AKWAGARD PB 2K
Tečna poliuretan - bitumenska membrana za hidroizolaciju i zaƀtitu
Dve komponente odnosa 1/1, brzo vezujući
OPIS
AKWAGARD PB-2K je brzovezujući dvokomponentni poliuretanski premaz. Stvara čvrstu
elastičnu membranu sa odličnim prianjanjem na različite podloge. Membrana poseduje
veoma visoke mehaničke karakteristike i hemijsku otpornost. Nanosi se četkom, valjkom ili
airless prskanjem u jednom ili dva sloja minimalne ukupne potrošnje od 1,2 - 1,5 kg/m2.
Proizvod se bazira na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli i na hemijski
polimerizovanom bitumenu.
• Proizvod se može naneti u jednom debljem sloju bez bubrenja ili drugih deformacija.
• Zbog svog niskog viskoziteta može mu se dodavati punilo od mineralnog filera.
• Može se koristiti za ispunu dilatacionih fuga (neograničene širine).
• Zapreminski odnos komponenti 1/1 pruža mogućnost iskorišćenja jednog dela proizvoda.
Ovo čini sistem ekonomičnim kod profesionalne upotrebe.
SAGLASNOST - CE
Proizvod je saglasan sa uputstvima EU za ovu vrstu materijala, EOTA (European
Organization of Technical Approval).
PREPORUČUJE SE ZA
•
•
•
•
•
•
Hidroizolaciju i zaƀtitu:
Krovova
Rezervoara vode
Mostova
Kanala za navodnjavanje
Podrumskih zidova
Lakih krovova od lima ili fiber-cementa
•
•
•
•
•
•
Terasa i balkona
Kupatila
Gips ploča i ploča od cementa
Bitumena i asfalta
EPDM membrana
Toplotnih izolacija od PU pene
OGRANIČENJA
Ne preporučuje se nanošenje na nestabilne podloge.
PREDNOSTI I KORISTI
• Odlična prionljivost na gotovo svaku podlogu, sa ili bez korišćenja specijalnih prajmera.
• Nije potrebno razređivanje, ali se može razrediti razređivačem Solvent-01
• Odlična otpornost na visoke temperature, proizvod se nikad ne vraća u tečno stanje.
•
•
•
•
•
Ugrađen materijal podnosi temperature do 80°C,a izdržava izloženost temperaturnom
šoku do 200°C.
Otpornost na niske temperature: membrana ostaje elastična i na -40°C.
Odlična hemijska otpornost.
Proizvod je i parna brana.
Specijalni prajmeri su dostupni za skoro svaku podlogu.
Može se koristiti za ispunu dilatacija.
APLIKACIJA
Može se uspeƀno nanositi na:
Beton,azbestne ploče, mozaik, cementni crep, stare (ali dobro prionjene) akrilne i
bitumenske slojeve, drvo, korodiran metal, galvanizovan čelik.
AKWAGARD PB-2K® TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 04.2007.
1
•
•
•
•
Uslovi za betonsku podlogu (standardni):
Tvrdoća: R28 =15Mpa
Vlažnost: W < 10%
Temperatura: od 5oC - 35oC
Relativna vlažnost: < 85%
Izbor PRAJMERA za različite uslove i podloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-2K
Visoko porozna podloga: Akwagard Primo PU
Visoko porozna vlažna podloga:
-2K
Beton koji nije čvrst: Akwagard Primo PU
Akwagard Primo Uni-2K
Neporozna podloga kao glazirane pločice: Akwagard Primo Epox 2K
Neporozni čvrsti industrijski pod ili mozaik: Primer W
Akwagard Primo Epox 2K
Neporozne podloge kao mermer:
-2K
Negativni pritisak ili kapilarna vlaga (rezervoari): Akwagard Primo Epox 2K
Čelik - galvanizovani čelik - aluminijum: Akwagard Primo Epox 2K ili Akwagard PrimoUni-2K
Drvo: bez prajmera ili Akwagard Primo PU
Bitumenski premaz: Akwagard Primo UniBitumenske trake: Akwagard Primo UniPonovno premazivanje nakon nekoliko dana: Akwagard Primo Uni-
PRIPREMA PODLOGE
Očistite podlogu upotrebom vodenog mlaza ako je to moguće. Uklonite ulje, masnoće i
slične nečistoće. Cementno mleko, slabo vezani delovi, premazi za oplate, premazi za negu
betona i sl., moraju biti ukonjeni. Popunite nepravilnosti na podlozi odgovarajućim
materijalima.
NANOſENJE PRAJMERA
Nanesite odgovarajući prajmer prema gore navedenim uputstvima.
MEſANJE
Upotrebite električnu bušilicu male brzine (300 obr/min). Otvorite pakovanje obe
komponente i sadržaje izmešajte u jednakom zapreminskom odnosu (1/1). Odmah nanesite
zamešani materijal. Otvoreno vreme za rad: 30 - 45 minuta.
NANOſENJE
Proizvod nanesite valjkom, četkom ili gleterom u jednom ili dva sloja. Može se dodati i
anorganski filer tipa kao što je kvarcni pesak.
MERE PREDOSTROŽNOSTI
AKWAGARD PB - 2K sadrži malu količinu isparljivo zapaljivih rastvarača. Materijal koristiti u
dobro ventilisanim područjima. Nemojte pušiti. Ne izlagati materijal otvorenom plamenu.
U zatvorenim prostorijama koristite dodatnu ventilaciju i maske s aktivnim ugljem. Imajte
na umu da su rastvarači teži od vazduha pa se zadržavaju u zoni poda.
PAKOVANJE
Kante od 5 + 5 lit, 20+20 lit, 200+200 lit.
ROK TRAJANJA
AKWAGARD PB - 2K se može držati najmanje 12 meseci u originalnom neotvorenom
pakovanju na temperaturama od 5oC - 25oC na suvom mestu. U slučaju ponovnog zatvaranja
pakovanja nastojte ga zatvoriti hermetički.
POTROſNJA
Minimalna ukupna potrošnja: 1,2 - 1,5kg/m2.
AKWAGARD PB-2K® TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 04.2007.
2
ČIſĆENJE
Očistite alat i opremu prvo papirnatim ubrusima, zatim obrišite alat rastvaračem Solvent01
TEHNIČKA KARAKTERISTIKE
U tečnom stanju:
+/- 90% suve materije u Ksilolu.
KARAKTERISTIKE
-Viskoznost (BROOKFIELD)
- Komp. A
-Komp. B
-Viskoznost mešavine
(BROOKFIELD)
- Specifična težina
JEDINICE
cP
-Flash point
-Vreme sušenja na dodir,
na 25oC i 55%
relat.vlažnosti
-Vreme između dva
premaza
METODA
ASTM D2196-86, na 25oC
SPECIFIKACIJA
1300
4300
3000
cP
ASTM D2196-86, na 25oC
gr/cm3
o
C
sati
ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 0,97
2811, na 20oC
ASTM D93, Zatvorena posuda > 50
6
sati
-
6 do 24
SPECIFIKACIJA
-40 do 80
200
U suvom stanju (membrane):
KARAKTERISTIKA
-Radna temperatura
-Max. kratkotrajna
temperatura (shock)
-Tvrdoća
JEDINICE
o
C
o
C
METODA
-
Shore A
-Zatezna čvrstoća pri
pucanju na 23 oC
-Procenat izduženja na 23
o
C
-Procenat izduženja na -25
o
C
-Paropropusnost
-Prianjanje na beton
Kg/cm2
(N/mm2)
%
ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 35
R868
ASTM D412 / DIN 52455
20
(2)
ASTM D412 / DIN 52455
>2000
%
ASTM D412
450
gr/m2.hr
Kg/cm2
(N/mm2)
%
ASTM E96 (Vodena metoda)
ASTM D4541
@0,8
>30
(>3)
< 1%
-Zatezni set (nakon
izduženja od 300%)
Hemijska otpornost:
Natrijev hipoklorit 5%
Otpornost na hidrolizu:
Kalijev hidroksid 8%, 10 dana
na 50 oC
Upijanje vode nakon 10 dana
ASTM D412
Otporan
Otporan
<0,9%
AKWAGARD PB-2K® TEHNIČKI LIST
Verzija 1 – 04.2007.
3
Download

AKWAGARD PB 2K