovat erytémy, otoky, papuly, vezikuly, pustuly, lupy,
popraskanou kůži a výpotky, které se liší podle fáze nemoci a postižených oblastí. V akutní
fázi je převládající erytém, edém a výpotek. V chronické fázi převládají lupy, suchost,
popraskaná kůže a ztluštění kůže.
12. Ekologické informace o látce nebo přípravku
Použijte tento produkt podle osvědčených pracovních postupů, zamezte úniku produktu do
životního prostředí. Informuje příslušné orgány, pokud by se měl přípravek dostat do vodních
toků nebo kanalizace nebo kontaminovat půdu nebo vegetaci.
13. Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku
Předpisy Evropské Unie:
Nakládání s odpady musí být v souladu s ustanoveními vnitrostátních předpisů začleňujících
směrnice: 91/156/EHS o odpadech, 91/689/EHS o odpadech klasifikovaných jako nebezpečné
(viz rozhodnutí 2000/532/ES a jeho modifikace a začlenění) a 1999 / 31/EEC o likvidaci na
skládkách.
14. Informace pro přepravu látky nebo přípravku
Složka A: polyesterová pryskyřice
Tato látka není nebezpečná podle platných ustanovení pro silniční přepravu (ADR),
železniční přepravu (RID), námořní přepravu (IMDG) ani leteckou přepravu (IATA).
Složka B: aktivátor
Tato látka není nebezpečná podle platných ustanovení pro silniční přepravu (ADR),
železniční přepravu (RID), námořní přepravu (IMDG) ani leteckou přepravu (IATA), jelikož
koncentrace dibenzoylperoxidu je nižší než 35% a koncentrace inertních látek je větší než
65%.
15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku
Složka A: polyesterová pryskyřice
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle ustanovení směrnic 67/548/EHS a
1999/45/ES a pozdějších dodatků a změn. Zaměstnanci vystavení této chemické látce nemusí
být podrobeni zdravotnímu dohledu, jestliže výsledky hodnocení rizik ukazují, že je jen malé
riziko pro bezpečnost a zdraví zaměstnanců a pokud se ukazuje, že opatření podle článku 72 odst. 1 nařízení č. 25 z 2.2.2002 stačí ke snížení rizika.
Složka B: aktivátor
Výstražné symboly nebezpečnosti
Xi Dráždivý
O Oxidující
R8 - Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
S2 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
S3/7 - Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.
S14 – Uchovávejte odděleně odd katalyzátorů, znečištění, rzí, zásad a kyselin..
S 36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo
obličejový štít.
S46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
S56 - Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné
odpady
Obsahuje:
dibenzoylperoxid
Označení nebezpečnosti podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a následujících změn a
úprav.
Zaměstnanci vystavení této chemické látce, která je škodlivá pro zdraví, musí být podrobeni
pravidelným lékařským prohlídkám v souladu s ustanoveními článku 72 nařízení 25 ze dne 2.
února 2002.
16. Další informace vztahující se k látce nebo přípravku
Plné znění vět označujících riziko (R-vět) uvedených v bodech 2 tohoto bezpečnostního listu.
R2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R10 - Hořlavý
R36 - Dráždí oči
R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY:
1. Směrnice 1999/45/ES a následující změny
2. Směrnice 67/548/EHS a následující změny a úpravy (technická úprava XXXI)
3. Směrnice 91/155/ES a následující změny
4. Merck Index. - 10. vydání
5. Handling Chemical Safety (Bezpečné nakládání s chemickými látkami)
6. NIOSH – Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (Registr toxických účinků
chemických látek)
7. INRS - Fiche Toxicologique (Toxikologický list)
8. Patty – Industrial Hygiene and Toxicology (Pracovní hygiena a toxikologie)
9. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition (Nebezpečné
vlastnosti průmyslových materiálů – 7. vydání, 1989)
Poznámka pro uživatele:
Informace obsažené v tomto listu jsou založeny na našich vlastních poznatcích k datu vydání
poslední verze. Uživatelé si musí ověřit vhodnost a úplnost uvedených informací podle
každého specifického použití výrobku.
Tento dokument nemůže být považován za záruku na žádné konkrétní vlastnosti výrobku.
Použití tohoto produktu nepodléhá naší přímé kontrole, proto se musí uživatelé, na vlastní
odpovědnost, řídit stávajícími zdravotními a bezpečnostními zákony a předpisy.Výrobce je
zproštěn odpovědnosti pramenící z nesprávného použití.
Download

Bezpečnostní list poly sf