Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 1 ze 6
Auto Moto Anticor.
1. Identifikace látky/směsi a společnosti
Identifikace látky nebo přípravku
Nanoprotech Home
Použití látky/přípravku
Ochrana před vlhkostí pro kovová, elektrická a elektronická zařízení, vybavení, stroje a systémy.
Údaje o společnosti:
Výrobce/dovozce:
Jméno:
ELF Logistic s.r.o.
Ulice:
Vokovická
Město:
160 00, Praha, Česká republika
Kontaktní osoba: Vilém Paul
Kontaktní telefon pro případ nouze:
Toxikologické informační středisko
Na Bojišti 1
128 08 Praha 2
Czech Republic
tel. +420 224 919 293
(224 914 575, 224 915 402)
2. Identifikace nebezpečnosti
Klasifikace
Indikátory nebezpečí : Vysoce hořlavý, Dráždivý, Nebezpečný pro životní prostředí
R-věty:
R11: Vysoce hořlavý
R38: Dráždí kůži
R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
Vysvětlení zvláštních rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Přípravek je nebezpečný ve smyslu nařízení č. 1999/45/EC.
3. Složení/informace o složkách
Chemická charakteristika ( Směs )
Směs je složena z vysoce rafinovaných minerálních olejů, antikorozních přísad, antioxidantů, parafínu bez aromatických
složek, naftenové uhlovodíky.
Nebezpečné komponenty
EC-No.
CAS-No.
Chemické jméno
64742-49-0 Benzinová frakce (ropná), 10-25
hydrogenovaná lehká s nízkým bodem varu
201-105-6
78-32-0 m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p, tricresyl
phosphate, tritolyl phosphate
Plné znění každé R-věty je uvedeno v článku č. 16.
Další informace
Plné znění R-vět a S-vět: viz. sekce č. 16.
Množství
Klasifikace
25 - 50 % F, Xn, Xi, N R11-38-51-53-65-67
< 2,5 % Xn, N R21/22-51-53
Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 2 ze 6
Auto Moto Anticor.
4. Pokyny pro první pomoc
Po vdechnutí
Postiženému poskytněte čerstvý vzduch. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud potíže přetrvají.
Po kontaktu s kůží
Omyjte kůži vodou a mýdlem. Vmasírujte krém s vyšším obsahem tuku. V případě podráždění kůže (zrudnutí) v
yhledejte lékařskou pomoc.
Po zasažení očí
V případě, že se roztok dostane do očí, nechte oči otevřené a okamžitě je začněte proplachovat větším
množstvím vody. Proplachujte po dobu minimálně 5 minut. Následně konzultujte s očním lékařem.
Po pozření
Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Opatření pro hašení požáru
Vhodné hasící médium
Oxid uhličitý (CO2). Hasící prášek, pěna odolná alkoholům.
Nevhodná hasiva
Vysokotlaký proud vody
Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi, uvolňujících plynů nebo par
Páry mohou tvořit explozivní směs se vzduchem.
Při požáru se může uvolnit: toxický plyn.
Speciální vybavení pro hasiče
Používat dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.
Dodtečné informace
Ohrožené nádrže/kanystry chladit vodní sprchou.
Odstranit výrobky z místa požáru.
6. Opatření v případě náhodného úniku
Opatření na ochranu osob, ochanné prostředky a nouzové postupy
Odstraňte všechny možné zdroje zapálení. Noste prostředky osobní ochrany. Osoby odveďte do bezpečí.
Opatření na ochranu životního prostředí
V případě úniku nebo průsaku do vodních toků, podzemních i nadzemních vod nebo kanalizace je nutné
informovat odpovědné orgány. Nevypouštějte do drenážních, odpadních nebo vodních systémů.
Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění
Produkt absorbujte pomocí nasákavého materiálu (písek, infuzoriová hlinka, kyselé nebo univerzální savé
materiály)
Umístěte do uzavřených nádob.
Zajistěte dostatečné větrání.
7. Zacházení a skladování
Zacházení
Opatření pro bezpečné zacházení
Chraňte před horkem a přímým slunečním svitem.
Používejte pouze v dobře větraných prostorech.
Zajistěte odtah splodin ve spodní části místnosti (koncentrované páry jsou těžší než vzduch).
Pracujte při denním světle, odstraňte všechny zdroje možného vznícení.
Opatření proti vznícení a explozi
Udržujte produkt mimo zdroje možného vznícení – Nekuřte. Učiňte preventivní opatření proti statickým výbojům.
Skladování
Požadavky na skladovací místo a dopravní prostředky
Zajistěte chladné a dobře větrané prostory.
Další informace o podmínkách skladování.
Zahřívání zvyšuje tlak a tím i riziko výbuchu.
Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 3 ze 6
Auto Moto Anticor.
Udržujte nádoby pevně zavřené a dobře odvětrávané.
8. Omezování expozice / Osobní ochranné prostředky
Technická opatření: Žádné další údaje, viz. bod 7
Kontrolní parametry:
Ochranná a hygienická opatření:
Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s chemikáliemi.
Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci.
Před přestávkami a po práci umýt ruce.
Nevdechujte výpary/páry/aerosol.
Vyhněte se delšímu kontaktu s kůží.
Ochrana dýchacích orgánů:
Ochranné prostředky dýchacích orgánů používejte v případě nedostatečné ventilace místnosti.
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice – odolné olejům.
Používejte pouze rukavice, které splňují normy a byly testovány. Materiál prstů: NBR (Nitrile rubber). Tloušťka
materiálu: 0,4 mm / 0,11 mm. Čas prosáknutí: 480 min. Doporučená značka ochranných rukavic: Camatril Velour
/ Dermatril, výrobce: KCL nebo ostatní srovnatelné kvality
Ochrana očí:
Uzavřené brýle.
Ochrana kůže
Zástěra
9. Fyzikální a chemické vlastnosti
Všeobecné informace:
Skupenství: kapalné
Barva: světle hnědá
Zápach (vůně): charakteristický pro uhlovodíky
Důležité zdravotní, bezpečnostní a enviromentální informace
Zkušební metoda: není definováno
Změny skupenství
Teplota tání: není určeno
Teplota varu: není určeno
Bod vzplanutí: < 20°C
Nebezpečí exploze
Výrobek není explozivní, ale výpary mohou se vzduchem tvořit výbušnou směs.
Dolní mez výbušnosti: 0,8 Vol%
Horní mez výbušnosti: 7,7 Vol%
Oxidační vlastnosti
Výrobek není samozápalný.
0,837 g/cm³
Rozpustnost ve vodě: nemísitelný
Viskozita / kinematicky: 30 mm²/s
(při 20 °C)
Obsah rozpouštědel
30 %
Další informace
Teplota vzplanutí: >250°C
Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 4 ze 6
Auto Moto Anticor.
10. Stálost a reaktivita
Podmínky, kterých se vyvarovat
Zahřívání způsobuje růst tlaku a zvyšuje se riziko výbuchu.
11. Toxikologická informace
Korozní a dráždivé účinky
Po kontaktu s kůží:
Potřísnění roztokem může vyvolat podráždění a vratné změny oka nebo kůže.
Senzibilizace
Může způsobit zvýšení citlivosti kůže.
Další informace
Vdechování výparů ve vysoké koncentraci může způsobit omámení / intoxikaci.
12. Ekologická informace
Toxicita
Nebezpečný pro vodní živočichy, může způsobit nevratné procesy ve vodním prostředí.
Další informace
Nevylívejte nezředěný roztok nebo větší množství zředěného roztoku do zdrojů podzemní nebo nadzemní vody,
vodních nádrží, toků, kanalizační sítě nebo drenáží.
13. Disposal considerations
Kód odpadu pro zbytky / nepoužitý produkt: 070104
Kód odpadu pro použitý produkt: 130205
Kód odpadu pro kontaminované obaly: 150110
Zneškodněte odpady v souladu s příslušnými předpisy. Za třídění odpadu a jeho odstranění zodpovídá původce
odpadu. Zabraňte ůniku do kanalizace. Odpady a obaly odkládejte podle druhu na určené místo – informujte se
u podnikového ekologa / na obecním úřadě. Výrobce je klientem organizace EKOKOM, finančně přispívá do
systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru obalů podle zákona o obalech.
Kontaminované obaly
Nakládejte s kontaminovanými obaly stejně jako s látkou samotnou. Odstraňte podle příslušných předpisů.
14. Informace pro přepravu
Pozemní přeprava (ADR/RID)
Číslo UN:3295
ADR/RID třída: 3
Třída nebezpečnosti: F1
Tabulka upozornění:
Číslo rizika: 33
Etiketa: 3
ADR/RID obalová skupina: II
Omezení množství: LQ4
Kód omezení pro tunely: D/E
Popis zboží: UHLOVODÍKY, KAPALINA, N.O.S.
Další použitelné informace:
Zvláštní opatření: 190-327-625-E0
Kategorie přepravy: 2
Zvláštní opatření: 640C 649 E2
Vnitrostátní vodní přeprava
Číslo UN:3295
ADNR třída: 3
Třída nebezpečnosti: F1
Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 5 ze 6
Auto Moto Anticor.
Etiketa: 3
Obalová skupina: II
Omezení množství: LQ4
Popis zboží: UHLOVODÍKY, KAPALINA, N.O.S.
Další použitelné informace:
Zvláštní opatření: 640C 649 E2
Námořní přeprava:
Číslo UN:3295
Kód IMDG: 3
Etiketa: 3
IMDG obalová skupina: II
EmS: F-E, S-D
Omezení množství: 1L
Popis zboží: UHLOVODÍKY, KAPALINA, N.O.S.
Další použitelné informace:
Zvláštní opatření: - E2
Letecká doprava:
Číslo UN/ID: 3295
ICAO/IATA-DGR třída: 3
Etiketa: 3
ICAO obalová skupina: II
Omezení množství na pasažéra: 1L
IATA-instrukce balení - pasažér: 305
IATA-maximální množství – pasažér: 5L
IATA-instrukce balení – cargo: 307
IATA-maximální množství – cargo: 60L
Popis zboží: UHLOVODÍKY, KAPALINA, N.O.S.
Další použitelné informace:
E0
:Y203
Zvláštní opatření: A145-A153
E2
:Y305
Zvláštní opatření: A3 A224
15. Informace o předpisech
Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky
nebo směsi:
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů
Bezpečnostní list
Podle normy (EU) No. 1907/2006
Datum: 19.04.2013
Kód výrobku: Nanoprotech Bicycle, Electric, Home, Auto Moto Electric
Strana 6 ze 6
Auto Moto Anticor.
Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky, ve znění pozdějších předpisů.
Varovné symboly: F+ - Vysoce hořlavý, Xi – Dráždivý, N – Nebezpečný pro životní prostředí
R-věty
R11: Vysoce hořlavý
R38: Dráždí kůži
R51/53: Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R68/20/21/22: Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
S-věty
S9: Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S23: Nevdechujte páry
S33: Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto
označení)
S57: Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad
S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
16. Další informace
Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají
tak žádné smluvní právní vztahy.
Do bezpečnostního listu byly přidány pouze relevantní informace dle nařízení CLP
Pokyny na provádění školení
S tímto bezpečnostním listem musí být seznámení všichni relevantní pracovníci. Pokud vyžaduje specifikace
pracoviště je nutno vypracovat vlastní podrobnější bezpečnostní předpisy (viz zákonné požadavky)
Obor, vydávající bezpečnostní list: Product safety department
Zkratky a akronymy:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement
concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
P: Marine Pollutant
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Download

Bezpečnostní list