BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
NoroTec Cink
Zamenjuje: 5. septembar
2012
1. IDENTIFIKACIJA SUPSTANCE/PREPARATA I
KOMPANIJE/FIRME
1.1 Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
NoroTec Cink
Vrsta proizvoda
Đubrivo na bazi cinka.
1.2. Odgovarajuće ustanovljene namene supstance ili preparata i namene koje se ne preporučuju
Đubrivo protiv nedostatka cinka kod poljoprivrednih i baštenskih useva.
Upotreba proizvoda
Ograničeni uslovi upotrebe Đubrivo
1.3. Podaci dobavljača bezbednosnog lista
Noro Tec AB
Kompanija
Lilla Fabriksgatan 15
Adresa
S-274 30 Skurup
Poštanski broj/Mesto
Švedska
Zemlja
[email protected]
e-mail:
+46 411 49150
Telefon
+46 411 49159
Faks:
Bo Isacsson
Kontakt osoba:
1.4 Broj telefona za hitne slučajeve
Pozovite 112 ili pozovite direktno +46(0)8-33-12-31 - Centar za informacije o
Broj telefona za hitne
trovanju, Švedska
pozive
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1 Klasifikacija supstance ili preparata
Definicija proizvoda: Preparat
Klasifikacija prema EZ Direktivi (1999/45/EG)
Xn, N; R22, R41, R50/53
Klasifikacija prema (EG) 1278/2008
Akutna toksičnost 4; H302
Ošteć. oka 1; H318
Hronična u vodi 1 H410
2.2 Informacija na etiketi
Etiketiranje prema EZ Direktivi (1999/45/EG)
Štetno
Opasno po
životnu sredinu.
R-oznake:
R22
R41
Štetno ukoliko se proguta.
Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju.
1
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
R50/53
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugoročne štetne efekte na
vodenu sredinu.
S-oznake
S2
S23
S37/39
S56
S61
Sadrži:
Držite van domašaja i vidokruga dece.
Nemojte udisati maglu iz spreja.
Nosite odgovarajuće rukavice i zaštitu za oči i lice.
Odložite ovaj materijal i njegovu ambalažu na mestu za skupljanje opasnog ili posebnog
otpada.
Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu. Pridržavajte se posebnog uputstva/bezbednosnog
lista.
Cink nitrat 30-50 težine - % Cink sulfat monohidrat 10-25 težine - %
2.3 Ostale opasnosti
Supstanca ispunjava kriterijume za PBT prema
Regulativi EZ br. 1907/2006 dodatak XIII
Supstanca ispunjava kriterijume za PBT prema
Regulativi EZ br. 1907/2006 dodatak XIII
Ostale opasnosti koje ne podležu klasifikaciji
PBT: Br.:
P: Br. B: Br. T: Br:
(odnosi se na supstance koje sadrže)
vPvB: Br:
vP: Br. vB: Br:
(odnosi se na supstance koje sadrže)
Ne postoje.
3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1 Preparat
B
r
Proizvod/
naziv sastojka
EC broj
CAS broj
1
Cink nitrat
231-943-8:
7779-88-6:
2
Cink sulfat
monohidrat
231-793-3:
7446-19-7:
3
Limunska kiselina
201-069-1:
77-92-9:
Urea
Voda
200-315-5:
231-791-2:
57-13-6:
7732-18-5:
REACH
Registarski
broj
--
Klasifikacija
Klasifikacija
Regulativa (EZ)
(CLP)
30-50
Xn, N; R22,
R41, R50/53
10-25
Xn, N; R22,
R41, R50/53
2-4
Xi, R37/38,
R41
Akutna toksičnost 4;
H302
Ošteć. oka 1; H318
Hronično u vodi 1
H410 toksičnost 4;
Akutna
H302
Ošteć. oka 1; H318
Hronična u vodi 1
H410 kože 2; H315
Iritacija
STOT SE 3; H335
Ošteć. oka 1; H318
Nije klasifikovano.
Nije klasifikovano.
Koncentrac
. (težina %)
Nije
klasifikovano.
Nije
klasifikovano.
Vidi odeljak 16 za potpun tekst o klasifikaciji datoj gore. Ograničenja izloženosti pri profesionalnoj
upotrebi su pomenuta u odeljku
4
5
---
1 - 10
40-60
8, ako takvo postoji.
4. MERE PRVE POMOĆI
4.1. Opis mera prve pomoći
Opšte informacije
Nije relevantno.
Udisanje:
Sklonite se na svež vazduh i odmorite. Ukoliko se otežano disanje nastavi, potražite
medicinsku pomoć.
KONTAKT SA
Odmah skinuti kontaminiranu odeću i cipele. Isperite pravilno sapunom i
KOŽOM
vodom.
KONTAKT SA OČIMA Dobro raširite kapke. Ispirajte vodom barem 10 minuta. Kontaktirajte sa lekarom ako se
iritacija nastavi.
Isperite usta pravilno sa vodom. Popijte dve pune čase vode. Kontaktirajte sa lekarom
Gutanje:
ako se proguta veća količina.
2
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
NoroTec Cink
Zamenjuje: 5. septembar
2012
Najvažniji simptomi i reakcije, i akutne i zakasnele
Nije relevantno.
Udisanje:
Štetno ako se upije preko kože. Može izazvati iritaciju kože.
KONTAKT SA
KOŽOM
KONTAKT SA OČIMA Kontakt sa kožom može izazvati iritaciju, bol i crvenilo. Rizik od ozbiljnog oštećenja
očiju.
Gutanje:
Štetno ako se proguta. Gutanje može izazvati grčeve, povraćanje i dijareju.
4.3. Indikacije potrebe za hitnom medicinskom pomoći i posebnom negom
Lečite simptome.
Napomene za lekara
Nema specifičnog lečenja.
Specifično lečenje
5. PROTIVPOŽARNE MERE
5.1 Agens za gašenje požara
Opšte informacije
--
5.1.1 Odgovarajući agens za
gašenje požara
Proizvod nije zapaljiv. Koristite odgovarajućii agens za gašenje
okolnog požara.
5.1.2 Neodgovarajući agens za
gašenje požara
Nije relevantno.
5.2. Posebne opasnosti koje prete od supstance ili preparata
Nema opasnosti od požara i eksplozije.
Opasnosti od
supstance ili preparata
Nije ustanovljeno.
Opasni termički
proizvodi razgradnje
5.3. Savet vatrogascima
5.3.1. Specijalne bezbednosne
mere
za vatrogasce
5.3.2
Specijalna zaštitna
oprema za vatrogasce
5.3.3. Dodatne informacije
Izbegavajte udisanje isparenja.
Vatrogasci treba da nose odgovarajuću zaštitnu opremu i ugrađen
aparat za disanje.
Ohladite vodom ambalažu izloženu plamenu dok se vatra ne ugasi. Nemojte
dozvoliti da tečnost posle gašenje požara dospe u odvode i vodovod.
6. MERE KOD SLUČAJNOG PROSIPANJA
6.1 Lične mere zaštite, zaštitna oprema i procedure za hitne slučajeve
Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. Izbegavajte udisanje isparenja i magle. Obezbedite adekvatnu ventilaciju.
Evakuišite zaposlene do bezbednih zona.
6.1.1 Za one koji nisu deo osoblja za hitne slučajeve
Nosite zaštitnu opremu, vidi odeljak 8. Izbegavajte formiranje prašine.
6.1.2 Za osoblje hitnih službi
Nosite zaštitnu opremu, vidi odeljak 8. Izbegavajte formiranje prašine.
6.2. Mere zaštite životne sredine
Izbegavajte da širenje i da prosut materijal dospe u vodovodu i kanalizaciji, kao i kontaminiranje zemljišta i
vegetacije.
U slučaju ispuštanja, kontaktirajte odmah Lokalne nadležne.
3
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
6.3. Metode i materijali za zaustavljanje prolivanja i čišćenje
Pokupite upijajućim materijalom (npr. pesak, dijatomejska zemlja ili odgovarajući upijajući materijal).
Držite u odgovarajućoj, zatvorenoj ambalaži za odlaganje. Očistite podove i kontaminirane predmete sa
deterdžentom i dostaode. Nemojte koristiti razređivače.
6.4. Upućivanje na druge odeljke
Vidi odeljak 8 za vrstu zaštitne opreme.
Vidi odeljak 13 za rukovanje otpadnim materijalima.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1 Mere opreza za bezbedno rukovanje
Rukovanje
Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Izbegavajte kontakt sa kožom i očima.
Izbegavajte udisanje isparenja. Operite ruke pre pauza i odmah nakon rukovanja
proizvodom. Kada koristite proizvod nemojte jesti i piti istovremeno.
7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, , uključujući i nekompatibilnosti
Čuvati na suvom i hladnom mestu.
Usloovi skladištenja
Ne postoje.
Uslovi koje treba
izbegavati
7.3 Specijalna svojstva i rizici
Ne postoje.
Uslovi koje treba izbegavati
7.4 Specifične krajnje upotrebe
Specifična upotreba(e) Đubrivo.
8. KONTROLA IZLAGANJA/LIČNA ZAŠTITA
8.1 Kontrolni parametri
Maksimalno dozvoljene granice izloženosti
CAS br.
Hemijski naziv:
--
--
Interval
--
ppm
--
mg/m³
--
Godina
--
Zemlja
--
8.2. Kontrola izloženosti
Obezbedite adekvatnu ventilaciju. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima. i odećom Izbegavajte udisanje magle
iz spreja. Operite ruke pre pauza i odmah nakon rukovanja proizvodom. Kada koristite proizvod nemojte jesti
i piti.
8.2.1. Adekvatna tehnička kontrola
Nije relevantno za ovaj proizvod.
8.2.2. Lične zaštitne mere, npr. lična zaštitna oprema
U slučaju nedostatka ventilacije, nosite adekvatno postavljenu respiratornu opremu.
8.2.2.1.
(filter za čestice Tip II).
Respiratorna
zaštita
Nosite zaštitu za lice ili zaštitne naočare u slučaju da ima rizika od prskanja.
8.2.2.2 Zaštita
očiju/lica
U slučaju produženog ili ponovljenog kontakta sa proizvodom, treba nositi rukavice
8.2.2.3. Zaštita ruku
od butil gume ili
neopren
gume.
8.2.2.4. Zaštita tela
Nosite odgovarajuću
zaštitnu odeću.
8.2.2.5 Termalne opasnosti Proizvod nije zapaljiv.
8.2.3 Kontrola izloženosti životne sredine
Izbegavajte ispuštanje u životnu sredinu.
4
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
9.1 Informacije o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Tečnost
Agregatno stanje
Bledo zelenkasto žuta
Boja:
Nema specifičnog mirisa
Miris:
1,35 g/cm3
Gustina
1000C
Tačka vrenja
Nije ustanovljena.
Tačka topljenja
1,8
pH
Nije ustanovljen.
Pritisak isparenja
Potpuno rastvorljiv.
Rastvorljivost u vodi:
Rastvorljiv
Rastvorljivost u ulju:
Nije dostupno
Gustina pare (vazduh=1)
Nije dostupno
Stopa isparenja
>1000C
Tačka paljenja:
Nije dostupno
Temperatura
samozapaljenja:
Nije eksplozivno
Goranja/donja
granica
zapaljivosti i
eksplozivnosti
Zapaljivost (čvrsto, gasovito) Nije relevantno.
Viskoznost:
Nije dostupno
Koeficijent razdvajanja
Nije dostupno
n-oktanol/voda
Nije dostupno
Temperatura raspadanja:
n.a = nije primenljivo ili nije dostupno
10. POSTOJANOST I REAKTIVNOST
Nereaktivan u normalnim uslovima
Stabilan u normalnim uslovima korišćenja i skladištenja.
Nije poznato.
10.1. Reaktivnost
10.2. Hemijska postojanost
10.3. Mogućnost opasne
reakcije
10.4. Uslovi koje treba
izbegavati
10.5.
Nekompatibilni
materijali
10.6. Opasni
proizvodi razgradnje
Nije poznato.
Nije poznato.
Ugljen monoksid, ugljen dioksid i zink oksidi.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1 Informacije o toksikološkim efektima
Procena akutne toksičnosti za proizvod:
Nije štetno ako se udahne. Štetno u kontaktu sa kožom. Nije štetno ako se proguta.
Akutna toksičnost cink nitrata
Putanja izloženosti
LD50, oral
LD50, dermal
LC50, udisanje
Vrednost/jedinica
293 mg/kg
> 2,000 mg/kg
46-73 mg/l
Vrste
Pacov
Pacov
Pacov
Rok trajanja
Test metoda
5
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
Akutna toksičnost cink sulfata, monohidrat
Putanja izloženosti
LD50, oral
LD50, dermal
LC50, udisanje
Vrednost/jedinica
623 mg/kg
> 2,000 mg/kg
46-73 mg/l
Vrste
Pacov
Pacov
Pacov
Rok trajanja
Test metoda
Ostale informacije u vezi sa štetnosti proizvoda po zdravlje
Nije relevantno.
Udisanje:
Štetno ako se upije preko kože. Može izazvati iritaciju kože.
KONTAKT SA
KOŽOM SA OČIMA Kontakt sa kožom može izazvati iritaciju, bol i crvenilo. Rizik od ozbiljnog oštećenja
KONTAKT
očiju. ako se proguta. Gutanje može izazvati grčeve, povraćanje i dijareju.
Štetno
GUTANJE:
11.2 Iritacija/Korozija
Procena efekta iritanta: Nadražuje oči. Ne iritira kožu.
Eksperimentalni/proračunski podaci:
Korozivan ili iritantan po kožu, zec: Nema iritirajuć efekat.
Ozbiljne povrede oka ili iritacija, zec: Iritant. Rizik od ozbiljnog oštećenja oka.
11.3. Senzitizacija putem udisanja/kontakta sa kožom
Procena akutne toksičnosti proizvoda:
Proizvod ne sadrži agense koji senzitiraju.
11.4.1 Mutagenost ćelije klice
Procena akutne mutagenosti proizvoda:
Hemijska struktura ne ukazuje na bilo kakve mutagene efekte.
11.4.2. Kancerogenost
Procena akutne kancerogenosti proizvoda:
Hemijska struktura ne ukazuje na bilo kakve kancerogene efekte.
11.4.3. Toksičnost kod reprodukcije
Procena reproduktivne toksičnosti proizvoda
Hemijska struktura ne ukazuje na bilo kakve efekte reproduktivne toksičnosti.
11.4.4. Razvojna toksičnost
Procena akutne teratogenosti proizvoda
Hemijska struktura ne ukazuje na bilo kakve teratogene efekte.
11.5.1. Specifična toksičnost po ciljane organe (jednokratna izloženost)
STOT procena toksičnosti jednokratne doze:
Na osnovu dostupnih informacija ne očekuje se specifična toksičnost proizvoda.
11.5..2. Toksičnost od ponovljene doze i specifična toksičnost po ograne (ponovljena izloženost)
STOT procena toksičnosti od ponovljene doze.
Na osnovu dostupnih informacija ne očekuje se specifična toksičnost proizvoda.
11.6. Aspiracija
Nema rizika.
6
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
12. EKOLOŠKE INFORMACIJE
12.1 Toksičnost
Akutna toksičnost cink nitrata u vodenoj sredini.
Test
Vrednost/jedinica
Test metoda Rok trajanja
Vrste
Riba LC50
3,2
96 h
Phoxinus phoxinus
Cink ima umerenu do visoku bioakumulaciju u vodenim organizmima, ali ne dovodi do biomagnifikacije u lancu ishrane.
Ekotoksičnost
Veoma toksično po vodene organizme
12.2 Upornost i razgradljivost
Proizvod kao takav će biti klasifikovan kao da nije lako biorazgradiv.
Zaključak/Sažetak
12.3 Bioakumulativni potencijal
Bioakumulacija može da se javi.
Zaključak/Sažetak
12.4. Abiotska razgradnja
Nije dostupno.
12.5. Pokretljivost u zamljiištu
Proizvod se rastvara u vodi.
Koeficijent razdvajanja
zemljišta/vode
(KOC)
Mobilan u zemljištu.
Mobilnost
12.6. Rezultati PBT i vPvB procene
Proizvod ne sadrži supstance koje se identifikuju kao PBT ili vBvP supstance (supstanca koja je
uporna, bioakumulativna i toksična)
12.7. Drugi neželjeni efekti
Ne postoje.
12.8. Ispuštanje u životnu sredinu
U skladu sa regulativom EU koja je na snazi i na osnovu informacija datih gore, proizvod je klasifikovan.
kao veoma toksičan po vodene organizme, može imati dugoročne štetne efekte po vodenu sredinu.
13. POSTUPANJE SA OTPADOM
13.1. Metode postupanja sa otpadom
Proizvod/
Ostaci/iscurio materijal i neočišćeno prazno pakovanje predstavlja opasan otpad.
Metoda odlaganja
Odlagati u odobrenom objektu za odlaganje. Odlagati u skladu sa lokalnom
regulativom. (vidi: EWC-kid ispod.
DA
Opasan otpad
Pakovanje
Metoda odlaganja
Opasan otpad
Specijalne mere
predostrožnosti
Odlaganje kontaminiranog proizvoda kao neiskorišćenog proizvoda. Odlagati u
skladu sa lokalnom regulativom. Vidi EWC-broj ispod.
DA
Nije relevantno.
7
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
Evropski katalog otpada (EWC)
EWC broj otpada
Vrsta otpada
Agrohemijski otpad koji sadrži opasne supstance.
02 01 08*
15 01 10*
Amablaža sadrži ostatke kontaminirane opasnim supstancama.
14. PODACI O TRANSPORTU
Proizvod se klasifikuje kao opasna roba
UN-br:
Da
Nije odlučeno
Ne
3082
ODGOVARAJUĆI ŠPEDITERSKI NAZIV:
SUPSTANCA OPASNA PO ŽIVOTNU SREDINU, TEČNOST, N.O.S. (cink nitrat/cink sulfat)
ADR/RID (Drumski/železnički transport)
Etiketa:
Broj štetnosti:
9
9
90
Tunelsko ograničenje
E
Klasa:
Grupa pakovanja:
III
Štetno Opasno po
životnu sredinu.
DA
9
DA
Grupa pakovanja:
EMS:
III
9
9
Grupa pakovanja:
Štetno Opasno po
životnu sredinu.
III
IMDG (SEA)
Klasa:
Zagađivač morske sredine:
F-A, S-F
IATA (Vazdušni transport)
Klasa:
Etiketa:
DA
14.7. Transport u rasutom stanju u skladu sa aneksom II Konvencije Marpol 73/78 i IBC-koda.
Nije primenljivo.
15. Regulatorni podaci
15.1 Regulativa o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine/zakoni specifični za supstance ili
preparate. Bezbednosni list pripremljen u skladu sa Regulativom (EZ) Br. 67/548/EG 1999/EZ je dostupan
pod odeljkom 2. Bezbednosni list je pripremljen u skladu sa Aneksom II REACH Regulative (EZ).
1907/2006 i Regulativom (EZ) Br. 453/2010 Dodatak I.
Nije potrebno
Ovlaščenje:
Ograničenje pri upotrebi Ne postoji.
Ovaj proizvod ne sadrži supstance uključene u Seveso direktivu, ne sadrži supstance
Ostala EU regulativa
koje
trošepotrebna
ozon i ne sadrže trajne organske zagađivače.
Nije
Ostala nacionalna
regulativa:
15.2. Procena hemijske bezbednosti
Nije primenljivo na preparat.
8
BEZBEDNOSNI LIST
Noro Tec AB
Datum izdavanja: 26. novembar 2012
Verzija br. 3,0
Zamenjuje: 5. septembar
2012
NoroTec Cink
16. OSTALI PODACI:
NAPOMENE PROIZVOĐAČA
Ovaj bezbednosni list priprema i odobrava Norotec AB, Švedska.
LISTA R-OZNAKA POMENUTIH U ODELJKU 2 I 3.
Br.
R-oznake:
R22
Štetno ukoliko se proguta.
R37/38
Nadražuje disajni sistem i kožu.
R41
Rizik od ozbiljnog oštećenja očiju.
R50/53
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugoročne štetne efekte u vodenoj
sredini.
LISTA H-OZNAKA POMENUTIH U ODELJKU 2 I 3.
Br.
R-oznake:
Izaziva iritaciju kože.
H315
Uzrokuje ozbiljna oštećenja očiju.
H318
Štetno ukoliko se proguta.
H302
Može izazvati iritaciju disajnih organa
H335
Veoma toksično po vodeni živi svet a dugoročnim posledicama.
H410
Revizija(e)
Verzija:
v.2.
v.3
Datum revizije:
5. septembar 2012
26.11.
Odgovoran
Bo Isaksson
Bo Isaksson
Promena u odeljku
2i3
3
9
Download

NoroTec™ Cink