Mehanika stijena i tla – praktikum
S. Kostić
Univerzitet u Banjoj Luci
Rudarski fakultet Prijedor
Predmet: Mehanika stijena i tla
Nastavna jedinica: Granulometrijski sastav tla. Uticaj mraza na tlo.
Vežba br. 1
Granulometrijski sastav tla
Uticaj mraza na tlo
Odrediti granulometrijski sastav uzorka lesa na osnovu rezultata granulometrijske analize:
Areometar br.
Specifična težina čvrstih čestica, Gs=
Ukupna masa uzorka, ms=
Korekcija areometra, CA=
Masa prosejane frakcije, m1=
Korekcija zbog meniska, CM=
Frakcija < 0,1mm, m2=ms-m1=
Korekcija zbog antikoagulansa CK=
Faktor redukcije, m2/ms=
Ukupna korekcija C=CA+CM+CK=
Areometarska frakcija, mA=
K=100Gs/[mA(Gs-1)]
otvor sita (mm)
(1)
30
25
7
2
1
0,6
0,2
0,1
SEJANJE
masa frakcije
prošlo kroz sito,
ostalo na situ (gr)
ms –(2)
(2)
(3)
0
60
120
160
280
180
500
200
količina frakcije
ukupna količina
frakcije (%)
(4)
(5)
HIDROMETRISANJE
čas
Vreme
taloženja
t
Korigovano
čitanje
(5)=(3)+C
Čitanje na
areometru R
Temperatura
suspenzije 0C
Korekcija
temperature
Ct
(1)
08
(2)
30''
(3)
14,5
(4)
25
(5)
(6)
1
1'
2'
5'
15'
45'
2h
5h
13,8
13,2
12
10,2
8,1
6,2
4,5
25
25
25
25
24
24
23
1
1
1
1
0,8
0,8
0,6
0,047
0,033
0,022
0,012
0,008
0,005
0,003
24h
1,6
24
0,8
0,001
(7)=(5)+(6)
(7)
Prečnik
zrna D
(mm)
Količina
frakcije
mA(%)=Kx(7)
(8)
0,066
(9)
Ukupna
količina frakcije
m%=mA%x(m2/ms)
(10)
30
13
30
1
Mehanika stijena i tla – praktikum
S. Kostić
Rezultate opita prikazati grafički, i izvršiti klasifikaciju uzorka po krupnoći čestica (zrna),
trouglim dijagramom USBR i po stepenu neravnomernosti.
2
Mehanika stijena i tla – praktikum
S. Kostić
Analizirati mogućnost štetnog uticaja mraza na tlo po Kasagrandeu, Šajblu i Rukliju, za dati
materijal.
3
Mehanika stijena i tla – praktikum
S. Kostić
4
Download

Vežba br. 1 Granulometrijski sastav tla Uticaj mraza na tlo