Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 1 z 8
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku
1.1 Identifikátor výrobku
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Jiné obchodní název výrobku
Číslo položky (uživatel):
121.200.502
121.200.503
121.200.504
1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu
Firma:
Název ulice:
Místo:
Telefon:
e-mail:
Helling GmbH
Spoekerdamm 2
D-25436 Heidgraben
+49-4122-922-0
[email protected]
Internet:
www.helling.de
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé
situace:
Fax: +49-4122-922-201
+49-4122-922-0
ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti
2.1 Klasifikace látky nebo směsi
Označení nebezpečnosti: F+ - Extrémně hořlavý, F - Vysoce hořlavý, Xn - Zdraví škodlivý, Xi Dráždivý
R-věty:
Vysoce hořlavý.
Dráždí oči.
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
GHS klasifikace
Kategorie nebezpečí:
Hořlavá kapalina: Flam. Liq. 2
Vážné poškození očí /podráždění očí: Eye Irrit. 2
Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : STOT SE 3
Údaje o nebezpečnosti:
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
2.2 Prvky označení
Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku
propan-2-ol; isopropyl-alkohol
Signální slovo:
Piktogramy:
Nebezpečí
GHS02-GHS07
Standardní věty o nebezpečnosti
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
H319
H336
Strana 2 z 8
Způsobuje vážné podráždění očí.
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
P210
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
Zákaz kouření.
P233
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,
jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501
Odstraňte obsah/obal .?.
2.3 Další nebezpečnost
Žádné informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách
3.2 Směsi
Nebezpečné složky
Obsah
Název
Klasifikace
GHS klasifikace
Číslo ES
Číslo CAS
Indexové č.
Číslo REACH
200-661-7
67-63-0
propan-2-ol; isopropyl-alkohol
F - Vysoce hořlavý, Xi - Dráždivý R11-36-67
603-117-00-0
Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336
85 - 95 %
Doslov R- a H-vět: viz odd. 16.
ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc
4.1 Popis první pomoci
Všeobecné pokyny
První pokyn : Dbát vlastní ochrany
Při vdechnutí
Dbát na přívod čerstvého vzduchu. V případe nehody nebo nevolnosti ihned vyhledejte lékařskou
pomoc (pokud možno, předložte návod k použití nebo bezpečnostní list).
Při styku s kůží
Pořádně umýt vodou. Vyměnit zmáčený oděv.
Při zasažení očí
Dostane-li se vám produkt do očí, ihned vypláchněte vodou otveřené oční víčko po dobu nejméně 5
minut. Potom se poradit s očním lékařem.
Při požití
Okamžitě vypláchnout ústa a poté se pořádně napít vody. Lékařské ošetření nutné.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky
Po nadýchání se: Bolest hlavy. otupělost. Závrať.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření
Léčba symptomů.
ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru
5.1 Hasiva
Vhodná hasiva
Přizpůsobte hašení okolí.
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 3 z 8
5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi
Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní. Zahřátím vede ke zvýšení tlaku a nebezpečí
prasknutí.
5.3 Pokyny pro hasiče
V případě požáru: Použít autonomní dýchací přístroj.
Další pokyny
Plyny/páry/dým srazit vodním postřikovacím paprskem. Kontaminovanou vodu sbírejte odděleně.
Nevypouštět do kanalizace nebo vodních toků.
ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy
Odstraňte všechny zdroje vznícení. Postarat se o dostaeující vitrání. Nevdechujte plyny/páry/aerosoly.
Zabraňte kontaktu s pletí, očima nebo oděvem.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Produkt se nesmí volně dostat do životního prostředí.
6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Zasaženou oblast větrejte.
Zápalné kapalné látky: Zachytit pomocí materiálu, který váže kapalinu (písek, křemelina, vazač
kyseliny, univerzální vazač).
6.4 Odkaz na jiné oddíly
Materiál zpracovat podle daných předpisů.
ODDÍL 7: Zacházení a skladování
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Při otevřené manipulaci použijte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte
plyny/dýmy/páry/aerosoly. Zabraňte kontaktu s pletí, očima nebo oděvem.
Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti výbojům
statické elektřiny. Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí
Požadavky na skladovací prostory a nádoby
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nádoby uchovávat na chladném, dobře větraném místě.
Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
Pokyny ke společnému skladování
Neskladujte spolu se: Oxidační činidla
ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky
8.1 Kontrolní parametry
Mezní hodnoty
Číslo CAS
Látka
67-63-0 iso-Propanol
ppm
mg/m³
vlá/cm³
Kategorie
203,5
500
PEL
407
1000
NPK-P
Druh
8.2 Omezování expozice
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 4 z 8
Omezování expozice pracovníků
Při otevřené manipulaci použijte zařízení s lokálním odsáváním. Nevdechujte
plyny/dýmy/páry/aerosoly.
Hygienická opatření
Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Nejezte a nepijte při používání. Po ukončení práce
umýt ruce a obličej.
Ochrana dýchacích orgánů
Při správném použití a v normálních podmínkách není dýchací přístroj nutný.
Ochrana rukou
Chemicky ochranné rukavice volte ve vašem zájmu v závislosti od koncetrace a množství
nebezpečných látek na vašem pracovišti. Je doporučeno konzultovat s výrobcem chemickou stálost
výše uvedených ochraných rukavic pro speciální použití.
Doporučené rukavicové výrobky: NR (Přírodní kaučuk, Přírodní latex).
Preventivní ochrana pokožky mastí na ochranu pokožky.
Ochrana očí
Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
Ochrana kůže
Ochrana těla: nepotřebný.
Omezování expozice životního prostředí
Žádné informace nejsou k dispozici.
ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech
Skupenství:
Barva:
Zápach:
kapalný
bezbarvý
charakteristický
Metoda
neurčitý
pH:
Informace o změnách fyzikálního stavu
Bod tání:
-88 °C
Počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
82 °C
Bod vzplanutí:
12 °C
Hořlavost
tuhé látky:
nepoužitelný
nepoužitelný
plyny:
Výbušné vlastnosti
Zahřátím vede ke zvýšení tlaku a nebezpečí prasknutí. Páry smíchány se vzduchem můžou být
explozivní.
Meze výbušnosti - dolní:
Meze výbušnosti - horní:
2,0 objem. %
13,4 objem. %
425 °C
Zápalná teplota:
Bod samozápalu
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 5 z 8
nepoužitelný
tuhé látky:
plyny:
nepoužitelný
Oxidační vlastnosti
Nepodporující požár.
Tlak par:
(při 20 °C)
Tlak par:
(při 40 °C)
Hustota (při 20 °C):
Rozpustnost ve vodě:
42,6 hPa
136 hPa
0,78 g/cm³
zcela mísitelný
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech
neurčitý
Rozdělovací koeficient:
0,05
Relativní hustota par:
neurčitý
Relativní rychlost odpařování:
neurčitý
9.2 Další informace
ODDÍL 10: Stálost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
10.2 Chemická stabilita
Žádné zvláštní nebezpečí k zmínce.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí
Páry smíchány se vzduchem můžou být explozivní.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Odstraňte všechny zdroje vznícení. Chraňte před teplem.
10.5 Neslučitelné materiály
Oxidační činidla.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu
Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý.
ODDÍL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologických účincích
Akutní toxicita
Žádná příkazová data
Dráždění a leptání
Dráždí pokožku: nedráždivý.
Dráždí oči: dráždivý.
ODDÍL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Vodní toxicita: Žádná příkazová data
12.2 Perzistence a rozložitelnost
produkt nebyl vyzkoušen.
12.3 Bioakumulační potenciál
produkt nebyl vyzkoušen.
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 6 z 8
12.4 Mobilita v půdě
produkt nebyl vyzkoušen.
12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB
nepoužitelný
12.6 Jiné nepříznivé účinky
Žádné informace nejsou k dispozici.
Jiné údaje
Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Nesmí proniknout pod zem/do půdy.
ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování
13.1 Metody nakládání s odpady
Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku
Nesmí se dostat do kanalizace nebo do vodních toků. Likvidace podle úředních předpisů. Pro likvidaci
odpadu oslovte příslušné odběratele. Přiřazení odpadových čísel/značení odpadu je potřeba provést
podle oborů a specifik daných EAVK.
Způsob likvidace odpadů či znečištěných obalů
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A
150104
OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ; Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového
odpadu); Kovové obaly
Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů
Pořádně umýt vodou. Zcela vyprázdněné balení může být znovu použito.
ODDÍL 14: Informace pro přepravu
Pozemní přeprava (ADR/RID)
14.1 Číslo OSN:
1219
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
3
14.4 Obalová skupina:
II
Štítky:
3
Klasifikační kód:
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
Přepravní kategorie:
Identifikační číslo nebezpečnosti:
Kód omezení vjezdu do tunelu:
F1
601
1L
2
33
D/E
Další příslušné údaje (Pozemní přeprava)
E2
Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)
14.1 Číslo OSN:
1219
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 7 z 8
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
3
14.4 Obalová skupina:
II
Štítky:
3
Klasifikační kód:
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
F1
601
1L
Další příslušné údaje (Vnitrozemská lodní přeprava)
E2
Přeprava po moři (IMDG)
14.1 Číslo OSN:
1219
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
3
14.4 Obalová skupina:
II
Štítky:
3
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ):
EmS:
1L
F-E, S-D
Další příslušné údaje (Námořní doprava)
E2
Letecká přeprava (ICAO)
Č. OSN/ID:
1219
14.2 Náležitý název OSN pro
zásilku:
ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro
přepravu:
3
14.4 Obalová skupina:
II
Štítky:
3
Zvláštní opatření:
Omezené množství (LQ) (letadlo pro
osobní dopravu):
A180
1L
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Maximální mnozství (letadlo pro osobní dopravu):
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo):
IATA-Maximální mnozství (nákladní letadlo):
Číslo revize: 1,0
353
5L
364
60 L
CS
Datum revize: 30.05.2014
Helling GmbH
Bezpečnostní list
podle nařízení (ES) č. 1907/2006
Standard-Chek Medium Nr. 3 Entwickler
Datum vydání: 30.05.2014
Strana 8 z 8
Další příslušné údaje (Letecká doprava)
: Y341
E2
14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí
OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
ne
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Žádné informace nejsou k dispozici.
14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
nepoužitelný
ODDÍL 15: Informace o předpisech
15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi
Specifická ustanovení, týkající se ochrany osob nebo životního prostředí
Pracovní omezení:
Třída ohrožení vody (D):
Všimněte si poznámky ve směrnici 94/33/ES, týkající se ochrany mladých
lidí v zaměstnání.
1 - látka mírně ohrožující vody
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti
Posouzení bezpečnosti látky pro složky sloučeniny nebude prováděno.
ODDÍL 16: Další informace
Změny
Kompletní revize
Zkratky a akronymy
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service
LC50: Lethal concentration, 50%
LD50: Lethal dose, 50%
Plné znění R-vět uvedených v oddílech 2 a 3
11
Vysoce hořlavý.
36
Dráždí oči.
67
Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Plné znění H-vět uvedených v oddílech 2 a 3
H225
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319
Způsobuje vážné podráždění očí.
H336
Může způsobit ospalost nebo závratě.
Jiné údaje
Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají podle našeho nejlepšího svědomí poznatkům při vydání
tisku. Tyto informace vám mají poskytnout podklady pro bezpečné zacházení s uvedeným produktem v
bezpečnostním listu při skladování, zpracování, přepravě a odstranění. Tyto informace nejsou
použitelné pro jiný produkt. Pokud bude tento produkt smíchán nebo zpracován s jinými materiály,
(Údaje o nebezpečných obsažených látkách budou vždy převzaty z posledního platného bezpečnostního listu
předchozího dodavatele.)
Číslo revize: 1,0
CS
Datum revize: 30.05.2014
Download

Bezpečnostní list