BEZBEDNOSNI LIST
Strana 1 od 17
NOVO PEN-OFF
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1.
1.2.
Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime
NOVO PEN-OFF
Šifra proizvoda:
-
Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Korišćenje:
1.3.
Proizvod za čišćenje ravnih površina.
Podaci o snabdevaču
Proizvođač:
Dr. Schnell Chemie GmbH
Adresa:
Taunusstr. 19, D-80807 Minhen, Nemačka
Broj telefona:
++ 49 (0) 89 350 608
Faks:
++ 49 (0) 89 350 608-47
Elektronska adresa:
[email protected]
Lice zaduženo za bezbednosni
list:
[email protected], [email protected]
Uvoznik za Srbiju:
Broj telefona:
BID PRODUKT d.o.o.
General Ždanova 18
11 226 Beograd (Beli potok)
011 20 26 200
Faks:
011 20 26 210
Elektronska adresa:
[email protected]
Adresa:
1.4.
Broj telefona za hitne slučajeve
Broj telefona Centra za kontrolu trovanja
VMA: 011 266-11-22, 011 266-27-55
Ostali podaci:
+49 (0) 700 24 112 112 (24 sata)
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Klasifikacija hemikalije
2.1.1.
Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku
Klasa opasnosti:
Obaveštenja o opasnosti:
-
2.1.2.
2.1.3.
-
Klasifikacija prema DSD/DPD pravilniku
Znak opasnosti:
Oznaka rizika:
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i
životnu sredinu
Nisu poznati.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika dat je u poglavlju 16.
2.2.
Elementi obeležavanja
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 2 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.3.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Znak opasnosti:
Ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju.
Oznake rizika:
Nema.
Oznake bezbednosti:
Nema.
Dodatne informacije:
Bezbednosni list za profesionalne korisnike, dostupan na
zahtev.
Obeležavanje prema
Pravilniku o detergentima:
manje od 5 % anjonski surfaktanti
Miris: LIMONENE, PHENOXYETHANOL
Ostale opasnosti
Smeša ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
Stvaranje zapaljivih smeša sa vazduhom.
POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima smeše
CAS broj
EC broj
Indeksni broj
Broj registracije
po REACH-u
%
Hemijski naziv
Klasifikacija
prema
DSD/DPD
Klasifikacija prema
CLP/GHS
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
Nema podataka.
1 - <10
2-propanol
F, Xi
R11-36-67
Zap. teč. 2; H225
Irit. oka 2; H319
Spec. toks. – JI 3; H336
5131-66-8
225-878-4
603-052-00-8
Nema podataka.
1 - <10
3-butoksi-2-propanol
Xi
R36/38
Irit. oka 2; H319
Irit. kože 2; H315
1569-01-3
216-372-4
-
Nema podataka.
1 – 10
1-propoksipropan2-ol
R10
Zap. teč. 3; H226
Irit. oka 2; H319
122-99-6
204-589-7
603-098-00-9
01-211948894321-XXXX
1-5
2-fenoksietanol
Xn
R22-36
Ak. toks. 4; H302
Irit. oka 2; H319
34590-94-8
252-104-2
-
Nema podataka.
1-5
(2metoksimetiletoksi)
propanol
Supstanca za koju je propisana granična
vrednost izloženosti.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka rizika (R) dat je u poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
4.1.
Opis mera prve pomoći
Udisanje:
Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi
omogućiti dovod svežeg vazduha. Potražiti medicinsku pomoć ako
se simptomi nastave ili razviju. Kod nesvestice postaviti u stabilni
bočni položaj i potražiti medicinsku pomoć.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 3 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
4.2.
4.3.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Kontakt sa kožom:
Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu ispirati tekućom
vodom najmanje 15-20 minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se
pojavi iritacija kože.
Kontakt sa očima:
Pažljivo otkloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke (prvo
oprati ruke), usmeriti blagi mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti
očima tako da voda dospe u sve delove oka. Ispirati najmanje 15
minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se simptomi nastave ili
razviju.
Gutanje:
Usta temeljito isprati vodom. Ne izazivati povraćanje. Pozvati prvu
pomoć.
Lična zaštita osobe koja
pruža prvu pomoć:
Rukavice za jednokratnu upotrebu.
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:
Kod udisanja magle ili aerosola: kašalj, iritacija dišnih puteva,
glavobolja i vrtoglavica.
Nakon kontakta sa
kožom:
Kod osetljivih osoba i kod dugotrajnog kontakta crvenilo i peckanje.
Nakon kontakta sa
očima:
U slučaju kontakta sa očima može doći do pojave crvenila, žarenja i
suzenja.
Nakon gutanja:
Gutanje može izazvati mučninu, bolove u stomaku, proliv,
povraćanje.
Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Poneti sa sobom ovaj dokument ili ambalažu sa etiketom. Nije poznat specifičan antidot.
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1.
5.2.
Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Vodena magla, pena, CO 2 .
Neodgovarajuća sredstva za gašenje
požara:
Nema.
Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Opasni proizvodi
sagorevanja:
5.3.
5.4.
Prilikom gorenja može proizvesti toksične okside ugljenika i fosfora,
eksplozivne smeše sa vazduhom, kao i toksične proizvode pirolize.
Savet za vatrogasce
Ne udisati gasove koji nastaju kod požara. Kod požara nositi samostalni uređaj za disanje sa
vazduhom doziranim plućnim automatom i zaštitnu termootpornu odeću.
Dodatne informacije
Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu.
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1.
Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
6.1.1.
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 4 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
6.1.2.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Lična oprema:
Zaštitna oprema i odeća.
Postupci sprečavanja nesreće:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje. Izbegavati dodir sa
kožom i očima, kao i udisanje. Čuvati dalje od izvora
paljenja – zabranjeno pušenje.
Postupci u slučaju nesreće:
Nezaštićene osobe držati podalje. Koristiti zaštitnu opremu i
napustiti prostor. Proliveni materijal može da izazove
opasnost od proklizavanja.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Upotrebiti zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2. Koristiti gumene rukavice.
6.2.
Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
Ne odlagati ambalažu i hemikalije u životnu sredinu. Ne dozvoliti da proizvod dospe u
kanalizaciju, vodene tokove i zemljište. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne
organe.
6.3.
Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
6.3.1.
Za ograničenje
izlivanja:
Izgradnja zaštitnog bazena, prekrivanje odvodnih cevi.
6.3.2.
Za sanaciju:
Proizvod posuti sa negorivim materijalom za absorbovanje (univerzalna
vezivna sredstva), pokupiti mehanički i smestiti u odgovarajuće, označene
kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Sa pokupljenim materijalom
postupiti u skladu s propisima prema poglavlju 13. Ostatke isprati s puno
vode.
6.3.3.
Ostale
informacije:
Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu.
6.4.
Upućivanje na druga poglavlja
Postupiti u skladu s poglavljima 8 i 13.
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1.
Mere zaštite
7.1.2.
7.2.
Mere za prevenciju izbijanja požara:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje
prostora. Čuvati dalje od izvora paljenja
– zabranjeno pušenje.
Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine:
Koristiti odgovarajuću ventilaciju.
Mere zaštite životne sredine:
Sprečavanje izlivanja hemikalije i
držanje dalje od odvodnih cevi.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu
Zabranjeno je jelo, piće, pušenje i čuvanje životnih namirnica u prostoru za rad. Izbegavati
kontakt sa očima i kožom. Ne udisati paru. Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i
sapunom. Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad. Radni
postupak uskladiti sa uputstvom za rad. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre
ulaženja u prostor za ishranu.
Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 5 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Skladištiti na hladnom mestu. Proizvod skladištiti
isključivo u originalnom pakovanju i zatvoreno.
Originalni kontejner proizvođača.
Uslovi skladištenja:
Materijali za kontejnere:
Saveti za opremanje skladišta:
Proizvod ne skladištiti u prolazima i stepeništima.
Čuvati odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i
pitke vode.
Ostali podaci o uslovima skladištenja:
7.3.
02
Posebni načini korišćenja
Preporuke:
Uklanja tragove mastila, olovaka, markera i
tragove nalepnica. Čisti brzo i efikasno, ne
ostavljajući tragove.
Posebna uputstva za određene grane
industrije:
Nema.
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1.
Parametri kontrole izloženosti
Supstanca
CAS broj
Biološke granične vrednosti
ppm
mg/m3
67-63-0
200
500
50 mg/l (aceton, krv, mokraća),
na kraju radne smene
34590-94-8
50
310
-
122-99-6
20
110
-
2-propanol
(2-metoksimetiletoksi)
propanol
2-fenoksietanol
Granične vrednosti
izloženosti
DNEL: 2-propanol
Industrijski
Način izlaganja:
Akutni učinci
Kronični učinci
Oralno
-
-
Inhalacijski
-
500 mg/m
Dermalno
-
888 mg/kg
3
Korisnički
Način izlaganja:
Akutni učinci
Kronični učinci
Oralno
-
26 mg/kg
Inhalacijski
-
89 mg/m
Dermalno
-
319 mg/kg
PNEC: 2-propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
140,9 mg/l
Slatkovodni sedimenti
552 mg/kg suve težine
Morska voda
140,9 mg/l
Voda – periodično oslobađanje
-
Morski sedimenti
552 mg/kg suve težine
3
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 6 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
-
Tlo (poljoprivredno)
28 mg/kg suve težine
Zrak
-
20.3.2012
DNEL : 3-butoksi-2-propanol
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
8,75 mg/kg
Inhalacijski
-
-
-
33,8 mg/m
Dermalno
50 % (w/w)
-
50 % (w/w)
16 mg/kg
Način izlaganja:
3
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
-
Inhalacijski
50 % (w/w)
-
-
270,5 mg/m
Dermalno
50 % (w/w)
-
50 % (w/w)
44 mg/kg
Način izlaganja:
Oralno
3
PNEC: 3-butoksi-2-propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,525 mg/l
Slatkovodni sedimenti
2,36 mg/kg suve težine
Morska voda
0,0525 mg/l
Voda – periodično oslobađanje
5,25 mg/l
Morski sedimenti
0,236 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
10 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
0,16 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: 2-fenoksietanol
Industrijski
Način izlaganja:
Oralno
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
8,07 mg/m
Dermalno
-
-
-
Korisnički
3
8,07 mg/m
3
34,72 mg/kg tel.
tež./dan
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 7 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
Način izlaganja:
Oralno
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
17,43 mg/kg tel.
tež./dan
-
17,43 mg/kg tel.
tež./dan
-
2,5 mg/m
-
20,83 mg/kg tel.
tež./dan
Inhalacijski
2,5 mg/m
Dermalno
-
3
3
-
PNEC: 2-fenoksietanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,943 mg/l
Slatkovodni sedimenti
7,2366 mg/kg suve težine
Morska voda
0,0943 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
-
Morski sedimenti
0,7273 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
24,8 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
1,26 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: 1-propoksipropan-2-ol
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
-
217 mg/m
Dermalno
-
-
-
9 mg/kg tel. tež./dan
Način izlaganja:
3
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
2,2 mg/kg tel. tež./dan
Inhalacijski
-
-
-
26 mg/m
Dermalno
-
-
-
2,2 mg/kg tel. tež./dan
Način izlaganja:
PNEC: 1-propoksipropan-2-ol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,1 mg/l
Slatkovodni sedimenti
0,386 mg/kg suve težine
Morska voda
0,01 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
1 mg/l
Morski sedimenti
0,0386 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
4 mg/l
3
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 8 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
Tlo (poljoprivredno)
0,0185 mg/kg suve težine
Zrak
-
20.3.2012
DNEL: (2-metoksimetiletoksi)propanol
Industrijski
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
-
Inhalacijski
-
-
-
310 mg/m
Dermalno
-
-
-
65 mg/kg
Način izlaganja:
3
Korisnički
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
Oralno
-
-
-
1,67 mg/kg
Inhalacijski
-
-
-
37,2 mg/m
Dermalno
-
-
-
15 mg/kg
Način izlaganja:
3
PNEC: (2-metoksimetiletoksi)propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
19 mg/l
Slatkovodni sedimenti
70,2 mg/kg suve težine
Morska voda
1,9 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
190 mg/l
Morski sedimenti
7,02 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
4168 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
2,74 mg/kg suve težine
Zrak
-
8.2.
Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.2.1.
Podaci o tehničkoj kontroli
Koristiti ventilacioni sistem ili druge vidove tehničkih mera zaštite, da bi se koncentracija
supstanci u vazduhu svela ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija. Kontrola procesnih
parametara, detektora curenja i preventivno održavanje.
8.2.2.
Mere lične zaštite
Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Čuvati odvojeno od hrane, pića i
hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu. Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad sa
hemikalijama.
8.2.2.1.
Zaštita očiju/lica:
8.2.2.2.
Zaštita kože
Nositi zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (saglasne sa
SRPS EN 166 ili ekvivalentne).
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 9 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.3.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
Nositi hemijski otporne rukavice (saglasne sa SRPS EN
374).
Zaštita ruku:
Vrsta materijala kod kratkotrajnog kontakta: guma.
Preporučuje se zaštitna krema za ruke pre navlačenja
rukavica.
Čisto radno odelo, koje pokriva celo telo i radne čizme
Zaštita drugih delova tela:
(SRPS EN ISO 20345).
Za većinu uslova zaštita respiratornih organa nije potrebna.
Zaštita disajnih organa:
Kod prekoračenja graničnih vrednosti izloženosti: zaštitna
maska za lice sa filterom A (SRPS EN 14387), smeđe boje.
Zaštita od termičkih
Ako je potrebno nositi zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2.1 i
opasnosti:
8.2.2.2.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na
hemikalije. Kod odabira materijala za rukavice obratiti
pažnju na vreme perforacije materijala, stepen permeacije i
degradaciju. Odabir prikladnih rukavica zavisi ne samo od
materijala, već i od drugih karakteristika kvaliteta i različit je
Dodatne informacije o zaštiti
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja
kože ruku:
spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za
rukavice ne može se izračunati unapred i stoga se mora
proveriti pre upotrebe. Tačno vreme perforacije materijala
može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba
ga se pridržavati.
Kontrola izloženosti životne sredine
Nema podataka.
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1.
20.3.2012
Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Vrednost
Metoda
Agregatno stanje:
Tečnost.
-
Boja:
Bez.
-
Miris:
Karakterističan.
-
Prag mirisa:
Nema podataka.
-
pH:
8
-
Tačka topljenja/tačka
mržnjenja:
Nema podataka.
-
Tačka ključanja:
~ 100 °C
-
Tačka paljenja:
~ 38 °C
-
Brzina isparavanja:
Nema podataka.
-
Zapaljivost (čvrsto,
gasovito):
Nema podataka.
-
Donja granica
eksplozivnosti:
2 vol. % (2-propanol)
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 10 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
9.2.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
Gornja granica
eksplozivnosti:
12 vol. % (2-propanol)
-
Napon pare:
Nema podataka.
-
Gustina pare:
Nema podataka.
-
3
Gustina:
~ 1 g/cm
Rastvorljivost:
Topiv u vodi.
20.3.2012
-
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda
(log P ow ):
Nema podataka.
Temperatura samopaljenja:
Nema podataka.
-
Temperatura razlaganja:
Nema podataka.
-
Viskozitet:
Nema podataka.
-
Eksplozivna svojstva:
Nema podataka.
-
Oksidujuća svojstva:
Nema podataka.
-
-
Ostali podaci
Mešljivost:
Nema podataka.
Provodljivost:
Nema podataka.
Rastvorljivost u mastima:
Nema podataka.
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1.
Reaktivnost:
Nije ispitano.
10.2.
Hemijska stabilnost:
Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja.
10.3.
Mogućnost nastanka opasnih
reakcija:
Nisu poznate.
10.4.
Uslovi koje treba izbegavati:
Držati dalje od visokih temperatura, izvora paljenja, otvorenog
plamena.
10.5.
Nekompatibilni materijali:
Jaki oksidansi.
10.6.
Opasni proizvodi razgradnje:
Kod ispravne upotrebe se ne raspada. Opasni proizvodi
sagorevanja navedeni su u poglavlju 5.2.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.
Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost:
Put unosa
Metoda
Organizam
Doza
Vreme
izlaganja
Rezultat
2-propanol
Gutanje:
-
pacov
LD 50
-
4570 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD 50
-
12800 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC 50
4h
30 mg/l
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 11 od 17
NOVO PEN-OFF
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
3-butoksi-2-propanol
Gutanje:
-
pacov
LD 50
-
2700 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
pacov
LD 50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
-
4h
> 3,5 mg/l
Gutanje:
OECD 401
-
2490 mg/kg
Dodir sa kožom:
OECD 402
kunić
LD 50
-
4430 mg/kg
Udisanje:
OECD 403
pacov
LC 50
6h
> 1725 ppm
pacov
LC 50
1-propoksipropan-2-ol
pacov
LD 50
2-fenoksietanol
Gutanje:
-
pacov
LD 50
-
1260 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD 50
-
5000 mg/kg
Udisanje:
-
-
Nema podataka.
Gutanje:
-
-
5135 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD 50
-
9500 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC 50
4h
55 – 60 mg/l
LC 50
(2-metoksimetiletoksi)propanol
pacov
LD 50
Iritativnost
Iritiranje kože:
2-propanol, kunić: ne iritira
3-butoksi-2-propanol: iritira
1-propoksipropan-2-ol: blago iritira
2-fenoksietanol, kunić: ne iritira (OECD 404)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: isušuje kožu
Iritiranje očiju:
2-propanol, kunić: iritira
3-butoksi-2-propanol: iritira
1-propoksipropan-2-ol, kunić: 1- zamagljenje rožnjače
(OECD 405)
2-fenoksietanol, kunić: iritira (OECD 405)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: blago iritira
Iritatiranje disajnog organa:
Nema podataka.
Korozivost:
Nije korozivan.
Senzibilizacija:
Dodir sa kožom/udisanje:
2-propanol, zamorac (OECD 406): ne prouzrokuje
preosetljivost
3-butoksi-2-propanol, zamorac: ne prouzrokuje
preosetljivost
(2-metoksimetiletoksi)propanol, čovjek: ne prouzrokuje
preosetljivost
1-propoksipropan-2-ol: ne prouzrokuje preosetljivost
2-fenoksietanol, zamorac: ne prouzrokuje preosetljivost
(OECD 406)
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 12 od 17
NOVO PEN-OFF
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Toksičnost ponovljenih doza
Specifična toksičnost za ciljni organ
Nema podataka.
– jednokratna izloženost:
2-fenoksietanol:
Specifična toksičnost za ciljni organ
LDLo:> 500 mg/kg (kunić)
– višekratna izloženost:
LDLo: > 80 mg/kg (pacov)
Karcinogenost, mutagenost i toksičnost po reprodukciju
Karcinogenost:
2-propanol: negativno
3-butoksi-2-propanol: negativno
Mutagenost :
2-propanol: negativno
3-butoksi-2-propanol (in vitro): negativno
(2-metoksimetiletoksi)propanol (in vitro), OECD 471: negativno
1-propoksipropan-2-ol: negativno
2-fenoksietanol (in vitro): negativno (Ames test)
Toksičnost po reprodukciju:
2-propanol: negativno
3-butoksi-2-propanol: negativno
Mogući putevi izlaganja:
Peroralni, inhalacioni, dermalni, izloženost oka.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i toksikološkim svojstvima
Udisanje:
-
Kontakt sa kožom:
-
Kontakt sa očima:
-
Gutanje:
-
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični efekti
usled kratkotrajnog i produženog izlaganja:
Nema.
Efekti interakcije:
Nema podataka.
Odsustvo određenih podataka:
-
Smeša u odnosu na podatke o supstancama u njoj:
Nema podataka.
Ostali podaci:
-
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1.
Toksičnost:
Toksičnost
Doza
Vreme
izlaganja
Organizam
Metoda
Rezultat
Napomena
9640 mg/l
-
2-propanol
Ribe
EC 50
96 sati
Pimephales
promelas
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
-
13299 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
72 sata
Desmodesmus
subspicatus
-
> 1000 mg/l
-
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 13 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Bakterije
EC 10
18 sati
Pseudomonas
putida
DIN 38412
T.8
5175 mg/l
-
Bakterije
EC 50
-
aktivni mulj
-
> 1000 mg/l
-
3-butoksi-2-propanol
Ribe
LC 50
96 sati
Poecillia reticulata
-
> 560 - 1000
mg/l
-
Ribe
LC 50
96 sati
Pimephales
promelas
-
> 100 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
OECD 202
1000 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
OECD 201
> 1000 mg/l
-
Alge/vodene biljke
NOEC/
NOEL
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
OECD 201
560 mg/l
-
Bakterije
EC 50
180 sati
aktivni mulj
OECD 209
> 1000 mg/l
-
1-propoksipropan-2-ol
Ribe
LC 50
-
Oncorhynchus
mykiss
-
> 100 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
-
Daphnia magna
-
3600 mg/l
-
Alge/vodene biljke
IC 50
-
alge
-
> 100 mg/l
-
Bakterije
EC 50
16 sati
bakterije
-
3800 mg/l
-
2-fenoksietanol
Ribe
LC 50
96 sati
Leuciscus idus
-
220 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
-
> 500 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
NOEC/
NOEL
21 dan
Daphnia magna
OECD 211
9,43 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
72 sata
Scenedesmus
subspicatus
DIN 38412
T.9
> 500 mg/l
-
Bakterije
EC 20
30 min.
aktivni mulj
OECD 209
~ 620 mg/l
-
Crv
LC 50
14 dana
Eisenia foetida
OECD 207
1000 mg/kg
-
(2-metoksimetiletoksi)propanol
Ribe
LC 50
96 sati
Pimephales
promelas
-
> 10000 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
-
1919 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
-
> 969 mg/l
-
Bakterije
EC 10
18 sati
Pseudomonas
putida
-
4168 mg/l
-
12.2.
Perzistentnost i razgradljivost
2-propanol, 21 dan: 95 % (OECD 301 E)
3-butoksi-2-propanol, 28 dana, DOC: 90 % (OECD 301 E)
1-propoksipropan-2-ol, 28 dana: 91,5 % (OECD 301 A)
2-fenoksietanol, 28 dana: 90 % (OECD 301 D)
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 14 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
2-fenoksietanol, 15 dana, DOC: 90 - 100 % (OECD 301 A) (2-metoksimetiletoksi)propanol, 28
dana: > 70 % (OECD 301 E)
Surfaktanti u ovoj smeši odgovaraju uslovima biološke razgradljivosti detergenata, koji su
propisani u Uredbi EC br. 648/2004.
12.3.
Potencijal bioakumulacije
Koeficijent raspodele oktanol/voda (log P ow ):
Faktor biokoncentracije (BCF):
12.4.
2-propanol: 0,05 (OECD 107)
3-butoksi-2-propanol: 1,15
2-fenoksietanol: 1,2 (OECD 107)
(2-metoksimetiletoksi)propanol: - 0,6
1-propoksipropan-2-ol: < 100
(2-metoksimetiletoksi)propanol: < 100
2-fenoksietanol: 0,3
Mobilnost u zemljištu
2-propanol, K oc = 1,1
2-metoksimetiletoksi)propanol, K oc = 0,28
3-butoksi-2-propanol:
K oc = 1,3 - 6
H (Henry) = 0,39111 Pa*m3/mol
2-fenoksietanol, H (Henry) = 0,0000002 atm*m3/mol
2-fenoksietanol, pOC = 0 - 50
12.5.
Rezultati PBT i vPvB procene
2-propanol: nije PBT ili vPvB supstanca
3-butoksi-2-propanol: nije PBT ili vPvB supstanca
2-fenoksietanol: nije PBT ili vPvB supstanca
12.6.
Ostali štetni efekti
2-propanol:
ThOD = 2,4 g/g
HPK= 96 %
BPK 5 = 49 %
3-butoksi-2-propanol, ThOD = 0,242 g/g
2-fenoksietanol, ThOD = 2,18 g/g
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
13.1.
Metode tretmana otpada
13.1.1.
Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:
Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje
pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Otpad se ne
odlaže ispuštanjem u kanalizacioni sistem.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 15 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Oznaka otpada prema katalogu otpada:
07 06 04
13.1.2.
Metode tretmana ambalaže:
Ambalažu potpuno isprazniti. Prazna nekontaminirana ambalaža može se ponovo upotrebiti.
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:
Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu.
13.1.3.
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
Drumski/železnički transport (ADR/RID)
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
Ambalažna grupa:
-
Opasnost po životnu sredinu:
-
Kod razvrstavanja:
-
Morski transport (IMDG)
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
EmS:
-
Ambalažna grupa:
-
Opasnost po životnu sredinu:
Vazdušni transport (IATA)
UN broj:
Nije primenjivo.
UN naziv za teret u transportu:
-
Klasa opasnosti u transportu:
-
Ambalažna grupa:
-
Posebne predostrožnosti za korisnika:
Ako nije drugačije navedeno treba upotrebiti mere
za sprovođenje sigurnog transporta.
Transport u rasutom stanju:
-
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
15.1.
Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograničenja u upotrebi
Autorizacija:
Ne.
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 16 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
15.2.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
Ograničenja:
Ne.
Ostale EU uredbe:
Uredba (EC) br. 1907/2006, Uredba (EC) br. 1272/2008
20.3.2012
Podaci (direktiva br.1999/13/EZ) o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (HOS):
nema podataka.
Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
Nacionalna regulativa:
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje,
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih
supstanci.
Procena bezbednosti hemikalije
Nije izrađena.
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
16.1.
Navođenje izmena:
16.2.
Skračenice i akronimi:
16.3.
Osnovna literatura i
izvori podataka:
16.4.
Spisak relevantnih oznaka (broj i puni tekst)
U 02. verziji izmenjena su poglavlja 3, 8, 11, 12 i 16.
Zap. teč. 2 – Zapljiva tečnost kategorija 2
Zap. teč. 3 – Zapljiva tečnost kategorija 3
Irit. oka 2 – Iritacija oka kategorija 2
Spec. toks. – JI 3 – Specifična toksičnost za ciljani organ –
jednokratna izloženost kategorija 3 – narkotički učinak
Irit. kože 2 - Iritacija kože kategorija 2
Ak. toks. 4 – Akutna toksičnost kategorija 4 - oralno
ThOD – Teoretska potrošnja kiseonika
HPK - Hemijska potrošnja kiseonika
BPK 5 - Biohemijska potrošnja kiseonika
PBT – Perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija
vPvB – Veoma perzistentna i veoma bioakumulativna hemikalija
Bezbednosni list proizvođača od 26.6.2012.
Oznake rizika - R:
R11 Lako zapaljivo.
R36 Iritativno za oči.
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
R36/38 Iritativno za oči i kožu.
R10 Zapaljivo.
R22 Štetno ako se proguta.
Obaveštenja o opasnosti - H:
H225 Lako zapaljiva tečnost i para
H226 Zapaljiva tečnost i para
H302 Štetno ako se proguta
H315 Izaziva iritaciju kože
H319 Dovodi do jake iritacije oka
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu
BEZBEDNOSNI LIST
Strana 17 od 17
Naziv hemikalije:
NOVO PEN-OFF
Datum izrade revidirane verzije:
16.5.
16.6.
2.8.2012
Broj verzije:
02
Datum prethodne verzije:
20.3.2012
Saveti za obuku za
zaposlene radi zaštite
zdravlja ljudi i životne
sredine:
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa hemikalijama
u skladu sa aktom o proceni rizika.
Ostali podaci:
Podaci u ovom bezbednosnom listu opisuju proizvod sa obzirom na
bezbednosne mere i ne predstavljaju specifikaciju proizvoda. Podaci
su u skladu sa najnovijim saznanjima koje posedujemo u ovom
trenutku. Svaka garancija isključena.
Izdato od:
Chemical Check GmbH, Wöbbeler Straβe 2-4, D-32839 Steinheim,
Tel.: + 49 5233 94 17 0, Fax: + 49 5233 94 17 90
Download

BEZBEDNOSNI LIST