Split by PDF Splitter
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
ESTRIH I VLAGA ISUŠIVANJE ILI ZATVARANJE?
Severin Čamdžić, Mapei Croatia d.o.o., Tehnička služba
Isušiti ili zatvoriti vlagu u estrihu? Jedno od najčešćih pitanja u situaciji kada je potrošeno
sve vreme ili su prekoračeni rokovi zbog nepredviđenih dodatnih radova ili nepoštovanja
uslova i tehnoloških smernica u pripremi i izradi estriha. Nažalost, često se oslanjamo na
metode iz gore navedenog pitanja koje se primenjuju kao kurativne, umesto da posvetimo odgovarajuću pažnju izradi estriha već u početnoj fazi i u odgovarajućem terminu. Na
sledećim stranicama ćemo izneti naša iskustva i znanja.
P
oslednjih desetak godina obeležene su
ubrzanom gradnjom poslovnih i stambenih objekata ili adaptacijama kod kojih se
traže sve kraći rokovi za izvođenje radova i postavljanje završnih podnih obloga koje su manje ili više osetljive na suviše visok ostatak vlage
ili na pojavu pukotina i njihovo prenošenje na
završnu podnu oblogu. Na kraju, rezultat takve ubrzane gradnje, nekorišćenje specijalnih
hidrauličkih veziva i/ili njihova neadekvatna primena su često uzrok reklamacija.
Izrada estriha
U situaciji u kojoj se traže kratki rokovi gradnje,
polagači završnih podnih obloga su najčešće
pod velikim pritiskom investitora, sa jedne strane kratkim rokovima za
pripremu podloge i postavljanje završne obloge i sa druge strane nedovoljno suvim estrihom. Poštovanje rokova često prisiljava polagače
da počnu sa polaganjem obloga osetljivih na previsok ostatak vlage u
estrihu (parket, guma, linoleum, PVC, ...). Prema EU standardima, najviša dozvoljena vlaga u podlozi kod polaganja završnih elastičnih podnih obloga i parketa ograničena je na 2%, odnosno na 1,8% u slučaju
podloga sa podnim grejanjem. Da bi se zadovoljili tako strogo propisani uslovi za ugradnju obloga osetljivih na previsok ostatak zaostale
vlage u estrihu došlo je do razvoja novih vrsta veziva koja omogućavaju
izvođenje estriha spremnih za polaganje bilo koje vrste podnih obloga
u vrlo kratkom vremenu. Danas na tržištu postoji niz proizvođača koji
proizvode specijalna hidraulička veziva koja radi svojih specifičnosti zahtevaju strogo pridržavanje uputstava za primenu i ugradnju u ne uvek
idealnim uslovima (23°C i 50% relativna vlažnost vazduha).
Tabela 1: Uporedna tabela tehničkih karakteristika estriha koji se pripremaju portland cementom i estriha koji se pripremaju
specijalnim hidrauličkim vezivima Mapei
Tehničke karakteristike
Vezivo
Portland cement
Topcem
Mapecem
Vrsta estriha/debljina
Plivajući / 50 mm
Plivajući / 50 mm
Plivajući / 50 mm
Agregat - granulacija
0 – 8 mm
0 – 8 mm
0 – 8 mm
Potrošnja u kg/m² za svaki cm
debljine estriha
3 – 4 kg
2 – 2,5 kg
3,5 – 4,5 kg
Izgled mešavine
Pastozna
Vlažna zemlja
Vlažna zemlja-pastozna
Najmanje 5 minuta
3 – 4 minuta
cca. 2 sata
1 – 2 sata
20 – 30 minuta
Prohodnost *
Posle 3 dana
Posle 12 sati
Posle 3 sata
Puno opterećenje *
Posle 28 dana
Posle 7 dana
Posle 24 sata
Posle najmanje 28 dana
Posle 24 sata
Posle 3 dana
Posle 4 sata
Posle 24 sata
Posle 4 dana
Posle 24 sata
Posle 21 dan
Posle 7 dana
Posle 3 dana
Zavisi od količine veziva
> 25 N/mm2
34 – 43 N/mm2
47 – 57 N/mm2
Vreme mešanja - mašinski
Vreme primene mešavine
Oblaganje*:
- keramičkim pločicama,
- dimenzijski stabilnim prirodnim
i veštačkim kamenom,
- parketom
Moguć početak probnog
podnog grejanja
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
*U standardnim uslovima (temperatura +23°C, relativna vlažnost vazduha 50%)
10
Split by PDF Splitter
sebno pažljivi pri dodavanju vode, jer se prava
konzistencija postiže tek posle nekoliko minuta mešanja i zato sa dodavanjem vode na samom početku mešanja ne smemo preterivati.
Ponekad se može dogoditi da je sadržaj vode
u samom agregatu veći od sadržaja potrebnog
za pripremu mešavine, zato je preporučljivo da
se suvišna voda iscedi iz pranih agregata pre
pripreme mešavine za estrih i da se pri skladištenju agregat zaštiti od padavina.
Dijagram 1: Idealno područje granulometrijskih krivulja
za estrihe (debljina estriha 40-50 mm)
Odabir komponenti
Estrih na bazi brzosušećih/brzovezujućih veziva je u osnovi sastavljen
od tri osnovne komponente:
- hidrauličkog veziva sa dodatkom hemijskih reaktivnih sastojaka koji
ubrzavaju njihovo vezivanje i sušenje;
- agregata odgovarajuće granulacije u skladu sa standardizovanim
zahtevima i preporukama proizvođača veziva;
- potrebne količine vode u mešavini koja omogućava odgovarajuću
konzistenciju mešavine pogodne za njenu ugradnju.
Odabir i kvalitet specijalnih hidrauličkih veziva koja su prisutna na tržištu znatno utiče na vreme sušenja i vezivanja. Pri tome treba upozoriti
da mešanje različitih vrsta specijalnih hidrauličkih veziva međusobno ili
sa portland cementom nije dozvoljeno.
Potrebna količina veziva i vode za mešanje u velikoj meri zavisi od vrste
i krupnoće zrna agregata primenjenog za izradu estriha.
Drobljeni agregati imaju u poređenju sa rečnim iste granulacije znatno veću specifičnu površinu zrna (k - vrednost) i zbog toga zahtevaju
veću količinu cementne paste. Isto tako povećan udeo finijih frakcija
kod mineralnog agregata, zbog veće specifične površine, treba da ima
veću količinu cementne paste. Obe ove karakteristike se odražavaju na
kvalitativne karakteristike estriha. U svakom slučaju, najbolji rezultati se
postižu upotrebom rečnog pranog agregata granulacije 0 do 8 mm, sa
odgovarajuće raspoređenim udelima raznih frakcija agregata. Kao što
je već pomenuto, bitna stavka je i čistoća agregata, odnosno prisustvo
raznih primesa (mulj, drvo, ugalj, ...). Pri tome bi trebalo uvažavati
DIN 18560/1 »Estrisi u građevinarstvu« koji preporučuje granulaciju
zrna 0 do 8 mm u području 3 granulometrijske krive prema DIN 1045.
Priprema mešavine
Mešavinu za estrihe na bazi specijalnih hidrauličkih veziva je moguće
kvalitetno pripremiti samo mašinskim postupkom, korišćenjem mašina za mešanje i transport mešavine vlažne i plastične konzistencije.
Priprema u mešalicama za beton dolazi u obzir samo u izuzetnim slučajevima i na odgovarajući način, dok se ručno mešanje apsolutno odbacuje. To je bitno jer specijalna hidraulička veziva sadrže plastifikatore
za snižavanje potrebne količine vode u mešavini, odnosno w/c faktora,
i dodatke za kontrolisano skupljanje. Za neka od specijalnih veziva je
potrebno i duže vreme mešanja da bi se dodaci aktivirali, što nam
omogućava lakši transport i ugradnju mešavine.
Zato kod pripreme takvih mešavina za estrihe moramo da budemo po-
Ugradnja i površinska obrada
Pri ugradnji mešavina za izradu brzosušećih/
brzovezujućih estriha na bazi specijalnih hidrauličkih veziva potrebno je da se poštuju deklarisana vremena primene mešavina. Da bismo
izbegli probleme zbog prebrzog vezivanja važi
preporuka da se veziva i agregat u letnje vreme pri visokim temperaturama skladište u hladu i da se za pripremu mešavine koristi hladna
voda. Takođe se preporučuje da se transportne
cevi, koje su najčešće crne boje, zaštite od direktnog uticaja sunca.
Sam postupak ugradnje i površinske obrade
Tabela 2: Odnos ravnoteže između relativne
vlažnosti vazduha, vlage u drvetu i cementnom
estrihu pri + 23°C
Relativna
vlažnost
vazduha
%
Vlaga u
drvetu
%
Vlaga
cementnog
estriha
%
0
0,6
0,08
5
1,6
0,23
10
2,5
0,37
15
3,7
0,50
20
4,7
0,64
25
5,4
0,80
30
6,4
0,93
35
7,1
1,12
40
7,8
1,33
45
8,6
1,53
50
9,5
1,70
55
10,3
1,87
60
11,1
2,04
65
12
2,26
70
13,3
2,41
75
14,2
2,58
80
16
2,74
85
18
2,87
90
21
3,00
95
24
3,13
100
30
3,30
11
Split by PDF Splitter
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
kišnim i snežnim periodima kada je relativna vlažnost vazduha veća
od 70%, produžavaju vreme sušenja i vezivanja specijalnih hidrauličkih
veziva za estrih.
1
Slika 1: Kurativna metoda - prisilnim isušivanjem
podloge lako postižemo dobar rezultat u kratkom vremenskom roku
Slika 2: Primer rasušenog parketa
2
brzosušećih/brzovezujućih estriha je isti kao pri
uobičajenim cementnim estrisima. Pre svega je
važno njegovo odgovarajuće kompaktiranje za
vreme ugradnje da bi se postigla homogena
masa po celoj dubini. Za površinsku obradu se
koriste mašine (tzv. helikopteri) ili se površina
obrađuje ručno pomoću gladilica.
Posebno bismo želeli da upozorimo da navlaživanje površine vodom radi lakšeg zaglađivanja
nije dozvoljeno, a to se u praksi često može uočiti. Takođe nije dozvoljeno suvo posipanje veziva po obrađenoj površini estriha. Korišćenjem
ovih nedozvoljenih postupaka izvođač radova
olakšava rad u smislu vizuelno lepše obrađene, glatke i čvršće površine, ali nije svestan da
je time bitno usporio izlazak suvišne vode koja
ostaje u estrihu (zaostala vlaga) i tek sa vremenom iz njega izlazi.
Nega i klimatski uslovi
U slučaju da je potrebna nega površine estriha
na bazi specijalnih hidrauličkih veziva (visoke
temperature, direktan uticaj sunca, promaja, ...)
nikada ne treba koristiti tzv. mokru negu, navlaživanje površine vodom, a kad je estrih prohodan treba ga prekriti polietilenskom folijom.
Primerene temperature za rad su između +5°C
i +35°C. Niske temperature, pre svega zimi u
12
Mikroklimatski uslovi
Osim gore spomenute nege i klimatskih uslova, bitno je napomenuti da
u zatvorenim prostorima koji se ne provetravaju, a u kojima se izvode i
drugi završni radovi sa materijalima koji se pripremaju vodom ili zadržavaju vodu, vreme sušenja estriha se produžava. Sve gore navedene
činjenice izvođači građevinskih radova moraju da uvažavaju kod izrade
operativnih planova izgradnje. Na građevinama na kojima je polaganje
završnih podnih obloga na osnovu operativnog plana predviđeno kasno u jesen, zimi ili u rano proleće, kao što su pokazala brojna iskustva
pre polaganja, korisno je uključiti sistem grejanja. Na taj način se kod
redovnog provetravanja prostora sušenje estriha znatno ubrzava.
Dakle, osim pravilne pripreme, odabira agregata, pravilnog doziranja
vode i, na kraju, pravilne ugradnje estriha, potrebno je omogućiti da se
estrih osuši i u uslovima kada temperatura nije 23°C i relativna vlažnost
vazduha nije 50%.
Prisilno isušivanje
Često se događa da sva nastala zakašnjenja za vreme gradnje moraju
da nadoknade izvođači završnih radova. Zbog toga se traže sva moguća rešenja kako bi se silom ubrzalo sušenje estriha i tako omogućilo
polaganje završnih podnih obloga. Često se u prostore postavljaju grejači vazduha na naftu ili plin, čiji je učinak kontraproduktivan. Jer, osim
toplotne energije koja zagreva vazduh, produkt zagrevanja je i znatna
količina vodene pare, što se može videti po orošenim staklima, a još
bolje po rezultatima merenja vlage u podlozi koja je po pravilu viša od
vrednosti izmerene pre početka prisilnog grejanja! Prisilno isušivanje
estriha električnim kaloriferima i/ili centralnim grejanjem je znatno efikasnije. Ipak, za ubrzano isušivanje nije dovoljno samo povišena temperatura u prostoru, već i kontrolisano provetravanje prostora. U tu
svrhu koristimo klasične merne naprave (tzv. vlagomere). Pomoću ovih
naprava jednostavno možemo da uočimo kada je vazduh u prostoriji
zasićen vlagom i kada ga treba zameniti svežim koji će biti sposoban
da apsorbuje novu količinu vlage.
Najbolje rešenje za prisilno isušivanje estriha je upotreba isušivača vazduha koji deluju na principu toplotne pumpe. Pomoću njih se efikasno
suši vazduh u prostoru, a time posredno i estrih kao i zidovi. Iskustva
iz prakse pokazuju da je kod pravilnog izbora i upotrebe isušivača vazduha u roku od dve sedmice moguće smanjiti udeo preostale vlage u
estrihu sa 3% na 2,5%, pa čak i više.
Uopšteno važi da ravnotežna vlaga klasičnog cementnog estriha u centralno grejanim prostorima iznosi od 1,5% do 1,7% (težinski). To znači
da će estrih koji je u vreme polaganja parketa sadržavao 3% vlage vremenom izgubiti 1,5% do 1,3% vlage. Ako je zapreminska masa estriha
Slika 3: Nanošenje
premaza na osnovi
reakcijskih smola za
zatvaranje vlage i
učvršćivanje estriha
3
Split by PDF Splitter
oko 2.000 kg/m3, pri debljini od 5 cm njegova težina biće 100 kg/m2,
što znači da će svaki m2 estriha izlučiti 1,3 do 1,5 litara vode koja će
preći u parket.
Zatvaranje vlage u estrihu
Drugi najčešće primenjivan metod za rešavanje problema kod loše
izvedenih i nenegovanih estriha jeste upotreba epoksidnih ili poliuretanskih premaza (prajmera) koji, zahvaljujući svojim svojstvima, imaju
višestruku primenu. Osim za zatvaranje vlage i učvršćivanje estriha, ovi
prajmeri služe i kao protivprašni premaz pre upotrebe epoksi-poliuretanskih lepkova.
U osnovi se dele na epoksidne koji su po pravilu uvek dvokomponentni
i na poliuretanske koji se poslednjih godina, zahvaljujući novim tehnologijama, proizvode kao jednokomponentni. Kod jednokomponentnih
poliuretanskih prajmera vlaga iz podloge i vlaga iz vazduha imaju ulogu katalizatora koji služi za njihovo vezivanje.
Druga podela je na proizvode u rastvaraču, što u pojedinim slučajevima igra ulogu kod učvršćivanja estriha, jer zahvaljujući rastvaraču
mogu duboko da prodiru u strukturu estriha i da ga učvrste. Njihov nedostatak je velika količina rastvarača koji ima loš uticaj na okolinu i na
izvođače, kao i na krajnje korisnike prostora. Da bi se podloga obrađena prajmerom na bazi rastvarača nadogradila lepkom na epoksi-poliuretanskoj bazi potrebno je površinu poslednjeg premaza posuti čistim
i suvim kvarcnim peskom krupnije granulacije, jer je preporučljivo da
se radovi nastave tek posle vezivanja smole, a tada nije moguće naneti
epoksi-poliuretanski lepak na samu smolu i očekivati da se dobro veže
za smolu na bazi rastvarača. Razlog za ovu pojavu je veći ili manji udeo
rastvarača koji bi u ranoj fazi vezivanja mogao negativno da utiče na
epoksi-poliuretanske lepkove i da dovede do odvajanja podloge.
Drugi tip prajmera je bez rastvarača i njih možemo da svrstamo u grupu ECO proizvoda. Potpuno su bez rastvarača, odnosno sadrže 100%
suve materije. Sve što nanesemo na podlogu (valjkom ili četkom) ostaje
na podlozi, a rezultat je manja potrošnja nego kod prajmera u rastvara-
4
Slika 4: Izbor odgovarajućeg lepka zavisi od preporuka proizvođača, kao i od posebnih uslova i
zahteva
ču. Prednost ove vrste prajmera je i u tome što
nije potrebno da ih posipate kvarcnim peskom
ako ih nadograđujete epoksi-poliuretanskim
lepkovima i što mogu da ih koriste lica osetljiva
na alergene. Otvoreno vreme za nadogradnju
iznosi i po nekoliko dana nakon izvođenja poslednjeg sloja. No, ne treba očekivati »čuda« u
primeni prajmera jer imaju i neka ograničenja,
a to su količina zaostale vlage u estrihu i debljina estriha, a ne smemo zaboraviti ni na veličinu prostora. Sve spomenute veličine su u uskoj
ili direktnoj vezi, tako da ovaj metod u nekim
Znak se koristi prilikom obeležavanja Mapei
proizvoda koji sadrže Izuzetno nisku emisiju
isparljivih organskih materija (VOC). Sertifikovano
u GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, klebstoffe und Bauprodukte
e.V.) međunarodnoj organizaciji za kontrolu emisije
štetnih materija u području podnih obloga.
Ultrabond S965 1K
Ultrabond P902 2K
Ultrabond P913 2K
Lignabond
Ultrabond Eco P909 2K
Adesilex LC/R
Adesilex LC/RP
Adesilex LC
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ln
l
l
ls
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ln
l
l
ls
l
l
l
lc
l
l
l:
ln
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l:
ln
l
l
l
l
l
l
l
Ultrabond Eco 575
Ultrabond Eco S955 1K
ln
l
Adesilex PA
Ultrabond Eco S945 1K
l
l
Adesivil D3
Ultrabond P-R9
l
Ultrabond P997 1K T
Ultrabond Eco P992 1K
Tip parketa
Lamelni parket (EN 13488)
Lam parket (EN 13227)
Klasični parket (EN 13629)
Montažni drveni paneli (EN 13629)
Višeslojni gotov parket (EN 13489)
Laminat i plivajući drveni pod
Lajsne
Drvene stepenice
Ultrabond P990 1K
Lepak
Tabela 3: Tabela s Mapei lepkovima za polaganje drvenih podnih obloga
lc
l
l
l
l
l:
Preporuka Mapei
Manji format (dužina ≤ 500 mm)
Grupno lepljenje
Srednji format
n Za lepljenje daščica parketa koje ne prianjaju dobro za podlogu
l
c
:
s
Napomena:
Gornja tabela je informativnog karaktera. Detaljnije informacije o proizvodima i sistemskim rešenjima možete naći u tehničkim listovima ili se pre izvođenja radova možete posavetovati s našom tehničko-informativnom službom.
13
Split by PDF Splitter
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
slučajevima nije moguće primeniti, nego je potrebno čekati na prirodno isušivanje do nekog
prihvatljivog procenta vlage ili primeniti metod
isušivanja vlage, pa tek zatim zatvarati vlagu na
odgovarajući način.
Poslednje redove ovog članka posvetili bismo
parketarima i ukratko izložili šta se događa sa
drvenom podnom oblogom postavljenom na
nedovoljno suv estrih, pogotovu u situaciji kad
je drvo završno obrađeno lakom za parkete.
Spomenuli bismo sve veću rasprostranjenost
i upotrebu ulja i voskova na prirodnoj osnovi
za parkete koji daju najprirodniji izgled drvetu i
pozitivno deluju na klimu u prostoru i na samo
ponašanje drveta (otvorena struktura, pore dr-
veta) čime je osigurana kontinualna regulacija vlage u drvetu i estrihu
koji su u neposrednom kontaktu i konačno u prostoru.
Odgovor parketa - širenje i skupljanje
Dozvoljena vlaga u parketu, prema novim standardima, iznosi 9±2%.
Zapreminska masa potpuno suvog hrastovog parketa je oko 630 kg/m3,
što znači da klasični parket debljine 22 mm opterećuje podlogu sa
13,86 kg/m2. Teoretski gledano, ako bi se sva izlučena voda iz estriha,
ranije spomenutih 1,5 l/m2, zadržala u parketu, njegova bi se vlaga
povećala za oko 11%, što znači sa 9% na 20% i širenje parketa u poprečnom smeru za oko 3 cm/m1. No, činjenica je da ukupnu izlučenu
vodu ne apsorbuje parket, već se uspostavlja ravnotežni odnos. Ako
parket polažemo na »riblju kost« ili mozaik, njegovo širenje se pravilno
raspoređuje u svim smerovima pa je tako za 50% manje u poprečnom
smeru, nego kod polaganja parketa na »brodski pod«.
Lak za parket - poklopac na loncu s vodom
Na koji način vlaga iz estriha prelazi u parket, koja je brzina prelaska i
kakvi su tačni ravnotežni odnosi još nije potpuno istraženo. Konstatacije
ove vrste bile bi svakako dobra osnova za izbor pravog trenutka za lakiranje parketa, kada se uravnoteži vlaga u sistemu estrih - parket. Poznato
je da relativnoj vlažnosti vazduha od 50% odgovara vlaga parketa od
9,5% i vlaga cementnog estriha od oko 1,7% (detaljni podaci navedeni
su u tabeli ravnotežnih odnosa). Zato bi najprimerenije bilo da se lakiranje izvodi u tačno takvim uslovima. Napred opisani teorijski primer
upijanja vode iz estriha u praksi se vrši sporo. Deo apsorbovane vlage
parket pušta dalje u prostor tako da se nikada ne postigne teorijski sadržaj vlage u parketu. Ako na estrih sa prevelikim ostatkom vlage iznad 2%
položimo parket i odmah ga prelakiramo vremenom će se pojaviti barem
dva problema, naročito kod tanjih i previše suvih parketa.
Prva moguća greška je širenje parketa i njegovo dizanje. Često se ta
greška pojavljuje pri prvom uključivanju centralnog grejanja, jer toplota
prouzrokuje ubrzano oslobađanje vode iz estriha prema parketu. Voda
se zaustavlja kod prve prepreke - lakirane površine parketa. Ako je prostor manjih dimenzija i razmak između položenog parketa i zida dovoljan za njegovo širenje, parket će u prvoj fazi izgledati skoro idealno
(neznatno koritanje). Već nakon jedne godine može se očekivati uravnoteženje vlage u sistemu vazduh - estrih - parket, a s tim u vezi i skupljanje parketa, njegovo odlepljivanje i pucanje. Ako položimo parket
na podlogu sa prevelikim ostatkom vlage iznad 2%, morali bismo lakiranje parketa da odložimo za sledeću sezonu grejanja. Preveliki ostatak
vlage u estrihu, osim širenja i skupljanja parketa, njegovog odlepljivanja, itd. prouzrokuje njegovo truljenje i neugodan miris u prostoru.
I na kraju, kad uzmemo u obzir sve što je do sada gore rečeno, dolazimo do jedinog ispravnog odgovora na pitanje na samom početku ovog
teksta, a to je da u svakom slučaju treba izbegavati naknadne ispravke i
posvetiti svu pažnju pravilnoj pripremi i ugradnji estriha. Ako uzmemo
u obzir sve neželjene posledice koje smo spomenuli u slučaju zatvaranja
vlage, ali i cenu i dugo vreme sušenja kod prisilnog isušivanja, lako možemo da sagledamo sve prednosti specijalnih vrsta veziva. SM
5
14
Slika 5: Glavni pravci širenja parketa pri različitim načinima polaganja
Download

ESTRIH I VLAGA - ISUŠIVANJE ILI ZATVARANJE?