PTP „ČAR“ EXPORT-IMPORT D.O.O.
Datum 1. izrade: 30.08.2011.
BEZBEDNOSNI LIST NITRO RAZREĐIVAČ
1.Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
Trgovačko ime proizvoda: NITRO RAZREĐIVAČ
Tehničko ime, upotreba: Razređivač na bazi aromatičnih ugljovodonika, estara i
alkohola za razređivanje nitroceluloznih boja i lakova.
Proizvođač/dobavljač: PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
e-mail: [email protected]
Hitni slučajevi-dodatne informacije: Tehnolog
PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
-1-
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
e-mail: [email protected]
U slučaju zdravstvene ugroženosti odmah se
posavetujte sa ličnim ili dežurnim lekarom; u slučaju životne ugroženosti pozvati
broj 94.
2. Identifikacija opasnosti
Podaci o klasifikaciji: Sadrži opasne materije
Opasnosti po čoveka: Štetno za zdravlje, Lako zapaljivo
Opasnosti po životnu sredinu: Štetan za akvatične organizme-ribe i plankton
3. Podaci o sastojcima u smeši
Hemijski sastav:
Hem.naziv
CAS
EINEX
Toluen
108-88-3
203-265-9 40-50
F Xn
R-11-20/21
Etanol
64-17-5
200-278-6 5-15
F
R-11
Etil acetat
141-78-6
205-658-1 10-20
F
R-11-36-6667
Propanol-2-ol
67-63-0
200-661-7 1-5
F Xi
R-11-36-67
203-631-1 1-5
Xn
R-10-20
Cikloheksanon 108-94-1
Konc. (%)
-2-
Ozn.opasnosti Ozn.upozo.
Aceton
67-64-1
200-662-2 10-20
Ksilen
1330-20-7 256-150-3 1-5
F Xi
R-11-36-6667
Xn
R-10-65-6667
Opasni sastojci: Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
reklamiranju hemikalije i određenog proizvida. Na osnovu Zakona o hemikalijama
(„Sl. Glasnik RS“ , broj 36/09) proizvod nije klasifikovan
4. Mere prve pomoći
Udisanje: Izneti na svež vazduh. Dati veštačko disanje ako je neophodno. Potražiti
lekarsku pomoć.
Kontakt sa kožom: Odstraniti odelo, koje je poliveno, kožu isprati vodom I
sapunom
Kontakt sa očima: Oči ispirati čistom vodom 10-15 min, ako je potrebno potražiti
lekarsku pomoć.
Konzumacija: Izazivati povraćanje, odmah potražiti lekarsku pomoc.
5. Mere zaštite od požara
Sredstvo za gašenje: Pena, prah, CO2, u manjem obimu vodeni mlaz.
Mere kod gašenja: Odstraniti moguće izvore paljenja: otvoren plamen, upaljene
cigarete. Ne koristiti alate koji varniče.
Posebni rizici: Pare razređivača su teže od vazduha. Mogu nastati eksplozivne
smeše sa vazduhom na ambijentalnim temperaturama.Raditi u dobro ventilisanim
prostorijama. Prilikom isticanja ili raspršivanja postoje rizici od akumulacije
statičkog elektriciteta. Obezbediti odvođenje elektrostatičkog-elektriciteta
uzemljenjem posuda ili uređaja za raspršivanje. Ne ostajati u opasnoj zoni bez
zaštitne odeće I maske.
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
Lične bezbednosne mere: : Odstraniti moguće izvore paljenja: otvoren plamen,
upaljene cigarete. Ne koristiti alate koji varniče. Zaštititi disajne organe
respiratorom. Obezbediti dobru ventilaciju radnog prostora.
-3-
Mere za zaštitu životne sredine: Sprečiti razlivanje materije u kanalizaciju, vodene
tokove, jame I stvaranje akumulirane pare u zatvorenom prostoru.
Postupci odstranjivanja: Mesto gde je material prosut posuti apsorpcionim
materijalom (pesak, zemlja,…). Sa smešom postupati u skladu sa propisima o
procesiranju opasnog otpada.
7. Rukovanje I skladištenje
Rukovanje: Uključiti ventilaciju, poštovati propisane mere zaštite na radu,
poštovati važeće propise o emisiji, posude čvrsto zatvarati, prilikom upotrebe ne
jesti I ne piti. Čuvati van domašaja onesposobljenih osoba I dece.
Skladištenje: Skladištiti u skladu sa propisima o skladištenju zapaljivih tečnosti I
drugih opasnih materija.Ne skladištiti zajedno sa prehrambenim proizvodima.
Čuvati u dobro zatvorenim posudama na suvom I provetrenom mestu udaljenom
od izvora paljenja I toplote.
Posebni način korišćenja hemikalije: /
8.Kontrila izloženosti I lična zaštita
Zaštita disajnih organa: Koristiti zaštitnu masku I raditi u provetrenim
prostorijama.
Zaštita ruku I tela: Koristiti zaštitne rukavice otporne na organske rastvarače.
Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare kod nanošenja špricanjem.
Radna higijena: Koristiti zaštitno odelo otporno na organske rastvarače I koje ne
stvara varnice.Nakon prekida rada oprati ruke, radnu odeću čuvati odvojeno,
polivenu odeću odmah skinuti.
9.Fizička I hemijska svojstva
Izgled: tečan
Boja: bezbojna
Miris: specifičan za organske raszvarače
pH: N/A
Tačka ključanja: 56-110°C
Tačka smopaljenja: >400°C
Tačka zapaljivosti: 6°C
Gustina: 0.87kg/L
Viskoznost: /
-4-
Eksplozivna svojstva:
Donja granica:1.2%
Gornja granica:8%
Oksidujuća svojstva:/
Parni pritisak:/
Rastvorljivost u mastima I uljima:/
Provodljivost:/
Topljenje u vodi: 0.52g/L
Sadrzaj suve materije:/
Napon pare (hPa/20°C): 29
10. Stabilnost I reaktivnost
Kod odgovarajućih uslova upotrebe i skladištenja proizvod je stabilan, izbegavati
blizinu jakih grejnih tela.
Nereaktivan je I podnošljiv sa većinim uobičajenih materija.Izbegavati blizinu
sledećih supstanci: azotna kiselina, oksidi azota, organska nitri jedinjenja,
uranijum heksa fluorid
11.Toksikološki podaci
Udisanje: Iritacija disajnih organa, glavobolju ili vrtoglavica
Gutanje: Mučnina I povraćanje
Kontakt sa kožom: Iritacija kože
Kontakt sa očima: Iritacija očiju
Hem.naziv
CAS
LC50 inhal
LD50 oral.
(mg/l)
(mg/kg)
Toluen
108-88-3
4h-pacov-49
Pacov-636
Etil acetat
141-78-6
Pacov-5620
Propan-2-ol
67-63-0
Pacov-4710
LD50 derm.
(mg/kg)
Zec-12000
12.Ekotoksikološki podaci
Proizvod je biorazgradiv.Štetan za akvatične organizme.Sprečiti izlivanje u
zemljište I vodotokove.
13.Smernice za odstranjivanje
Za neuptrebljene proizvode, otpatke u upotrebljenu ambalažu insineracija u
odgovarajućimm insineratorima.
-5-
Ambalaža metalna jednom upotrebljena nije više za upotrebu, reciklira se u
železarama ili se odlaže kao opasan otpad
14.Podaci o transportu
ADR/RID: 1263 Materijal u vezi sa bojom (640H)
UN broj: 3 Zapaljive tečnosti
Ambalažna grupa:II
Ožnaka opasnpsti: 3
Broj opasnosti: 33
Morski transport (IMDG)
UN broj: 1263 Materijal u vezi sa bojom (640H)
Klasa:3.2
15.Regulatorni podaci
Podaci u bezbednosnom listu su u skladu sa saznanjima I raspoloživim
informacijama Proizvođača
16.Ostali podaci
Simbol opasnosti: F, Xn
R-rečenice: R11; R20/21; R36; R37
S-rečenice: S2; S16; S25; S29; S33
.
Datum 1.revizija:
-6-
Download

Bezbednosni list Nitro razredjivač