BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)
Datum vydání: 29.6.2011
Strana 1/5
Datum revize: 13.2.2014
Číslo revize: 1
Název: Chladicí kapalina Maxigel Plus
ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU
1.1 Identifikátor výrobku:
Název: Chladicí kapalina Maxigel Plus
1.2 Příslušná použití směsi
Určená použití: Chladicí kapalina, určená pro chladicí systémy spalovacích motorů,
především motorů celohliníkových.
Nedoporučená použití: nejsou uvedena
1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu:
Výrobce:
Jméno nebo obchodní jméno: VELVANA, a. s.
Místo podnikání nebo sídlo: Velvary 732, 27324
Identifikační číslo: 25079450
Telefon: 315 732 289
Emailová adresa odborně způsobilé osoby: [email protected]
1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
telefon 24 hodin/den: +420 224 919 293, +420 224 915 402
ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Celková klasifikace směsi: Směs je klasifikována jako nebezpečná.
Nebezpečné účinky na zdraví: Přípravek je zdraví škodlivý při požití.
Nebezpečné účinky na životní prostředí: Nejsou klasifikovány.
Fyzikálně-chemické účinky: Nejsou klasifikovány.
2.1 Klasifikace látky nebo směsi:
Klasifikace dle 67/548/EHS: Xn – zdraví škodlivý
R-věty: R22 – Zdraví škodlivý při požití.
2.2 Prvky označení
Výstražný symbol nebezpečnosti:
Xn
zdraví škodlivý
R-věty: R22 – Zdraví škodlivý při požití.
S-věty: S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 – Zamezte styku s kůží a očima.
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo
označení.
Doplňující informace na obalu: Obsahuje Ethan-1,2-diol.
2.3 Další nebezpečnost:
Hořlavina IV. třídy nebezpečnosti.
Přípravek se používá ředěný vodou – obvykle jako 30-50% roztok.
Směs ani složky nejsou hodnoceny jako PBT ani vPvB.
Chladicí kapalina Maxigel Plus
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)
Datum vydání: 29.6.2011
Strana 2/5
Datum revize: 13.2.2014
Číslo revize: 1
ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH
3.1 Látky:
rozmezí
CAS
klasifikace
identifikátor
koncentrace
EINECS
67/548/EH
látky
(hm.%)
indexové č.
S
107-21-1
Ethan-1,2-diol
<90
203-473-3
Xn - R22
603-027-00-1
Alifatická
kyselina, sodná <5
Xn – R63
sůl
klasifikace
1272/2008
Acute Tox. 4 *
H302
Pozn.: Znění R-vět a H-vět je uvedeno v kapitole č. 16.
ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
4.1 Popis první pomoci: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte
lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte
postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, a dbejte
o průchodnost dýchacích cest.
V případě nadýchání: Přenést postiženého na čerstvý vzduch, zajistit mu teplo, tělesný klid
a nenechat ho chodit. Při zástavě dechu provézt umělé dýchání. Při přetrvávajících potížích
vyhledat lékařskou pomoc.
Při kontaktu s kůží: Omýt vodou a mýdlem, ošetřit pokožku regeneračním krémem,
případně vyhledat lékařskou pomoc. Odstranit znečištěný oblek.
Při kontaktu s očima: Vymývat proudem čisté vody min. 15 min. při dobře otevřených
víčkách do zmizení příznaků podráždění a vyhledat lékařskou pomoc.
Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít cca 2 dl vody pokud je postižený při vědomí
a vyhledat okamžitě lékařskou pomoc. Je vhodné podat asi 1 dl 40% alkoholu.
4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky: Žádné zvláštní symptomy se
neuvádějí.
4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření: Neuvádí se.
ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU
5.1 Hasiva:
Vhodná: CO2, Inergen, práškové hasicí přístroje s náplní hasicích prášků pro třídu požáru
B, vodní mlha, tříštěná voda, pěna odolná alkoholu.
Nevhodná: Nejsou známy.
5.2 Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi: Při hoření vznikají plyny CO, NOx
5.3 Pokyny pro hasiče: Ochranné prostředky pro hasiče: dýchací přístroj, ochranný oblek.
ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy: V případě manipulace
s přípravkem používat ochranné rukavice.
6.2 Opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních
vod a půdy. Nevypouštět do kanalizace.
6.3 Metody a matriál pro omezení úniku a pro čištění: Rozlitou kapalinu posypat absorpční
látkou (např. písek, piliny, zemina) a spálit ve spalovnách průmyslových odpadů.
ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
7.1 Opatření pro bezpečné zacházení: Provzdušňovat a odvětrávat skladovací prostory
a pracoviště.
7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí:
Chladicí kapalina Maxigel Plus
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)
Datum vydání: 29.6.2011
Strana 3/5
Datum revize: 13.2.2014
Číslo revize: 1
Skladujte v původních, neporušených, dokonale uzavřených obalech v chladných skladech.
Všechna balení jsou přepravována silniční dopravou.
7.3 Specifické konečné /specifická konečná použití: viz bod 1.2
ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
8.1 Kontrolní parametry:
Expoziční limity podle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v platném znění:
Látka
PEL
NPK-P (mg/m3)
(mg/m3)
Ethan-1,2-diol
50
100
8.2 Omezování expozice
8.2.1. Vhodná technická opatření: Zajistěte přiměřenou celkovou a místní sací ventilaci.
8.2.2. Individuální ochranná opatření včetně osobních ochranných pomůcek:
Ochrana dýchacích cest: Není nutná v případě dodržení koncentračních limitů (pokud by
byly překročeny, použít respirátor proti organickým parám). V případě havárie nebo požáru
použít izolační dýchací přístroj.
Ochrana rukou: rukavice: rukavice z PVC, neoprenu, nitrilové, gumové; doba průniku:
>480 minut
Ochrana očí: ochranné brýle nebo štít
Ochrana kůže: ochranný oděv – vhodný s antistatickou úpravou, uzavřená obuv
ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:
Vzhled při 20°C: žlutá, fluorescenční kapalina
Zápach (vůně): bez
pH (30% obj. vodného roztoku): 7,5-8,5
Bod varu (°C): cca 170
Bod tání (°C): cca -20 (neředěný)
Bod vzplanutí (°C): >110
Výbušné vlastnosti: Meze výbušnosti: horní (obj.%): 6,4, dolní (obj.%): 3,8 (Ethan-1,2-diol)
Oxidační vlastnosti: nejsou známy
Tenze par při 20 °C (kPa): : 10 (Ethan-1,2-diol)
Relativní hustota (kg/m3) při 20 °C: 1120-1124
Rozpustnost ve vodě: rozpustný
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Nestanoveno.
Hustota par (vzduch=1), Rychlost odpařování: Nestanoveno.
9.2 Další informace:
Rozpustnost v tucích: Nestanoveno.
Obsah organických rozpouštědel: 0,90 kg/1kg produktu
Obsah celkového organického uhlíku: 0,35 kg/1kg produktu
Obsah netěkavých látek: <7 % obj.
ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita: Výrobek je stály za normálních podmínek.
10.2 Chemická stabilita: Výrobek je stály za normálních podmínek.
10.3 Možnost nebezpečných reakcí: Nejsou známy.
10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit: silná oxidační činidla
10.5 Neslučitelné materiály: Nejsou známy.
10.6 Nebezpečné produkty rozkladu: oxidy uhlíku
Chladicí kapalina Maxigel Plus
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)
Datum vydání: 29.6.2011
Strana 4/5
Datum revize: 13.2.2014
Číslo revize: 1
ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
11.1 Informace o toxikologických účincích:
Nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí: Zdraví škodlivý při požití.
Akutní toxicita: Údaje pro Ethan-1,2-diol:
LD50 (oral., krysa) v mg.kg-1: >2000; LD50 (derm., králík) v mg.kg-1: >2000;
Akutní riziko inhalace (krysa, výsledek testu je závislý na toxicitě a těkavosti): žádná
úmrtnost po 8 hod. expozici při 20°C vysoce obohacené popř. nasycené atmosféře.
Dermální dráždivost: Údaje pro Ethan-1,2-diol:
Primární dráždivý účinek na kůži, na sliznice (oči) králíka: není dráždivý
Senzibilizace, Účinky CRM, Zkušenosti u člověka: Smrtelná dávka při požití cca 1,5 g/kg
tělesné hmotnosti. Smrtelná dávka cca 90-110 g u dospělých, přiměřeně méně u dětí.
Nepatrné dávky mohou vyvolat: poruchy vědomí, poškození ledvin, poškození centrálního
nervového systému.
ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE
12.1 Toxicita: Akutní toxicita pro vodní organismy: Platí pro Ethan-1,2-diol:
EC/LC50, 96 hod., ryby-Leuciscus idus (mg/l): >100;
EC50, 48 hod., dafnie (mg/l): >100; EC50, 72 hod., řasy (mg/l): >100;
EC10, toxicita pro bakterie - Pseudomonas putida (mg/l): >1000;
12.2 Perzistence a rozložitelnost: Údaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulační potenciál: nestanoveno
12.4 Mobilita v půdě: Údaje nejsou k dispozici.
12.5 Výsledky a posouzení PBT a vPvB: Nejedná se o látku PBT/vPvB podle stávajících
kritérií EU.
ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Způsoby zneškodňování látky/přípravku: Nasát do absorpčního materiálu a spálit ve spalovnách
průmyslových odpadů.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu: Dokonale vyprázdněný obal odevzdat do
tříděného odpadu.
Další údaje (legislativa): Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění. Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(katalog odpadů), v platném znění.
Katalog. číslo odpadu: 16 01 14 - Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky,
kategorie „N“ – nebezpečný.
ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU
Pozemní přeprava ADR/RID: Není zařazen.
14.1 UN číslo
14.2 Náležitý název UN pro zásilku
14.3 Třída nebezpečnosti pro přepravu
14.4 Obalová skupina
14.5 Nebezpečí pro životní prostředí
14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH
15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy
týkající se látky nebo směsi:
Zákon 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
Chladicí kapalina Maxigel Plus
BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení (ES) 1907/2006, ve znění změn nařízením (EU) 453/2010 (I. Příloha)
Datum vydání: 29.6.2011
Strana 5/5
Datum revize: 13.2.2014
Číslo revize: 1
zákonů
Prováděcí předpisy k tomuto zákonu:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
15.2 Posouzení chemické bezpečnosti: Nebylo provedeno.
Informace týkající se obalu:
Hmatatelná výstraha pro nevidomé: ANO
Uzávěr odolný proti otevření dětmi: Ne
ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE
Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:
List vydán: 29.6.2011
Verze: 1
Datum: 13.2.2014
Změny: kapitola 3.1. – klasifikace složek podle CLP
Klíč nebo legenda ke zkratkám:
Xn
Acute Tox. 4
CLP
REACH
PBT
vPvB
PEL
NPK-P
zdraví škodlivý
Akutní toxicita (orální), kategorie 4
nařízení ES 1272/2008
nařízení ES 1907/2006
látka perzistentní, bioakumulující se a toxická zároveň
látka vysoce perzistentní a vysoce bioakumulující se
přípustný expoziční limit dlouhodobý (8 hodin)
nejvyšší přípustná koncentrace, krátkodobý limit
Seznam standardních vět o nebezpečnosti a / nebo pokynů pro
bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu:
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
R22 - Zdraví škodlivý při požití.
R63 - Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.
S2 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
S24/25 – Zamezte styku s kůží a očima.
S46 – Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.
Pokyny pro školení: Viz zákoník práce zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje informací: Bezpečnostní listy dodavatelů surovin, Požárně-technické tabulky
Revize: V souladu s Přílohou I Nařízení komise (EÚ) č. 453/2010 ze dne 20. května 2010.
Údaje uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají současnému stavu vědomostí
a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku
vhodnosti a použitelnosti tohoto přípravku pro konkrétní aplikaci.
Datum: 13.2.2014
Podpis:
Chladicí kapalina Maxigel Plus
Download

bezpečnostní list