Novosti, tehnička rešenja, kultura
Sanacija muzeja Guggenheim
Estrih i vlaga – isušivanje ili zatvaranje
Godina IV - broj 6 – novembar 2010.
Izgradnja dečjih vrtića
6
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapelastic
®
Hidroizolacija
Primer upotrebe
Dvokomponentna visoko
elasti~na cementna masa
za hidroizolaciju i za{titu
cementnih podloga
•
•
•
•
Za{tita i hidroizolacija velikih gra|evinskih objekata
Idealna za balkone, terase, bazene, kupatila, ...
Jednostavna za primenu
Prilago|ena za povr{ine s ve} postavljenim
kerami~kim plo~icama
• Za{tita, trajnost i univerzalna primena
o
pe{n
s
u
e
j
²
ojom
k
a
j
ona m
i
i
l
i
c
a
m
l
izo
180
Hidro eno preko na.
za{ti} i~itih povr{i
razl
U SKLADU SA EVROPSKIM
STANDARDOM
O!
V
NOOd
sada i
u manjem pakovanju
16
1
6
4 m2
Poklon - kofa
za me{anje!
SISTEMI ZA POVRŠINSKU
ZAŠTITU BETONA
1504-2
U skladu sa standardom
EN 14891
Standardni komplet
32 kg
kg=
g 8 m2
IMPRESUM I SADRŽAJ
Novosti, tehnička rešenja, kultura
6
Sanacija muzeja Guggenheim
Izgradnja dečjih vrtića
NOVOSTI
Mapei se razvija

Estrih i vlaga – isušivanje ili zatvaranje
Godina IV - broj 6 – novembar 2010.

REFERENCE
Sanacija muzeja Guggenheim
6
Naslovna strana:
Zahvaljujući proizvodima Mapei renovirano je još jedno remekdelo moderne arhitekture, čuveni muzej, zadužbina Solomona
R.Guggenheima u Njujorku. Muzej je 1943. godine projektovao
arhitekta Frank Lloyd Wright.
16
REVIJA SVET MAPEI
Godina IV – broj 6 – novembar 2010.
ODGOVORNI UREDNIK
Robert Požar
UREDNIŠTVO
Po.svet, d.o.o.
POMOĆNIK UREDNIKA ZA STRUČNO PODRUČJE
Andraž Nedog
20
POMOĆNIK UREDNIKA ZA SRPSKO IZDANJE
Nenad Cvetković
6
Izgradnja dečjih vrtića
20
Dom zdravlja u Kaluđerici
23
Rezidencijalni objekat
na Dedinju
26
Belville
29

MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Estrih i vlaga – isušivanje
ili zatvaranje
TEHNIČKI UREDNIK
Melanija Pavlović
2
10
LEKTOR
Milivoje Živković
KONTAKT
Mapei Beograd
Ustanička 128 a
11000 Beograd
Tel.: 011 3046 981
Faks: 011 3046 980
E-mail:[email protected]
www.mapei.com
23

PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapelastic
Ultracoat linija
GRAFIČKA PRIPREMA
Multigraf, d.o.o.
15
ŠTAMPA
Mond grafika, d.o.o.
Polaganje parketa – preporuke,
proizvodi i sistemska rešenja 16
TIRAŽ
Revija izlazi 2 puta godišnje u tiražu od 5.000 primeraka, besplatno. Ako ne želite da primate časopis, obavestite nas telefonom,
faksom ili elektronskom poštom.
Topcem
19
Mapesilent
32
U pripremi broja tekstove, fotografije i vesti pripremili su: Nenad
Cvetković, Melanija Pavlović, Nebojša Janić, Vladimir Dimitrijević,
Severin Čamdžić. Snimci iz foto arhiva: Mapei S.p.A. Milano,
Mapei Novo mesto, Mapei Beograd, arhiva Saobraćajnog instituta
CIP Beograd, privatna arhiva arhitekte Milutina Geca i David
Heald©, Solomon R. Guggenheim Foundation New York
26
Mapei proizvodi
za sigurnu hidroizolaciju
REVIJU IZDAJE
Mapei S.p.A.
Via Cafiero, 22
21158 Milano, I
Tel.: 0039 02 376 731
Faks.: 0039 02 376 73 214
Internet: www.mapei.com
E-mail: [email protected]
PREDSEDNIK I GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR
Giorgio Squinzi
ODGOVORNI DIREKTOR
Adriana Spazzoli
KOORDINACIJA
Metella Iaconello
Članci ili njihovi pojedini delovi, objavljeni u ovom broju, mogu se
umnožavati samo posle dobijanja dozvole od izdavača i navođenja
izvora.
www.mapei.com

Internet strana Mapei sadrži sve informacije o radu grupacije,
njenoj organizovanosti u Italiji i svetu, njenom učešću na glavnim
sajamskim manifestacijama, i još mnogo toga.
1
NOVOSTI
MAPEI SE
RAZVIJA
Industrijski sektor Mapei-ja je obogaćen
novim proizvodnim pogonima u mestu
Robbiano di Mediglia u neposrednoj blizini
Milana.
F
abrika u mestu Robbiano di
Mediglia, na ulazu u Milano,
predstavlja ponos Mapei-jevih
proizvodnih pogona u kojima je sve
organizovano kroz automatizovane proizvodne linije. Fabrika takođe
ima certifikate za sistem kvaliteta,
okoline i sigurnosti (ISO 9001, ISO
14001, OHSAS i EMAS registracija).
Sagrađena je 1975. godine, a tokom
2008. godine je dodatno proširena
kako bi se zadovoljile potrebe kompanije za razvojem i racionalizacijom
proizvodnog procesa. Posmatrano sa
ovog gledišta, može se slobodno reći
da Mapei-jev glavni proizvodni pogon
u Italiji simbolično predstavlja neprekidan rast i inovativnost po kojoj je
Mapei i prepoznatljiv.
U januaru 2008. godine završena je
izgradnja novog skladišta za sirovine i
ambalažu (7.500 m² sa 15.000 paletnih mesta), a u drugoj polovini godi1
2
ne otvoren je novi proizvodni prostor
(2.500 m²) namenjen proizvodnji proizvoda za zaštitu i dekorativnu obradu
fasada. Objekat je izgrađen u skladu
sa najvišim standardima u smislu logističke efikasnosti i zaštite od požara,
pri čemu su poštovane norme o zaštiti
životne sredine.
Nakon
pokretanja
proizvodnje
ULTRABOND-a I 710, proizvoda na
bazi poliuretana za polaganje obloga
od veštačke trave, u proleće 2008. godine, tokom leta 2009. godine postavljena su 3 slična pogona kako bi se povećao kapacitet i kvalitet epoksipoliuretana i epoksi-bikomponenti. Kapacitet
4 nove proizvodne linije iznosi preko
25.000 tona godišnje za proizvode koji
se pakuju u kante. Početkom 2009. godine započinje sa radom i novi pogon
za proizvodnju i pakovanje poliuretanskih visokoviskoznih masa za zaptivanje
iz linije MAPEFLEX. Konačno, počet-
Slika 1: Pokretanje proizvodnje u novom
pogonu zaštitnih i dekorativnih fasadnih
boja
Slika 2: Silos za skladištenje sirovina
pripremljenih za doziranje automatskim
postupkom
Slika 3: Pakovanje boje iz Mapei-jeve Linije
za zaštitu i dekorativnu obradu betonskih
površina i maltera
Slika 4: Mešanje - nakon doziranja boje
proizvod se automatski prenosi u postrojenje sa 6 miksera zahvaljujući kojima smesa
postaje homogena
Slika 5: Snimak skladišta sa gotovim proizvodima
Slika 6: Proveravanje boje i uzimanje
uzorka
2
3
Robbiano di Mediglia
(Milano). Na slici je
prikazan jedan od 54
proizvodna pogona
koji su u vlasništvu
Mapei grupacije. Gore
levo je novo skladište
i odeljenje sa premazima. Desno se nalazi
plavi toranj novog
pogona za specijalne
maltere.
kom 2010. godine kapacitet magacina
za skladištenje plastifikatora i aditiva
za proizvodnju cementa povećan je sa
novih 12 tankova sa ukupnim kapacitetom od 600.000 litara povezanim
samo jednom cevi sa prečišćavanjem
sa PIG sistemom. Sva ova proširenja i
inovacije odražavaju težnju kompanije
da ostvari ono najbolje u proizvodnji i
racionalizaciji proizvodnih prostora, i
to ne samo u cilju povećanja proizvodnje već i radi zadovoljavanja potreba
klijenata u najkraćem mogućem roku.
Novi pogon za proizvodnju
zaštitnih i dekorativnih boja za
fasade
Pažljivim osluškivanjem potreba tržišta, Mapei je proširio paletu građevinskih proizvoda i uveo liniju proizvoda
za zaštitu i dekorativnu obradu fasada. Novi proizvodni pogon obuhvata prostor površine 1.500 m², a u
4
njemu se nalazi i postrojenje za proizvodnju i skladište. Pri punoj radnoj
angažovanosti pogon može da proizvede više od 10.000 tona proizvoda
godišnje. Ovaj značajni proizvodni
kapacitet omogućen je zahvaljujući
visokom stepenu automatizacije kojom se na minimum svodi fizički rad,
a podiže na maksimum sigurnost korišćenja i upravljanja proizvodnjom.
Uhodanost, fleksibilnost i visoki standardi sigurnosti omogućuju Mapeiju da ovim proizvodnim pogonom
zauzme vodeću poziciju među proizvodnim pogonima ovog sektora.
Proizvodnja je skoro dostigla planirani
nivo od 10.000 tona od svog pokretanja. Još jedan korak napred učinjen
je i na području proizvodnje raznih
završnih boja, i to primenom naprednog industrijskog tintometrijskog sistema koji omogućava proizvodnju
neograničenog broja boja. Sistem
je kontrolisan spektrofonometrom i
može proizvesti bilo koju boju koja se
može nanositi na sve vrste podloga.
Automatski mikseri mogu istovremeno da mešaju do šest pakovanja boja,
a njihova dnevna proizvodnja iznosi
oko 45.000-50.000 kg boja po smeni. Sa ovim novim pogonom Mapei
zadovoljava potrebe tržišta za visokokvalitetnim zaštitnim premazima za
fasade i omogućava kupcima izbor
bilo koje boje.
Plastične i aluminijumske
patrone
Među proizvodnim proširenjima koja
se odnose na pogon u Robbiano di
Mediglia, treba spomenuti pokretanje
nove automatske trake za pakovanje
poliuretanskih i silikatnih masa za zaptivanje iz MAPEFLEX proizvodne linije u kartuše i aluminijumska creva.
Proizvodni kapacitet ovog novog po5
6
3
gona iznosi 8 miliona kartuša i aluminijumskih creva godišnje. Upravo je u
ovom novom pogonu započelo pakovanje MAPEFLEX-a PU 45 (tiksotropni,
poliuretanski lepak i masa za zaptivanje sa visokim modulom elastičnosti
i brzim stvrdnjavanjem) u kartuše od
310 ml.
7
8
4
Novi pogon za proizvodnju specijalnih maltera
Novi pogon za proizvodnju specijalnih maltera izgrađen je tehnologijom »slobodnog pada«. Naime, 22
silosa za sirovine smeštena su iznad
vaga, miksera i mašine za pakovanje,
i dosežu visinu od 34 metra. Ova vrsta tehnologije omogućava značajno
smanjenje troškova održavanja i rizika od kontaminacije tokom različitih
faza proizvodnog procesa. Pogon je
u potpunosti automatizovan, kako u
fazi doziranja sirovina, tako i u fazi
pakovanja i smeštanja na palete. Sve
operacije doziranja i mešanja odvijaju se u laboratorijskim uslovima, čime
se omogućava održavanje radnog
prostora u optimalnim uslovima. U
novom pogonu proizvode se i pakuju malteri koji sadrže vlakna i granule
veličine do 5 mm. Gotov proizvod se
pakuje u papirne vreće od 25 kg ili u
velike vreće od 1.000 kg. Osim toga,
moguće je gotov proizvod u rasutom stanju staviti u cisterne. Tokom
9
leta 2009. godine pogon je dodatno
opremljen novom linijom za pakovanje u plastične vreće od 25 kg pod
vakumom. Dalji planovi su da se do
leta 2011. godine proizvodnja (trenutno 75.000 tona godišnje) uveća
sa još jednom mašinom za pakovanje. Povećana je proizvodnja i velikih
pakovanja: početkom 2009. godine
postavljena je još jedna linija uz postojeću, pre nekoliko meseci i to je bio
završni korak proizvodnog procesa.
Novi pogon za proizvodnju specijalnih
maltera promišljeno je izgrađen u blizini skladišta gotovih proizvoda kako
bi logistika bila racionalnija.
Ciljevi i očekivanja
Na kraju ove virtuelne šetnje po pogonu u Robbiano di Mediglia važno je
istaknuti i šta kaže Andrea Perego, direktor pogona, koji je izjavio: »Uprkos
tome što su se u poslednje 2 godine
javili neki pokazatelji zastoja na tržištu, ne samo u Italiji već širom sveta,
Mapei je nastavio da investira u svoj
pogon u Robbiano di Mediglia, i te
godine izgrađen je najveći broj proizvodnih pogona. Tako je, na primer,
novi pogon za proizvodnju maltera povećao proizvodni kapacitet za
više od 15 posto; pogon za zaštitne
i dekorativne fasadne boje ima velike
izglede za rast u narednim godinama,
a sve investicije na području visokovi-
10
skoznih proizvoda za zaptivanje će se
u kratkom vremenu pokazati isplativim. Ovaj veliki rast i razvoj kretao se
uporedo sa porastom broja zaposlenih, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg
rada i upravljanja na svim područjima.
Postoje takođe i planovi za dalje investicije u 2010. godini, što potvrđuje
nameru i sposobnost Mapei-ja da nastavi sa ulaganjima i inovacijama i tako
održi i ojača kvalitativnu i proizvodnu
prednost koju ima u odnosu na konkurenciju« – zaključio je Perego.
Glavni proizvodni pogon Mapei Grupe
je pravi primer onoga što Mapei zaista
jeste – Tehnologija kojom gradimo! SM
11
Slika 7: Toranj visine
34 m novog pogona za
proizvodnju specijalnih
maltera
Slika 8 i 9: Proizvodna
linija u pogonu za
proizvodnju specijalnih
maltera
Slika 10: Unutrašnjost novog skladišta od 7.500 m²
sa 15.000 paletnih mesta
Slika 11: Nova automatska linija za pakovanje
proizvoda iz MAPEFLEX
linije i ostalih proizvoda u
kartuše
5
REFERENCE
SANACIJA MUZEJA GUGGENHEIM
Obnova jedinstvenog umetničkog i arhitektonskog dela - rekonstrukcija i sanacija eksterijera Guggenheim muzeja u Njujorku Mapei sistemima sa LEED sertifikatom.
M
uzej Solomon R. Guggenheim nalazi
se u 5. aveniji u Njujorku. Njegova
glavna uloga je promocija, prezentacija, predstavljanje i razumevanje moderne
umetnosti. Ovo je jedan od tri muzeja koji zajedno sa Peggy Guggenheim na kanalu Grande u
Veneciji i Guggenheim Harmitage u Las Vegasu
pripadaju fondaciji Solomon R. Guggenheim-a
koja je osnovana 1937. godine. Primarni cilj
ove fondacije je prikupljanje, obnova i izučavanje savremene umetnosti. Muzej u Njujorku
je sagrađen 1959. odnosno godinu dana posle
smrti projektanta arh. Frank Lloyd Wrighta i sa
pravom se može nazvati remek-delom arhitekture. Wright je bio vizionar svog vremena koji
se udaljavao od tradicionalnih tehnika. Muzej u
Njujorku je betonska konstrukcija ovalnog oblika, izgrađena kao spirala od 6 spratova visine
i dva sprata na samom vrhu koji su obloženi
staklom. Spiralni oblik sa 3 posto nagiba omogućava posetiocima da se postepeno penju i
spuštaju dok se u toku posete dive umetničkim
delima izoloženim na svim nivoima.
Specifičan projekat
Zgrada muzeja Solomon R. Guggenheim je bila
projektovana upotrebom nekonvencionalnih
metoda koje su se razlikovale kako od tadašnjih
tako i današnjih uobičajenih načina gradnje.
Skelet je izrađen od prskanog betona koji je
nanošen na drvenu oplatu sa spoljašnje strane.
Posle postavljanja armaturnih šipki i »T« profila
cela konstrukcija je izgrađena betonom niskog
vodocementnog faktora nanošenjem od unutrašnje ka spoljašnjoj strani. Prskani beton je
projektovan tako da ima visoke mehaničke karakteristike, kontrolisano skupljanje i dugotrajnost. Ovakvo napredno izvođenje konstrukcije,
koja je prošle godine navršila 50 godina, sobom nosi i specifične zahteve obnove. Komisija
Guggenheim-ove fondacije koja je sastavljena
od stručnjaka raznih profila uključujući arhitekte i građevinske inženjere morala je, na osnovu
izvedenih ispitivanja o uzrocima oštećenja, da
odluči koji je najprimereniji način da se pristupi
obnovi ovog objekta.
U projektu obnove posebno je trebalo obratiti pažnju kako da se otklone »nepravilnosti«
iz vremena izvođenja kao što su vidljivi spojevi
delova oplate, lokalna korozivna oštećenja i nepopunjena mesta ostala zbog upotrebe prskanog betona.
Globalna kompanija nudi lokalna rešenja
Detaljnu analizu izvršio je američki institut za
6
E SISTEMI PER
GLI INTERVENTI
SU EDIFICI
MODERNI
Slika 1: Početak radova na obnovi muzeja
Guggenheim
Slika 2: Analiza oštećenih površina i pukotina na
spoljašnjoj strani objekta
Slika 3: Antikorozivna zaštita armaturnih šipki
premazom Mapefer 1K
Slika 4: Popravka oblih spoljašnjih betonskih
delova fasade malterom Planitop XS
Slika 5: Nanošenje elastično-dekorativne boje
Elastocolor pištoljem sa raspršivačem
4
1
5
2
3
ispitivanje American Research Institute ICR (Integrated Conservation
Resources), čiji je glavni zadatak bio da odabere najpogodnijeg izvođača za ovako složen posao koji treba da ponudi odgovarajuće tehničko
rešenje. U skladu sa rezultatima analize Mapei je imao odgovarajuće
proizvode koji poseduju sertifikat i 10-godišnju garanciju, a urađena
su i dodatna laboratorijska ispitivanja. Sistem proizvoda je izabran zahvaljujući odličnoj sardanji i razmeni podataka između matične firme
(Mapei S.p.A. Italija) i američke (Mapei Corporation) kao i saradnji njihovih laboratorija za ispitivanje i razvoj iz Milana i Deerfield Beach sa
Floride.
Rešenja za umetničke i tehničke izazove
Zbog inovativnog načina izvođenja konstrukcije muzeja Guggenheim, koji je rađen bez radnih i dilatacionih spojeva, već na početku eksploatacije počele su da se pojavljuju pukotine.
Vremenom je kiseonik, vezan u vodi i drugim
korozivnim jedinjenjima, počeo da prodire kroz
nastale pukotine betona i da izaziva koroziju
armature. Korozija i iscvetavanje rđe stvarali su
mrlje, a zatim i oštećenja na površini betona.
Posle obavljenog pregleda od strane komisije
i uklanjanja nekoliko slojeva zaštitnih premaza
na spoljašnjoj strani, tehničari i inženjeri ICR su
sačinili detaljan raspored sa veličinama pukotina. Napravljena je podela pukotina na statičke
nastale uglavnom zbog skupljanja betona u
fazi hidratacije i dinamičke koje su u vezi sa načinom »rada« konstrukcije. Ovo klasifikovanje
je bilo izuzetno bitno za Mapei koji je različitim
pristupima jednoj odnosnoj drugoj vrsti pukotina mogao na najbolji način da doprinese rešenju problema.
7
REFERENCE
Mapei rešenje
Na bazi dvadesetogodišnjeg iskustva na izvođenju sanacija i obnovi prestižnih objekta u
raznim delovima sveta, Mapei je razvio svoje
rešenje i za ovaj renomirani objekat.
1. faza
Mehaničko odstranjivanje i čišćenje površine uz
zadržavanje prvobitnog izgleda.
Rešenje:
Za oslobađanje armaturnih šipki u celosti koristili su se ručni pneumatski čekići u kombinaciji
sa dijamantskim reznim pločama.
Podloga je očišćena inovativnim sistemom
»sponjet« koji ne zahteva dubinsko zarezivanje,
tako da se zadržava postojeći izgled. Ovaj sistem koristi aluminijumski prah obložen poliuretanskom penom čime se dobija čvrst, manje
abrazivan sistem.
2. faza
Obnova lokalnih oštećenih delova na mestima
na kojima je armatura oštećena korozijom, uz
dugotrajnu zaštitu od daljeg propadanja.
Rešenje:
MAPEFER 1K, jednokomponentni premaz sa
inhibitorima korozije koji se nanosi na očišćene armaturne šipke i kojim se postiže alkalnost
oko armature.
MAPEFER 1K predstavlja odlično rešenje za
izvođače radova zbog izuzetno lake pripreme
i primene nanošenjem pomoću četke. Otporan
je na delovanje hlorida i ostalih agresivnih supstanci iz atmosfere, a spravljen je tako da zadovoljava zahteve standarda DIN 50021 i otpornost na dejstvo soli (test B117).
Posle nanošenja premaza MAPEFER 1K oštećena mesta betona obnovljena su specijalnim
normalnovezujućim jednokomponentnim tiksotropnim malterom PLANITOP XS. Ovaj malter
proizvodi se u Mapei Corporation (SAD) i distribuira se na području cele severne Amerike.
Radi se o malteru skoro univerzalne primene
koji se koristi za brojne namene kao što su popravke dubinskih ili površinskih oštećenja i to
debljim, tanjim, horizontalnim ili vertikalnim
nanošenjima. Za razliku od uobičajenih maltera, PLANITOP XS može da se nanosi u debljinama od 0 do 10 cm po nanosu, pa najčešće nije
potrebno nanošenje u više slojeva čime se znatno štedi vreme pri radu. Ovaj malter ima odličnu obradljivost i produženo otvoreno vreme.
Ovim osobinama izvođaču je omogućeno da
povrati prvobitan izgled konstrukcije i otkloni
sve neravnine kao što je bilo i predloženo.
3. faza
Obrada dinamičkih dilatacionih spojeva elastičnim masama za zapunjavanje koje mogu da se
boje.
8
Rešenje:
Pukotine koje su nastale kao posledica neizvedenih dilatacija ne smeju
da se zapunjavaju krutim proizvodima jer postoji opasnost od ponovnog pojavljivanja.
Da bi pravilno odabrali proizvod za zapunjavanje potrebno je dugoročno praćenje pukotine jer tako možemo saznati podatke o »radu«
konstrukcije.
Na kraju je izabran jednokomponentni akrilni kit MAPEFLEX AC4 koji je
nanošen na pukotine koje su prethodno obrađene tako što su raširene
i izdubljene, a zatim popunjene polietilenskom trakom MAPEFOAM.
Manje pukotine kao i pukotine koje su izložene manjim pomeranjima
popunjene su mikroarmiranom elastičnom masom punjenom peskom
ELASTOCOLOR RASANTE koja služi za površinska izravanavanja.
4. faza:
Zaštita svih spoljašnjih površina fleksibilnom masom.
Rešenje:
Ovi radovi su izvedeni korišćenjem MAPELASTIC-a, jednog od najviše
prodavanih Mapei proizvoda u svetu koji se uspešno koristi više od 20
godina. Ova dvokomponentna masa je nepropusna za vodu i ugljendioksid, a ima fleksibilna svojstva takva da je sposobna da premosti
pukotine širine do 0,6 mm. Sa ovakvim karakteristikama idealna je za
zaštitu betonskih konstrukcija kao što je muzej Guggenheim na kome su
prisutna pomeranja izazvana temperaturnim promenama i vibracijama.
Proizvod se nanosio mašinski prskanjem tako da su prekrivene i izjednačene površinske neravnine. Na pojedinim mestima koja su izložena smičućim naponima ili većim deformacijama, MAPELASTIC je dodatno armiran sa polipropilenskom makroperforiranom tkaninom MAPETEX SEL.
5. faza
Nanošenje elastičnog premaza u izvornoj boji.
Rešenje:
S obzirom na napred navedena delovanja na konstrukciju jasno je bilo
da ceo objekat treba obojiti fleksibilnim premazom.
Zbog opisanih problema odlučeno je da se upotrebi ELASTOCOLOR
RASANTE, mikroarmirana masa za zapunjavanje koja se nanosi »airless« prskanjem. Posle sušenja ELASTOCOLOR RASANTE stvara glatku
oblogu koja zbog udela mikroarmature prati deformacije konstrukcije bez pucanja.
E SISTEMI PER
GLI INTERVENTI
SU EDIFICI
MODERNI
6. faza
Zaštita cele površine upotrebom elastične boje sa izvođenjem sistema
zaštite od grafita.
Rešenje:
ELASTOCOLOR WATERPROOF je nanošen na zidne površine na ovalnom delu i to u visini ulice. Radi se o boji na bazi akrilnih smola u vodenoj disperziji idealnoj za stalni, neposredan kontakt sa vodom koja
pruža dugotrajnu zaštitu. Ovaj proizvod je posebno primeren za premazivanje površina obrađenih vodonepropusnim premazima kao što
su MAPELASTIC SMART ili MAPELASTIC, što je slučaj na ovom objektu.
ELASTOCOLOR WATERPROOF pruža zaštićenim površinama otpornost
na najrazličitija delovanja iz atmosfere, uključujući otpornost na smog
i sunčeve zrake, a površini daje gladak i ujednačen izgled.
Posle nanošenja boje izvedena je zaštita premazom WALLGARD
GRAFFITI BARRIER kojim se postiže zaštita od crteža i natpisa od grafita, sprejeva i flomastera.
Pedeset godina po završetku izgradnje muzeja Guggenheim u zgradi
se i dalje prepoznaje genijalnost Frank Lloyd Wright-a.
Mapei se zahvaljuje Upravnom odboru muzeja što je dobio priliku da
svojim iskustvom doprinese rekonstrukciji eksterijera ovog athitektonskog remek-dela.
Saradnja sa više partnera na ovom projektu donela je i nove kontakte
koji u budućim poslovima mogu da nam pomognu u primeni materija-
la na sličnim objektima na kojima se primenjuju
napredne tehnologije.
U muzeju je 6. novembra 2009. godine organizovan prijem na koji je Mapei pozvao arhitekte, inženjere, projektante, novinare i sve ostale
učesnike na obnovi ovog objekta sa ciljem da
se javnost upozna sa značajem i složenošću
obnove ovog objekta.
Muzej Solomon R. Guggenheim svoj poluvekovni jubilej slavi u punom sjaju u svom izvornom izgledu. SM
Ovaj tekst je obrađen i preuzet iz »Realta
Mapei Americas« br.7, in-house magazina
štampanog od strane Mapei Corp., podružnice Mapei Group’s Severna Amerika.
Koristimo priliku da im ukažemo zahvalnost na ustupljenom tekstu.
KORIŠĆENI MATERIJALI
Elastocolor Rasante, Elastocolor Rasante SF,
Elastocolor Waterproof, Mapefer 1K, Mapefoam,
Mapelastic, Mapetex Sel, Mapeflex AC4, Planitop
XS, Wallgard Graffitti Barrier.
Navedeni proizvodi se proizvode i distribuiraju u Mapei Corp. (SAD) i Mapei Inc. Dodatne
informacije možete pronaći na web stranici
www.mapei.com.
TEHNIČKI PODACI
Solomon R. Guggenheim Museum, Njujork
(SAD)
Godina izgradnje: 1959.
Vreme izvođenja radova na obnovi:
2007–2008.
Originalni projekat: Frank Lloyd Wright
Radovi: obnova nosećih konstrukcija, restauracija, hidroizolacija i zaštita spoljašnjih betonskih
površina
Investitor: Solomon R. Guggenheim
Foundation, Njujork
Autori projekta rekonstrukcije: Wank Adams
Slavin Associates i Robert Silman Associates,
Njujork
Rukovodilac projekta: FJ Sciame, Njujork
Konsultant za izbor materijala: Institut
»Integrated Conservation Resources«, Njujork
Konsultant za tehnologiju betona: prof.
Norman Weiss, Columbia University, Njujork
Izvođač: Nicholson and Galloway Inc., Njujork
Mapei koordinatori: Bruce Burton (Mapei
Corp.), Pasquale Zaffaroni (Mapei S.p.A.) i Paolo
Sala (Mapei S.p.A.)
9
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
ESTRIH I VLAGA ISUŠIVANJE ILI ZATVARANJE?
Severin Čamdžić, Mapei Croatia d.o.o., Tehnička služba
Isušiti ili zatvoriti vlagu u estrihu? Jedno od najčešćih pitanja u situaciji kada je potrošeno
sve vreme ili su prekoračeni rokovi zbog nepredviđenih dodatnih radova ili nepoštovanja
uslova i tehnoloških smernica u pripremi i izradi estriha. Nažalost, često se oslanjamo na
metode iz gore navedenog pitanja koje se primenjuju kao kurativne, umesto da posvetimo odgovarajuću pažnju izradi estriha već u početnoj fazi i u odgovarajućem terminu. Na
sledećim stranicama ćemo izneti naša iskustva i znanja.
P
oslednjih desetak godina obeležene su
ubrzanom gradnjom poslovnih i stambenih objekata ili adaptacijama kod kojih se
traže sve kraći rokovi za izvođenje radova i postavljanje završnih podnih obloga koje su manje ili više osetljive na suviše visok ostatak vlage
ili na pojavu pukotina i njihovo prenošenje na
završnu podnu oblogu. Na kraju, rezultat takve ubrzane gradnje, nekorišćenje specijalnih
hidrauličkih veziva i/ili njihova neadekvatna primena su često uzrok reklamacija.
Izrada estriha
U situaciji u kojoj se traže kratki rokovi gradnje,
polagači završnih podnih obloga su najčešće
pod velikim pritiskom investitora, sa jedne strane kratkim rokovima za
pripremu podloge i postavljanje završne obloge i sa druge strane nedovoljno suvim estrihom. Poštovanje rokova često prisiljava polagače
da počnu sa polaganjem obloga osetljivih na previsok ostatak vlage u
estrihu (parket, guma, linoleum, PVC, ...). Prema EU standardima, najviša dozvoljena vlaga u podlozi kod polaganja završnih elastičnih podnih obloga i parketa ograničena je na 2%, odnosno na 1,8% u slučaju
podloga sa podnim grejanjem. Da bi se zadovoljili tako strogo propisani uslovi za ugradnju obloga osetljivih na previsok ostatak zaostale
vlage u estrihu došlo je do razvoja novih vrsta veziva koja omogućavaju
izvođenje estriha spremnih za polaganje bilo koje vrste podnih obloga
u vrlo kratkom vremenu. Danas na tržištu postoji niz proizvođača koji
proizvode specijalna hidraulička veziva koja radi svojih specifičnosti zahtevaju strogo pridržavanje uputstava za primenu i ugradnju u ne uvek
idealnim uslovima (23°C i 50% relativna vlažnost vazduha).
Tabela 1: Uporedna tabela tehničkih karakteristika estriha koji se pripremaju portland cementom i estriha koji se pripremaju
specijalnim hidrauličkim vezivima Mapei
Tehničke karakteristike
Vezivo
Portland cement
Topcem
Mapecem
Vrsta estriha/debljina
Plivajući / 50 mm
Plivajući / 50 mm
Plivajući / 50 mm
Agregat - granulacija
0 – 8 mm
0 – 8 mm
0 – 8 mm
Potrošnja u kg/m² za svaki cm
debljine estriha
3 – 4 kg
2 – 2,5 kg
3,5 – 4,5 kg
Izgled mešavine
Pastozna
Vlažna zemlja
Vlažna zemlja-pastozna
Najmanje 5 minuta
3 – 4 minuta
cca. 2 sata
1 – 2 sata
20 – 30 minuta
Prohodnost *
Posle 3 dana
Posle 12 sati
Posle 3 sata
Puno opterećenje *
Posle 28 dana
Posle 7 dana
Posle 24 sata
Posle najmanje 28 dana
Posle 24 sata
Posle 3 dana
Posle 4 sata
Posle 24 sata
Posle 4 dana
Posle 24 sata
Posle 21 dan
Posle 7 dana
Posle 3 dana
Zavisi od količine veziva
> 25 N/mm2
34 – 43 N/mm2
47 – 57 N/mm2
Vreme mešanja - mašinski
Vreme primene mešavine
Oblaganje*:
- keramičkim pločicama,
- dimenzijski stabilnim prirodnim
i veštačkim kamenom,
- parketom
Moguć početak probnog
podnog grejanja
Čvrstoća na pritisak posle 28 dana
*U standardnim uslovima (temperatura +23°C, relativna vlažnost vazduha 50%)
10
sebno pažljivi pri dodavanju vode, jer se prava
konzistencija postiže tek posle nekoliko minuta mešanja i zato sa dodavanjem vode na samom početku mešanja ne smemo preterivati.
Ponekad se može dogoditi da je sadržaj vode
u samom agregatu veći od sadržaja potrebnog
za pripremu mešavine, zato je preporučljivo da
se suvišna voda iscedi iz pranih agregata pre
pripreme mešavine za estrih i da se pri skladištenju agregat zaštiti od padavina.
Dijagram 1: Idealno područje granulometrijskih krivulja
za estrihe (debljina estriha 40-50 mm)
Odabir komponenti
Estrih na bazi brzosušećih/brzovezujućih veziva je u osnovi sastavljen
od tri osnovne komponente:
- hidrauličkog veziva sa dodatkom hemijskih reaktivnih sastojaka koji
ubrzavaju njihovo vezivanje i sušenje;
- agregata odgovarajuće granulacije u skladu sa standardizovanim
zahtevima i preporukama proizvođača veziva;
- potrebne količine vode u mešavini koja omogućava odgovarajuću
konzistenciju mešavine pogodne za njenu ugradnju.
Odabir i kvalitet specijalnih hidrauličkih veziva koja su prisutna na tržištu znatno utiče na vreme sušenja i vezivanja. Pri tome treba upozoriti
da mešanje različitih vrsta specijalnih hidrauličkih veziva međusobno ili
sa portland cementom nije dozvoljeno.
Potrebna količina veziva i vode za mešanje u velikoj meri zavisi od vrste
i krupnoće zrna agregata primenjenog za izradu estriha.
Drobljeni agregati imaju u poređenju sa rečnim iste granulacije znatno veću specifičnu površinu zrna (k - vrednost) i zbog toga zahtevaju
veću količinu cementne paste. Isto tako povećan udeo finijih frakcija
kod mineralnog agregata, zbog veće specifične površine, treba da ima
veću količinu cementne paste. Obe ove karakteristike se odražavaju na
kvalitativne karakteristike estriha. U svakom slučaju, najbolji rezultati se
postižu upotrebom rečnog pranog agregata granulacije 0 do 8 mm, sa
odgovarajuće raspoređenim udelima raznih frakcija agregata. Kao što
je već pomenuto, bitna stavka je i čistoća agregata, odnosno prisustvo
raznih primesa (mulj, drvo, ugalj, ...). Pri tome bi trebalo uvažavati
DIN 18560/1 »Estrisi u građevinarstvu« koji preporučuje granulaciju
zrna 0 do 8 mm u području 3 granulometrijske krive prema DIN 1045.
Priprema mešavine
Mešavinu za estrihe na bazi specijalnih hidrauličkih veziva je moguće
kvalitetno pripremiti samo mašinskim postupkom, korišćenjem mašina za mešanje i transport mešavine vlažne i plastične konzistencije.
Priprema u mešalicama za beton dolazi u obzir samo u izuzetnim slučajevima i na odgovarajući način, dok se ručno mešanje apsolutno odbacuje. To je bitno jer specijalna hidraulička veziva sadrže plastifikatore
za snižavanje potrebne količine vode u mešavini, odnosno w/c faktora,
i dodatke za kontrolisano skupljanje. Za neka od specijalnih veziva je
potrebno i duže vreme mešanja da bi se dodaci aktivirali, što nam
omogućava lakši transport i ugradnju mešavine.
Zato kod pripreme takvih mešavina za estrihe moramo da budemo po-
Ugradnja i površinska obrada
Pri ugradnji mešavina za izradu brzosušećih/
brzovezujućih estriha na bazi specijalnih hidrauličkih veziva potrebno je da se poštuju deklarisana vremena primene mešavina. Da bismo
izbegli probleme zbog prebrzog vezivanja važi
preporuka da se veziva i agregat u letnje vreme pri visokim temperaturama skladište u hladu i da se za pripremu mešavine koristi hladna
voda. Takođe se preporučuje da se transportne
cevi, koje su najčešće crne boje, zaštite od direktnog uticaja sunca.
Sam postupak ugradnje i površinske obrade
Tabela 2: Odnos ravnoteže između relativne
vlažnosti vazduha, vlage u drvetu i cementnom
estrihu pri + 23°C
Relativna
vlažnost
vazduha
%
Vlaga u
drvetu
%
Vlaga
cementnog
estriha
%
0
0,6
0,08
5
1,6
0,23
10
2,5
0,37
15
3,7
0,50
20
4,7
0,64
25
5,4
0,80
30
6,4
0,93
35
7,1
1,12
40
7,8
1,33
45
8,6
1,53
50
9,5
1,70
55
10,3
1,87
60
11,1
2,04
65
12
2,26
70
13,3
2,41
75
14,2
2,58
80
16
2,74
85
18
2,87
90
21
3,00
95
24
3,13
100
30
3,30
11
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
kišnim i snežnim periodima kada je relativna vlažnost vazduha veća
od 70%, produžavaju vreme sušenja i vezivanja specijalnih hidrauličkih
veziva za estrih.
1
Slika 1: Kurativna metoda - prisilnim isušivanjem
podloge lako postižemo dobar rezultat u kratkom vremenskom roku
Slika 2: Primer rasušenog parketa
2
brzosušećih/brzovezujućih estriha je isti kao pri
uobičajenim cementnim estrisima. Pre svega je
važno njegovo odgovarajuće kompaktiranje za
vreme ugradnje da bi se postigla homogena
masa po celoj dubini. Za površinsku obradu se
koriste mašine (tzv. helikopteri) ili se površina
obrađuje ručno pomoću gladilica.
Posebno bismo želeli da upozorimo da navlaživanje površine vodom radi lakšeg zaglađivanja
nije dozvoljeno, a to se u praksi često može uočiti. Takođe nije dozvoljeno suvo posipanje veziva po obrađenoj površini estriha. Korišćenjem
ovih nedozvoljenih postupaka izvođač radova
olakšava rad u smislu vizuelno lepše obrađene, glatke i čvršće površine, ali nije svestan da
je time bitno usporio izlazak suvišne vode koja
ostaje u estrihu (zaostala vlaga) i tek sa vremenom iz njega izlazi.
Nega i klimatski uslovi
U slučaju da je potrebna nega površine estriha
na bazi specijalnih hidrauličkih veziva (visoke
temperature, direktan uticaj sunca, promaja, ...)
nikada ne treba koristiti tzv. mokru negu, navlaživanje površine vodom, a kad je estrih prohodan treba ga prekriti polietilenskom folijom.
Primerene temperature za rad su između +5°C
i +35°C. Niske temperature, pre svega zimi u
12
Mikroklimatski uslovi
Osim gore spomenute nege i klimatskih uslova, bitno je napomenuti da
u zatvorenim prostorima koji se ne provetravaju, a u kojima se izvode i
drugi završni radovi sa materijalima koji se pripremaju vodom ili zadržavaju vodu, vreme sušenja estriha se produžava. Sve gore navedene
činjenice izvođači građevinskih radova moraju da uvažavaju kod izrade
operativnih planova izgradnje. Na građevinama na kojima je polaganje
završnih podnih obloga na osnovu operativnog plana predviđeno kasno u jesen, zimi ili u rano proleće, kao što su pokazala brojna iskustva
pre polaganja, korisno je uključiti sistem grejanja. Na taj način se kod
redovnog provetravanja prostora sušenje estriha znatno ubrzava.
Dakle, osim pravilne pripreme, odabira agregata, pravilnog doziranja
vode i, na kraju, pravilne ugradnje estriha, potrebno je omogućiti da se
estrih osuši i u uslovima kada temperatura nije 23°C i relativna vlažnost
vazduha nije 50%.
Prisilno isušivanje
Često se događa da sva nastala zakašnjenja za vreme gradnje moraju
da nadoknade izvođači završnih radova. Zbog toga se traže sva moguća rešenja kako bi se silom ubrzalo sušenje estriha i tako omogućilo
polaganje završnih podnih obloga. Često se u prostore postavljaju grejači vazduha na naftu ili plin, čiji je učinak kontraproduktivan. Jer, osim
toplotne energije koja zagreva vazduh, produkt zagrevanja je i znatna
količina vodene pare, što se može videti po orošenim staklima, a još
bolje po rezultatima merenja vlage u podlozi koja je po pravilu viša od
vrednosti izmerene pre početka prisilnog grejanja! Prisilno isušivanje
estriha električnim kaloriferima i/ili centralnim grejanjem je znatno efikasnije. Ipak, za ubrzano isušivanje nije dovoljno samo povišena temperatura u prostoru, već i kontrolisano provetravanje prostora. U tu
svrhu koristimo klasične merne naprave (tzv. vlagomere). Pomoću ovih
naprava jednostavno možemo da uočimo kada je vazduh u prostoriji
zasićen vlagom i kada ga treba zameniti svežim koji će biti sposoban
da apsorbuje novu količinu vlage.
Najbolje rešenje za prisilno isušivanje estriha je upotreba isušivača vazduha koji deluju na principu toplotne pumpe. Pomoću njih se efikasno
suši vazduh u prostoru, a time posredno i estrih kao i zidovi. Iskustva
iz prakse pokazuju da je kod pravilnog izbora i upotrebe isušivača vazduha u roku od dve sedmice moguće smanjiti udeo preostale vlage u
estrihu sa 3% na 2,5%, pa čak i više.
Uopšteno važi da ravnotežna vlaga klasičnog cementnog estriha u centralno grejanim prostorima iznosi od 1,5% do 1,7% (težinski). To znači
da će estrih koji je u vreme polaganja parketa sadržavao 3% vlage vremenom izgubiti 1,5% do 1,3% vlage. Ako je zapreminska masa estriha
Slika 3: Nanošenje
premaza na osnovi
reakcijskih smola za
zatvaranje vlage i
učvršćivanje estriha
3
oko 2.000 kg/m3, pri debljini od 5 cm njegova težina biće 100 kg/m2,
što znači da će svaki m2 estriha izlučiti 1,3 do 1,5 litara vode koja će
preći u parket.
Zatvaranje vlage u estrihu
Drugi najčešće primenjivan metod za rešavanje problema kod loše
izvedenih i nenegovanih estriha jeste upotreba epoksidnih ili poliuretanskih premaza (prajmera) koji, zahvaljujući svojim svojstvima, imaju
višestruku primenu. Osim za zatvaranje vlage i učvršćivanje estriha, ovi
prajmeri služe i kao protivprašni premaz pre upotrebe epoksi-poliuretanskih lepkova.
U osnovi se dele na epoksidne koji su po pravilu uvek dvokomponentni
i na poliuretanske koji se poslednjih godina, zahvaljujući novim tehnologijama, proizvode kao jednokomponentni. Kod jednokomponentnih
poliuretanskih prajmera vlaga iz podloge i vlaga iz vazduha imaju ulogu katalizatora koji služi za njihovo vezivanje.
Druga podela je na proizvode u rastvaraču, što u pojedinim slučajevima igra ulogu kod učvršćivanja estriha, jer zahvaljujući rastvaraču
mogu duboko da prodiru u strukturu estriha i da ga učvrste. Njihov nedostatak je velika količina rastvarača koji ima loš uticaj na okolinu i na
izvođače, kao i na krajnje korisnike prostora. Da bi se podloga obrađena prajmerom na bazi rastvarača nadogradila lepkom na epoksi-poliuretanskoj bazi potrebno je površinu poslednjeg premaza posuti čistim
i suvim kvarcnim peskom krupnije granulacije, jer je preporučljivo da
se radovi nastave tek posle vezivanja smole, a tada nije moguće naneti
epoksi-poliuretanski lepak na samu smolu i očekivati da se dobro veže
za smolu na bazi rastvarača. Razlog za ovu pojavu je veći ili manji udeo
rastvarača koji bi u ranoj fazi vezivanja mogao negativno da utiče na
epoksi-poliuretanske lepkove i da dovede do odvajanja podloge.
Drugi tip prajmera je bez rastvarača i njih možemo da svrstamo u grupu ECO proizvoda. Potpuno su bez rastvarača, odnosno sadrže 100%
suve materije. Sve što nanesemo na podlogu (valjkom ili četkom) ostaje
na podlozi, a rezultat je manja potrošnja nego kod prajmera u rastvara-
4
Slika 4: Izbor odgovarajućeg lepka zavisi od preporuka proizvođača, kao i od posebnih uslova i
zahteva
ču. Prednost ove vrste prajmera je i u tome što
nije potrebno da ih posipate kvarcnim peskom
ako ih nadograđujete epoksi-poliuretanskim
lepkovima i što mogu da ih koriste lica osetljiva
na alergene. Otvoreno vreme za nadogradnju
iznosi i po nekoliko dana nakon izvođenja poslednjeg sloja. No, ne treba očekivati »čuda« u
primeni prajmera jer imaju i neka ograničenja,
a to su količina zaostale vlage u estrihu i debljina estriha, a ne smemo zaboraviti ni na veličinu prostora. Sve spomenute veličine su u uskoj
ili direktnoj vezi, tako da ovaj metod u nekim
Znak se koristi prilikom obeležavanja Mapei
proizvoda koji sadrže Izuzetno nisku emisiju
isparljivih organskih materija (VOC). Sertifikovano
u GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, klebstoffe und Bauprodukte
e.V.) međunarodnoj organizaciji za kontrolu emisije
štetnih materija u području podnih obloga.
Ultrabond S965 1K
Ultrabond P902 2K
Ultrabond P913 2K
Lignabond
Ultrabond Eco P909 2K
Adesilex LC/R
Adesilex LC/RP
Adesilex LC
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ln
l
l
ls
l
l
l
l
l
l
l
l
l
ln
l
l
ls
l
l
l
lc
l
l
l:
ln
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l:
ln
l
l
l
l
l
l
l
Ultrabond Eco 575
Ultrabond Eco S955 1K
ln
l
Adesilex PA
Ultrabond Eco S945 1K
l
l
Adesivil D3
Ultrabond P-R9
l
Ultrabond P997 1K T
Ultrabond Eco P992 1K
Tip parketa
Lamelni parket (EN 13488)
Lam parket (EN 13227)
Klasični parket (EN 13629)
Montažni drveni paneli (EN 13629)
Višeslojni gotov parket (EN 13489)
Laminat i plivajući drveni pod
Lajsne
Drvene stepenice
Ultrabond P990 1K
Lepak
Tabela 3: Tabela s Mapei lepkovima za polaganje drvenih podnih obloga
lc
l
l
l
l
l:
Preporuka Mapei
Manji format (dužina ≤ 500 mm)
Grupno lepljenje
Srednji format
n Za lepljenje daščica parketa koje ne prianjaju dobro za podlogu
l
c
:
s
Napomena:
Gornja tabela je informativnog karaktera. Detaljnije informacije o proizvodima i sistemskim rešenjima možete naći u tehničkim listovima ili se pre izvođenja radova možete posavetovati s našom tehničko-informativnom službom.
13
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
slučajevima nije moguće primeniti, nego je potrebno čekati na prirodno isušivanje do nekog
prihvatljivog procenta vlage ili primeniti metod
isušivanja vlage, pa tek zatim zatvarati vlagu na
odgovarajući način.
Poslednje redove ovog članka posvetili bismo
parketarima i ukratko izložili šta se događa sa
drvenom podnom oblogom postavljenom na
nedovoljno suv estrih, pogotovu u situaciji kad
je drvo završno obrađeno lakom za parkete.
Spomenuli bismo sve veću rasprostranjenost
i upotrebu ulja i voskova na prirodnoj osnovi
za parkete koji daju najprirodniji izgled drvetu i
pozitivno deluju na klimu u prostoru i na samo
ponašanje drveta (otvorena struktura, pore dr-
veta) čime je osigurana kontinualna regulacija vlage u drvetu i estrihu
koji su u neposrednom kontaktu i konačno u prostoru.
Odgovor parketa - širenje i skupljanje
Dozvoljena vlaga u parketu, prema novim standardima, iznosi 9±2%.
Zapreminska masa potpuno suvog hrastovog parketa je oko 630 kg/m3,
što znači da klasični parket debljine 22 mm opterećuje podlogu sa
13,86 kg/m2. Teoretski gledano, ako bi se sva izlučena voda iz estriha,
ranije spomenutih 1,5 l/m2, zadržala u parketu, njegova bi se vlaga
povećala za oko 11%, što znači sa 9% na 20% i širenje parketa u poprečnom smeru za oko 3 cm/m1. No, činjenica je da ukupnu izlučenu
vodu ne apsorbuje parket, već se uspostavlja ravnotežni odnos. Ako
parket polažemo na »riblju kost« ili mozaik, njegovo širenje se pravilno
raspoređuje u svim smerovima pa je tako za 50% manje u poprečnom
smeru, nego kod polaganja parketa na »brodski pod«.
Lak za parket - poklopac na loncu s vodom
Na koji način vlaga iz estriha prelazi u parket, koja je brzina prelaska i
kakvi su tačni ravnotežni odnosi još nije potpuno istraženo. Konstatacije
ove vrste bile bi svakako dobra osnova za izbor pravog trenutka za lakiranje parketa, kada se uravnoteži vlaga u sistemu estrih - parket. Poznato
je da relativnoj vlažnosti vazduha od 50% odgovara vlaga parketa od
9,5% i vlaga cementnog estriha od oko 1,7% (detaljni podaci navedeni
su u tabeli ravnotežnih odnosa). Zato bi najprimerenije bilo da se lakiranje izvodi u tačno takvim uslovima. Napred opisani teorijski primer
upijanja vode iz estriha u praksi se vrši sporo. Deo apsorbovane vlage
parket pušta dalje u prostor tako da se nikada ne postigne teorijski sadržaj vlage u parketu. Ako na estrih sa prevelikim ostatkom vlage iznad 2%
položimo parket i odmah ga prelakiramo vremenom će se pojaviti barem
dva problema, naročito kod tanjih i previše suvih parketa.
Prva moguća greška je širenje parketa i njegovo dizanje. Često se ta
greška pojavljuje pri prvom uključivanju centralnog grejanja, jer toplota
prouzrokuje ubrzano oslobađanje vode iz estriha prema parketu. Voda
se zaustavlja kod prve prepreke - lakirane površine parketa. Ako je prostor manjih dimenzija i razmak između položenog parketa i zida dovoljan za njegovo širenje, parket će u prvoj fazi izgledati skoro idealno
(neznatno koritanje). Već nakon jedne godine može se očekivati uravnoteženje vlage u sistemu vazduh - estrih - parket, a s tim u vezi i skupljanje parketa, njegovo odlepljivanje i pucanje. Ako položimo parket
na podlogu sa prevelikim ostatkom vlage iznad 2%, morali bismo lakiranje parketa da odložimo za sledeću sezonu grejanja. Preveliki ostatak
vlage u estrihu, osim širenja i skupljanja parketa, njegovog odlepljivanja, itd. prouzrokuje njegovo truljenje i neugodan miris u prostoru.
I na kraju, kad uzmemo u obzir sve što je do sada gore rečeno, dolazimo do jedinog ispravnog odgovora na pitanje na samom početku ovog
teksta, a to je da u svakom slučaju treba izbegavati naknadne ispravke i
posvetiti svu pažnju pravilnoj pripremi i ugradnji estriha. Ako uzmemo
u obzir sve neželjene posledice koje smo spomenuli u slučaju zatvaranja
vlage, ali i cenu i dugo vreme sušenja kod prisilnog isušivanja, lako možemo da sagledamo sve prednosti specijalnih vrsta veziva. SM
5
14
Slika 5: Glavni pravci širenja parketa pri različitim načinima polaganja
Sistem za zaštitu drvenih površina.
Nova Ultracoat linija.
Foto Miro Zagnoli
Sigurna zaštita od ogrebotina
i drugih mehaničkih oštećenja
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Drvo kao prirodni materijal
odlikuje se posebnim fizičkim
i elastomehaničkim svojstvima
što zahteva poseban oprez pri
odabiru materijala za kvalitetno
postavljanje parketa. Mapei u
svom programu pored lepkova
za polaganje parketa nudi i
gotove estrihe, veziva za estrihe,
samonivelirajuće mase ali i lakove
za parket sa štuko masama
i sredstvima za čišćenje što
garantuje kvalitetno odrađene
radove bez obzira na vrstu
podloge i obloge.
PROIZVODI ZA
POLAGANJE SVIH VRSTA
PODNIH OBLOGA
POLAGANJE PARKETA –
PREPORUKE, PROIZVODI
I SISTEMSKA REŠENJA
P
odne obloge od drveta nezaobilazni su
sastavni deo svih stambenih objekta, a često i objekata za poslovne i komercijalne
namene. Pored tradicije, elegancije i termičke i
zvučne izolacije one predstavljaju i najzdraviju
podnu oblogu, a pružaju i vizuelnu toplinu korišćenog prostora.
Kako kompanija Mapei u svom proizvodnom
programu ima celokupnu liniju proizvoda za
polaganje drvenih obloga, na narednim stranama možete se upoznati sa problemima, proizvodima i rešenjima za uspešno polaganje i
ekploataciju podnih obloga od drveta.
Adekvatna starost i zrelost podloge
Kada je ostalo malo vremena do predaje
objekta u upotrebu, investitori često insistiraju
kod izvođača na što bržem polaganju završnih obloga. Tako se dešava da se podne obloge polažu na još nedovoljno čvrste i sazrele
estrihe, a konkretno, kada je završna obloga
16
parket, najbitniji je procenat preostale vlage u podlozi. Naime, kada
je podloga cementna košuljica, udeo preostale vlage merene CM metodom, koja se smatra najmerodavnijom, ne treba da bude viši od
2%, a u slučaju polaganja podnog grejanja 1,8%. Kada je reč o anhidritnim podlogama onda je maksimalni udeo preostale vlage niži
i iznosi 0,5%, a kada se polaže razvod podnog grejanja on iznosi
0,3%. Ukoliko je podloga drvena, maksimalni procenat preostale vlage iznosi 8%.
Kada govorimo o najčešćoj podlozi, a to je podloga od cementnog
estriha, poznato je da pri uobičajenim klimatskim uslovima (na +23 ºC
i 50% rel. vlažnosti) mora da prođe nekoliko sedmica da bi se postigao traženi procenat vlage. Vreme sušenja koje se uzima kao okvirno,
pri uobičajenim klimatskim uslovima (na +23 ºC i 50% rel. vlažnosti),
iznosi 7 dana po cm debljine estriha. Tako za estrih debljine 4 cm dobijamo da je potrebno vreme od 28 dana koje naravno može varirati u
zavisnosti od temperaturnih uslova u prostoriji, provetravanja i vlažnosti, a vreme sušenja za veće debljine može biti mnogo duže. U zimskim
vremenskim uslovima kada su temperature niske a relativna vlažnost
vazduha visoka, isušivanje estriha je izuzetno usporeno tako da se čeka
i do dva meseca da bi estrih postao suv. Kolike rizike po ugradnju parketa prihvatamo možemo videti u Tabeli 1.
Tabela 1: Vlaga u estrihu i rizik ugradnje parketa
VLAGA U ESTRIHU I RIZIK UGRADNJE PARKETA
VLAGA U ESTIHU
(težinski)
%
RIZIK PO UGRADNJU PARKETA
1,5 do 2
Stabilno suvo/sigurna ugradnja parketa i
lakiranje
2,1 do 2,5
Suvo/moguća ugradnja parketa i lakiranje
2,6 do 3
Vlažno/visok rizik ugradnje, lakiranje nije
dozvoljeno
>3
Mokro/ugradnja parketa nije dozvoljena
Pomenute rizike treba izbegavati jer preostala vlaga u estrihu neminovno prelazi u završnu oblogu. Vlaga koja se nalazi u estrihu po pravilu je
u ravnotežnom odnosu sa relativnom vlagom vazduha.
Da bi se izbegao ovaj problem i čekanje na sušenje estriha, ali i dobila cementna košuljica izuzetnih mehaničkih karakteristika sa kontrolisanim skupljanjem, mogu se upotrebiti specijalna hidraulička veziva
TOPCEM ili MAPECEM. Radi se o vezivima koja se spravljaju sa agregatom granulacije 0/8 mm čime se postiže spuštanje vlage na količinu
od 2% posle samo 4 dana u slučaju TOPCEM-a odnosno 1 dan u slučaju MAPECEM-a. Pomenuta vremena važe za normalne temperaturne
uslove i za estrih debljine 4 cm. Za ugradnju ovih vrsta estriha postupak je identičan kao i kod klasičnih estriha sa uobičajenim cementima.
Vreme mešanja treba da bude od 5 do 10 min kako bi se dodaci u
vezivu aktivirali dok se ne dobije prava konzistencija tako da ne treba predozirati količinu vode. Količina doziranog TOPCEM-a je najčešće
250 kg/m³, a bitno je da se površina ne zatvori zaglađivanjem i naknadnim kvašenjem vodom kako bi se omogućilo brzo sušenje estriha.
Pored hidrauličkih veziva, Mapei u svom proizvodnom programu nudi
i gotove smese koje se mešaju samo vodom pod nazivima TOPCEM
PRONTO i MAPECEM PRONTO.
Samonivelirajuće mase
Primenu samonivelirajućih masa pokazaćemo na primeru brzog polaganja parketa na estrihe sa podnim grejanjem. Na estrihe se prvo
nanese ekološki premaz na bazi akrilnih smola za sve vrste podloga u
unutrašnjim prostorima ECO PRIM T. Dok je premaz u svežem stanju
posipa se kvarcni pesak koji se posle sušenja prajmera uklanja. Na to
se nanose mase za izravnavanje iz grupe proizvoda ULTRAPLAN koje
su namenjene zaglađivanju i ravnanju novih, postojećih, čvrstih, suvih
i čistih mineralnih podova kao i starih podnih obloga od keramičkih
pločica, proizvoda od kamena i teraca u unutrašnjim prostorima koji
nisu izloženi vlazi.
Ovom prilikom predstavićemo dve mase. Prva je brzovezujuća masa
ULTRAPLAN ECO za nanose debljine 3 do 10 mm sa vrlo niskim sadržajem isparljivih organskih sastojaka. Ova masa je prohodna posle 3
sata, a nadgradnja završnom oblogom je moguća već posle 12 sati.
Drugu samonivelirajuću masu ULTRAPLAN MAXI karakteriše mogućnost nanošenja od 3 do 30 mm. Prohodna je posle 3 sata, a vreme do
postavljanja obloge je od 1 do 3 dana, zavisno od debljine i temperaturnih i uslova.
u podlogu tj. onemogućavanju prolaska vlage
u završnu drvenu oblogu poda.
Mapei je za zatvaranje vlage razvio više različitih proizvoda, ali kada je reč o polaganju parketa pomenućemo ECO PRIM PU1K. To je jednokomponentni poliuretanski premaz za otprašivanje, učvršćivanje i zatvaranje zaostale vlage
na upojnim i neupojnim podlogama na kojima
će se lepiti parket ili elastične podne obloge.
Poseduje nisku isparljivost organskih materija,
a zbog svoje viskoznosti izuzetno se lako nanosi i odlično dubinski penetrira u podlogu. Kako
se radi o ekološkom proizvodu, prikladan je za
upotrebu u stambenim, industrijskim i javnim
objektima. Takođe je preporučljiv za očvršćivanje estriha sa ugrađenim podnim grejanjem. U
očvršćavanju kalcijum sulfatnih podloga neophodna mu je suva podloga jer nije dozvoljeno
zatvaranje preostale vlage. Za zatvaranje vlage
nanosi se u dva do tri nanosa, a zaostala vlaga
ne sme biti veća od 4% mereno po CM metodi.
Ako se nadogradnja vrši materijalima na bazi
cementa posipa se kvarcnim peskom, a ukoliko
se nadogradnja vrši u roku od tri dana epoksi
smolama ili poliuretanskim Mapei lepkovima
posip nije potreban.
Polaganje parketa
Pošto pretpostavimo da je vlaga podloge ispod
dozvoljenih granica ili da je zatvorena, može se
pristupiti polaganju parketa. Bez obzira na vrstu podloge Mapei ima svoje rešenje primenom
nekog od sistema proizvoda.
Za saniranje pukotina u podlozi koristi se dvokomponentni epoksid za zalivanje EPORIP. Posle
eventualnog zatvaranja vlage može se pristupiti nanošenju lepka za šta su preporučeni dvokomponentni epoksi poliuretanski lepkovi.
Zatvaranje preostale vlage
Ukoliko su već upotrebljeni klasični cementni estrisi, a vremena za polaganje parketa ostaje malo, mora se pribeći zatvaranju preostale vlage
17
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
U slučaju polaganja višeslojnih parketa velikih dimenzija preporučuje se dvokomponentni poliuretanski lepak LIGNOBOND ili jednokomponentni elastičan poliuretanski lepak
ULTRABOND 990 1K. Za lepljenju svih vrsta
drvenih obloga u unutrašnjim prostorijama u
najčešćoj primeni je ULTRABOND 913 2K čijom
primenom omogućavamo prohodnost posle
12 sati,x a puno opterećenje odnosno brušenje
je moguće posle 3 dana.
Od lepkova na bazi sintetičkih polimera u vodenoj dispeziji preporučen je brzovezujući
ADESILEX LC/R koji, osim za podlogu od iverice zahteva i korišćenje osnovnog premaza na
akrilnoj bazi PRIMER 3296.
Završna obrada parketa
Parket je za svako domaćinstvo, ali i komercijalne korisnike, velika finansijska investicija da bi
se njegovo lakiranje odnosno zaštita prepustila
slučaju.
Pošto se Mapei lepkovima i ostalim propratnim proizvodima na godišnjem nivou položi
nekoliko miliona kvadratnih metara, ponuda
proizvoda je obogaćena i lakovima za zaštitu
parketa kako bi se kompletirao sistem proizvoda za polaganje parketa, a proizvodi koji
obuhvataju ovu liniju ULTRACOAT imaju nizak
nivo isparljivih materija što je nastavak Mapeijeve politike zaštite životne sredine i čovekovog
zdravlja. Za zapunjavanje spojeva između parketnih daščica kako bi se postigla ujednačenost
izgleda površine spravljena su veziva za štuko
mase ULTRACOAT ACQUA PLUS, vezivo na vodenoj bazi bez rastvarača i ULTRACOAT LS, na
bazi nitroceluloze u rastvaraču koje je pogodno
za zapunjavanje većih šupljina.
Od osnovnih premaza odnosno podloga izdvojićemo dvokomponentni premaz na vodenoj
bazi ULTRACOAT P920 2K, a od završnih lakova za parket u ponudi su ULTRACOAT P915,
jednokomponentni poliuretanski lak namenjen
uobičajenim pešačkim opterećenjima kojima su
izloženi komercijalni i stambeni objekti. Za veća
pešačka opterećenja namenjen je ULTRACOAT
P925, dvokomponentni poliuretanski lak na
vodenoj bazi. Oba laka su na raspolaganju u
mat i sjajnoj varijanti, a izvođači koji žele da
pojednostave svoj rad izbegavajući upotrebu
dva proizvoda - jednog kao podlogu i drugog
kao završni sloj - oba laka mogu da koriste i kao
podlogu i kao završni sloj, s tim što se nanošenje preporučuje u tri umesto u dva sloja.
Postavljanjem drvene obloge kao lako gorivog
materijala povećava se rizik od brzog širenja
požara u prostoriji, da bi se to sprečilo razvijen
je lak pod nazivom ULTRACOAT PF 1 za zaštitu
od vatre (klasa 1 u skladu sa UNI 9796).
Na mestima na kojima se završava drvena obloga i počinje obloga od neke druge vrste materijala (npr. keramičke pločice) potrebno je kori-
18
SISTEMI
ZA ZAŠTITU PARKETA
- ULTRACOAT LINIJA
»ECO« SISTEMI ZA POLAGANJE
SVIH VRSTA DRVENIH PODNIH
OBLOGA
stiti akrilne kitove koji imaju mogućnost zapunjavanja spojeva između
različitih materijala. Za tu namenu napravljen je proizvod pod nazivom
SILWOOD koji je na raspolaganju u 10 različitih tonova sličnih raznim
tipovima boja drveta.
Zaštita parketa
Da bi se estetski izgled završno obrađenog parketa sačuvao sve vreme
eksploatacije prostora, Mapei je razvio proizvode za zaštitu parketa koji
su visoko otporni na pešački saobraćaj i česte cikluse čišćenja. Zaštitni
film koji stvaraju ovi proizvod može biti sjajan, što pruža proizvod
MAPELUX LUCIDA, ili mat ako se upotrebi proizvod MAPELUX OPACA.
Čišćenje
Pri postavljanju završno obrađenog parketa neminovno je da dođe do
manjeg ili većeg prljanja parketa i zadržavanja ostataka lepkova na bazi
epoksida ili poliuretana na površini parketa. Za njihovo odstranjivanje
razvijeno je sredstvo za čišćenje CLEANER L. Za čišćenje ruku zaprljanih svim vrstama lepkova koristi se CLEANER H pakovan u tubi sa 80
vlažnih maramica. Za održavanje parketa potrebno je koristiti sredstva
koja će dobro čistiti, ali ne i oštetiti parket lakove. Takav je i Mapei
deterdžent MAPEFLOOR CLEANER ED, koncetrat u vodenoj disperziji
napravljen od površinski aktivnih supstanci. SM
Silwood
Primer upotrebe
JEDNOKOMPONENTNI,ELASTIČNI,
POLIURETANSKI LEPAK BEZ
ORGANSKIH RASTVARAČA
ZA LEPLJENJE SVIH VRSTA OBLOGA
OD DRVETA I LAMINATA
Nova akrilna masa za
zapunjavanje u vodenoj
disperziji za drvene podove
• Dostupna u širokom rasponu boja
Silwood masa je dostupna u širokom rasponu
boja koje realistično reprodukuju boje drveta
koje se najčešće koriste
• Lako se nanosi
Zahvaljujući specijalnom sastavu, Silwood
masa se lako nanosi s vrlo malo otpada i
spojevi mogu biti u potpunosti ispunjeni
• Nizak uticaj na okolinu(*).
• Odlična obradivost
Kada se osuši, Silwood se može dalje obrađivati bez promene boje
• Perfektni, dugotrajni spojevi
Silwood se odlikuje dobrom fleksibilnošću i
odličnom čvrstoćom prianjanja i količinom
ispune kreirajuci dugotrajne spojeve
Na{a briga o za{titi `ivotne sredine.
Vi{e od 150 Mapei proizvoda su razvijeni i proizvedeni u
sklopu inovativnog projekta LEED (Leadership in
Energy and Enviromental Design) koji je sertifikovan od
strane U.S.Green Building Council.
Certifikovano od strane GEV Instituta kao EC1,
ekstremno mala emisija štetnih organskih materija.
(*)
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
TOPCEM
Specijalno vezivo za izradu brzosušećih estriha s kontrolisanim skupljanjem, prohodnim
već nakon 12 sati, a nakon četiri dana primerenim za oblaganje parketom, PVC-om, tekstilnim oblogama, linoleumom, ...
TOPCEM je normalno vezujuće i brzosušeće specijalno hidrauličko vezivo koje se upotrebljava za izradu veznih estriha, plivajućih estriha i
estriha s ugrađenim podnim grejanjem kod kojih dolazi do izražaja
brzo snižavanje količine vlage i sazrevanje podloge. Pri odgovarajućim
klimatskim uslovima – temperaturi +23°C i relativnoj vlažnosti vazduha
50% - postižu se prohodnost nakon 12 sati i mogućnost za oblaganje:
- keramičkim pločicama nakon 24 sata
- prirodnim kamenom nakon 2 dana
- elastičnim oblogama kao što su linoleum i PVC ili oblogama osetljivim na vlagu kao što je parket nakon 4 dana.
TOPCEM potpuno zamenjuje cement u estrihu i zato ga ne mešamo s
drugim cementom, krečom, gipsom, MAPECEM-om i slično. TOPCEM
bitno smanjuje higrometričko skupljanje koje se pojavljuje nakon
ugradnje estriha. Estrih izrađen TOPCEM-om ima visoku mehaničku
čvrstoću (≥ 30 MPa nakon 28 dana). Primeren je za unutrašnju i spo-
Upoređenje vremena sušenja brzosušećih estriha izrađenih vezivom
Topcem sa »klasičnim« košuljicama.
Najveća razlika i prednost je znatno kraće vreme čekanja pre oblaganja
estriha izrađenih vezivom Topcem u odnosu na košuljice sa Portland
cementom.
U tablici su navedena vremena od izrade košuljice do početka završnog
oblaganja:
Vrsta hidrauličnog veziva / pripremljene suve mešavine
Obično
Mapei
PORTLAND CEMENT
TOPCEM
Karakteristike
oko 2 sata
60 minuta
Prohodnost* nakon
Vreme upotrebe mešavine*
24 sata
12 sati
Puno opterećenje* nakon
28 dana
4 dana
- keramičkim pločicama,
nakon
28 dana
24 sata
- kamenom, nakon
28 dana
2 dana
- elastičnim oblogama i
parketom, nakon
28 dana
4 dana
Oblaganje*
*Na temperaturi vazduha +23°C i rel. vlažnosti vazduha 50%, uz odgovarajuću negu estriha
ljašnju upotrebu, uključujući za površine izložene većem opterećenju.
Prilikom pripreme, ugradnje i sazrevanja potrebno je:
- pre ugradnje estriha proveriti da li je cementna podloga suva, čvrsta, bez osipajućih delova i ostataka nečistoća
- upotrebiti odgovarajući agregat (rečni, prani) idealne granulometrijske krive, veličine
zrna do 8 mm
- prilagoditi količinu dodane vode vlazi u
agregatu i na mešalici odrediti odgovarajuće
vreme mešanja (od 5 do 10 minuta)
- voditi računa da se estrih ne održava površinskim vlaženjem, a u slučaju da je nakon
izvođenja potrebna nega, površinu estriha
prekriti folijom
- osigurati da temperatura prostora nije niža
od +5°C ni viša od +35°C i da je relativna
vlažnost vazduha između 50 i 65%, a sveže
pripremljenu mešavinu ugraditi u roku od
jednog sata.
Postupak ugradnje i vreme završne obrade
estriha vezivom TOPCEM isto je kao kod standardnih cementnih estriha. Na vreme obrade,
vezivanja i sušenja utiču klimatski uslovi.
Potrošnja TOPCEM veziva je od 200 do 250 kg
proizvoda na m3 agregata.
TOPCEM je na raspolaganju u vrećama od
20 kg. Rok trajanja je 12 meseci u originalno
zatvorenoj ambalaži u suvom prostoru.
Dodatne informacije o proizvodu dostupne su
na internet adresi www.mapei.com.
19
REFERENCE
IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA
DE^JIH VRTI]A
Brza realizacija projekata upotrebom Topcem-a.
1
B
eograd je još jednom izmamio osmehe
mališanima otvaranjem novih mesta u
vrtićima na svojoj teritoriji. Deca su se
obradovala vrtićima, a planom je predviđeno
da Beograd do kraja 2010. godine dobije deset
novih i rekonstruisanih objekata. Posle višedecenijske pauze, opština Čukarica je u veoma
kratkom roku dobila dva vrtića za samo nekoliko meseci. Vrtić »Gorica« u Sremčici dobio
je novih 1.350 m² za smeštaj 226 mališana.
Radovi na izgradnji objekta trajali su šest meseci. Objekat je izgrađen u nastavku postojećeg
vrtića »Gorica 1«, koji je saniran i adaptiran u
proleće 2009. godine. Vrednost radova i opreme je više od 200 miliona dinara. Nadgradnja,
rekonstrukcija i adaptacija postojećeg vrtića
»Leptirić« u Ralji, opština Sopot, omogućila
je povećanje njegovih smeštajnih kapaciteta u
odnosu na prethodni period, a povećana je i
kvadratura objekta na oko 1.100 kvadrata. U
naselju Mirijevo, u ulici Ljubiše Miodragovića,
otvoren je još jedan nov vrtić »Zvončica«.
Objekat je površine 2.200 kvadrata i u njegovu
izgradnju iz budžeta je izdvojeno 240 miliona
dinara. U vrtiću »Zvončica«, koji je u sastavu
Predškolske ustanove »Zvezdara«, boraviće oko
300 dece.
Najveći vrtić u Beogradu otvoren je u naselju
Kaluđerica. Vrtić »Veseljko« prostire se na preko 3.000 kvadrata, a moći će da primi najmanje 275 mališana. Grad je u ovaj objekat, urađen po svim savremenim standardima, uložio
260 miliona dinara. Ovo je sigurno, kako samo
ime kaže, najveseliji beogradski vrtić.
Projektovanje i izvođenje radova
Idejni i glavni projekat, kao i kompletnu tehnič-
20
2
ku dokumentaciju na osnovu projektnog zadatka investitora, izradili su
projektanti Saobraćajnog instituta CIP na čelu sa arhitektama Ivanom
Krasojević, Tatjanom Danilović i Sanelom Sredojević. Njihovi projektanti
vršili su i stručni nadzor tokom izvođenja radova. Rokovi za završetak
radova bili su kratki, samim tim se insistiralo na primeni sistemskih rešenja i materijala koji će omogućiti brz, a kvalitetan završetak radova.
Saradnjom našeg tima i projektanata primenjena su Mapei rešenja za
izradu brzosušećih košuljica, pripremu podloge, hidroizolaciju i fugovanje.
Slika 1: Vrtić Gorica
u naselju Sremčica
Slika 2: Keramičke
pločice fugovane
masom za fugovanje
Keracolor FF
Slika 3: Hidroizolacija u sanitarnom čvoru urađena
sistemom Mapelastic
3
4
Slika 4: Izgled
parketa nakon
pripreme podloge
sa Topcem-om
Slika 5: Vrtić Gorica u Sremčici – enterijeri
Slika 6: Priprema za ugradnju parketa urađena
samonivelirajućom masom Ultraplan Eco
Slika 7: Vrtić Leptirić u naselju Ralja
7
5
ta. U vrtićima je estrih izrađen TOPCEM-om
služio kao podloga za postavljanje keramičkih
pločica, PVC podnih obloga i parketa. Sušenje
standardnog cementnog estriha do maksimalno dozvoljenog sadržaja vlage (2% po CM-u)
može, zavisno od načina izvođenja, debljine i
količine vlage u prostoriji, trajati i nekoliko meseci. Nedostatak mesta u vrtićima pokrenuo je
izgradnju novih vrtića. Rokovi su bili kratki, a
primenom TOPCEM-a je omogućeno da se dati
rokovi maksimalno ispoštuju, a završne podne
obloge adekvatno postave.
6
Topcem-om do skraćenog roka za polaganje završne podne
obloge
Kratki rokovi za izvođenje građevinskih radova neretko prisiljavaju izvođače završnih radova da počnu s polaganjem završnih obloga na nedovoljno sazrele i suve estrihe. To inicira pucanje, odvajanje, podizanje ili
pojavu balončića na završnoj podnoj oblozi. Prednosti TOPCEM-a već
su prepoznali mnogobrojni izvođači radova, njegovi neposredni korisnici i projektanti. Investitori ga sve češće prihvataju s obzirom da se
njegovom primenom i do sedam puta skraćuje vremenski rok za polaganje završne podne obloge u odnosu na korišćenje klasičnog cemen-
Izravnavanje podloge ECO proizvodima
Priprema za ugradnju PVC, tekstilne podne
obloge i parketa urađena je ugradnjom samonivelirajuće mase ULTRAPLAN ECO, koja se
koristi u svim prostorima u kojima se zahteva
visoka otpornost na mehanička opterećenja.
ULTRAPLAN ECO je brzovezujuća, samonivelirajuća masa koja se koristi za izravnavanje
unutrašnjih vodoravnih površina u nanosu
do 10 mm. Ona ima nizak sadržaj isparljivih
organskih supstanci (VOC). Pre nanosa samonivelirajuće mase površine su bile pripremlje-
U PRVOM PLANU
TOPCEM
Specijalno vezivo za izradu brzosušećih estriha s kontrolisanim skupljanjem, prohodnim već nakon 12
sati, a nakon četiri dana primerenim
za oblaganje parketom, PVC-om,
tekstilnim oblogama i linoleumom.
Ostatak vlage nakon 4 dana je ispod
2% mereno CM metodom.
TOPCEM je normalno vezujuće i brzosušeće specijalno hidraulično vezivo
koje se upotrebljava za izradu estriha,
plivajućih estriha i estriha s ugrađenim podnim grejanjem kod kojih
dolazi do izražaja brzo snižavanje
količine vlage i sazrevanje podloge.
Pri odgovarajućim klimatskim uslovima – temperaturi +23°C i relativnoj
vlažnosti vazduha 50% – postižu se
prohodnost nakon 12 sati i mogućnost za oblaganje:
- keramičkim pločicama nakon 24
sata
- prirodnim kamenom nakon 2 dana
- elastičnim oblogama osetljivim na
vlagu kao što je parket, nakon 4
dana.
TOPCEM potpuno zamenjuje cement
u estrihu i zato ga ne mešamo s
drugim cementom, krečom, gipsom
ili MAPECEM-om itd. TOPCEM bitno
smanjuje higrometričko skupljanje
koje se pojavljuje nakon ugradnje
estriha. Estrih izrađen TOPCEM-om
ima visoku mehaničku čvrstoću
(≥ 30 MPa nakon 28 dana). Primeren
je za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, a takođe i za površine izložene
većem opterećenju.
21
REFERENCE
Slika 8: Izgled
gotovog poda od
keramičkih pločica
Slika 9: Vrtić
Veseljko u naselju
Kaluđerica
8
KORIŠĆENI MATERIJALI
TEHNIČKI PODACI
Proizvodi navedeni u ovom članku pripadaju
grupi »Proizvodi za polaganje keramičkih pločica
i proizvoda od kamena« i »Proizvodi za građevinarstvo «. Odgovarajući tehnički listovi nalaze
se na internet adresi www.mapei.com. Lepkovi i
mase za fugovanje keramičkih pločica i proizvoda
od kamena proizvedeni su u skladu sa zahtevima
i standardima EN 12004 i EN 13888. Mapei proizvodi za zaštitu i obnovu betonskih konstrukcija
imaju oznaku CE i u skladu su sa standardom EN
1504. Mapei materijali za estrihe i estrisi proizvedeni su u skladu sa standardom EN 13813.
Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje podnih
i zidnih obloga nose oznaku EMICODE EC1 koju
imaju proizvodi sa niskom emisijom štetnih organskih materija u skladu sa certifikatima GEV.
Dečji vrtići – izgradnja i rekonstrukcija, Beograd
Investitor: Grad Beograd, Gradska uprava, Sekretarijat za dečju zaštitu
Projekat izradio: Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd
Odgovorni projektant: Vrtić »Gorica« u Sremčici - Ivana Krasojević, d.i.a.
Vrtić »Leptirić« u Ralji – Tatjana Danilović, d.i.a.
Vrtić »Zvončica« u Mirijevu – Tatjana Danilović, d.i.a.
Vrtić »Veseljko« u Kaluđerici - Sanela Sredojević, d.i.a.
Izvođač radova: Vrtić »Gorica« - GP NAPRED AD Beograd
Vrtić »Leptirić« - GMB Korporacija d.o.o., Beograd
Vrtić »Zvončica« – Ratko Mitrović Dedinje d.o.o., Beograd
Vrtić »Veseljko«- Inter-Kop Šabac
Stručni nadzor: Saobraćajni institut CIP d.o.o., Beograd
Vreme izvođenja radova: 2009-2010. godina
Izvedeni radovi: izlivanje brzovezujućih košuljica, priprema podloge,
hidroizolacija i fugovanje
Mapei koordinatori: Vladimir Stojanović, Vladimir Dimitrijević, d.i.g.
i Nebojša Janić
Distributer Mapei proizvoda: UC Partizan d.o.o., Beograd
Keracolor FF (CG2, EC1 R): visokokvalitetna
cementna masa za fugovanje sa modifikovanim
polimerima za fuge širine do 6 mm, u 18 boja, sa
dodatkom za vodoodbojnost (DropEffect®).
Mapelastic (CE EN 1504-2, premazi (C), principi PI, MC i IR): dvokomponentna, visokoelastična cementna masa za hidroizolaciju balkona,
terasa, kupatila, i plivačkih bazena, kao i zaštitu
betonskih površina.
Mapelastic Foundation (CE EN 1504-2, premazi (C), principi PI, MC i IR): dvokomponentna, elastična, cementna membrana za hidroizolaciju betonskih površina izloženih i pozitivnom i
negativnom pritisku vode.
Mapenet 150 – Armaturna mrežica: mrežica
od staklenih vlakana otporna na alkalije predviđena za armiranje hidroizolacionih sistema u prvom
nanosu Mapelastic-a i Mapegum-a WPS.
Primer G (EC1): osnovni premaz na bazi sintetičkih smola u vodenoj disperziji sa vrlo niskim
sadržajem isparljivih organskih supstanci (VOC).
Topcem: normalno vezujuće i brzosušeće specijalno hidraulično vezivo za izradu estriha s kontrolisanim skupljanjem. Ostatak vlage posle 4
dana je ispod 2 CM%.
Ultraplan Eco (CE EN 13813, CT-C35-F7A2fl-s1): brzovezujuća masa za izravnavanje
podova u debljinama od 1 do 10 mm, sa malim
sadržajem isparljivih organskih supstanci (VOC).
22
9
ne nanošenjem PRIMER-a G, osnovnog premaza na bazi sintetičkih
smola.
Hidroizolacija betonskih površina
Hidroizolacija betonskih površina u sanitarnim čvorovima urađena je
dvokomponentnom, visokoelastičnom cementnom masom za hidroizolaciju MAPELASTIC. U prvi sloj MAPELASTIC-a utisnuta je mrežica od
alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET 150. Po ugradnji drugog
sloja MAPELASTIC-a počelo je lepljenje keramičkih pločica na podne i
zidne površine. Hidroizolacija podzemnog dela betonske konstrukcije
urađena je dvokomponentnom, elastičnom cementnom membranom
za hidroizolaciju betonskih površina koje podnose pritisak vode do 1,5
bara, MAPELASTIC FOUNDATION-om. Čvrstoća prianjanja na beton
MAPELASTIC FOUNDATION-a je veća od 1 N/mm² i ima sposobnost
premošćavanja pukotina širine od 1,25 mm (klasa A4 po EN1062-7).
Deca su ukras sveta
Do kraja 2010. godine biće otvoreno još nekoliko vrtića na teritoriji
Beogradskih opština, liste čekanja za upis mališana će se smanjiti, na
opšte zadovoljstvo svih nas i radost mališana, a već su u fazi pripreme
projekti za nove objekte. Saradnja tehničke službe Mapei, projektanata
i izvođača građevinskih radova uspešno je realizovala definisane pozicije. Izgradnja vrtića je još jedan primer u kome su se Mapei proizvodi
pokazali kao dobar izbor za kvalitetan i brz završetak radova. SM
REFERENCE
DOM ZDRAVLJA U KALUÐERICI
Sistemska rešenja Mapei za savremeni zdravstveni centar u Beogradu.
1
K
rajem 2010. novi Dom zdravlja u beogradskom naselju Kaluđerica primiće svoje prve pacijente. Grad Beograd izdvojio
je iz budžeta sredstva za izgradnju i opremanje zdravstvenog centra u naselju Kaluđerica.
Za projekat je izdvojeno preko 212 miliona dinara, a za izvođača radova izabrana je firma
Ingrap – Omni. Radovi na izgradnji počeli su u
jesen 2009. godine. Ovaj Dom zdravlja je ogranak zdravstvenog centra »Milivoje Stojković«
Grocka. Novoizgrađeni objekat zauzima ukupnu bruto površinu od oko 2.000 kvadratnih
metara. Medicinskim programom Gradskog
zavoda za javno zdravlje planirano je da sadrži
brojne službe za zaštitu dece i odraslih osoba.
Nova zgrada ima nisko i visoko prizemlje i dva
sprata.
Projektni zadatak
Idejno rešenje, idejni i glavni projekat uradio je tim iskusnih projektanata kompanije
Saobraćajni institut CIP iz Beograda na čelu sa
arhitektom Tatjanom Purić Zafiroski, odgovornim projektantom. Objekti zdravstvene zaštite
imaju posebne normative i standarde koje je
neophodno ispoštovati u projektovanju i rea-
Slika 1: Dom
zdravlja i high-tech
alubond elementi na
ulazu
lizaciji samog objekta. Ovo podrazumeva da je projekat razrađen do
najsitnijih detalja, a sve u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti s obzirom na buduće korisnike. Funkcionalni zahtevi u skladu sa
medicinskim programom, koji podrazumevaju diferenciranost objekta
u horizontalnom i vertikalnom smislu, opredelili su osnovni koncept
objekta. Horizontalna komunikacija povezuje dva bloka (kubusa) čije
podužne ose zaklapaju ugao od 90°. Potreba za realizacijom sadržaja
u nivou prizemlja i niskog prizemlja uslovila je maksimalno korišćenje
raspoloživog terena u tom delu, kao i formiranje potrebnog broja ulaza. Na taj način određen je i osnovni volumen objekta koji se u zoni
prizemlja i niskog prizemlja »izbačajem« prilagođava pristupnoj ulici
Kralja Petra I.
High-tech elementi
Pravo je osveženje videti da jedan objekat zdravstvene zaštite ne mora
uvek biti strogih i svedenih formi sa gabaritnim odstupanjem od ambijenta. Objekat je kako funkcionalno tako i oblikovno ispoštovao sve
projektantske zahteve. Različiti materijali i boje na fasadi diskretno vizuelno odvajaju prizemne od spratnih etaža. Crveni high-tech alubond
elementi na glavnom i sporednom ulazu daju elegantan kontrast, a
ujedno naglašavaju ulaze u sam objekat.
Brzo i kvalitetno sa Mapei materijalima
Prilikom realizacije velikih projekata neretko se dešava da su vremenski
rokovi ograničeni i samim tim se traži od izvođača radova da sve pozicije budu izvedene u najkraćem mogućem roku, a opet kvalitetno i
23
REFERENCE
sistemski ispravno po normativima. Stručni tim Mapei predložio je projektantima da se cementne košuljice urade sa brzosušećim hidrauličkim
vezivom TOPCEM kako bi se uštedelo na vremenu za ostale pozicije završnih radova. Izvođač radova je uz stručnu konsultaciju predstavnika
Mapei brzo i efikasno realizovao sve pozicije cementnih podloga (slojevi za pad i estrisi). Primena veziva TOPCEM prilikom izrade cementnih
košuljica omogućila je brzu nadgradnju hidroizolacionim premazom,
gde je to predviđeno projektom, ili postavljanje podnih obloga.
U toku izvođenja radova bilo je neophodno izravnavanje betonskih
zidova od anomalija nastalih izlivanjem betona. Za reprofilaciju betonskih zidova upotrebljen je Mapei-jev proizvod PLANITOP 400, tiksotropni, brzovezujući malter za završnu obradu armiranog betona u
jednom nanosu debljine od 1 do 40 mm.
Za zapunjavanje spojeva na limenim elementima krova korišćena je
dvokomponentna, tiksotropna poliuretanska masa MAPEFLEX PU 40.
Hidroizolacija Mapelastic na svim delovima objekta
Razvoj tehnologije i proizvodnja materijala utiču i na promene pri izradi projekata i projektne dokumentacije, a samim tim i na odabir materijala i realizaciju objekata. Efikasnost u radu i neretko istovremeno
preplitanje više izvođača različitih pozicija na malom prostoru diktiraju
primenu savremenih rešenja. Dobra iskustva izvođača radova, saradnja tehničke službe Mapei sa projektantima i ekološki aspekti bili su
razlog za upotrebu hidroizolacionog sistema MAPELASTIC. Fleksibilna
polimerna cementna membrana MAPELASTIC izvedena je u dva sloja
u svim sanitarnim čvorovima i terasama. Radi boljeg premošćavanja
eventualnih pukotina, u prvi sloj MAPELASTIC-a utisnuta je mrežica od
alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET 150. Na ovako izvedenu
hidroizolaciju, nakon 5 dana započeto je polaganje završnih podnih i
zidnih obloga.
U PRVOM PLANU
ADESILEX P9 EXPRESS
Brzovezujući poboljšani lepak
na cementnoj bazi sa dobrom
početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim
vremenom za polaganje pločica
i proizvoda od kamena, bez
klizanja na vertikalnim površinama (za nanose debljine do
5 mm). U skladu je sa standardom EN 12004 i ima oznaku
C2F. Primenjuje se za lepljenje
keramičkih pločica, mozaika i
prirodnog kamena na sve vrste
Slika 2: Izrada cementne košuljice Topcem-om
Slika 3: Hidroizolacioni premaz Mapelastic u
sanitarnom čvoru
Slika 4: Zapunjavanje spojeva limenih elemenata
krova Mapeflex-om PU40
Slika 5: Lepljenje kamenih ploča malih formata
2
3
podnih, zidnih i plafonskih podloga u spoljašnjim i unutrašnjim
prostorima kao što su:
- uobičajeni produžni ili cementni malteri,
- oblaganje površina na gipsanoj i anhidritnoj (kalcijum-sulfatnoj) osnovi nakon
prethodne obrade površine
PRIMER-om G, MAPEPRIM-om
SP ili PRIMER-om S,
- gips-kartonske ploče,
- podovi s podnim grejanjem
- cementni podovi ako su dovoljno sazreli i suvi,
- terase i balkoni,
- prekrivanje već postojećih
podnih obloga keramičkim
pločicama formata do 900
cm² (pločica na pločicu).
4
Primeren je i za tačkasto lepljenje
izolacionih materijala kao što su:
ekspandirani polistiren, mineralna ili staklena vuna, ploče za
zvučnu izolaciju, itd.
5
24
TEHNIČKI PODACI
KORIŠĆENI MATERIJALI
Dom zdravlja, naselje Kaluđerica, Beograd
Investitor: Gradska uprava Beograda,
Sekretarijat za zdravstvo, Agencija za investicije
Projekat izradio: Saobraćajni institut CIP
d.o.o., Beograd
Odgovorni projektant: Tatjana Purić Zafiroski,
d.i.a.
Izvođač radova: INGRAP - OMNI d.o.o., Beograd
Stručni nadzor: Saobraćajni institut CIP d.o.o.,
Beograd
Vreme izvođenja radova: 2008-2010. godina
Mapei koordinatori: Vladimir Stojanović i
Nebojša Janić
Distributer Mapei proizvoda: UC Partizan
d.o.o., Beograd
Proizvodi navedeni u ovom članku pripadaju grupi »Proizvodi za polaganje
keramičkih pločica i proizvoda od kamena« i »Proizvodi za građevinarstvo«.
Odgovarajući tehnički listovi nalaze se na internet adresi www.mapei.com.
Lepkovi i mase za fugovanje keramičkih pločica i proizvoda od kamena proizvedeni su u skladu sa zahtevima i standardima EN 12004 i EN 13888.
Mapei proizvodi za zaštitu i obnovu betonskih konstrukcija imaju oznaku
CE i u skladu su sa standardom EN 1504. Mapei mase za zapunjavanje su u
skladu sa standardom ISO 11600. Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje
podnih i zidnih obloga nose oznaku EMICODE EC1 koju imaju proizvodi sa
niskom emisijom štetnih organskih materija u skladu sa certifikatima GEV.
6
Adesilex P9 (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): poboljšani lepak na cementnoj
bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim
vremenom za polaganje pločica i proizvoda od kamena, bez klizanja na
vertikalnim površinama (za nanose debljine do 5 mm).
Adesilex P9 Express (C2F, EC1 R, CE EN 12004): brzovezujući poboljšani
lepak na cementnoj bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim vremenom za polaganje pločica i proizvoda od kamena, bez klizanja na vertikalnim površinama (za nanose debljine do 5 mm).
Kerabond T (C1T, EC1 R, CE EN 12004): cementni lepak za keramičke
pločice (za nanose do 5 mm).
Keracolor FF (CG2, EC1 R): visokokvalitetna cementna masa za fugovanje
sa modifikovanim polimerima za fuge širine do 6 mm, u 18 boja, sa dodatkom za vodoodbojnost (DropEffect®).
Mapeflex PU40 (EC1 R, F-25-Lm, ISO 11600): dvokomponentna, tiksotropna poliuretanska masa za zapunjavanje sa rastegljivošću/skupljanjem
do najviše 10% od početne dimenzije.
Mapelastic (CE EN 1504-2, premazi (C), principi PI, MC i IR): dvokomponentna, visokoelastična cementna masa za hidroizolaciju balkona, terasa,
kupatila i plivačkih bazena, kao i zaštitu betonskih površina.
Mapenet 150 – Armaturna mrežica: mrežica od staklenih vlakana otporna na alkalije predviđena za armiranje hidroizolacionih sistema u prvom
nanosu Mapelastic-a i Mapegum-a WPS.
Planitop 400 (CE EN 1504-3, R3): tiksotropni, brzovezujući malter sa
kompenzacijskim skupljanjem, za sanaciju površinskih slojeva i završnu
obradu armiranog betona koji se nanosi u jednom sloju u debljini između
1 i 40 mm.
Topcem: normalno vezujuće i brzosušeće specijalno hidraulično vezivo za
izradu estriha s kontrolisanim skupljanjem. Ostatak vlage posle 4 dana je
ispod 2 CM%.
Mapei lepkovi – lepkovi vrhunskog kvaliteta
Za lepljenje keramičkih pločica u hodnicima, iz razloga brže eksploatacije, korišćen je lepak ADESILEX P9 EXPRESS koji je u klasi C2F. Upotreba
ovog lepka omogućava fugovanje i prohodnost već nakon 4 sata. Na
zidovima sanitarnih čvorova i kuhinja korišćen je lepak KERABOND T.
Za pozicije na kojima nije zahtevana posebna brzina, kao što su podne obloge od keramičkih pločica u sanitarnim čvorovima i kuhinjama,
korišćen je poboljšani lepak na cementnoj bazi sa dobrom početnom
čvrstoćom prianjanja ADESILEX P9 klase C2TE.
Fugovanje svih površina obloženih keramičkim pločicama izvedeno je
upotrebom poboljšane cementne mase za fugovanje KERACOLOR FF
koja se odlikuje dodatkom za vodoodbojnost (DropEffect®) u odgovarajućem tonu prema zahtevu projektanata.
7
Slika 6: Pod u hodniku urađen lepkom Adesilex
P9 Express
Slika 7: Popločan ulazni plato korišćenjem lepka
Adesilex P9
Za lakši život
Građani Kaluđerice mogu da odahnu što će posle niza godina imati
na raspolaganju nov i savremen objekat zdravstvene zaštite u svom
naselju. Znanje, iskustvo i kvalitet ugrađeni su u objekat Doma zdravlja
sa željom da budući korisnici budu zadovoljni. Radovi su završeni u
rekordnom roku, očekuje se samo i zvanično otvaranje. SM
25
REFERENCE
REZIDENCIJALNI OBJEKAT NA
DEDINJU
Mapei od betoniranja do fugovanja.
S
pecijalizovani izvođači građevinskih radova u svom dosadašnjem
radu dobro su upućeni u kvalitet i sigurnost upotrebe proizvoda Mapei. Oni Mapei vide kao pouzdanog partnera pri rešavanju
problema i dobijanju kvalitetnog rešenja u svom domenu izvođenja
radova. U sledećem primeru prikazana je upotreba dela širokog asortimana proizvoda Mapei koji stambeni objekat opslužuju od ranih faza
gradnje, odnosno betoniranja, do finalnih radova u vidu fugovanja keramičkih pločica i postavljanja parketa.
O kraju i objektu
Dedinje je do početka prvog svetskog rata bilo prekriveno vinogradima, voćnjacima i njivama. Ne zna se da li je toponim nastao od naziva
»dede« koji se davao turskim starešinama ili od srpske reči »dedino
brdo«. Posle izgradnje kraljevskog dvora dinastije Karađorđević (od
1924. do 1936. godine) bogati industrijalci, bankari i trgovci počinju
gradnju raskošnih letnjikovaca, a zatim i porodičnih vila. Ovo naselje
danas predstavlja najreprezentativniji deo Beograda sa objektima rezidencijalne i stambene namene koji svojim arhitektonskim izgledom
zadivljuju prolaznike, a opremljenošću i funkcionalnošću na visokom
nivou opslužuju svoje korisnike. Takav je i jedan od stambenih objekata
na kojima je Mapei uzeo svoje učešće kroz davanje sistemskih rešenja i
primenu svojih proizvoda.
Mapei od temelja
Poznato je da je Mapei najveći proizvođač lepkova za sve vrste lepljenih
podnih obloga u svetu, a na srpskom tržištu se posebno dokazao i u
aditivima za betone. Od prvog dana svog prisustva u Srbiji uspostavljena je dobra saradnja sa proizvođačima betona koji na zadovoljstvo
svojih korisnika proizvode betone najzahtevnijih svojstava. Na zahtev
investitora ovog objekta već u temeljima, a zatim i kroz celu konstrukciju, korišćen je superplastifikator u cilju poboljšanja obradljivosti, smanjenja vodocementnog faktora i posledično dobijanja većih čvrstoća u
ranom stadijumu. Radi se o superplastifikatoru DYNAMON SX koji je
korišćen na velikom broju reprezentativnih objekta u Beogradu, među
kojima su: mostovi na obilaznici, toranj na Avali, novi most preko Ade
Ciganlije, sanacija mosta Gazela, mnogobrojni stambeni i poslovni
objekti, više ključnih saobraćajnica u gradu, itd. Kako je deo betoniranja izvođen po izuzetno niskim temperaturama, upotreba superplastifikatora DYNAMON SX je zamenjena upotrebom superplastifikatora
DYNAMON SP3 koji se najčešće koristi u proizvodnji prefabrikovanih
betonskih elemenata u zimskim vremenskim uslovima bez zaparivanja.
Malterisanje i po zimi
Dinamika radova nalagala je da se mora raditi i na niskim tempera-
2
26
1
turama. Poznato je kako zamrzavanje u fazi
očvršćavanja može da naškodi malteru pa je
od strane izvođača procenjeno da je neophodno korišćenje dodataka. Kako su iskustva
iz prethodnih pozicija betonskih radova kod
kojih su korišćeni Mapei dodaci bila pozitivna,
izbor je pao na Mapei proizvod ANTIFREEZE
S LIQUIDO. To je bezhloridni dodatak protiv
zamrzavanja cementnih maltera i betona koji
se dozira u količini od 0,75 do 1,5 posto od
količine upotrebljenog cementa. Njegovom
upotrebom ugradnja betona moguća je i na
temperaturama do – 10ºC. Primenom na ovom
objektu omogućeno je malterisanje i u ekstremnim vremenskim uslovima čime je ispoštovan
dinamički plan, pa sledeće pozicije rada nisu
bile u vremenski kritičnim aktivnostima.
Kontrolisano skupljanje estriha – brzo
sušenje bez pukotina
U celom objektu predviđeno je podno grejanje
tako da se na sloj termoizolacije polagao izravnavajući sloj u debljini od 8 cm. Kako je investiSlika 1: Kamene ploče na fasadi lepljene su lepkom Keraflex Maxi S1
Slika 2: Izrada izravnavajućeg sloja Topcem-om
Slika 3: Merenje vlage u košuljici
Slika 4: Završni sloj Mapelastic-a na zidu
3
4
tor želeo da za što kraće vreme bude u prilici
da polaže završne obloge od parketa, ali da se
osigura od pucanja usled hidrauličkog skupljanja cementnog estriha, odlučio se za korišćenje
specijalnog hidrauličkog veziva TOPCEM. Ovo
brzosušeće i normalno vezujuće vezivo koje se
dozira u količini od 250 kg na 1 m³ agregata
granulacije 0/8 mm postiže izuzetne mehaničke
karakteristike. Polaganje parketa može da se vrši
već posle 4 dana, uz ispunjenje uslova o provetravanju prostorija, pri normalnim temperaturnim uslovima i vlažnosti vazduha (na +23°C
i 50% rel. vlaž. vazduha) i debljini estriha od
4 cm. Ovo vreme se inače povećanjem debljine
produžava, ali se u svakom slučaju čekanje na
parketarske radove skraćuje do 4 puta.
Mapelastic hidroizolacija kompletno suv sistem
Na delovima objekta na kojima je predviđena cementna hidroizolacija nije bilo dileme.
Izabran je MAPELASTIC kao fleksibilna membrana sa umetanjem armirane mrežice od alkalno otpornih vlakana MAPENET 150.
Kod izvođača specijalizovanih građevinskih
radova hidroizolacije već je dovoljno poznato
koje su prednosti ovakvih sistema. Radi se o
ekološki prihvatljivijem načinu polaganja od bitumenskih, rad je pojednostavljen, a s obzirom
da se na ovakvu hidroizolaciju direktno lepe keramičke pločice, svi donji slojevi poda su suvi.
MAPELASTIC se nanosi metalnom gletericom u
dva sloja sa ukupnom debljinom nanošenja od
2 mm, a u prvi sloj se kao ojačanje umetne pomenuta mrežica MAPENET 150 koja ima otvor
okna 4,5 x 4 mm.
Umetanjem mrežice olakšano se kontroliše
ravnomernost debljine nanošenja i poboljšava
Slika 5: Velikoformatne ploče lepljene lepkom
Keraflex
Slika 6: Zidna obloga od keramičkih pločica
lepljena lepkom Adesilex P9
5
6
KORIŠĆENI MATERIJALI
Proizvodi navedeni u ovom članku pripadaju grupi proizvoda »Aditivi za betone«, »Proizvodi za građevinarstvo«, »Proizvodi za polaganje keramičkih pločica i proizvoda od kamena« i »Proizvodi za polaganje drvenih podnih obloga«.
Odgovarajući tehnički listovi nalaze se na internet adresi www.mapei.com.
Lepkovi i mase za fugovanje keramičkih pločica i proizvoda od kamena proizvedeni su u skladu sa zahtevima i standardima EN 12004 i EN 13888. Mapei
proizvodi za zaštitu i obnovu betonskih konstrukcija imaju oznaku CE i u
skladu su sa standardom EN 1504. Mapei aditivi za betone imaju oznaku CE i
u skladu su sa standardom EN 934-2. Mapei materijali za estrihe i estrisi proizvedeni su u skladu sa standardom EN 13813. Mapei mase za zapunjavanje
su u skladu sa standardom ISO 11600. Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje podnih i zidnih obloga nose oznaku EMICODE EC1 koju imaju proizvodi
sa niskom emisijom štetnih organskih materija u skladu sa certifikatima GEV.
Adesilex P9 (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): poboljšani lepak na cementnoj
bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim
vremenom za polaganje pločica i proizvoda od kamena, bez klizanja na
vertikalnim površinama (za nanose debljine do 5 mm).
Adesilex T Super: lepak za međusobno spajanje Mapeband traka i ugaonih elemenata.
Antifreeze S Liquido: bezhloridni dodatak protiv zamrzavanja cementnih
maltera i betona.
Dynamon SX (CE EN 934-2): superplastifikator na bazi modifikovanih
akrilnih polimera za visoku redukciju vode, za betone visokih čvrstoća sa dobrim održavanjem obradljivosti (za samougrađujuće i uobičajene betone).
Dynamon SP3 (CE EN 934-2): superplastifikator na bazi modifikovanih
akrilnih polimera za visoku redukciju vode, za betone visokih čvrstoća u
zimskim vremenskim uslovima (bez potrebe za zaparivanjem prefabrikovanih elemenata).
Keraflex (C2TE, CE EN 12004, EC1 R): poboljšani cementni lepak sa produženim otvorenim vremenom, bez klizanja pločica i proizvoda od kamena
na vertikalnim površinama (za nanose do 5mm) klase C2TE.
Keraflex Maxi S1 (C2TES1, CE EN 12004, EC1 R): visokokvalitetni, fleksibilni cementni lepak sa produženim otvorenim vremenom i bez klizanja
keramičkih pločica i proizvoda od kamena na vertikalnim površinama (za
nanose od 3 do 15 mm).
Mapeband: gumirana poliestarska traka za zaptivanje krajeva i uglova i
manžeta za zaptivanje instalacijskih prodora.
Mapelastic (CE EN 1504-2, premazi (C), principi PI, MC i IR): dvokomponentna fleksibilna cementna masa za hidroizolaciju balkona, terasa,
kupatila, bazena kao i za zaštitu betonskih površina.
Mapenet 150 – Armaturna mrežica: mrežica od staklenih vlakana otporna na alkalije predviđena za armiranje hidroizolacionih sistema u prvom
nanosu Mapelastic-a i Mapegum-a WPS.
Mapesil AC (F-25-LM, ISO 11600/DIN 18540, BS 5889/ASTM C920
TTS OO230C, TTS 001543A): silikonska masa za zaptivanje bez rastvarača, na bazi acetatnog umreženja, otporna na buđ i bakterije; raspoloživa u
26 boja i transparentnoj varijanti.
Primer FD: osnovni premaz za povećanje prionjivosti silikonskih masa na
beton, drvo, metal i obojene površine.
Topcem: normalno vezujuće i brzosušeće specijalno hidraulično vezivo za
izradu estriha sa kontrolisanim skupljanjem. Ostatak vlage posle 4 dana
ispod 2% ( mereno CM metodom).
Ultracolor Plus (CG2, EC1): visokokvalitetna, brzovezujuća i brzosušeća
masa za fugovanje, širina fuga od 2 do 20 mm, u 26 boja, ne uzrokuje
iscvetavanje i promenu boje, sa dodacima za vodoodbojnost (DropEffect®)
i sprečavanje pojave buđi (BioBlock®).
Ultrabond P913 2K: dvokomponentni epoksi-poliuretanski lepak za parket.
Ultraplan Eco (CE EN 13813, CT-C35-F7-A2fl-s1): brzovezujuća masa
za izravnavanje podova u debljinama od 1 do 10 mm sa malim sadržajem
isparljivih organskih supstanci (VOC).
27
REFERENCE
karakteristika sistema u slučaju da se radi na nestabilnim podlogama
koje su izložene mogućnosti pucanja od opterećenja. Premošćenje pukotina kod ovog sistema je omogućeno čak do 1,5 mm.
Da bi se omogućila neprekidna izolaciona veza između horizontalnih i
vertikalnih elemenata konstrukcije, ali i omogućilo pomeranje između
ovih elemenata, postavlja se gumirana poliestarska traka MAPEBAND.
Pored nje koriste se i posebni fazonirani elementi za obradu uglova i
slivnika. Međusobno lepljenje MAPEBAND traka i ugaonih elemenata
vrši se jednokomponentnim lepkom ADESILEX T SUPER.
Postavljanje keramičkih pločica i granitnih ploča
Lepljenje podnih pločica velikog formata u mokrim čvorovima izvođeno je upotrebom poboljšanog lepka na cementnoj bazi sa produženim
otvorenim vremenom KERAFLEX. Zidna obloga od keramičkih pločica
lepljena je lepkom ADESILEX P9.
Na terasama na kojima je predviđeno lepljenje granitnih ploča neophodno je bilo da se radovi izvode fleksibilnim lepkom, a zahtevalo se
i nanošenje od preko 5 mm. U tu svrhu, na predlog tehničke službe
Mapei, upotrebljen je KERAFLEX MAXI S1 u beloj boji, poboljšan fleksibilni cementni lepak klase C2TE.
Fugovanje svih keramičkih i granitnih obloga vršeno je upotrebom
ULTRACOLOR PLUS, brzosušeće mase koja ne prouzrokuje iscvetavanje
i promenu boje, a vodoodbojna je i otporna na pojavu buđi.
Za zaptivanje spojeva između odvoda i sanitarne opreme kao i drugih
pozicija zaptivanja dilatacionih spojeva iskorišćena je silikonska masa
Mapei sa acetatnim zamreženjem MAPESIL AC uz prethodnu primenu
PRIMER FD u cilju osiguranja prianjanja na sve vrste podloga od stakla,
keramike, aluminijuma, itd.
Polaganje parketa
Na cementnu košuljicu, pre postavljanja parketa, planirana je izrada
samonivelirajuće mase. S obzirom na to da debljine nanošenja nisu
prelazile 1 cm kao i na brzovezujuća svojstva koja su potrebna zbog
što bržeg postavljanja parketa, odlučeno je da se upotrebi samonivelirajuća masa ULTRAPLAN ECO.
Postavljanje višeslojnog parketa velikih dimenzija zahtevalo je upotrebu
lepaka koji nisu disperzioni, tako da je odgovor na ovaj problem bio
dvokomponentni epoksi poliuretanski lepak ULTRABOND P913 2K.
Industrijski pod
U suterenu objekta planirana je izrada garaže u kojoj je predviđen
U PRVOM PLANU
ULTRABOND P913 2K
Dvokomponentni lepak bez
rastvarača, bež ili smeđe boje,
veoma otporan na vlagu, vodu,
toplotu i vremenske uticaje.
Ima fungicidno i antibakterijsko
dejstvo. Posebno je pogodan za
28
polaganje svih vrsta parketa na
podloge koje ne upijaju ili malo
upijaju vlagu. Proizvod ne sme
da se zamrzne.
ULTRABOND P913 2K se upotrebljava za lepljenje svih vrsta
obloga od drveta u unutrašnjem
prostoru kao što su:
- lamelni i vertikalni lamelni
parket,
- lam parket,
- klasični parket,
- masivni parket,
- višeslojni gotov parket,
- lepljenje svih vrsta laminatnih
obloga.
TEHNIČKI PODACI
Rezidencijalni objekat, Dedinje, Beograd
Investitor: DEL d.o.o.
Vreme izgradnje: oktobar 2009. – septembar
2010.
Investitorski nadzor: Aleksandar Ivanović, d.i.a.
Isporučilac betona: Mobil beton d.o.o.,
Beograd
Izvođač radova na hidroizolaciji: Tim system
d.o.o., Beograd
Izvođač keramičarskih radova: Domus gradnja d.o.o., Beograd
Izvođač industrijskog poda garaže: Izokop
d.o.o., Beograd
Mapei koordinatori: Vladimir Dimitrijević,
d.i.g. i Nebojša Janić
Mapei distributeri: UC Partizan d.o.o.,
Beograd i Akva Butik d.o.o., Beograd
Slika 7: Višeslojni parket velikog formata lepljen
lepkom Ultrabond P913 2K
7
obrađen i posut betonski pod. Za radove
je, od strane investitora, angažovana firma
Izokop d.o.o. koja se u godinama svog postojanja dokazala kao renomirani izvođač ovakve
specijalizovane vrste radova. Kako je saradnja
kompanije Mapei sa kompanijom Izokop uvek
bila na visokom nivou, a Mapei superplastifikatori ugrađivani u podove koje je izvodio
Izokop, ni na ovom objektu nije bilo dileme.
Pozitivna iskustva sa drugih objekata Izokop je
preneo i na ovaj, koristeći u betonskoj mešavini DYNAMON SX.
Zaključak
U konkretnom slučaju Mapei je počeo i završio sa superplastifikatorom DYNAMON SX.
Između ove dve pozicije smenjivali su se jedan
za drugim proizvodi Mapei iz sve četiri osnovne
linije proizvoda tako da smo bili zastupljeni u
radovima od betoniranja do fugovanja i polaganja parketa. Veliko je zadovoljstvo tehničke
službe Mapei kada određeni objekat proprati
sa što više svojih proizvoda, kako zbog sticanja
novih referenci i poznanstava tako i zbog potvrde kvaliteta svojih proizvoda. SM
REFERENCE
BELVILLE
U objektima
stambenoposlovnog
kompleksa
Univerzijada
Beograd 2009.
upotrebljeni su
i svi elementi
hidroizolacionog sistema
Mapelastic.
1
P
re samo dve godine najveće gradilište na
Balkanu, kako su to građevinci voleli da
naglašavaju, bio je BLOK 67 - Kompleks
Belville. Stambeno-poslovni kompleks namenski je projektovan za smeštaj oko 12.000
sportista, učesnika Univerzijade u Beogradu
2009. godine. Godinu dana kasnije, kada se
stišala euforija oko Univerzijade, u srcu Novog
Beograda ostao je moderan stambeni kompleks. Po mnogo čemu jedinstven, Belville je
pravi mali grad usred Beograda. Njegova posebnost, osim gotovo savršene lokacije, ogleda
se u inovativnosti u načinu gradnje, funkcionalnosti, savremenim tehničkim rešenjima i nesvakidašnjem sistemu uređenja površina u samom
naselju.
Slika 1: Ulaz u kompleks
Slika 2: Prostorni model naselja
Projektantski izazov
Uvek su se radili veliki projekti, ali do dolaska Univerzijade u Beograd
projektanti nisu imali tako veliki izazov da isprojektuju kompleks na lokaciji od 13,7 hektara. Komisija za planove Skupštine grada usvojila je
predloženo urbanističko rešenje arhitekte Milutina Geca, a Potkomisija
za arhitektonsko oblikovanje usvojila je arhitektonska rešenja objekata
istog autora. Projektima je predviđena izgradnja dva poslovna objekta,
četrnaest stambeno-poslovnih objekata, šest podzemnih garaža i uređenje slobodnih površina sa otvorenim parking prostorima. Ukupna
nadzemna bruto površina objekata iznosi oko 200.000 m2, a podzemnih garaža oko 50.000 m2.
Projektantski tim kompanije Mašinoprojekt Kopring, sa Marijom Gec
kao odgovornim projektantom, dao je sve garancije za izradu projekta
koji je urađen u saradnji sa autorom Milutinom Gecom.
Uspeh projekta ogleda se u kompletnom završetku svih njegovih faza,
kao i poštovanju svih definisanih ciljeva. U arhitekturi se neretko susrećemo sa situacijama kada arhitekta
uradi projekat, a
dalja sudbina istog
je neizvesna jer svi
imaju prava izmene, dopune, promene, pa originalno
autorsko delo gubi
smisao.
Ovaj projekat je pokazao da i veliki projekti
mogu biti veliki, ne samo
zbog količine izgrađenih
kvadrata ili broja angažovanih građevinaca, već
i zbog poštovanja autorskog dela arhitekte Milutina
Geca.
2
29
REFERENCE
3
4
5
Slika 3: Postavljanje Mapeband traka
Slika 4: Utiskivanje Mapenet 150 mrežice od alkalno otpornih staklenih
vlakana u prvi sloj Mapelastic-a
Slika 5: Detalj krovne terase sa urađenom hidroizolacijom Mapelastic
Slika 6: Izgled završnog sloja hidroizolacije Mapelastic pre polaganja
keramičkih pločica
6
Mapelastic hidroizolacija po zahtevu projektanata
Projektom je definisan savremen sistem hidroizolacije. Hidroizolacije
nove generacije su jednostavne za ugradnju i imaju produženi rok
trajanja u odnosu na klasične. Novogradnja zahteva kvalitetan, brz i
pouzdan način izvođenja hidroizolacije. Mapelastic je najviše primenji-
KORIŠĆENI MATERIJALI
Proizvodi navedeni u ovom članku pripadaju grupi »Proizvodi za polaganje
keramičkih pločica i proizvoda od kamena«. Odgovarajući tehnički listovi
nalaze se na internet adresi www.mapei.com. Lepkovi i mase za fugovanje
keramičkih pločica i proizvoda od kamena proizvedeni su u skladu sa zahtevima standarda EN 12004 i EN 13888. Mapei proizvodi za zaštitu i obnovu betonskih konstrukcija imaju oznaku CE i u skladu su sa standardom
EN 1504. Gotovo svi Mapei proizvodi za polaganje podnih i zidnih obloga
nose oznaku EMICODE EC1 koju imaju proizvodi sa niskom emisijom štetnih
organskih materija u skladu sa certifikatima GEV.
Adesilex P9 (C2TE, EC1 R, CE EN 12004): poboljšani lepak na cementnoj
bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja, produženim otvorenim
vremenom za polaganje pločica i proizvoda od kamena, bez klizanja na
vertikalnim površinama (za nanose debljine do 5 mm).
Kerabond T (C1T, EC1 R, CE EN 12004): cementni lepak za keramičke
pločice (za nanose do 5 mm).
Mapeband: gumirana, poliestarska traka za zapunjavanje krajeva i uglova
i manžeta za zapunjavanje instalacionih prodora.
Mapelastic (CE EN 1504-2, premazi (C), principi PI, MC i IR): dvokomponentna, visokoelastična cementna masa za hidroizolaciju balkona, terasa,
kupatila i plivačkih bazena, kao i zaštitu betonskih površina.
Mapenet 150 – Armaturna mrežica: mrežica od staklenih vlakana otporna na alkalije predviđena za armiranje hidroizolacionih sistema u prvom
nanosu Mapelastic-a i Mapegum-a WPS.
Planicrete: Lateks sintetičke smole za oplemenjivanje cementnih mešavina.
Ultracolor Plus (CG2, EC1): visokokvalitetna, brzovezujuća i brzosušeća
masa za fugovanje, širina fuga od 2 do 20 mm, u 26 boja, ne uzrokuje
iscvetavanje i promenu boje, sa dodacima za vodoodbojnost (DropEffect®)
i sprečavanje pojave buđi (BioBlock®).
30
vani Mapei hidroizolacioni sistem na svetu. Kao
takav našao je primenu i na objektima Belvilla.
Dobra koordinacija tehničke službe Mapei
i građevinaca iz kompanija Ratko Mitrović
Dedinje, Građevinar Kocić i Deneza M
Inženjering rezultirala je izradom hidroizolacija
na terasama, krovnim terasama i u sanitarnim
čvorovima. Upotrebljeni su svi elementi sistema: fleksibilna polimerna cementna membrana
MAPELASTIC izvedena u dva sloja, mrežica od
alkalno otpornih staklenih vlakana MAPENET
150 radi boljeg premošćavanja eventualnih
pukotina, MAPEBAND hidroizolaciona traka i
manžetne veličine 118 x 118 mm za zapunjavanje instalacionih priključaka i 300 x 300 mm
za zapunjavanje odvoda (sifona). MAPEBAND
traka postavljena je i na svim spojevima horizontalnih i vertikalnih površina na terasama i u
sanitarnim čvorovima.
Lepljenje keramičkih pločica na objektu
Ratko Mitrović Dedinje
Na objektu na kojem je radove izvodila kompanija Ratko Mitrović Dedinje iz Beograda, materijali Mapei su korišćeni za polaganje i fugovanje keramičkih pločica. Za pozicije na kojima
nije zahtevana posebna brzina, kao što su podne obloge od keramičkih pločica u sanitarnim
čvorovima, polaganje je izvedeno poboljšanim
lepkom na cementnoj bazi sa dobrom početnom čvrstoćom prianjanja ADESILEX P9 klase
C2TE. Zidne obloge od keramičkih pločica u
kuhinjama i kupatilima lepljene su cementnim
lepkom KERABOND T. Za fugovanje je primenjena poboljšana, brzovezujuća i brzosušeća
TEHNIČKI PODACI
Belville – Stambeno poslovni kompleks
Univerzijada 2009, Beograd
Investitor: Delta Real Estate Beograd i Hypo
Alpe Adria Group Beograd
Projekat: Mašinoprojekt Kopring AD Beograd
Autor projekta: Milutin Gec, d.i.a.
Odgovorni projektant: Marija Gec, d.i.a.
Generalni izvođač radova: Delta Invest d.o.o.,
Beograd
Direktor projekta: Aleksandar Živanović, d.i.g.
Stručni nadzor: MACE d.o.o., Beograd
Podizvođači za opisane radove: Ratko
Mitrović Dedinje d.o.o., Beograd, Građevinar
Kocić d.o.o., Beograd i Deneza M Inženjering
d.o.o., Beograd
Vreme izvođenja radova: 2007-2009. godina
Mapei koordinatori: Nenad Cvetković, d.i.g.
i Nebojša Janić
Distributer Mapei proizvoda: BWC d.o.o.,
Beograd, UC Partizan d.o.o., Beograd
masa za fugovanje ULTRACOLOR PLUS u definisanoj boji po zahtevu projekta, koja se koristi
za fuge širine 2 do 20 mm. Zahvaljujući svom
sastavu, ULTRACOLOR PLUS masa za fugovanje sprečava pojavu plesni u vlažnim prostorima zahvaljujući dodatku BioBlock®, a površina fuge je vodoodbojna zahvaljujući dodatku
DropEffect®.
Zaštita liftovskih prostora
Vodonepropusna zaštita liftovskih okana i prostorija mašinskih postrojenja rađena je osmotskim, cementnim hidroizolacionim premazom
IDROSILEX PRONTO nanošenjem u dva sloja.
Da bi se postiglo bolje prianjanje premaza
IDROSILEX PRONTO, mešavina je oplemenjena
dodavanjem PLANICRETE-a, lateksa sintetičke
smole, u količini od 8 posto.
U PRVOM PLANU
MAPELASTIC
Dvokomponentna, visoko elastična cementna masa za hidroizolaciju balkona, terasa, kupatila
i plivačkih bazena, kao i zaštitu
betonskih površina. Ima oznaku
CE i u skladu je sa standardom EN 1504-2, premaz (C),
principi PI, MC i IR – zaštita i
obnova betonskih konstrukcija.
MAPELASTIC se primenjuje u
unutrašnjim i spoljašnjim prostorima za:
- hidroizolaciju betonskih rezervoara za vodu,
- hidroizolaciju svih vrsta podova i zidova koji će se oblagati
keramičkim pločicama i proizvodima od kamena
- u prostorima s trajno ili povremeno prisutnom vodom i
vlagom, kao što su kupatila,
tuš kabine, balkoni i terase,
- hidroizolaciju pregradnih
zidova,
- visokoelastičnu zaštitu manjih
delova betonskih konstrukcija
i prefabrikovanih betonskih
elemenata koji su skloni deformacijama pod opterećenjima,
- hidroizolaciono-zaštitni sloj
betonskih površina koje su
izložene vodenim i hemijskim
opterećenjima, kao što su soli
za odmrzavanje, sulfati, hloridi, ugljen-dioksid i sumpordioksid.
Pogled sa distance
Izgradnja naselja je završena na vreme da omogući smeštaj sportista na Univerzijadi. Naši projektanti i građevinari pokazali su visok nivo profesionalnosti i opravdali reputaciju svetski priznatih stručnjaka. Kompleks Belville je osvežio
pomalo zapušteni deo Novog Beograda novim,
uređenim zelenim površinama i planski osmišljenim komunikacijama poboljšao protočnost
saobraćaja. Kroz manji i niži poslovni objekat
u naselju projektovan je širok pešački prodor
koji vodi u samo središte kompleksa, naglašen
sa tri lučna nosača. Planirano je da ovo jednog
dana postane pešačka veza kompleksa prema
Savi. SM
31
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
MAPESILENT
®
SOUNDPROOFING SYSTEM
TO REDUCE NOISE TRANSMITTED
BY FOOTSTEPS
Mapei sistem zvučne izolacije - hodajte bez buke.
K
oncept udobnog stanovanja
vremenom je postao sve više rasprostranjen. Korisnici prostora
očekuju od objekata kvalitetnu opremljenost, dug životni vek, održivost
životne sredine, energetsku efikasnost
i udobnost življenja koja se između
ostalog postiže i zvučnom izolacijom.
Bez obzira da li se radi o stambenim
zgradama ili hotelima, stambenom
ili poslovnom prostoru, pred projektante, izvođače i proizvođače građevinskog materijala postavljeni su
strogi kriterijumi o minimalnom nivou buke u skladu sa namenom korišćenja prostora. U cilju zadovoljenja
propisa najbolje rešenje je polaganje
izolacionog materijala ispod estriha
koji odvaja međuspratnu konstrukciju
od sloja za izravnavanje. Ovo rešenje
»plivajućeg poda« smanjuje vibracije
prouzrokovane hodanjem i povećava
zvučnu izolovanost sprata iznad. Ovaj
materijal takođe služi kao i delimična
termoizolacija poda.
MAPESILENT je Mapei-jev odgovor na
sve veće zahteve za efikasno i garantovano smanjenje buke prouzrokovane hodanjem.
Mapesilent® - komponente
sistema
MAPESILENT® sistem svojim jedno-
stavnim postavljanjem i naknadnom
ugradnjom plivajućeg poda omogućava efikasnu zvučnu izolaciju, a zahvaljujući svojstvima materijala koje
čine sistem zadovoljava sve zahteve
propisanih standarda.
1. Mapesilent® Roll
Elasto - plastična polimerna membrana spojena netkanim tekstilom plave
boje i slojem poliestarskih vlakana.
Raspoloživ je u rolnama širine 1 m,
dužine 10 m i debljine 8 mm.
2. Mapesilent® Panel
Paneli od elasto-plastične polimerne
bitumenske membrane spojene netkanim tekstilom i slojem poliestarskih
vlakana. Raspoloživi su u dimenziji
1 x 1 m, debljina je 13 mm.
3. Mapesilent® Band
L - profil od ekspandirajuće polietilenske membrane koji se postavlja na
spojeve zida i poda kako bi se izbeglo
stvaranje akustičnog mosta.
MAPESILENT® BAND se primenjuje po
obimu prostorije, a sa materijalima
MAPESILENT PANEL® i MAPESILENT
ROLL® čini kompletan sistem zvučne izolacije koji onemogućava prolaz
buke kroz ove prostore.
Program »Mapesilent® data«
Mapei je razvio softverski paket
»MAPESILENT® DATA« koji pruža
mogućnost da se jednostavno i
brzo izradi proračun nivoa buke u
datom okruženju uz primenu sistema zvučne izolacije MAPESILENT®.
Program se nalazi na USB memoriji, a projektanti mogu da ga zahtevaju od Mapei tehničke službe.
Informacije se mogu dobiti na
tel.011/3046-981 ili putem e-maila
na adresi [email protected]
32
4. Mapesilent® Door
Primer
U - profil od ekspandirajuće polietilenske membrane koji se postavlja na
uglove otvora vrata kako bi se izbeglo
1-ÊSOLAIO
1-ÊSOLAIO
2-ÊTAGLIAMURO
2-ÊTAGLIAMURO
stvaranje akustičnog mosta.
3-ÊSTRATOÊDIÊLIVELLAMENTOÊIMPIANTIÊ
3-ÊSTRATOÊDIÊLIVELLAMENTOÊIMPIANTIÊ
ÊÊÊÊÊINÊCLSÊALLEGGERITO
ÊÊÊÊÊINÊCLSÊALLEGGERITO
4-ÊMAPESILENTÊROLL
MAPESILENT DOOR® se primenjuje
4-ÊMAPESILENTÊPANEL
5-ÊMAPESILENTÊTAPE
5-ÊMAPESILENTÊTAPE
6-ÊMAPESILENTÊBAND
6-ÊMAPESILENTÊBAND
na
vratima,
a
zajedno
sa
materijalima
7-ÊMASSETTOÊCONÊMAPECEMÊPRONTOÊ
77
7-ÊMASSETTOÊCONÊMAPECEMÊPRONTOÊ
ÊÊÊÊÊOÊTOPCEMÊPRONTO
ÊÊÊÊÊOÊTOPCEMÊPRONTO
8-ÊPAVIMENTOÊSUÊCOLLANTE
MAPESILENT PANEL® i MAPESILENT
8-ÊPAVIMENTOÊSUÊCOLLANTE
9-ÊZOCCOLINOÊPERIMETRALE
9-ÊZOCCOLINOÊPERIMETRALE
®
ROLL čini sistem zvučne izolacije
8
4
polaganja Mapesilent® Panel-a
6 6
Prednosti Mapesilent® sistema
8
4
3
1
2
3
4
5
3. Vodonepropusnost
MAPESILENT® sistem je vodonepropusan i može sprečiti procurivanje vode
u donje slojeve.
4. Kompletan sistem
MAPESILENT® je kompletan sistem sa
svim potrebnim elementima za stvaranje efikasnog termičkog i zvučnog
izolacionog sistema.
Prednosti Mapesilent® panela
Pored zajedničkih karakteristika sa
ostalim proizvodima iz MAPESILENT®
sistema, posebne prednosti se ogledaju u tome što je dostupan u površi-
777
5
4
4
3 3
11
POD
PREGRADNI ZID
SLOJ LAKOG BETONA
Mapesilent® Panel
Mapesilent® Tape
6
7
8
9
Mapesilent® Band
ESTRIH IZRAÐEN SA MAPECEM PRONTO-m
ili TOPCEM PRONTO-m
PODNA OBLOGA NA LEPKU
UGAONE LAJSNE
Primer polaganja Mapesilent® Roll-a
1. Lako za postavljanje
Brzim i jednostavnim postavljanjem
omogućava se stvaranje neprekidnog
2-ÊTAGLIAMURO
izolacionog sloja bez stvaranja 1-ÊSOLAIO
aku3-ÊSTRATOÊDIÊLIVELLAMENTOÊIMPIANTIÊ
ÊÊÊÊÊINÊCLSÊALLEGGERITO
stičnih mostova.
4-ÊMAPESILENTÊROLL
6-ÊMAPESILENTÊBAND
Lako se utvrđuje da li je sistem5-ÊMAPESILENTÊTAPE
pra7-ÊMASSETTOÊCONÊMAPECEMÊPRONTOÊ
77
vilno postavljen proverom da liÊÊÊÊÊOÊTOPCEMÊPRONTO
po8-ÊPAVIMENTOÊSUÊCOLLANTE
9-ÊZOCCOLINOÊPERIMETRALE
stoji preklop od nekoliko centimetara
između rolni MAPESILENT® ROLL.
Preklapanje se preporučuje zbog
formiranja neprekidnog izolacionog
sloja.
2. Odlična otpornost na pešački
saobraćaj i mehanička opterećenja
Odlična otpornost na pešački saobraćaj i mehanička oštećenja je izuzetno
bitna u fazi pre izrade cementne košuljice jer izolacione sposobnosti nisu
umanjene hodanjem ili na primer padom alata na zvučnu izolaciju.
88
5
22
3
5. Mapesilent® Tape
Samolepljiva gumena traka sive boje
koja se postavlja na preklopima između različitih delova sistema – preklopa dva profila MAPESILENT BAND® i
MAPESILENT PANEL® (ili MAPESILENT
ROLL®) i svih spojeva dva panela
MAPESILENT PANEL® ili preklopa između MAPESILENT ROLL®.
1-ÊSOLAIO
2-ÊTAGLIAM
3-ÊSTRATOÊ
ÊÊÊÊÊINÊCLSÊA
4-ÊMAPESIL
5-ÊMAPESIL
6-ÊMAPESIL
7-ÊMASSET
ÊÊÊÊÊOÊTOPCE
8-ÊPAVIMEN
9-ÊZOCCOL
99
1
2
3
4
5
9
8
6
5
7
2
4
1
POD
PREGRADNI ZID
SLOJ LAKOG BETONA
Mapesilent® Roll
Mapesilent® Tape
ni od 1x1 m tako da je lako primenjiv
u sledećim slučajevima:
- Male prostorije u kojima je sečenje i odmotavanje rolni komplikovano, što produžava vreme postavljanja zvučne izolacije.
- Podovi sa slabom zvučnom izolacijom.
MAPESILENT® PANEL, zahvaljujući sloju poliestarskih vlakana od
10 mm, poseduje nizak stepen dinamičke krutosti (S’= 21 MN/m3)
i visok stepen zvučne izolacije
(∆Lw=27,7 dB).
- Podovi sa niskom termičkom
izolacijom.
Zahvaljujući sloju poliestarskih vlakana od 10 mm MAPESILENT®
PANEL ima sposobnost stvaranja
6
7
8
9
Mapesilent® Band
ESTRIH IZRAÐEN SA MAPECEM PRONTO-m
ili TOPCEM PRONTO-m
PODNA OBLOGA NA LEPKU
UGAONE LAJSNE
koeficijenta prolaza toplote u vrednosti od 0,97 W/m2K.
Svi tehnički listovi pomenutih proizvoda dostupni su na intertnet adresi
www.mapei.rs.
Brošuru sa naslovom »Soundproofing
system to reduce noise transmitted
by footsteps« možete dobiti ako
pošljete zahtev na e-mail adresu
[email protected] ili pozovete na
broj telefona 011/3046 –981.
33
Mapei proizvodi
za sigurnu hidroizolaciju
Mostovi
Vijadukti
Brane
Tuneli
Podzemni delovi objekata
Rezervoari za vodu
Balkoni
Terase
Kupatila
Fasade
Bazeni
Kade
Wellness centri
Vodeni parkovi
Download

Novosti, tehnička rešenja, kultura Sanacija muzeja