Godina VIII – broj 13 – april 2014 – novosti, tehnička rešenja, kultura
Svet
[MAPEI]
13
Mapelastic
Elastična hidroizolaciona
membrana sa više od 20
godina uspešne primene
Zašto odabrati Mapelastic:
• Dokazano pouzdan i trajan sistem kojim je hidroizolovano
više od 300 miliona m2 površina
• Zadržava elastičnost u svim atmosferskim uslovima, čak i na
niskim temperaturama (do –20 °C)
• Primenjiv kako na novim tako i na postojećim podlogama
bez skidanja pločica
• Sertifikovan u skladu s međunarodnim standardima
V SKLADU Z EVROPSKIM
STANDARDOM
SISTEMI ZA POVRŠINSKO
ZAŠČITO BETONA
EN 1504-2
U skladu s
normom EN 14891
Mapei s vama: istražujmo zajedno na www.mapei.com
visˇe na
SADRŽAJ
2
12
18
korice 2
korice 4
8
28
31
16
Mapelastic
Elastična hidroizolaciona membrana
sa više od 20 godina uspešne primene
Mapei mase za fugovanje u boji
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Sistemska rešenja za obnovu istorijskih
građevina
Keramičke pločice i pojava iscvetavanja na
fugama
Sprečavanje promene boje, neujednačenog
tona i iscvetavanje fuga
22
24
21
27
korice
korice
32
SAJMOVI
Domotex 2014
REFERENCE
Manastir Hilandar na Svetoj Gori – obnova
srpske carske lavre nakon požara 2004.
godine
Hotel Crowne Plaza – rekonstrukcija
najpoznatijeg srpskog hotela
Apartmanski kompleks Kalman K3 na
Zlatiboru – Mapei proizvodi i rešenja kroz
spoj tradicije i savremene arhitekture
Etno selo Moravski konaci, Mapepool –
hidroizolaciona membrana kao završna
obloga bazena
Univerzitet Singidunum – rekonstrukcija
objekata
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan
Keraflex
Mapelastic
Mapei mase za fugovanje u boji
SERTIFIKOVAN KVALITET
Ekološka održivost i zelena inovacija u
građevinarstvu
U PRVOM PLANU
Mape-Antique F21 str. 6,
Elastocolor Paint str. 14
/mapeispa
[Svet
MAPEI]
REVIJA SVET MAPEI
Godina VIII – broj 13 – april 2014.
GLAVNI UREDNIK
Robert Požar
Godina VIII – broj 13 – april 2014 – novosti, tehnička rešenja, kultura
UREDNIŠTVO
Po.svet, d. o. o.
ODGOVORNI UREDNIK SRPSKOG
IZDANJA
Nenad Cvetković
13
NASLOVNA STRANA:
Mapei proizvodi primenjeni
su prilikom konzervatorskorestauratorskih radova na živopisu
i ikonopisu Svetog Nikole i Svetog
Jovana Rilskog u Hilandaru,
teško oštećenih tokom požara.
Rezervoari za protivpožarnu
zaštitu hidroizolovani su primenom
Mapelastic sistema hidroizolacije.
POMOĆNIK GLAVNOG I
ODGOVORNOG UREDNIKA
Melanija Pavlović
POMOĆNIK UREDNIKA ZA
STRUČNO PODRUČJE
Vladimir Dimitrijević
TEHNIČKO UREĐENJE
Maja Šmitran
LEKTORSKE USLUGE
Milutin Đuričković
IZDAVAČ
Mapei SRB d.o.o. Beograd
Ul. Save Kovačevića bb
11309 Beograd
Tel. 011 8036 150
011 8036 166
Fax. 011 8036 285
E mail: [email protected]
www.mapei.rs
GRAFIČKA PRIPREMA
Multigraf, d. o. o.
ŠTAMPA
Knjiga komerc d.o.o., Beograd
TIRAŽ
Revija izlazi 3 puta godišnje
u tiražu od 5.000 primeraka,
besplatno.
Ako ne želite da primate časopis,
obavestite nas telefonom, faksom
ili elektronskom poštom.
U pripremi broja tekstove, fotografije
i vesti pripremili su: Vladimir
Dimitrijević, Melanija Pavlović, Maja
Šmitran, Nebojša Janić, Andraž
Nedog, Vera Vrbovšek i Fiorella
Rodio. Snimci iz foto arhiva: Mapei
S.p.A., Milano, Mapei, d.o.o., Novo
mesto, Mapei SRB d.o.o., Beograd,
Zadužbina Manastira Hilandar, Tim
Sistem Plus, Univerzitet Singidunum,
Kalman d.o.o., Etno selo Moravski
konaci, IHG Hotels. Posebnu
zahvalnost dugujemo fotografu Feđi
Papriću na ustupljenim fotografijama
detalja manastira Hilandar
(fotografije 2 i 7) i Dr. Nenadu
Šekularcu na dozvoli za korišćenje
fotografija iz privatne foto arhive.
KOORDINACIJA
Metela Jakonelo (Metella Iaconello)
Marijana Kastelučo (Marianna Castelluccio)
Članci ili njihovi pojedini delovi, objavljeni u ovom
broju, mogu se umnožavati samo posle dobijanja
dozvole od izdavača i navođenja izvora.
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
658(497.11)(085.3)
SVET Mapei : novosti, tehnička rešenja,
kultura / odgovorni urednik Nenad Cvetkovic. Srp. izd. - God. 8, br. 13 (2014)- . Beograd (Save Kovačevića bb) : Mapei SRB,
2013- (Beograd : Knjiga komerc). - 29 cm
Tri puta godišnje. - Preuzima numeraciju
srpskog izd. koje je izlazilo u Sloveniji od
2007-2012. godine.
ISSN 2334-864X = Svet Mapei
COBISS.SR-ID 199684108
PREDSEDNIK I GLAVNI IZVRŠNI
DIREKTOR
Đorđo Skvinci (Giorgio Squinzi)
ODGOVORNA UREDNICA
Adriana Spacoli (Adriana Spazzoli)
„Responsible Care“ je svetski volonterski
program koji sprovodi hemijska industrija
i zasniva se na principima zaštite i brige o
zaposlenima i prirodnoj sredini.
REFERENCE
Manastir Hilandar
na Svetoj Gori
Obnova srpske carske lavre nakon požara 2004. godine
SLIKA GORE: Veliki konak.
SLIKA 1: Manastirska (saborna) crkva
jedna je od najlepših na celom Atosu.
1
2 SM br. 13/2014
Sveta carska srpska lavra Hilandar nalazi se
na najistočnijem od tri poluostrva Halkidikija,
na Svetoj Gori (Atos) u Grčkoj. Na Svetoj Gori
nalazi se dvadeset manastira, dvanaest skitova i mnogobrojne manje monaške naseobine. Sveta Gora se nalazi u sastavu grčke
države, ali uživa autonomiju koja je zagarantovana Ustavom Republike Grčke. Može se
reći da je Sveta Gora država pravoslavnih
monaha, koja postoji preko 1.000 godina.
Hilandar je podigao grčki monah Georgije
Helandarios, a obnovili su ga Stefan Nemanja
(u monaštvu Simeon) i njegov sin Sava 1198.
godine. Veliki župan Stefan Nemanja se na
poziv svog sina Svetog Save odriče prestola i
odlučuje da ga preda srednjem sinu Stefanu
Prvovenčanom. Odlazi u svoju zadužbinu Studenicu gde se monaši pod imenom
Simeon. Simeon odlazi na Svetu Goru atosku, da se sa svojim sinom Savom u molitvi i
tišini priprema za večni život. Otac i sin podižu čuveni manastir Hilandar 1198. godine da
u njemu žive i duhovno se usavršavaju „oni
koji su od srpskog roda“. Hilandaru je mnogo pomogao i kralj Milutin, sagradivši 1320.
godine novu crkvu Vavedenje Bogorodice
na mestu stare crkve. Potom Sveta Gora
dolazi pod vlast cara Dušana, za vreme čije
vladavine manastir doživljava najveći prosperitet. Za vreme Turaka Hilandar pomažu
ruski carevi i moldavski kneževi u 16. veku, a
srpski patrijarsi iz Peći u 17. veku. Početkom
20. veka dolazi do stvaranja srpske države,
čime se nastavlja bogata tradicija hilandarsko-srpskih odnosa.
SLIKA 2: Manastirski bunar i lekovita
loza svetog Simeona.
SLIKA 3: Monaška trpezarija iz XIV
veka.
SLIKA 4: Knjižara.
4
2
Manastir Hilandar podseća na veliko utvrđenje ojačano kulama (pirgovima) od kojih se
dve posebno ističu. Do manastira se dolazi brodom. Na južnoj strani nalazi se pirg
Svetog Đorđa. Najdominantnija i najimpozantnija je svakako kula pirg Svetog Save,
na čijem vrhu je paraklis Svetog Jovana
Preteče. Nekadašnji pirg Svetog Dimitrija
danas je crkva pored koje se nalazi i zvonara. Jedini ulaz u manastir nalazi se sa severne strane. Zidovi ulaza su oslikani scenama
iz života Presvete Bogorodice. Kroz ta vrata se ulazi u malo dvorište, pa kroz druga
masivna vrata u treći prostor iznad koga
su konaci i odakle se ukazuje manastirsko dvorište. Saborna crkva u kompleksu
manastira je jedna od najlepših na celom
Atosu. Potpuno je očuvana u prvobitnom
vizantijskom izgledu. Uz samu crkvu nalazi
se manastirski bunar i čuvena, lekovita loza
svetog Simeona. Riznica i biblioteka smeštene su sa istočne strane manastira. Ovde
se može videti ikona Bogorodice Odigitrije
iz XII veka izrađena u mozaiku, zatim ikona
Bogorodice sa Hristom, jedno od najlepših
ostvarenja vizantijskog slikarstva iz XIII veka
i mnoge druge vredne ikone. Trpezarija u
kojoj gosti obeduju zajedno sa monasima je
iz XIV veka. Na Hilandaru se ne jede meso
već samo riba. Trpezariju koja je potpuno
oslikana izgradio je kralj Milutin. Manastir
se nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine u sklopu srednjevekovnih spomenika,
zajedno sa ostalih devetnaest svetogorskih
3
Planina Atos sa 20
manastira nalazi se na
UNESCO-voj listi svetske
baštine.
manastira i svi su objedinjeni u zaštićenu
celinu Atos.
Obnova Hilandara od posledica
požara
Veliki požar u manastiru Hilandaru izbio je 4.
marta 2004. godine. Požar je izbio oko 1 h
posle ponoći u jednom od dimnjaka konaka poznatog pod imenom „Igumenarija“ na
severozapadnoj strani. Vatra se širila velikom
brzinom, ubrzo je zahvatila drvenu krovnu
konstrukciju i proširila se na celu severnu polovinu manastirskog kompleksa. Manastirski
kompleks je prethodno stradao u velikom
požaru koji je izbio 1722. godine i tada je izgorela skoro cela južna strana.
SLIKA 5: Sinodik u plamenu, pogled
sa severoistoka u noći požara.
5
SM br. 13/2014 3
REFERENCE
6
SLIKA 6: Plan prizemlja sa obojenim
prikazanim objektima koji su goreli u
požaru 2004.
SLIKA 7: Veliki konak.
7
4 SM br. 13/2014
Radovi su počeli ubrzo nakon gašenja požara raščišćavanjem i organizovanjem početka obnove. Bilo je potrebno uključiti brojne institucije, s obzirom na značaj i vrednost
koje manastir predstavlja. Kompleksnost
radova zahtevala je detaljne pripreme.
Organizaciju i sprovođenje obnove od 2005.
godine preuzima bratstvo na čelu sa igumanom i sveštenim saborom. Pored samog
manastira ključni nosioci poduhvata obnove
su Zadužbina svetog manastira Hilandara u
Beogradu i Centar za zaštitu svetovnog nasleđa (Kedak) iz Soluna. Srpska pravoslavna crkva je u prve dve godine nakon požara
prikupila značajnu pomoć za Hilandar. U
toku 2004. i 2005. godine izvršeni su prvi
građevinski radovi u okviru kojih je rekonstruisano Radničko naselje, sa radionicama
i smeštajem za radnike, koje se nalaze izvan
manastirskih zidina. U toku 2006. godine izvršena je rekonstrukcija kompleksa Senara,
koji su činile davno napuštene zgrade. Pre
požara bilo je u planu da se ovaj kompleks
pretvori u objekte za smeštaj poklonika.
Prvi od izgorelih konaka koji je u potpunosti obnovljen jeste Sinodik (konak iz 1814.
godine). U prizemlju ovog konaka nakon
obnove smeštena je nova manastirska knjižara. Najznačajniji i najobimniji radovi počeli
su 2007. godine na velikom konaku iz 1821.
godine. U toku 2010. godine završena je
obnova centralnog dela u kome je smeštena velika stranoprijemnica.
Mapei u saradnji sa arhitektama i
konzervatorima
Dobra saradnja tima konzervatora, arhitekata koji se bave materijalima i primenom
materijala dovela je do konsultacija sa Mapei
stručnim timom i do predloga primene adekvatnih proizvoda i sistemskih rešenja u zavisnosti od aktuelnog problema i potrebe.
9
11
10
12
8
Jedan od prvih problema koji je trebalo rešiti
bio je popunjavanje prostora betonom u postupku spuštanja temelja na nižu kotu u ulaznoj zoni manastirskog kompleksa i objekta
Sinodika. Temelje koji nisu bili dobro oslonjeni trebalo je spustiti i izvršiti tzv. podbetoniranje, pa je bila potrebna primena betona
sa kontrolisanim skupljanjem. Beton je spravljan korišćenjem aditiva EXPANCRETE-a.
To je ekspandirajuće sredstvo koje deluje na
početnu ekspanziju betona koja se skupljanjem poništava. Dodavanjem ovog proizvoda, skupljanje je dva puta manje u odnosu
na beton u koji je dodat samo superplastifikator. Završni deo podbetoniranja urađen je
sa MAPEFILL-om.
Postojeća i nova konstrukcija zahtevali su
detaljnu analizu, proračune, povezivanje i
primenu adekvatnih savremenih materijala
koji bi ceo sistem uvezali i omogućili stabilnost i trajnost. Kod sistema čeličnih konstrukcija ispod nosećih stubova korišćen je
izuzetno tečni cementni malter za podlivanje
MAPEFILL. Karakteriše ga odlično prianjanje, elastičnost i dobro zaptivanje. MAPEFILL
je pripremljen malter na bazi cementa visoke čvrstoće, odabranih punioca i specijalnih
dodataka sa ekspanzivnim dejstvom. Posle
mešanja sa vodom, MAPEFILL postaje tečna
masa bez segregiranja koji može da zapuni
i komplikovane prostore. Zbog specijalnih
ekpanzivnih dodataka, MAPEFILL je uvršten
među neskupljajuće maltere u plastičnoj
fazi (prema ASTM norma 827) i čvrstoj fazi
(prema UNI 8147) i razvija visoke početne
čvrstoće pri pritisku i savijanju. MAPEFILL je
korišćen i prilikom nalivanja poslednjih 3 – 5
cm kod temelja.
Konzervatorko-restauratorski radovi
na živopisu i ikonopisu
Konzervatorsko-restauratorski radovi na
živopisu u paraklisu Svetog Nikole, Svetog
Jovana Rilskog i Svete Trojice podrazumevali su i učvršćivanje injektiranjem. Mapei je
predložio proizvod iz linije Mape-Antique i to
MAPE-ANTIQUE F21. Ovo veoma tečno, bescementno hidrauličko vezivo sa puniocima
se primenjuje za učvršćivanje injektiranjem,
površina od kamena i opeke. Naročito je
pogodan za zidove sa freskama. MAPEANTIQUE F21 je hidrauličko vezivo na bazi
pucolanske reakcije. Arhitekte i konzervatori
iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika
kulture su prepoznali kvalitet ovog proizvoda, tako da se on od tada koristi prilikom
sanacija i rekonstrukcija fresaka. Primena
MAPE-ANTIQUE F21 omogućava adekvatno saniranje i učvršivanje podloge životopisa postupkom injektiranja tako da se cela
NA SLIKAMA 8, 9, 10 i 11:
MAPE-ANTIQUE F21 korišćen je za
injektiranje paraklisa Svetog Stefana
i pojedine popravke oko paraklisa
Svetog Jovana Rilskog na mestima oko
fresaka.
SLIKA 12: Prilikom polaganja obloge
od keramičkih pločica u hodnicima
upotrebljena je brzosušeća masa za
fugovanje ULTRACOLOR PLUS.
SM br. 13/2014 5
REFERENCE
U PRVOM PLANU
MAPE-ANTIQUE F21
Veoma tečno, bescementno
hidrauličko vezivo sa puniocima
koje se primenjuje za učvršćivanje injektiranjem površina od
kamena, opeke i vulkanskog
tufa. Naročito je pogodan za
zidove sa freskama.
MAPE-ANTIQUE F21 je hidrauličko vezivo sa puniocima, na
bazi pucolanske reakcije, koje
sadrži vodu sa specijalnim
dodacima, a pripremljen je
prema formuli razvijenoj u Mapei
laboratorijama za istraživanje i
razvoj.
Mikro struktura MAPE-ANTIQUE
F21 ima fizičke i mehaničke
osobine koje su veoma slične
onim mešavinama koje su se
prvobitno koristile pre primene
cementa, upravo zato što je
na bazi kreča i pucolanskih
materijala.
Glavne osobine proizvoda iz
Mape-Antique linije su:
- visoka otpornost na sulfate;
- visoka poroznost;
- nestanak slobodnog kreča samo
48 sati posle očvršćavanja.
SLIKA 13: U novom betonskom protivpožarnom rezervoaru predviđen je
Mapelastic sistem hidroizolacije.
6 SM br. 13/2014
površina stabilizuje. Popravke su predviđene
i na paraklisu Svetog Đorđa, na pirgu Svetog
Đorđa na freskama koje su iz perioda pre
Svetog Save.
MAPE-ANTIQUE F21 korišćen je uz upotrebu opreme za injektiranje dok su konzervatori na nekim mestima morali da vrše
ugradnju špricevima. Injektiranje je vršeno sa
malim pritiscima od 0,2 – 0,3 bara. U zidovima oko paraklisa bile su drvene grede koje
su izgorele, a ostalo je fresko slikarstvo preko toga. Na istim mestima postavljene su čelične zatege od inoks profila. Na mestima na
kojima je ostalo drvo vidno, ono je udubljeno,
a kroz udubljenje je postavljen inoks profil i
kompletna zidana konstrukcija je injektirana
sa MAPE-ANTIQUE-om F21.
Fugovanje cementnim i epoksidnim
masama za fugovanje
U prostorima u kojima je predviđena obloga od keramičkih pločica ili kamena, fugovanje je vršeno brzosušećom masom
ULTRACOLOR PLUS u odgovarajućem tonu.
ULTRACOLOR PLUS je korišćen u sanitarnim čvorovima, hodnicima, javnim prostorima, gostoprijemnici i za fugovanje kamenih
ploča. ULTRACOLOR PLUS je brzovezujuća
i brzosušeća vodoodbojna masa za fugovanje poboljšana polimerima, za fuge širine od
2 do 20 mm, izrađena prema tehnologijama
BioBlock® i DropEffect®, ne iscvetava i sprečava stvaranje buđi.
13
U prostorijama ambulante korišćena je dvokomponentna kiselootporna epoksidna
masa KERAPOXY. Primenjuje se za fuge
širine veće od 3 mm za fugovanje podnih
i zidnih obloga od keramičkih pločica i prirodnog kamena u unutrašnjim i spoljnim
prostorima. Posebno se preporučuje za
fugovanje podova i zidova u prehrambenoj
industriji, termalnim kupatilima, rezervoarima
sa agresivnim hemikalijama, na radnim kuhinjskim pločama, u bolnicama, supermarketima, kao i u svim prostorima gde se traži
visoka higijena i otpornost na većinu agresivnih hemikalija.
Hidroizolacija starog i izgradnja
novog velikog rezervoara za
protivpožarnu zaštitu
Stari rezervoar je zidan kamenom pre više
vekova i vremenom je izgubio svojstvo vodonepropusnosti, pa je predviđeno izvođenje
hidroizolacije. Nalazi se unutar južnog dela
Porte i imao je funkciju rezervoara za pijaću
vodu. Kako je trebalo da sačuva svojstva rezervoara bilo je potrebno uraditi adekvatnu
hidroizolaciju. Podloga rezervoara je bila izuzetno trošna, pa je na predlog Mapei tehničke službe pre hidroizolacije nanet PRIMER
3296, premaz na bazi akrilnh smola, koji
služi za konsolidaciju i postizanje protivprašnosti. Sve šupljine i neravnine popunjene
su brzovezujućim tiksotropnim malterom sa
kontrolisanim skupljanjem PLANITOP 400.
Ovaj malter se koristi za grube sanacije, ali
i za reprofilaciju, jer omogućava nanošenje
od 1 do 40 mm u jednom nanosu. Postiže
čvrstoću pri pritisku od 15 N/mm² posle jednog dana, a ima konačnu čvrstoću više od
35 N/mm². Zatim je spoj poda zida obrađen
kao zalučeni holker spravljen od vodonepropusnog maltera. Malter je spravljen kao
mešavina kvarca i cementa uz dodavanje
tečnog dodatka za postizanje vodonepropusnosti IDROSILEX LIQUID. Ceo rezervoar hidroizolovan je osmotskom cementnom
masom IDROSILEX PRONTO. Masa se nanosi četkom, valjkom ili gletericom u dva ili
tri sloja. Čvrstoća pri pritisku ovog proizvoda
je 25 N/mm², a po EN ISO 7783-1 smatra
se paropropusnim (klasa I odnosno Sd < 1).
Proizvodu je ispitivanjem potvrđena sanitarna ispravnost i moguće ga je koristiti u hidroizolaciji rezervoara sa pitkom vodom.
Kako je kapacitet starog protivpožarnog
rezervoara mali, s nedovoljnom visinskom
razlikom za stvaranje potrebnog pritiska
za gašenje eventualnog požara, na zahtev
grčke i srpske službe zaštite planiran je nov
protivpožarni rezervoar zapremine 440 m3.
Mapei je dao predlog sistemskog rešenja
za hidroizolaciju i ovog bazena. Na mestima vidljive armature pristupilo se zaštiti
antikorozivnim premazom na cementnoj
bazi MAPEFER-om, kako bi se sprečila korozija i obnovila alkalnost armaturnih šipki.
Pre primene armaturne šipke su očišćene,
a zatim je MAPEFER nanet u dva sloja. Do
sada su realizovani zemljani, armirački i betonski radovi na izradi konstrukcije samog
objekta. Očekuje se završetak preostalih
radova hidroizolacije u sistemu Mapelastic
sa pratećim elementima sa obradu prodora, izrade instalacija i izradi razvoda hidrantske mreže u manastirskom kompleksu i oko
njega.
Obnova Hilandara se nastavlja
Ove godine navršava se deset godina od
požara koji je naneo neprocenjivu štetu manastiru Hilandar. Po zvaničnoj proceni za obnovu Hilandara potrebno je 25 miliona evra,
od kojih 14,7 miliona za deo koji je direktno
oštećen požarom i 2,7 miliona za infrastrukturne radove. Dalji tok obnove Hilandara u
velikoj meri zavisi od podrške najšire zajednice obnovi i očuvanju ovog jedinstvenog
živog spomenika, riznice i temelja srpske
kulture i duhovnosti. U 2014. godini planiran
je završetak rekonstrukcije objekta iz 1821.
godine, ulaznog dela, starog konaka, pokri-
vanje krova kamenim pločama i određenih
radova u enterijeru.
Zahvaljujemo se Zadužbini svetog manastira Hilandara, Milivoju Ranđiću, direktoru
Zadužbine i Dr Nenadu Šekularcu na informacijama, fotografijama, dokumentaciji i
velikoj pomoći prilikom izrade ovog teksta,
fotografu Feđi Papriću na ustupljenim fotografijama – Manastirski bunar i lekovita loza
svetog Simeona (slika 2) i Manastriski konak
(slika 7).
SLIKA 14: Manastirski kompleks.
14
Tehnički podaci
Manastir Hilandar, Atos, Grčka
Investitor: Zadužbina manastira Hilandara, Beograd, Srbija
Vreme izvođenja radova: 2005. – 2013. godine (radovi na obnovi još traju)
Koordinator radova: Milivoj Ranđić, direktor Zadužbine manastira Hilandara
Koordinatori radova za arhitektonske, građevinske, konzervatorske radove:
Prof. dr. Mirko Kovačević, d.i.a., Slobodan Barišić d.i.a., Republički zavod za zaštitu
spomenika kulture Beograd, Dr. Nenad Šekularac, d.i.a. profesor na Arhitektonskom
fakultetu u Beogradu, Dragomir Krivokuća, d.i.a. i Stevica Tripković, d.i.a.
Konzervatorski nadzor: Kedak - Centar za zaštitu svetogorskog nasleđa, Solun, Grčka
Predlog, konsultacije i koordinacija oko izbora, primene materijala i sistemskih rešenja Mapei: Melanija Pavlović, d.i.a., Vladimir Dimitrijević, d.i.g., Nebojša Janić
Mapei proizvodi
Spravljanje betona sa kontrolisanim skupljanjem: Expancrete
Podlivanje: Mapefill
Hidroizolacija rezervoara: Primer 3296, Planitop 400, Idrosilex Liquid, Idrosilex Pronto,
Mapelastic sistem
Injektiranje zidova: Mape-Antique F21
Polaganje i fugovanje keramičkih pločica i kamena: Kerapoxy, Ultracolor Plus
Antkorozivna zaštita armaturnih šipki: Mapefer
Za dodatne informacije posetite web strane www.mapei.rs i www.mapei.com
SM br. 13/2014 7
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Sistemska rešenja
za obnovu istorijskih
građevina
Uzroci propadanja velikog broja zgrada, koje predstavljaju istorijsku, kulturnu i
arhitektonsku nacionalnu baštinu su veoma različiti. Uzrok njihovog propadanja često nije samo nedostatak novca za održavanje i obnovu, već i radikalni
nestručni zahvati na konstrukciji i upotreba neadekvatnih materijala
Propadanje zidanih zgrada
Poznavanje načina gradnje u pojedinim istorijskim razdobljima je osnov za
utvrđivanje uzroka njihovog propadanja.
Opšta karakteristika takvih objekata je
da su bili građeni prirodnim građevinskim materijalima, kao što su kamen,
opeka i drvo. Kao vezivo se, pre cementa koji je u upotrebi tek u poslednja dva
veka, upotrebljavao, pre svega, prirodni
polimer, kreč i aktivni pucolani.
Njihova ograničena sposobnost vezivanja i neotpornost na atmosferske uticaje
predstavlja najslabiju kariku celokupne
konstrukcije tih zgrada, uprkos predimenzioniranju debljine zidova.
Uzroci propadanja
„Za vodu ne postoje prepreke“ – ovo
je stotinama godina poznata činjenica
koju, bez mnogo razmišljanja, možemo
uzeti kao glavni uzrok propadanja istorijskih građevina. Prisutnost vode u obliku
padavina, kapilarne vlage ili podzemnih
voda glavni je uzrok biološkog, fizičkog i
hemijskog propadanja zidanih objekata.
Voda može promeniti svoje agregatno
stanje u led, podsticati rast algi i lišajeva
i, ono što je najvažnije, može pospešiti
hemijske procese (reakcija baze i peska, reakcija etringit/taumazit) svojim
neposrednim učešćem u reakciji ili kao
prenosnik supstanci koje učestvuju u
takvim reakcijama. Te supstance polako prodiru u zidove putem kapilarnog
pritiska, isparavanja ili kiše. Uopšteno,
uzroke oštećenja možemo podeliti u dve
osnovne grupe, kao što je prikazano na
šemi desno (Tabela 1).
Zbog nepoznavanja odgovarajućih sistema zaptivanja za sprečavanje podizanja kapilarne vlage, nekada su objekti
građeni bez odgovarajuće hidroizolacije,
pa je vlaga osnovni problem tih objeka8 SM br. 13/2014
ta. Kapilarno podizanje vlage zbog poroznosti građevinskih materijala, a naročito
veziva, jedan je od najvažnijih uzroka
oštećenja zgrada. Prisutnost vlage u zidovima zbog nakupljanja kristala u zidu i
malteru, uzrokuje napetost i za posledicu
ima odvajanje maltera, mrlje na površini,
zbog „iscvetavanja“ soli, kao i hemijske
reakcije sa štetnim posledicama.
Najčešći uzroci propadanja
istorijskih objekata
1. Hemijska agresija
Najverovatniji hemijski uzroci propadanja
zidova istorijskih objekata su:
1. bazna/alkalna reakcija (baza natrijuma
ili kalijuma) iz veziva sa nekristalizovanom silicijumskom kiselinom, koja
može biti prisutna u građevinskom
materijalu ili vezivu – pojava u betonskoj tehnologiji poznata kao reakcija
baze i agregata/peska;
2. reakcija sulfata prisutnih u zidu sa silikatima i kalcijum aluminatom, koji su
prisutni u hidrauličnim vezivima (ili u
hidratisanom pucolanskom kreču), a
posledica takve reakcije je stvaranje
taumazita i etringita, koji u zidu uzrokuju bubrenje, nakon toga pucanje i
otpadanje materijala.
Zbog njihove agresivnosti i uključenosti u oštećenjima kamenih zidova,
naročito opeke, ima smisla opširnije
opisati uzroke prisutnosti sulfata:
-- upotreba kalcijum sulfat dihidrata
(CaSO4+2H2O) u izvornim materijalima ili prilikom ranijih radova na
obnovi;
-- kapilarni pritisak sulfatnih soli iz zemlje u temelje građevina, naročito
ukoliko su one u dodiru ili u neposrednoj blizini mora;
-- upotreba opeke sa visokim procentom sulfatnih soli, koje se na
TABELA 1: Uzroci propadanja istorijskih objekata.
UZROCI PROPADANJA
PRIRODNI
VANREDNI


HEMIJSKI
alkalno reaktivni
agregati, sulfati
POŽARI
FIZIČKI
ciklusi smrzavanja/topljenja leda
razlike u temperaturi
POTRESI
BIOLOŠKI
alge lišajevi
promena mikroklime
EKSPLOZIJE
MEHANIČKI
sleganje temelja
preopterećenja zbog
promene namene objekta
njihovoj površini talože u obliku
kristala;
-- sulfatizacija izvornih maltera zbog
prodiranja sumpor-dioksida iz zagađenog vazduha.
2. Fizička agresija
Fizički uzroci proizlaze iz temperaturnih
promena u prostoru i promena agregatnog stanja vode u led i sa time povezanim povećanjem volumena, koji uzrokuje
unutrašnja oštećenja materijala.
3. Biološka agresija
Biološki uzroci nastaju rastom lišajeva,
pre svega algi, a naročito u području
stalno prisutne vode ili vlage.
4. Mehanička agresija
Mehanička agresija nastaje kao posledica preopterećenja u fazi gradnje ili nadogradnje, kao i promena namene objekta.
Upotrebljeni materijali i veziva ne mogu
da podnesu pritisak i dolazi do mehaničkih oštećenja objekta.
Ispitivanje uzroka propadanja
Osnova za kvalitetnu obnovu istorijske
građevine je sveobuhvatan i stručan pristup rešavanju problema. U tom smislu,
moramo da utvrdimo na koji je način
SLIKE 1 i 2: Konstrukcijsko ojačanje kamene
kule injektirajućom masom MAPE-ANTIQUE I.
1
2
objekat bio projektovan (arhitektonski i
konstruktivno), kao i njegovu prvobitnu
namenu. Sledeća faza je temeljno ispitivanje postojećeg stanja, a ukoliko je
potrebno treba izvršiti i stručno uzimanje
uzoraka materijala i veziva za laboratorijsku analizu. Svakako se moraju uzeti
u obzir i mikroklimatska obeležja i uslovi
lokaliteta objekta. Na osnovu svega toga
izrađuju se tačne tehnološke smernice
za izradu projekta obnove, koji u sebi
mora sadržati i usklađene pokazatelje,
kako bi se objekat sačuvao i prilagodio današnjim potrebama i namenama.
Nakon istraživanja, sledi izrada projekta obnove, koji mora da sadrži i statički
proračun uz uvažavanje standarda zaštite od potresa sa propisanim sigurnosnim faktorima, kao i odgovarajuće uslove za boravak ljudi u skladu sa važećim
normama. Svakako je preporučljivo da
projekat sadrži i zahteve održavanja obnovljenog objekta.
Obnova istorijskih objekata
Bez obzira na uzroke nastalih oštećenja, materijali koji se koriste u obnovi
(konstrukcijski zahvati s injektiranjem,
površinski malteri za ojačavanje, premazi za učvršćivanje, grubi i fini malteri za
isušivanje i završni premazi) moraju imati
sledeće karakteristike:
1. ugrađeni materijal mora imati visoku
poroznost, što omogućava odlaganje
soli i isparavanje vode/vlage iz zidova
u periodima suvog vremena;
2. po mehaničkim osobinama (čvrstoća i
modul elastičnosti) mora biti sličan, tj.
poveziv s izvornim materijalom;
3. uprkos poroznosti i odgovarajućim
mehaničkim svojstvima, materijali ne
smeju biti osetljivi na agresivne uticaje okoline (kiša, mraz, zagađenje)
ili samog zida (sulfati i reakcija baze s
agregatom).
Poznato je da upotreba veziva koja sadrže cement nije pogodna za obnovu istorijskih građevina, gde prilikom
gradnje cement nije bio upotrebljivan.
Veziva koja sadrže cement u dodiru s izvorno upotrebljenim vezivima neizbežno
izazivaju hemijsku agresiju, imaju malu
propusnost i time ograničavaju prolaz i
isparavanje vode/vlage, a po mehaničkim osobinama nisu kompatibilni (zbog
velikog modula elastičnosti i visoke mehaničke čvrstoće).
SM br. 13/2014 9
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Korišćenje klasičnih veziva za obnovu
na bazi pucolana, kreča ili hidratisanog
kreča, uglavnom, mogu zadovoljiti specifične potrebe pri ovakvim zahvatima,
iako ona nisu neosetljiva na sve vrste
agresivnih delovanja, uključujući i sulfate.
Kod upotrebe veziva ove vrste, postoji
mogućnost stvaranja silikata i hidratacije
aluminata, pa je moguće nastajanje koloida etringita i taumazita.
Izbor materijala za obnovu
Uspešnost obnove, naročito ako se radi
o starijim građevinama kod kojih kao vezivo nije bio upotrebljen cement, usko je
povezana s pravilnim izborom materijala.
Mapei je prihvatio ovaj tehnološki izuzetno zahtevan izazov i ponudio jedinstvenu liniju proizvoda za obnovu istorijskih
objekata: Mape-Antique.
Formulacija proizvoda bazirana je na
dole navedenim načelima:
-- selektivni izbor sastojaka između klasičnih veziva na bazi kreča, pucolana ili hidratisanog kreča, osiguravaju
potpunu neosetljivost na hemijska
agresivna delovanja uprkos svojoj
poroznosti (ona je važna za odlaganje
soli i isparavanje vode odnosno vlage iz zidova), kao i relativno „slabim“
mehaničkim svojstvima, što je opet
važno za usklađenost fizičkih i mehaničkih osobina s izvornim vezivom;
-- osiguravanje svetle boje, koje omogućava površinski nanos maltera bez
estetskog narušavanja izgleda ili obnovu fuga na sličan način, kao s izvornim materijalima;
-- izrada prilagođena nanošenju jednostavnih i nezahtevnih materijala, čija
ugradnja ne zahteva specijalizovani
kadar uz odlične finalne rezultate, čak
i u graničnim klimatskim uslovima (izmenjujući ciklusi smrzavanja i otapanja zimi ili preterano isparavanje leti);
-- ponuda nove linije međusobno povezivih proizvoda, koji sistemski
omogućavaju uspešnu obnovu (konstrukcijska ojačanja s injektiranim
masama, gruba i fina obrada i završni
premaz).
Zbog svoje makro-propusnosti malteri
iz linije proizvoda Mape-Antique imaju
osobine maltera za isušivanje s dejstvom
sprečavanja površinskog izlučivanja soli
tzv. „cvetanja“.
10 SM br. 13/2014
Podloga mora biti odmrznuta, očišćena
od prašine, odvojena od neposrednog
uticaja vode i cvetanja soli, nosiva i bez
slabo prianjajućih čestica. Ostatke nataloženih soli, lišajeva, algi i pozelenelih
slojeva odstranjujemo u potpunosti. Na
površinski mokrim podlogama pre nanošenja, sačekamo da suvišna voda ispari
ili pokupimo sunđerom, odnosno isušimo vazdušnim kompresorom. Podloga
mora biti površinski osušena i dubinski
vlažna.
koristimo izrazito retku tečnu injekcijsku
masu MAPE-ANTIQUE F21.
Površinski malteri za ojačanje
Kada govorimo o površinskim malterima za ojačanje, koji su prema normi
EN 998-2 klasifikovani kao tip M15 i
dostižu čvrstoću pri pritisku većem od
16 N/mm² (EN 1015-11), uprkos tome
da ne sadrže cement i da su izrađene
na bazi kreča i eko-pucolana, možemo
reći da Mapei nudi jedinstveni proizvod
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE, koji je
kompatibilan sa celokupnim sistemom
Mape-Antique za zidane objekte, kod
kojih kao vezivo uopšte nije bio upotrebljen cement. U slučaju ovog proizvoda
govorimo o konstrukcijskom malteru za
ojačanje, koja nema toliko delotvorna
svojstva isušivanja.
Površinski premazi za učvršćivanje
Kao premaz za učvršćivanje na bazi mikromolekularnih akrilnih smola u vodnoj
disperziji s dobrom sposobnošću penetracije i u manje porozne podloge ili za
učvršćivanje postojećih površina zidova
i maltera, Mapei u svome programu nudi
namenski proizvod PRIMER 3296.
Za konzerviranje restauriranih kamenih i
poroznih podloga, različitih vrsta maltera i poroznih zidnih krečnih boja, Mapei
je razvio novi proizvod na bazi mikromolekularnog polimernog sastava u organskom rastvaraču sa sposobnošću
ponovnog otapanja i aktiviranja i nakon
više godina, a koji ima veliku sposobnost
penetracije i učvršćivanja kod poroznih
podloga uz veoma dobru otpornost na
baze. To je CONSOLIDANTE 8020, koji
se može još dodatno površinski hidrofobirati s ANTIPLUVIOL-om S ili W.
2. Konstrukcijsko ojačanje
Injektiranje
U slučajevima kada su na uzetim uzorcima zida među materijalom nađena isprana, odnosno šuplja mesta, raspukline
u vezivu ili njegova dubinska (unutrašnja)
poroznost, treba pristupiti konstrukcijskom ojačavanju putem injektiranja.
U tu se svrhu kod objekata, kod kojih
uopšte nije bio korišćen cement u vidu
veziva, upotrebljava MAPE-ANTIQUE I,
hidraulično vezivo koje ne sadrži cement
s dodatim finim puniocima pomešan sa
vodom.
U slučaju objekata s oslikanim površinama (freskama) umesto MAPE-ANTIQUE I
3. Hemijske barijere
U pogledu izvođenja hemijskih barijera
za sprečavanje kapilarnog pritiska vlage
stručna javnost još uvek nije jedinstvena.
Neki stručnjaci su striktni zagovornici njihovog izvođenja, s obrazloženjem da se
time potpuno sprečava prolaz kapilarne
vlage zajedno sa solima koje ona nosi
sa sobom. Time se ostvaruje i značajno
produženje veka trajanja maltera za isušivanje, s obzirom na to da se soli koje
sa sobom nosi kapilarna vlaga ne talože
u njenim vazdušnim porama i ne ispunjava ih. Za izradu hemijskih barijera Mapei
u svom programu ima koncentrovani
agens za injektiranje na bazi mikromole-
Tokom suvog vremena dopuštaju brzo
isparavanje, bez obzira na uzrok prisutnosti vlage (putem kapilarnog pritiska ili
zbog padavina).
Na osnovu gore navedenih svojstava za
liniju proizvoda Mape-antique, možemo
reći da je istovremeno „osetljiva“ u pogledu građevinskih materijala i „neuništiva“ tokom dugog perioda.
Postupci obnove
1. Opšte mere:
-- originalni malter i vezivo odstranjujemo u visini od 1 m iznad nivoa njegove kontaminacije;
-- izvorno korišćeno vezivo odstranjujemo do zdrave osnove i očistimo ga;
-- veće neravnine i udubljenja na dubinski vlažnoj i površinski osušenoj podlozi prethodno ispunimo malterom
MAPE-ANTIQUE MC.
Po potrebi, u vidu dodatne mere, pre
svega, u slučajevima postojanja velikih
količina podzemne, odnosno atmosferske vode ispod nivoa dna temelja vršimo
još i drenažu.
3
SLIKA 3: Zid od
opeke i kamena –
izgled pre i posle
obnove upotrebom
proizvoda iz sistema
Mape-Antique.
kularne silikonske emulzije MAPESTOP.
Svakako se pri svemu ovome postavlja
pitanje: šta se pod uticajem povećane
koncentracije vlage i soli događa ispod
hemijske barijere, koja se uobičajeno
izvodi malo iznad kote terena, dakle, u
samom temeljnom delu zida koji nosi celokupnu građevinu? Činjenica je, kao što
je već bilo pomenuto u uvodnom delu
o uzrocima propadanja, da je povišeni
udeo vlage i soli u svakom pogledu glavni uzrok oštećenja.
U traženju rešenja za ovu problematiku
Mapei je uvažio mišljenje dela stručnjaka, koji zagovaraju slobodan prolaz kapilarne vlage u zid i njeno prelaženje preko
maltera za isušivanje u obliku pare sa tim
da se prelaženje soli, koje kapilarna vlaga nosi sa sobom u pore maltera za isušivanje, sprečava primenom specijalnog
materijala za špric-malter. U tom smislu,
nakon dugogodišnjih istraživanja i praktičnih testiranja na objektima, razvijen
namenski proizvod MAPE-ANTIQUE
RINZAFFO, malter svetle boje namenjen
za osnovni sloj (špric malter), otporan na
soli, koji ne sadrži cement, a nanosi se
pre maltera za isušivanje, ravnomerno u
sloju debljine 5 mm na celokupnu površinu zida.
4. Malteri za isušivanje
Grubi malter za isušivanje
Posle izvođenja hemijske barijere nanosi se sloj grubog, svetlog maltera za
isušivanje MAPE-ANTIQUE MC, koji ne
sadrži cement, u sloju debljine najmanje
20 mm. Nanosi se ručno, a debljina nanosa se kontroliše preko prethodno pripremljenih vođica. Na kraju se zagladi ili
grubo obradi.
Maksimalna debljina nanosa maltera
u jednom sloju ne bi trebalo da pređe
3 cm. U slučaju potrebe za većim debljinama, prethodno nanet sloj se ne
obrađuje završno, da bi sledeći sloj bolje
prionuo, a nanosi se čim je prethodni dovoljno očvrsnuo. Dobro prianjanje osigurava se izbegavanjem predugog čekanja
očvršćavanja prethodnog sloja.
Ukoliko je na licu mesta na raspolaganju
kvalitetan agregat ili je prema projektu
predviđena upotreba agregata koji je
isti kao i izvorni, u pripremi maltera za
zidanje i malterisanje može se upotrebiti
specijalna svetla mešavina veziva koja
ne sadrži cement pod nazivom MAPEANTIQUE LC.
Fini malter za isušivanje
Pre nanošenja finih maltera MAPEANTIQUE FC CIVILE ili MAPE-ANTIQUE
FC GROSSO na prethodni sloj grubo
izvedenog maltera za isušivanje MAPEANTIQUE MC potrebno je ostaviti vreme od 10 do 14 dana da malter sazri.
Podloga se, u zavisnosti od sposobnosti upijanja, prethodno navlaži na odgovarajući način, a zatim se sačeka da
ispari višak vode. Voda se može ukloniti sunđerom ili osušiti kompresorom.
Podloga mora biti površinski suva a
dubinski vlažna. Fini malter se nanosi u
potrebnoj debljini zidarskom mistrijom ili
metalnom hoblom. Odmah pri početku
vezivanja završno ga obradimo vlažnim
sunđerom ili gletericom za zaglađivanje
(ne koristiti drvenu lopaticu).
Napomena: linija proizvoda MapeAntique namenjena je zidanim objektima
kod kojih kao vezivo nije bio upotrebljen
cement.
U slučaju obnove zidanih objekata kod
kojih je kao vezivo upotrebljen cement,
Mapei u svom programu nudi liniju proizvoda s niskim procentom cementa
POROMAP. Pored klasične linije postoji
i linija Poromap Macchina, koja omogćava i jednostavno mašinsko nanošenje.
5. Završna zaštita i dekorativna obrada
Za ove potrebe Mapei je razvio liniju
proizvoda Silexcolor na bazi čistih silikata. Raspoloživa je u više od 1.000
nijansi prema NCS ton karti, kao i u 4
različite teksture: BOJA, MARMORINO,
TONACHINO i GRAFFIATO. Površina
za nanošenje mora biti potpuno čista i
čvrsta. Prethodni opisani nanos finog
maltera MAPE-ANTIQUE FC (CIVILE ili
GROSSO) mora da sazri 5 do 7 dana
od ugradnje. Pre ugradnje SILEXCOLOR
proizvoda neophodno je da se površina
tretira osnovim premazom za prianjanje
SILEXCOLOR PRIMER, koji se nanosi
četkom, valjkom ili pištoljem.
Za detaljne informacije o sistemu i proizvodima možete se obratiti Mapei tehničko-informativnoj službi, na e-mail
adresu: [email protected] ili na telefone:
(011) 8036 150; (011) 8036 166.
Detaljnije informacije o referentnim
objektima nalaze se na internet stranici www.mapei.com. Nakon učitavanja
odaberite „Reference“ i pretražite ih, upisujući naziv traženog proizvoda.
Andraž Nedog, u. d. i. g., Mapei, d. o. o.
SM br. 13/2014 11
REFERENCE
Hotel Crowne Plaza –
rekonstrukcija najpoznatijeg
srpskog hotela
SLIKA GORE: Hotel Crowne Plaza po
završetku obnove.
SLIKA 1: Antikorozivna zaštita zarđale
armature sa MAPEFER 1K i reparacija
betona sa MAPEGROUT 430.
SLIKA 2: Betonske površine fasade
zaštićene sa hidrofobnom zaštitom
ANTIPLUVIOL W i elastičnom akrilnom
bojom ELASTOCOLOR PAINT.
1
2
12 SM br. 13/2014
Posle skoro tri i po decenije uspešnog rada kao Hotel
Intercontinental a zatim kao Hotel Continental, jedan
od turističkih simbola prestonice nakon renoviranja
postao je najsavremeniji Crowne Plaza Hotel u Evropi.
Kao i u brojnim dosadašnjim rekonstrukcijama i izgradnjama beogradskih hotela i ovde je zastupljen širok
spektar Mapei materijala
Uvod
Hotel je otvoren 1979. godine pod nazivom
Intercontinental i označio je početak ulaska
zapadnih hotelskih lanaca na bivšim jugoslovenskim prostorima. Od 2006. godine
nosi naziv Continental. Delta Holding je
nakon ugovora sa InterContinental Hotels
Groupom, kompletno rekonstruisao Hotel
prebrendirajući ga u Crowne Plazu.
Rekonstrukcija je započeta 2012. godine
čime će se ispuniti uslovi za brend Crowne
Plaza, prema domaćoj kategorizaciji 4 zvezdice, a imaće 416 soba, 14 konferencijskih
sala i veliki izbor sala i barova.
Posle rekonstrukcije hotela Balkan, Moskva,
Excelsior i Metropol kao i gradnje hotela
Square Nine, Mapei je i na ovom najvećem
beogradskom hotelu uzeo svoje učešće
kroz primenu kompletnih sistema materijala
za obnovu betonskih delova fasade i rekon-
strukciji bazena, a kroz saradnju sa više izvođača radova.
Obnova betonskih fasadnih površina
Dugo vremena vladalo je mišljenje da je beton kao neorganski materijal po svojoj prirodi
neuništiv. Posledica takvog razmišljanja su
propadanje vidnih betona već desetak godina nakon gradnje. Uzroke propadanja treba tražiti u proizvodnji, ugradnji i održavanju
betona. Oštećenja zavise od velikog broja
unutrašnjih i spoljašnjih, fizičkih i hemijskih
uzroka. Posle vizuelnog pregleda betonskih
delova fasadnih površina konstatovano je
da postoje korozijska oštećenja sa vidljivom
korodiralom armaturom na površini betona i
kao posledica ovog procesa došlo je do raslojavanja betona. Ostatak drvenih oplatnih
distancera, koji su u međuvremenu delimično ili potpuno istrulili, dodatno je uticao na
5
4
3
propadanje površinskog sloja pojedinih delova betona. Firmi Sigma projekt povereno je
izvođenje ovih zahtevnih radova i zajedničkim
pregledom konstrukcije sa Mapei tehničkom
službom odlučeno je da se primeni sistem
sanacije, koji se sastoji od antikorozivnog
sredstva i sanacionog maltera. Betonske površine su pored vidnih natur betona sadržale
i vence koji su obojeni. Na obojenim površinama investitor je zahtevao vraćanje boje u
pređašnju ponovnim bojenjem u RAL 7047,
a odlučeno je i da se natur beton dodatno
zaštiti hidrofobnim sredstvom, čime bi se
značajno smanjila upojnost vode.
Antikorozivna zaštita i reparacija
betona
Cela površina betona je ispeskarena. Posle
čišćenja armaturnih šipki četkanjem do sjaja Sa 2 ½ po Svenk standardu korodirana
armatura premazana je jednokomponentnim
antikorozivnim premazom na cementnoj bazi
MAPEFER 1K. Ovaj premaz sadrži inhibitore
korozije i ispunjava propisane zahteve norme
SRPS EN 1504-7, kao i zahteve ispitivanja
antikorozivne zaštite po SRPS EN 15183.
Pored osnovne funkcije ima i funkciju poboljšanja prianjanja narednih slojeva maltera.
Čvrstoća prianjanja ovog premaza je više od
2 N/mm². Za sve reprofilacije i popunjavanja
šupljina izvršene su probe nekoliko maltera
klase R3 i R4, u skladu sa normom SRPS EN
1504-3. Kao odgovarajući proizvod, posebno na osnovu boje koja se uklapa u postojeću betonsku konstrukciju, izabran je normalnovezujući tiksotropni reparaturni malter
ojačan vlaknima MAPEGROUT 430. Ovaj
malter sa kontrolisanim skupljanjem, pripada
klasi R3 i ima čvrstoću pri pritisku više od
30 N/mm², odnosno čvrstoću pri savijanju
više od 6 N/mm². Omogućava nanošenje od
5 do 35 mm u jednom sloju.
Zaštita akrilnom bojom i hidrofobnom
zaštitom
Sve betonske površine koje se ne boje, tretirane su sa vodoodbojnim impregnatorom
na bazi silana i siloksana ANTIPLUVIOL W.
Premaz je nanet valjkom do zasićenja podloge, čime se postiže smanjenje procenta
upijanja cementnih podloga za oko 60 % u
odnosu na procenat upijanja nepremazane
površine.
Delovi betonskih fasadnih površina koji su
bili obojeni ponovo su zaštićeni sa akrilnom
elastičnom bojom ELASTOCOLOR PAINT u
traženom RAL-u. Ovaj proizvod formira paropropustan, izuzetno elastičan zaštitni sloj
koji je nepropustan za vodu i agresivne materije iz atmosfere (CO2 i SO2). Ima odličnu
otpornost na starenje i otpornost na cikluse zamrzavanja/odmrzavanja, kao i na dejstvo soli. Na površinama koje su bojene, a
pre toga tretirane sa malterom kako bi se
ujednačilo prianjanje sa postojećim obojenim površinama, nanet je univerzalni osnovni
akrilni prianjajući premaz MALECH.
Rekonstrukcija bazena
Posle više od 30 godina ekploatacije, u
sklopu cele rekonstrukcije planirana je i obnova bazena. Sa stare bazenske konstrukcije uklonjena je keramička obloga, malter
i hidroizolacija. Pored građevinskih radova
pristupilo se i zameni dotrajale bazenske
tehnike. Nov sistem za prečišćavanje zahtevao je zatvaranje postojećih i otvaranje
novih prodora. Kada su uklonjeni svi nanosi
sa konstrukcije, izvođač hidroizolacije Lever
inženjering zajedno sa Mapeijem definisao
je svaki pojedinačni slučaj zatvaranja postojećih rupa u konstrukciji u zavisnosti od
veličine postojećeg otvora. Ono što je za ove
rekonstrukcijske radove bilo specifično su
kratki rokovi koji su zahtevali primenu brzosušećih materijala.
SLIKA 3: Bazen reprofilisan malterom
PLANITOP FAST 330.
SLIKA 4: Obrada prodora nanošenjem
proizvoda MAPEPROOF SWELL.
SLIKA 5: Obrada prodora nanošenjem
epoksidnog maltera ADESILEX PG1.
SLIKA 6: Merenje vlažnosti sloja za
pad prema CM metodi.
6
Primena betona sa konstrolisanim
skupljanjem
Na mestima na kojima su bili fiksirani veliki
bazenski reflektori, a na istim mestima nije
planirano postavljanje novih, ostao je prazan prostor. Sav oštećen beton oko tog
prostora je uklonjen. Zbog bržeg završetka
SM br. 13/2014 13
REFERENCE
liko puta u poređenju sa primenom estriha
spravljenih sa klasičnim cementom. Ostatak
vlage posle 48 sati je samo 4 % mereno CM
metodom (pri 23°C, rel. vlažnosti vazduha
od 50 % i debljini od 4 cm). Vezni sloj je izrađen primenom mešavine lateksa sintetičke
smole PLANICRETE, vode i TOPCEM-a.
7
SLIKA 7: Provera Mapelastic sistema
hidroizolacije punjenjem bazena pre
lepljenja završne obloge.
U PRVOM PLANU
ELASTOCOLOR PAINT
Zaštitna i dekorativna boja na
bazi akrilinih smola u vodenoj
disperziji, koja stvara film na
površini kada se izloži prirodnom
svetlu. Kada se potpuno osuši,
stvara fleksibilan završni sloj koji
je paropropustan, vodonepropustan i otporan na agresivne
atmosferske uticaje (CO2 – SO2).
Ima odličnu postojanost na
starenje, zamrzavanje i soli za
odmrzavanje, a film koji stvara
čini da se prljavština ne zadržava na površini.
Koristi se za bojenje fasada
koje imaju pukotine i za bojenje
deformisanih betonskih konstrukcija.
Primeri primene:
- zaštita od karbonizacije betonskih konstrukcija sa manjim
deformacijama nastalim usled
opterećenja;
- zaštita i dekoracija maltera sa
mikro pukotinama, uključujući i
već obojene maltere;
- zaštita tankih prefabrikovanih
elemenata izloženih stvaranju
pukotina.
14 SM br. 13/2014
skupljanja betona i smanjenja rizika od pojave prslina, primenjena je mešavina betona
sa kontrolisanim skupljanjem. U mešavinu
cementa i trofrakcijskog agregata dodato
je ekspandirajuće sredstvo EXPANCRETE,
koje u kombinaciji sa superplastifikatorom
DYNAMON SX značajno smanjuje skupljanje i ubrzava mogućnost izrade nadgrađenih
slojeva. Monolitizacija starog i novog betona
obezebeđena je primenom epoksidnog lepka za konstruktivno lepljenje EPORIP. Lepak
je nanet na bočne strane postojećeg betona,
a čvrstoća prianjanja ovog lepka je veća od
3 N/mm².
Reprofilacija zidova – brzo i kvalitetno
Manje rupe od nekadašnjih instalacionih
prodora zapunjene su primenom brzosušećeg reparaturnog maltera PLANITOP
400. Čvrstoća pri pritisku od 35,0 N/mm² i
odlično prianjanje na beton od 2,0 N/mm²
garantuju kvalitetnu reparaciju. Nanošenje
narednih slojeva moguće je već posle 4 sata
(na 20°C). Za reprofilaciju zidova je zbog
skraćenih rokova izvođenja upotrebljen jednokomponentni brzovezujući malter ojačan
vlaknima PLANITOP FAST 330, koji može
da se nanosi u debljini od 3 do 30 mm u jednom sloju. Malter je jednostavan za ugradnju i primenu, a postiže krajnju čvrstoću pri
pritisku veću od 20 MPa. Brzo sušenje ovog
materijala je omogućilo izvođenje hidroizolacije posle samo jednog dana od završetka
reprofilacije. Ivični venci oko bazena su reprofilisani, takođe, sa malterom PLANITOP
FAST 330. Na mestima na kojima nije bilo
moguće u potpunosti ukloniti prethodne
premaze i ostatke nekadašnjih nanosa boje
ili bitumenske hidroizolacije nanet je prajmer
bez rastvarača MAPEPRIM SP, koji omogućava adekvatno prianjanje narednih slojeva. Izravnavanje podova bazena izvedeno
je estrihom sa kontrolisanim skupljanjem
spravljenim sa brzosušećim hidrauličkim vezivom TOPCEM. Upotrebom ovog proizvoda
vreme sušenja estriha se smanjuje i neko-
Obrada prodora
Po završetku reprofilisanja, a pre nanošenja
hidroizolacije, neophodno je da se obrade
instalacioni prodori (brizgaljke i reflektori).
Ova najrizičnija mesta za eventualni prolazak
vode obrađena su tako da je oko cevi naneta hidroekspanzivna pasta MAPEPROOF
SWELL, a zatim prekrivena epoksidnim lepkom ADESILEX PG1. MAPEPROOF SWELL
u prisustvu vode obezbeđuje zapreminsku
ekspanziju od min. 100 %. Iz tog razloga
ograničava se čvrstim materijalom, kao što
je ADESILEX PG1, čija je čvrstoća pri pritisku
više od 70 MPa.
Hidroizolacija – primena fleksibilnih
polimercementnih sistema
Izvođač i Mapei su već dokazani u pogledu
kvaliteta izvedenih hidroizolacija, o čemu
svedoče brojne reference. U skladu sa projektnim zahtevom, gde je definisana primena
fleksibilne polimer-cementne hidroizolacije,
za primenu je izabran sistem Mapelastic.
Nanosi se u dva sloja, s tim da se u prvi sloj
umetne alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana MAPENET 150. Upotrebom
MAPEBAND fazonskih elemenata i traka
rešavaju se svi spojevi i dilatacije. Sistem
premošćava pukotine u širini od 0,9 mm
(EN 14891-A.8.2). Na hidroizolaciju, primenom odgovarajućeg lepka, direktno se lepi
završna obloga bazena. Navedeni sistem je
najsigurniji način hidroizolacije, jer se ujedno
obezbeđuje i zaštita betonske konstrukcije.
Lepljenje keramičkih pločica
U bazenu i oko bazena keramičke pločice su
lepljene na postavljenu hidroizolaciju. Kako
bi se kompletirao fleksibilan sistem generalni izvođač radova Exing, koji je izvodio i
keramičke radove odlučio se za primenu
deformabilnog cementnog lepka KERAFLEX
MAXI S1, koji se po SRPS EN 12004 svrstava u klasu C2 TE. Ovaj lepak odlikuje mogućnost nanošenja od čak 15 mm i izuzetno
prianjanje od 2,6 MPa. I pored toga što je debeloslojan klasifikovan je po SRPS EN 12002
i spada u deformabilne lepkove u klasi S1.
Fugovanje i zaptivanje spojeva
Oblaganje bazena završeno je fugovanjem,
gde je upotrebljena polimer modifikovana cementna masa za fugovanje KERACOLOR FF.
Masa je vodoodbojna (DropEffect®) i svrstana je u klasu CG2 WA, a raspoloživa je
u 26 boja. Primenjuje se za fuge širine do
6 mm i jednostavna je za ugradnju. Postojeća
svojstva su dodatno poboljšana dodavanjem
polimernog dodatka FUGOLASTIC umesto
vode, čime su poboljšana između ostalih
svojstva i čvrstoća, koja pri pritisku iznosi
čak 30 N/mm².
Spojevi i dilatacije su zapunjeni acetatnom
silikonskom masom MAPESIL AC, uz nanošenje osnovnog premaza PRIMER FD,
koji se nanosi na bočne strane keramičkih
pločica. Silikonska masa je, kao i masa za
fugovanje, dostupna u 26 boja. Odlikuje je
vodoodbojnost, istezanje od 800 % i sprečavanje nastanka buđi.
8
9
Izravnavanje podova u holovima
Zbog velike frekvencije pešačkog saobraćaja
u toku eksploatacije bio je potreban estrih sa
dobrim mehaničkim svojstvima. Za izvođača je izabran Beton Com, specijalizovani izvođač za ovu vrstu radova koji iza sebe ima
brojne reference zahtevanih izravnavajućih
slojeva. Na predlog izvođača investitor je
prihvatio izradu estriha od TOPCEM-a koji
ispunjava zahteve za poboljšanom mehaničkom čvrstoćom (> 30 N/mm²), kontrolisano
skupljanje i izuzetno brzo sušenje.
Zaključak
Već tokom 2014. godine Hotel Crowne Plaza
će zasijati punim sjajem, obnovljen i vraćen
na značajno mesto prestoničkog turizma.
Mapei je i ovde pokazao i opravdao svoju
dosadašnju reputaciju u sanacijama betonskih konstrukcija. Posle brojnih javnih i privatnih bazena u spisak Mapei referenci ulazi
i ovaj čuveni hotel. Svim učesnicima u projektu – projektantskoj kući Mašinoprojekt,
glavnom izvođaču i podizvođačima opisanih
radova dugujemo zahvalnost zbog izbora
naših materijala, a trajnost ugrađenih materijala dokazaće ukazano poverenje.
SLIKA 8: Izravnavanje podova u
holovima izvedeno je primenom
TOPCEM-a.
SLIKA 9: Izgled enterijera.
Tehnički podaci
Mapei proizvodi
Hotel Crowne Plaza, Beograd
Investitor: Delta Holding, Hotel Crowne Plaza, Beograd
Autor projekta, dizajn enterijera: Imagination studio, London U.K. Carlos Virgile, Ewald
Damen
Projektantska kuća: Mašinoprojekt Kopring AD
Odgovorni projektant: Nataša Milojević, d.i.a.
Generalni izvođač radova: Exing d.o.o, Beograd
Odgovorni izvođač radova: Jovan Drobnjaković, d.i.g.
Stručni nadzor: Boyden d.o.o. i Siniša Vučković, d.i.a.
Izvođač radova sanacije betonskih površina fasade: Sigma projekt d.o.o., Beograd
Rukovodioci radova sanacije betonskih površina fasade: Zoran Filipović, d.i.g i Jugoslav
Kecman, i.g.
Izvođač radova na hidroizolaciji bazena: Lever inženjerinig d.o.o.
Rukovodioci radova na hidroizolaciji bazena: Nataša Stepanović, d.i.g i Krsto Medigović, d.i.g.
Izvođač radova na izravnavanju podova: Beton Com d.o.o.
Rukovodioci radova na izravnavanju podova: Slobodan Šošić, i.g. i Andrija Andrić, i.g.
Mapei koordinatori: Vladimir Dimitrijević, d.i.g., Melanija Pavlović, d.i.a. i Nebojša Janić
Mapei distributer: UC Partizan
Vreme izvođenja radova: 2013. godina
Antikorozivna zaštita armature: Mapefer 1K
Sanacija i zaštita betonskih fasadnih površina:
Mapegrout 430, Antipluviol W, Malech,
Elastocolor Paint
Priprema podloge: Mapeprim SP, Eporip
Spravljanje betona: Dynamon SX, Expancrete
Reprofilacija bazena: Planitop 400, Planitop
Fast 330
Izrada estriha: Planicrete, Topcem
Hidroizolacija: Mapelastic, Mapenet 150,
Mapeband
Obrada prodora oko cevi: Mapeproof Swell,
Adesilex PG1
Polaganje keramičkih pločica: Keraflex Maxi S1
Zapunjavanje fuga i dilatacionih spojnica:
Kerakolor FF, Isolastic, Primer FD, Mapesil AC
Za dodatne informacije posetite web
strane www.mapei.rs i www.mapei.com
SM br. 13/2014 15
SAJMOVI
Domotex 2014
Vodeći svetski sajam
tepiha i podnih obloga posetilo je više od
45.000 posetilaca iz
80 zemalja
Nedavno završeni sajam Domotex u
Hanoveru postigao je zapažen uspeh,
opravdavši svoju poziciju vodećeg svetskog sajma u industriji podnih obloga.
Domotex godinama važi za specijalizovani sajam, čiji jedinstven koncept i
inovativni pristup privlači veliku pažnju.
Na ovogodišnjoj sajamskoj manifestaciji
predstavilo se 1.350 firmi iz 57 različitih
zemalja.
Inovacije su priče koje se mogu
ispričati
Organizatori su se potrudili da kroz novi
koncept [email protected] donesu
pravo osveženje sajmu. Interaktivna
izložba [email protected], čiji je
prostor u purpurnim bojama osmislio
i dizajnirao nemački arhitekata Jirgen
Majer H., koncipirana je tako da omogući izlagačima prikazivanje inovativnih
proizvoda stručnoj javnosti. Proizvodi
su morali biti inovativni, što bi u prevodu
značilo da imaju originalnu ideju, da su
savremeni i kreativni. Šestočlani žiri je
ocenjivao proizvode u zavisnosti od kategorije: relevantnost u odnosu na ciljnu
grupu, tehnološka inovativnost, dizajn i
kvalitet.
Mapei je društveno odgovorna kompanija koja poseban značaj pridaje zaštiti
ljudi i životne sredine, kroz konstantan
istraživački rad u najsavremenijim centrima za istraživanje i razvoj. Proizvodi su
16 SM br. 13/2014
proizvedeni u skladu sa svim važećim
standardima, koji se odnose na bezbednost ljudi i životne sredine. Mapei je
i na ovom sajmu predstavio proizvode i
sistemska rešenja, koja poseduju sertifikate EC1 i EC1 Plus (GEV Emicode),
odnosno proizvode sa niskom emisijom isparljivih organskih materija (VOC)
za izradu novih podova i obnovu starih.
Samim tim Mapei se na sajmu Domotex
predstavio sloganom: „Mapei proizvodi
su bezbedni za zdravlje izvođača, krajnjih korisnika i životnu sredinu“.
Mapeijevi proizvodi su sertifikovani širom
sveta, u Americi od 1990. godine prema
Green Label Plus programu za testiranje
podnih obloga i pratećih proizvoda za
njihovu ugradnju, kao i Der Blaue Engel u
Nemačkoj od 2010. godine za proizvode
koji su ekološki bezbedni. Ovi proizvodi
se koriste u različitim sistemskim rešenjima u građevinarstvu, poštujući pravila
ekološki sigurne gradnje.
U ritmu trendova
Mapei je i ove godine na Domotex-u
predstavio nekoliko proizvoda i sistemskih rešenja za ugradnju i završnu obradu drvenih, elastičnih i tekstilnih podnih
obloga. Našim postojećim i budućim
partnerima predstavili smo najnovije proizvode, koji prate trendove u inovacijama
i proizvodnji, kao i izbor završnih podnih
obloga.
SLIKA GORE: Ključni Mapei proizvodi su bezbedni za zdravlje izvođača i poseduju sertifikate
EC1, EC1 Plus i Der Blaue Engel.
Priprema podloge
ECO PRIM VG je akrilni premaz u vodenoj disperziji, bez rastvarača, sa izrazito niskom emisijom isparivih organskih
materija. Koristi se za poboljšanje veze
masa za izravnavanje sa svim upojnim
podlogama. Spreman je za upotrebu,
što znači da nema potrebe za razređivanjem proizvoda, čime se dodatno štedi
vreme prilikom ugradnje. S obzirom na
svoje karakteristike, nema štetnih posledica po zdravlje podopolagača i krajnjih
korisnika prostora.
Polaganje i završna obrada
parketa
ULTRACOAT SOFT TOUCH je dvokomponentni 100 % poliuretanski lak na vodenoj bazi sa dodatkom alifata (UV stabilan). Karakteriše ga odlična otpornost
na habanje i tragove cipela, koji nikada
do sada nisu postignuti ni sa jednim proizvodom na vodenoj bazi. Daje parketu
privlačan završni izgled prirodnog drveta
koji je mekan na dodir. Podovi tretirani sa
ovim lakom imaju prirodni završni izgled,
koji se može uporediti sa završnom
obradom uljem i voskom.
ULTRACOAT OIL COLOR je ulje u boji na
bazi uretana, blagog mirisa, za bojenje
drvenih podova. Lako se nanosi, bez
opasnosti od pojave preklopa. Površina
obrađena ULTRACOAT-om OIL COLOR
ima savršen završni izgled. Dostupan
je u paleti boja: bela, crna, orah, američki orah, mahagonij i boja višnje. Na
ULTRACOAT OIL COLOR moguće je
nanositi lakove iz Ultracoat linije proizvoda, ULTRACOAT HIGH TRAFFIC
i ULTRACOAT SOFT TOUCH. Na brz
i jednostavan način možete promeniti
boju vaših podova veoma kvalitetnom
završnom obradom.
što znači da nema štetnih posledica po
zdravlje podopolagača i krajnjih korisnika prostora.
ULTRABOND ECO TACK LVT je lepak
u vodenoj disperziji, koji ostaje trajno
lepljiv i koristi se za polaganje slobodnopoloženih LVT ploča. Lepak je spreman za upotrebu i lako se nanosi korišćenjem valjka. Posebno je razvijen za
LVT ploče, kako bi se postigla idealna
dimenziona stabilnost podne obloge.
LVT podne obloge položene na ovaj lepak lako se mogu odlepljivati i ponovno
lepiti.
ULTRABOND ECO 140 je lepak u vodenoj disperziji sa vrlo niskom emisijom
isparivih organskih materija (VOC), koji
se koristi za polaganje tekstilnih podnih obloga. Otvoreno vreme rada ovog
lepka je 20-30 minuta, što omogućava
sigurno polaganje podne obloge bez
žurbe. Idealan je za lepljenje tekstilnih
podnih obloga na većim objektima.
Zbog svojih karakteristika niske emisije
isparivih organskih materija, ovaj lepak
čuva zdravlje podopolagača i krajnjih korisnika prostora.
ULTRABOND ECO 530 je brzovezujući
lepak sa visokom početnom snagom
prianjanja, na bazi sintetičkih polimera u
vodenoj disperziji, koji se koristi specijalno za lepljenje linoleuma i proizvoda od
plute. Odgovara zahtevima podopolaga-
ča za polaganjem linoleuma, bez dužeg
čekanja na sušenje lepka. Praktično polaganje je moguće odmah po završetku
nanošenja lepka na podlogu (cca. nakon
10 minuta).
ULTRABOND ECO CONTACT –
Kontaktni lepak bez rastvarača, niske
emisije isparivih organskih materija, za
dvostrano lepljenje rubnih letvica od
PVC-a, gume, tepiha, linoleuma i plute.
ULTRABOND ECO CONTACT je alternativni proizvod neoprenskim lepkovima
intenzivnog mirisa. Pogodan je za korišćenje u zatvorenim prostorima (poput
bolnica, poslovnih i stambenih objekata).
Može se nanositi lopaticom ili valjkom i
vreme čekanja mu je drastično smanjeno, oko 1 sat, što je naročito malo kada
govorimo o kontaktnim lepkovima na vodenoj osnovi.
Sigurnost i dugotrajnost
Mapei je ponovno postavio letvicu
kvaliteta na najviši nivo, ne zaboravljajući pri tom jednaku važnost ekološke
osveštenosti i usmerenosti prema razvoju proizvoda izrazito niske emisije
isparivih organskih materija, koji kao
takvi ne štete zdravlju podopolagača i
krajnjih korisnika prostora. Sigurnost i
dugotrajnost u ugradnji podnih obloga
naša je parola s kojom smo prepoznati
kod arhitekata, podopolagača, investitora i krajnjih korisnika prostora širom
sveta.
ULTRACOAT OIL WAX – vodoodbojni i
uljnoodbojni vosak blagog mirisa, koji se
koristi za zaštitu drvenih površina dajući im pri tom poseban, topao izgled. U
samo dva nanosa, zbog izuzetnih karakteristika proizvoda, dobija se zaštita koja
omogućava da drveni podovi ne gube
svoj prirodni izgled i nakon dugog niza
godina.
Elastične i tekstilne podne obloge
ULTRABOND ECO 4 LVT – lepak ojačan
vlaknima, posebno razvijen za LVT podne obloge. ULTRABOND ECO 4 LVT je
lepak na bazi sintetičkih polimera u vodenoj disperziji. Poseduje sertifikate EC1
Plus i „Blu ejndžel“ (Der Blaue Engel),
SM br. 13/2014 17
REFERENCE
Apartmanski kompleks
Kalman K3 na Zlatiboru
SLIKA GORE: Apartmanski kompleks
Kalman K3, Zlatibor.
Mapei proizvodi i rešenja kroz spoj tradicije i savremene arhitekture
Zlatibor
Prostrana visoravan Zlatibor nalazi se u jugozapadnom delu Srbije na 235 kilometara od Beograda. Nalazi se na nadmorskoj
visini između 700 i 1.500 metara, a najviši
vrh je Tornik. Zahvaljujući specifičnoj klimi i
karakterističnim kontinentalnim i vazdušnim
strujanjima, koja se mogu naći samo ovde,
harmoničnom odnosu između pošumljenih
predela jela, bora i smrče i prostranih livada,
prekrivenih živopisnim biljem, rekama i potocima, nezagađenom vazduhu, zdravoj i čistoj
vodi, velikom broju sunčanih dana u godini,
Zlatibor se razvio u čuveni turistički centar,
sa najdužom turističkom tradicijom među
planinama u Srbiji.
Naziv Zlatibor počinje intenzivno da se koristi od 18. veka, a postoje tri predanja o nastanku imena Zlatibora. Prema prvom ime je
nastalo od zlatne boje pašnjaka na Zlatiboru,
prema drugom jer su se doseljenici hvalili
bogatstvom borove šume, govoreći: „Zlatan
je to bor!“ Treće predanje govori o tome da
18 SM br. 13/2014
je to ime postalo od veoma retke vrste belog
bora, tzv. zlatnog bora, čiji je latinski naziv
Pinus Silvestris Variegata Zlatiborica.
Apartmanski kompleks Kalman K3
U centralnom delu Zlatibora, u mirnom kraju,
smešten je apartmanski kompleks Kalman
K3. Kompleks se nalazi na 970 metara nadmorske visine, okružen je šumom i udaljen
oko 200 metara od pešačke zone. Nedaleko
od objekata nalazi se Crkva Preobraženja
Gospodnjeg.
Sastoji se od tri odvojena objekta koji pružaju prelepe poglede ka zelenom pojasu, centralnim dešavanjima i crkvi. Na simboličan
način kompleks oslikava neraskidivu vezu
između čovekovih misli, dela i osećanja, u
kome se arhitektura oslanja na postojeće
nasleđe Zlatibora i elemente izvedene iz tradicije kombinuje i prevodi na jezik savremene arhitekture. Kalman K3 spaja kombinaciju
zdravog života, sporta, rekreacije, odmora i
prirode u jednu celinu.
Primena visoko kvalitetnih ekoloških
materijala na projektu
Ideja investitora bila je da izgradi atraktivan
apartmanski kompleks, koji bi bio spoj tradicije i savremene arhitekture. Posebna pažnja posvećena je oblikovanju i postizanju
kvalitet­
nog prostornog izraza namenjenog
aktivnostima korisnika sa naglašenom estetikom ka detaljima, koja dočarava ugođaj
porodičnog doma. Predviđeno je korišćenje
visoko kvalitetnih i ekoloških materijala (drvo,
kamen, italijanska granitna keramika, parket
vrhunskog kvaliteta). Izvođač Domus gradnja je predložila investitoru sistemska rešenja i proizvode Mapei, kako bi se ispoštovali
najviši zahtevani standardi gradnje, pravilno
pripremile podloge, završne podne obloge
adekvatno ugradile, a prostori u kojima se to
zahteva hidroizolovali.
Primena Topcem veziva na
stepenišnim komunikacijama
Prostor komunikacija u objektima se često
ostavlja nezavršen do same predaje objekta u eksploataciju. Stepenišne komunikacije
su i u ovom slučaju trebalo biti pripremljene
za završnu obradu i postavljanje obloge od
keramičkih pločica. S obzirom na kratke rokove, a kako bi se i ovaj deo objekta mogao
predati u funkciju kad i apartmani, izvođač
je odlučio da pripremu podloge na stepenicama uradi sa TOPCEM-om. TOPCEM
je specijalno vezivo koje se koristi za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim
skupljanjem. TOPCEM potpuno zamenjuje
cement u estrihu i zato ga ne treba mešati
sa drugim cementom. Estrih pripremljen sa
TOPCEM-om ima visoku čvrstoću (≥30 MPa
posle 28 dana). U odnosu na klasične estrihe
najveća razlika i prednost estriha izrađenog
TOPCEM-om je znatno kraće vreme čekanja (i do 7 puta) pre ugradnje hidroizolacije ili
oblaganja završnom oblogom.
pne debljine 2 mm, sa umetanjem mrežica
od staklenih vlakana otpornih na alkalije
MAPENET 150, čime se poboljšava premošćavanje eventualnih pukotina (čak do
1,5 mm) kod nestabilnih podloga. Za spojeve
horizontalne i vertikalne površine koriste se
gumirane poliestarske trake MAPEBAND sa
posebnim fazonskim elementima za obradu
uglova i slivnika, čime je stvorena kontinualnost hidroizolovanog sloja. Preko sloja hidroizolacije MAPELASTIC lepljene su podne
obloge od keramičkih pločica. Primena sistema Mapelastic omogućava da donji slojevi
ostanu suvi, s obzirom na to da se hidroizolacija nalazi u gornjoj zoni preseka poda koji
je direktno izložen uticaju vode i vlage.
Polaganje i fugovanje keramičkih
pločica i sistem podnog grejanja
Sistemi podnih grejanja nalaze sve više primenu u enterijerima i eksterijerima, gde je to
projektima predviđeno. Zlatibor je turistički
centar koji živi i leti i zimi. Zimski uslovi zahtevaju dobar sistem grejanja, kako bi boravak
u prostorijama bio prijatan. Projektant je u
apratmanima predvideo sistem električnog
podnog grejanja sa polaganjem pločica velikih formata. U tom slučaju projektni zahtev je
uslovio primenu lepkova koji podnose velike
deformacije. Zato je predložen i upotrebljen
SLIKA 1: Priprema podloge na
stepenicama urađena je primenom
TOPCEM-a specijalnog veziva za izradu brzosušećih estriha sa kontrolisanim
skupljanjem.
SLIKA 2: Poboljšani cementni lepak
ADESILEX P9 korišćen je za lepljenje
keramičkih pločica u prostoru stepenišnih komunikacija.
2
1
Mapelastic sistem – pouzdana
hidroizolacija
Na predlog izvođača na terasama apartmana i u sanitarnim čvorovima investitor je odlučio da primeni savremen i pouzdan sistem
hidroizolacije – Mapelastic sistem. Prednost
izrade fleksibilne hidroizolacione membrane
MAPELASTIC u odnosu na postavljanje i varenje bitumenskih traka, je u tome što se radi
o ekološkom postupku, brzoj i jednostavnoj
ugradnji i direktnom lepljenju keramičkih pločica na hidroizolaciju.
Masa se nanosi gletericom u dva sloja, ukuSM br. 13/2014 19
REFERENCE
KERAFLEX MAXI S1, poboljšani fleksibilni
cementni lepak u klasi C2TE S1, koji se može
nanositi u sloju do 15 mm i ima izuzetnu prionjivost od 2,6 MPa. Pored toga ima produženo otvoreno vreme za polaganje keramičkih
pločica i proizvoda od kamena. Proizveden
je u skladu sa Low Dust® tehnologijom, koja
omogućava rad bez prašine, a ujedno je veoma jednostavan za primenu.
Lepljenjem pločica ovim lepkom omogućeno je fugovanje na zidovima posle 4 do 8
sati, a na podovima posle 24 sata. Na podovima je u prvi sloj lepka postavljena mreža
električnih kablova, a drugim slojem lepka
mreža je kompletno prekrivena i zalepljene
su keramičke pločice sa 100 % prekrivenosti površine. Zatim je urađena proba podnog
grejanja. Fugovanje je izvedeno brzosušećom masom ULTRACOLOR PLUS, raspoloživom u 26 boja, koja ne uzrokuje iscvetavanje i promenu boje, vodoodbojna je i otporna
na pojavu buđi.
Za lepljenje keramičkih pločica na zidove
kupatila i kuhinja izvođač se, zbog izuzetnih
tiksotropnih svojstava, odlučio za poboljšani cementni lepak sa produženim otvorenim
vremenom ADESILEX P9. Jednostavan je
za primenu, a omogućava fugovanje posle
8 sati. Lepak ADESILEX P9 korišćen je i za
lepljenje keramičkih pločica u prostoru stepenišnih komunikacija.
Zapunjavanje spojeva
Dilatacioni spojevi na terasama, u kupatilima, spojevi između odvoda i sanitarne
opreme zapunjavani su silikonskom masom
MAPESIL AC, koja je raspoloživa u 26 boja i
transparentnoj, otporna je na buđ i bakterije.
Široka paleta boja prati paletu Mapei masa
za fugovanje, tako da se prilikom realizacije projekata ne narušava estetski karakter površina koje su obrađene keramičkim
pločicama.
Izrada poda u garažama
Za izradu poda u garažama primenjen je
proizvod MAPETOP N AR6. To je već pripremljen fini posip za izradu monolitnih betonskih podova sa povećanom čvrstoćom i
visokom otpornošću na habanje. MAPETOP
N AR6 proizveden je na bazi portland cemenata, mineralnih punioca visoke čvrstoće i
optimalne granulacije, specijalnih dodataka i neorganskih pigmenata postojanih na
svetlost i alkale. MAPETOP N AR6 pokazuje
izraženu površinsku popunjenost obrađene
podne površine i visoke tvrdoće. Njegovom
20 SM br. 13/2014
3
primenom postižemo protivprašnost, lakše
održavanje, a prema želji i obojenost završne, na habanje visoko otporne betonske
površine.
SLIKA 3: Kalman K3, zimi.
Pouzdani partneri za kvalitetnu
realizaciju projekata
Investitor uvek prepozna kvalitetnog i pouzdanog partnera na kojeg može da se
osloni i koji će na kvalitetan način realizovati projekat. Dobro partnerstvo se bazira na
poverenju koje se gradi i traje godinama.
Atraktivan apartmanski kompleks Kalman
K3 na Zlatiboru realizovan je primenom savremenih i kvalitetnih materijala, a upravo
takva su Mapei sistemska rešenja, koja su
doprinela da objekti kompleksa budu izvedeni po najvišim standardima na višestruko
zadovoljstvo.
Tehnički podaci
Apartmanski kompleks Kalman K3, Zlatibor
Investitor: Kalman d.o.o.
Projektni studio: Prodeco
Odgovorni projektant: Olivera Mitović, d.i.a.
Generalni izvođač: Gramax PGP d.o.o.
Stručni nadzor: Zoran Panić, d.i.g.
Nadzor za zanatske radove: Robert Bajić
Izvođač za opisane radove: Domus gradnja d.o.o. i Svetozar Babić, d.i.g.
Izrada poda u garažama: Zofix gradnja i Zoran Jovanović
Mapei distributer: UC Partizan d.o.o.
Vreme izvođenja radova: 2012. – 2013. godina
Mapei proizvodi
Hidroizolacija: Mapeband TPE, Mapeband, Mapelastic, Mapenet 150
Priprema podloge: Topcem
Polaganje i fugovanje keramičkih pločica i kamena: Adesilex P9, Keraflex Maxi S1,
Ultracolor Plus
Podovi na bazi cementa i epoksidnih smola: Mapetop N AR6
Zapunjavanje i zaptivanje dilatacionih spojnica: Mapesil AC
Za dodatne informacije posetite web strane www.mapei.rs i www.mapei.com
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
Mapeplan®
Sintetičke membrane za hidroizolaciju krovova, podzemnih
delova konstrukcija, hidrotehničkih objekata i tunela
•
•
•
•
•
•
•
visoka mehanička otpornost
dobra obradivost i lako varenje
fleksibilnost na niskim temperaturama
otpornost na UV zrake
otpornost na starenje
paropropusnost
otpornost na mikrobiološke organizme i korenje
Detaljnije informacije možete
pogledati na: www.mapei.com
REFERENCE
Etno selo
Moravski konaci
Mapepool – hidroizolaciona membrana kao završna obloga bazena
Poznato je da kompanija Mapei ima širok
asortiman materijala, koji pružaju efikasna
rešenja za izvođenje hidroizolacija. Pored
polimercementnih, epoksidnih, poliuretanskih i polimer bitumenskih masa, u ponudi
su bitumenske i sintetičke membrane koje
proizvodi Polyglass, član grupe Mapei. Među
brojnim Polyglass proizvodima, koji nalaze
primenu u hidroizolaciji podzemnih delova
konstrukcije i na krovovima, estetski i funkcionalno, svakako se izdvaja Mapepool. To je
sintetička hidroizolacija za bazene koja pruža
najekonomičniju završnu obradu bazena.
Uvod
Etno selo Moravski konaci nalazi se u blizini
Velike Plane, na oko 2 km od autoputa E-75
i 90 km od Beograda. Na prostoru gde je
podignuto etno selo nekada su se nalazila
pozajmišta, iz kojih je obližnja ciglana ekploatisala zemlju za izradu opekarskih proizvoda. Na tim mestima ostajale su rupe u
terenu koje su stvorile močvaru, a zatim je
postepeno formirana divlja deponija smeća.
Izgradnjom etno sela 2007. godine učinjen
22 SM br. 13/2014
je važan korak na očuvanju životne sredine. Sastoji se od naselja od autentičnih starih srpskih kuća namenjenih za prenoćište
turista. Na ulazu etno sela nalazi se Crkva
Svetog Nikole, a u centru restoran nacionalne kuhinje i jezero od 1,5 ha.
Izrada hidroizolacije bazena
Sportsko-rekreativni deo kompleksa čine tri
otvorena bazena. Pri odabiru završne obrade bazena investitor se rukovodio činjenicom da će kod tradicionalnog načina obrade
1
SLIKA GORE: Moravski konaci, apartmanski kompleks.
SLIKA 1: MAPEPOOL – model po­
stavljanja PVC završne hidroizolacije sa
prethodnim postavljanjem geotekstila i
fiksiranjem.
SLIKA 2: Model detalja obrade kanala
oko bazena.
2
SLIKA 3: Izgled bazena pre
rekonstrukcije.
SLIKA 4: Hidroizolacija i završna
obrada bazena izvedena je primenom
MAPEPOOL membrane.
bazena keramičkim pločicama ili mozaikom
sa prethodnom ugradnjom hidroizolacije
biti potrebno dosta vremena za izvođenje.
Početak sezone kupanja je bio blizu. Tako je
izbor pao na primenu sintetičke membrane.
Uzimajući u obzir odlične tehničke karakteristike MAPEPOOL membrane, kao i odnos
cena/kvalitet, odlučeno je da se primeni ovaj
materijal. Specijalizovani izvođač ovih vrsta
radova, Plasteks iz Loznice je za samo nekoliko dana uspeo da završi kompletne radove. Ovu vrstu hidroizolacije odlikuje jednostavna ugradnja, varenjem toplim vazduhom
preklopa između dve trake širine 1,65 m i
fiksiranjem na spoju vertikale i horizontale,
kao i ivičnim delovima bazena uz posebno
obraćanje pažnje na obradu detalja u uglovima. Membrana se postavlja na betonsku
konstrukciju uz prethodno postavljanje sloja
geotekstila. Na spoju vertikale i horizontale
fiksira se metalna lajsna MAPEPLAN metal bar. Završeci hidroizolacije fiksiraju se
MAPEPLAN limom kaširanim sa PVC-om.
Lim se pričvršćuje na ivicu bazena, a membrana se vari za lim. Spoj lima i betonske
konstrukcije zapunjava se trajnom poliuretanskom masom MAPEFLEX PU 45. Na
spoju vertikale i horizontale postavlja se metalna lajsna MAPEPLAN metal sheet.
Dobijena je završna obloga koja omogućava lako održavanje. Sintetička membrana
MAPEPOOL je proizvedena u skladu sa
standardom EN 71-3 bez migracije teških
metala. Membrana ima debljinu od 2 mm,
a otporna je na UV zrake i na razvoj mikroorganizama. Boja je izuzetno postojana. S
obzirom na to da je dostupna u 7 dezena,
moguće je ispuniti širok spektar želja po pitanju estetike. Investitor se na ovom objektu
odlučio za karakterističnu bazensku plavu
boju, odnosno dezen Lipari. Svi dezeni osim
onog koji je urađen po vizuelnom izgledu,
kao keramički mozaik dostupni su i u protivkliznoj varijanti. U slučaju da je potrebno da
se po ivici bazena postavljaju keramičke pločice na sintetičku membranu, mogu se lepiti
upotrebom dvokomponetnog visokokvalitetnog poliuretanskog lepka KERALASTIC T u
klasi R2T.
Završna reč
Posle završenih radova na hidroizolaciji,
bazeni su otvoreni za posetioce etno sela,
čime se kompletirala turistička ponuda ovog
reprezentativnog mesta za odmor i rekreaciju. Sintetičke membrane za bazene, koje
predstavljaju i završnu oblogu i hidroizolaciju
kompletirale su široku Mapei ponudu. Pored
dosadašnjih referenci u Srbiji, kada je reč o
bazenima sa završnom obradom od keramičkih pločica, staklenog mozaika ili završne
akrilne boje, ovo je prvi bazen na kome je
primenjena i završena sintetička membrana.
Tehnički podaci
3
4
Bazeni Etno sela Moravski konaci,
Velika Plana
Investitor: Etno selo Moravski konaci,
Velika Plana
Izvođač: Plastex d.o.o. Loznica
Rukovodilac radova na hidroizolaciji
bazena: Saša Milovanović
Mapei koordinatori: Nebojša Janić i Vladimir
Dimitrijević, d.i.g.
Vreme izvođenja radova: 2012. godina
Mapei proizvodi
Hidroizolacija: Mapepool
Dopunski elementi: Mapeplan lim, Mapeplan
metal bar, Mapeflex PU45
Za dodatne informacije posetite web strane
www.mapei.rs i www.mapei.com
SM br. 13/2014 23
REFERENCE
Univerzitet Singidunum –
rekonstrukcija objekata
U poslednjih nekoliko godina ovaj Univezitet povećava svoje prostorne kapacitete. Kupovinom dva objekta u Beogradu i Novom Sadu, upotpunjeni
su uslovi za kvalitetno obrazovanje i osposobljenost za rad budućih studenata. U rekonstrukciji oba objekta kroz primenu više materijala bio je prisutan i Mapei
SLIKA GORE: Ulaz u Centar
Univerziteta.
O univerzitetu
Ova visokoškolska insistucija, koju čini 9
fakulteta, osnovana je 2005. godine, a prvi
od fakulteta ovog univerziteta počeo je sa
radom 1999. godine. Univerzitet je akreditovan za osnovne, master i doktorske studije
u društveno-humanističkim, prirodno-matematičkim i tehničkim naukama. Nastavni
plan je usklađen sa principama Bolonjske
deklaracije, a na Univerzitetu studira 9.000
studenata. Nastavu realizuje 200 profesora,
a rekonstrukcijom kupljenih objekata na raspolaganju je ukupno 14.000 m² kvalitetno
opremljenog prostora.
Rekonstrukcija objekta u Beogradu
Kupovinom
nekadašnjeg
industrijskog
objekta u Kumodraškoj ulici, Univerzitet je
dobio nove prostorne kapacitete. U kompletnoj rekonstrukciji ovog objekta, svi hidroi-
24 SM br. 13/2014
zolacioni radovi povereni su specijalizovanoj
firmi za ovu vrstu radova Tim sistem plus.
Specifični zahtevi na objektu, kao i dosadašnje dobro iskustvo u radu sa Mapei materijalima, doveli su do upotrebe istih na više
pozicija radova.
Planirana je hidroizolacija ravnog krova bitumenskim trakama. Posle uklanjanja svih
slojeva stare hidroizolacije i nevezanih slojeva betona ostala je neravna betonska podloga, koju je bilo potrebno reprofilisati i uraditi
sloj za pod, kao podlogu za hidroizolaciju.
Nadogradnje klasičnim betonom zahtevaju
debljine od čak 10-ak centimetara, čime se
značajno povećava opterećenje konstrukcije. U slučaju primene estriha sa klasičnim
cementom nemamo ovaj problem, ali ostaje
problem čekanja na sušenje.
Kao idealno rešenje za ovaj slučaj izabran
je estrih sa kontrolisanim skupljanjem spra-
REFERENCE
1
vljen sa brzosušećim hidrauličkim vezivom
TOPCEM. Primenom ovog materijala postižu
se odlične čvrstoće (više od 30 MPa), što je
velika prednost u odnosu na klasične estrihe. Pored toga, za postavljanje hidroizolacija
potrebna je suva podloga. Vreme sušenja
estriha spravljenog sa TOPCEM-om do 2 %
vlažnosti podloge (mereno po CM metodi)
postiže se nakon samo 4 dana pri uobičajenim temperaturama. Vezni estrih nanet je
na SN vezu spravljenu od lateksa sintetičke
smole PLANICRETE, pomešanog sa vodom
i TOPCEM-om u odnosu 1:1:3. Estrih od
TOPCEM-a primenjen je na svim pozicijama
na kojima je bilo potrebno brzo sušenje ili povećane mehaničke čvrstoće kao što je slučaj
sa amfiteatrom.
Pored ove pozicije hidroizolacije, izvedena
je i nova hidroizolacija mokrih čvorova na
podloge od cementnog maltera, klasičnog
estriha i estriha od TOPCEM-a. Ugrađen
je MAPELASTIC, fleksibilna polimercementna masa, koja se nanosi u dva sloja,
sa umetenjem po potrebi, mrežice od alkalno
otpornih staklenih vlakana MAPENET 150 u
prvi sloj. Upotrebom MAPEBAND fazonskih
elemenata i traka rešavaju se svi spojevi i dilatacije. Sistem premošćava pukotine u širini
od 0,9 mm (EN 14891-A.8.2). Na hidroizolaciju, primenom odgovarajućeg lepka, direktno
se lepi završna keramička obloga. Lepljenje
keramičke obloge u kuhinjama izvedeno je
upotrebom deformabilnog cementnog lepka
KERAFLEX MAXI S1. Ovaj lepak primenjen
je u trpezarijama, stepeništima i mokrim
čvorovima, a za fugovanje je upotrebljena
masa ULTRACOLOR PLUS. S obzirom na to
da je za ove vrste prostorija potrebno fugovanje kiselootpornom masom primenjena je
2
epoksidna masa KERAPOXY CQ. Ova masa
ima odličnu hemijsku otpornost, primenjuje
se na fugama širine veće od 2 mm. Odlična
mehanička čvrstoća i izuzetna postojanost,
takođe, su svojstva ove mase.
Podovi su spremni za upotrebu već posle
3 dana, a čišćenje primenom Scotch Brite
sunđera veoma je lako. Pored vodoodbojnosti (DropEffect®), ova masa sadrži i dodatke
za sprečavanje nastanka buđi (BioBlock®), a
raspoloživa je u 26 boja.
SLIKA 1: Estrih spravljen sa
TOPCEM-om kao podloga za postavljanje hidroizolacije.
SLIKA 2: Izgled završenog krova.
SLIKA 3: U amfiteatru ugrađen
je estrih sa brzosušećim vezivom
TOPCEM čime je skraćeno vreme
čekanja do polaganja završne obloge.
Adaptacija objekta u Novom Sadu
Kupovinom poslovne zgrade u Bulevaru
Mihajla Pupina 4a, Univerzitet je formirao
3
SM br. 13/2014 25
REFERENCE
4
SLIKA 4: Hidroizoalcija mokrih čvorova
u sistemu Mapelastic.
SLIKA 5: Podna obloga u kuhinji
fugovana je sa epoksidnom kiselootpornom masom KERAPOXY CQ
čime su ispunjeni strogi higijenski
zahtevi.
SLIKA 6: Podna obloga u trpezariji
lepljena je lepkom KERAFLEX MAXI S1
a fugovana vodoodbojnom masom
ULTRACOLOR PLUS.
SLIKA 7: Velikoformatne keramičke
pločice u hodnicima lepljene su deformabilnim lepkom KERAFLEX MAXI S1.
7
26 SM br. 13/2014
5
6
Centar Novi Sad koji raspolaže sa 2.200 m²,
a opremljen je računarskom infrastrukturom
i drugom opremom za savremenu realizaciju
nastavnih aktivnosti tri studijska programa.
Hidroizolacija mokrih čvorova urađena je primenom sistema Mapelastic.
Za obezbeđenje vodonepropusnosti podzemnih delova postojećeg objekta jedino rešenje je hidroizolacija sa unutrašnje
strane, koja mora da ima dobro prianjanje
i vodonepropusnost na negativne pritiske.
Izvođač je izabrao osmotsku hidroizolacionu masu IDROSILEX PRONTO, koju je
naneo na postojeću podlogu od betona.
Za poboljašnje prianjanja i lakše nanošenje u masu je dodat lateks sintetičke smole
PLANICRETE. Pošto je zahtevana reprofilacija podloge na osušen sloj hidroizolacije
nanet je vodonepropusni malter, spravljen
od mešavine cementa i peska sa dodatkom
PLANICRETE u količini od 35 kg/m³ i dodatkom IDROSILEX LIQUID, koji se dodaje
oko 4 % na količinu upotrebljenog cementa. Ovom mešavinom radio se i zalučeni
holker. Za izravnavanje poda garaže korišćen je brzosušeći vezni estrih spravljen sa
TOPCEM-om zbog svojih mehaničkih svojstava i kontrolisanog skupljanja, a kao SN
veza upotrebljen je PLANICRETE pomešan
sa vodom i cementom.
Zaključak
Dosadašnja uspešna saradnja sa Tim
Sistem-om Plus. proširena je i potvrđena i
na ovim objektima, koji će svakako pomoći
budućim studentima u prikupljanju znanja i
tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centrima.
Tehnički podaci
Mapei proizvodi
Zgrade Univeriziteta Singidunum,
Beograd i Novi Sad
Investitor: Univerzitet Singidunum, Beograd
Nadzor: Slobodan Đonović, d.i.g.
Izvođač opisanih radova: Tim sistem
Plus d.o.o., Beograd
Rukovodilac radova: Zoran Delić, i.g.
Mapei koordinatori: Nebojša Janić i
Vladimir Dimitrijević, d.i.g.
Vreme izvođenja radova: 2012. i 2013. god.
Izrada estriha: Planicrete, Topcem
Hidroizolacija: Mapelastic,
Mapenet 150, Mapeband
Polaganje keramičkih pločica:
Keraflex Maxi S1
Zapunjavanje fuga: Kerapoxy CQ
Za dodatne informacije posetite
web strane www.mapei.rs
i www.mapei.com
PREDSTAVLJAMO PROIZVODE
MAJAMI
JOHANESBURG
BUENOS AIRES
MILANO
DUBAI
HONG KONG
Keraflex ne poznaje granice.
Keraflex
U svako doba dana u različitim delovima sveta neko koristi
Keraflex, proizvod iz najprodavanije grupe cementnih lepkova.
• Svi Mapei lepkovi za keramičke pločice i materijale od kamena proizvedeni
su u skladu sa standardom EN 12004
• Svi Mapei lepkovi imaju oznaku CE u skladu sa Aneksom ZA standarda
EN 12004
• Više od 150 Mapei proizvoda je razvijeno i proizvedeno u sklopu inovativnog
projekta LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) koji je
sertifikovan od strane U.S. Green Building Council
Za više informacija posetite web stranu www.mapei.rs
IN COM
PLIA
S
ARD
ND
ITH EUROPEAN ST
EW
A
NC
ES
AD
HE
SIV
IL
ES FO
CT
R CERAMI
MEMBER
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Keramičke pločice
i pojava iscvetavanja
na fugama
Postavljanje keramičkih pločica predstavlja postupak prilikom kojeg se koriste građevinski proizvodi različitih svojstava. Osnovna uloga keramičke
podne obloge je zaštita delova objekta na koje se postavlja, bilo da su u
pitanju zidovi ili podovi, ujedno pružajući zadovoljavajući estetski izgled.
Razlozi zbog kojih se keramičke pločice najčešće koriste kao podne i zidne
obloge su: visoka mehanička čvrstoća, otpornost na abraziju, nezapaljivost,
lako i jednostavno održavanje, dugotrajnost, čak i kada su izložene atmosferskom uticaju
Norme i propisi koji definišu
svojstva pojedinih proizvoda koji
se koriste prilikom postavljanja
keramičke obloge
Prilikom izbora građevinskog materijala koji će se koristiti tokom postavljanja
keramičke obloge treba razmišljati o
prostoru i njegovoj nameni, kao i svojstvima same obloge. Prvi uslov prilikom
izbora proizvoda je da su proizvodi u
skladu s važećim standardima i propisima. Keramičke pločice moraju da ispunjavaju obavezni standard SRPS EN
14411, dok lepak za pločice standard
SRPS EN 12004. Proizvodi za hidroizolaciju koji se nanose ispod keramičkih
pločica vezanih lepkom, a ugrađuju se
na terasama ili na prostorima gde je
prisutna velika količina vlage podležu
standardu SRPS EN 14891. Veliki uticaj
na trajnost obloge imaju i mase za fugovanje i mase za zapunjavanje dilatacija.
Mase za zaptivanje, odnosno njihova
klasifikacija i zahtevi uređeni su standardom SRPS EN ISO 11600.
U skladu sa gore navedenim standardima definisane su zahtevane vrednosti,
koje proizvodi za polaganje obloga od
keramičkih pločica moraju da zadovolje. Na osnovu rezultata dobijenih prilikom ispitivanja, proizvodi koji ispune
tražene kriterijume, klasifikuju se po odgovarajućim standardima.
28 SM br. 13/2014
Pažljivim izborom odgovarajućih pločica, širine fuga i dilatacionih spojeva,
kao i odgovarajućim izborom proizvoda
za ugradnju (lepak, masa za fugovanje
i masa za zapunjavanje), ispunjavamo osnovni uslov za trajnu i kvalitetnu
oblogu. Sledeći važan uslov je kvalitet
ugradnje koji uključuje proveru podloge i adekvatnu pripremu iste, zatim,
mikroklimatski uslovi tokom polaganja
i pridržavanje uputstava za pripremu
proizvoda. Na osnovu svega pobrojanog, dugotrajnost keramičke obloge je
zagarantovana.
Potrebno je, takođe, pridržavati se
opštih pravila za projektovanje i ugradnju keramičkih pločica SRPS CEN/
TR 13548, prema kojima je definisano
pravilno postavljanje obloge, tolerancija ravnosti i visina između dve susedne
pločice, ravnost podova i zidova, kao i
širina i popunjenost fuga.
Minimalna širina fuge
Završna faza polaganja keramičkih
pločica je ispunjavanje fuga masom za
fugovanje. Širina fuga između pločica
mora omogućiti masi za fugovanje, koja
je pripremljena u skladu s uputstvima
proizvođača, da potpuno ispuni fugu.
Polaganje keramičkih pločica ili ploča
od prirodnog kamena bez fuga direktnim kontaktom, nedopustivo je i nije
u skladu s standardima, iako je često
vidljivo na izložbenim eksponatima i u
katalozima za keramičke pločice. Ovo
pravilo je naročito važno kod polaganja
pločica većih formata. Austrijski standard ÖNORM B 2207 dozvoljava minimalnu širinu fuge 1,5 mm, dok nemačko
udruženje polagača keramičkih pločica
preporučuje širinu fuge u zavisnosti od
formata pločice. Opšta je preporuka
da širina fuga u unutrašnjim prostorima
bude najmanje 1 % od veće dimenzije
pločice, dok je kod spoljašnjeg oblaganja, potrebno najmanje 2 %.
Za popunjavanje fuga danas se koriste gotovi proizvodi na bazi cementa
i polimera koji su dostupni u različitim
bojama. Najznačajnija svojstva mase za
fugovanje prema standardu SRPS EN
13888 su: otpornost na habanje, čvrstoća pri pritisku i pri savijanju, skupljanje i procenat upijanja vode. Mase za
fugovanje su prema svom hemijskom
sastavu označene oznakama:
-- CG – mase za fugovanje na bazi
cementa,
-- RG – mase za fugovanje na bazi reakcionih smola.
Mase za fugovanje na bazi cementa podeljene su u dve klase – standardne sa
oznakom CG1 i poboljšane sa oznakom
CG2, koje imaju smanjenu apsorpciju
vode i povećanu otpornost na habanje.
Prilikom izbora mase za fugovanje treba uzeti u obzir uslove kojima će keramičke obloge biti izložene. Potrebno je,
takođe, voditi računa o vodonepropusnosti, odnosno hidroizolaciji, otpornosti na toplotu, na sredstva za čišćenje,
hemijska sredstva, kao i otpornost na
bakterije i plesni. Treba naglasiti da
upotreba vodonepropusnih masa za
fugovanje na bazi reakcionih smola
(najčešće epoksidnih) ne garantuje vodonepropusnost obloge u potpunosti.
Vodonepropusnost ugrađene obloge
zagarantovana je slojem hidroizolacije ispod keramičkih pločica u skladu
s standardom SRPS EN 14891, kao i
pravilno izvedenim spojevima između
poda i zida, zida i zida, kao i dilatacionih spojeva i spojeva s drugim građevinskim elementima (okapnice, slivnici,
balkonska vrata...).
Ugradnja mase za fugovanje
Mase za fugovanje su gotovi proizvodi
koje treba pripremiti i ugraditi prema
uputstvima proizvođača. Najčešće se
upotrebljavaju cementne mase koje
sadrže, osim hidrauličkog veziva i pigmente za boju, mineralne punioce i
specijalne polimerne dodatke. Prilikom
fugovanja potrebno je uzeti u obzir vrstu
keramičkih pločica ili prirodnog kamena
od kojih je podloga izvedena. Kod fugovanja prirodnog kamena moguće su
pojave reakcije između veziva u masi za
fugovanje i minerala u kamenu, što za
posledicu ima neželjenu promenu boje
uz rubove kamenih ploča. Posebna pažnja potrebna je kod fugovanja neglaziranih pločica, jer upojna površina upija
fine čestice i vodu iz mase za fugovanje
koje se zadržavaju u porama pločica.
Pločice od prirodnog kamena potrebno
je pre fugovanja površinski zaštititi.
Pravilo u praksi je da se obloga fuguje
kada nema vlage u podlozi. Vreme sušenja položene obloge pre fugovanja
zavisi od vrste podloge, vrste upotrebljenog lepka, vrste i formata pločice,
širini fuge, temperature prostora i temperature obloge.
Postavljena keramička obloga stavlja
se u upotrebu nakon određenog vremena kad je spremna za očekivana
opterećenja. Osim mehaničkih opterećenja, potrebno je obratiti pažnju na
hemijsko opterećenje zbog upotrebe
sredstava za čišćenje. Keramički pločice na spoljašnjim oblogama najčešće
su izložene uticajima visoke vlažnosti i
vremenskim uslovima. Posledice gore
navedenog opterećenja mogu biti veća
oštećenja obloge, kao što su odvajanje i pucanje pločica. Takođe, često
su vidljive i promene boja po rubovima
ploča prirodnog kamena, ali i pojava
neravnomerne boje mase za fugovanje
između keramičkih pločica. U nastavku
dajemo kratko objašnjenje pojave kada
je ton izvedene mase za fugovanje neravnomeran. Ova pojava može lako da
nastane zbog neadekvatne pripreme ili
loše izvedenog fugovanja. Na proces
vezivanja i očvršćavanja mase za fugovanje, kao i na njen jednoličan izgled
utiču sledeći faktori:
-- količina dodate vode prilikom pripreme mase za fugovanje,
-- temperatura i vlažnost vazduha u
prostoriji,
-- prekomerna zapunjenost fuge lepkom za pločice,
-- neravnomerna zapunjenost fuge
masom za fugovanje,
-- neravnomerna upojnost keramičkih
pločica,
-- vreme od ugradnje fug mase do
početka čišćenja i završne obrade
mase,
-- količina i čistoća upotrebljene vode
prilikom čišćenja.
Na keramičkim pločicama u unutrašnjim
prostorima neujednačena boja fuga
najčešće je posledica neravnomernog
sušenja ugrađene mase za fugovanje.
To možemo primetiti prilikom ugradnje
upojnih pločica, koje na svojim ivicama
imaju delimičnu ili potpunu glazuru, a
samim tim i nejednaku upojnost ivica.
Rezultat toga je neravnomerno upijanje
vlage iz sveže fug mase, a time i neravnomerno sušenje mase za fugovanje.
To je razlog nastajanja nejednake boje
fuga, što u ovom slučaju nije posledica
iscvetavanja, već različiti uslovi u kojima
nastaju minerali cementa pri hidrataciji.
SLIKA 1: Neravnomerna nijansa izvedenih fuga
može biti posledica neujednačene i prekomerne
zapunjenosti fuge lepkom za pločice.
1
SM br. 13/2014 29
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
2
Konkretno, kod keramičkih obloga izložene spoljašnjim uticajima može se
pojaviti diskolorizacija fuge. Razlog
tome je nastajanje belih soli na površini
cementne fug mase, što nazivamo iscvetavanje ili eflorescencija. Ako je ova
pojava vrlo izražena, mogu se uočiti intezivne mrlje bele boje.
Iscvetavanje je česta pojava na
spoljašnjim oblogama
Iscvetavanje je fizičko-hemijski proces
koji se odvija u slučaju da su ostvareni
potrebni uslovi. Prvi uslov je prisutnost
soli rastvorljivih u vodi koje se transportuju s vlagom. Ove soli su uvek prisutne
u materijalima na bazi portland cementa, jer iz cementnog veziva u reakciji s
vodom, osim minerala cementa kao
produkta hidratacije, takođe, nastaje i
kalcijum hidroksid Ca(OH)2 odnosno,
gašeni kreč. Hidratacija cementa je
dugotrajan proces koji traje godinama,
zato nastali kreč predstavlja dugotrajan
rezervoar rastvorljivih soli. Kreč u dodiru sa vazduhom karbonizira u manje
rastvorljiv kalcijum karbonat bele boje.
Opisana reakcija najčešći je razlog nastanka svetlijih nijansi na ugrađenim
fug masama. Retko je moguć nastanak i drugih rastvorljivih soli, koje mogu
doći iz proizvoda za čišćenje ili iz same
podloge.
Drugi uslov za iscvetavanje nastaje kada
je vlaga prisutna u tolikoj meri da se so
30 SM br. 13/2014
otopi. Ovakvo stanje nastaje kod keramičkih pločica koje su postavljene na
spoljašnjim površinama. Vlagu unosimo
prilikom pripreme lepka kojim se keramička pločica lepi za podlogu i ugrađenom masom za fugovanje. Vlaga može
biti prisutna i u podlozi. Poslednji uslov
za iscvetavanje je poroznost materijala,
koji omogućuje izlazak otopljenih soli
na površinu. Kod očvrslih materijala na
cementnoj bazi (takođe i kod masa za
fugovanje) pore su uvek otvorene, što
uz prisutnost mikropora omogućava
prenos vlage na površinu. Na taj način
izloženost ciklusima vlaženja (atmosferske padavine) i sušenja uzrokuje isparavanje vlage i dovodi do kristalizacije soli
i iscvetavanja na površini fuge.
Da bi se izbeglo iscvetavanje, potrebno
je sprečiti izlazak rastvorljivih soli na površinu. Ipak, teško je u potpunosti izbeći
ovu pojavu. U praksi se na spoljašnjim
površinama najčešće upotrebljavaju keramičke pločice sa najnižom upojnošću,
dok se prethodno za zaštitu estriha od
vlage ispod keramičkih pločica koriste
polimer-cementne hidroizolacije. U tom
slučaju, prilikom ugradnje keramičkih
pločica, sva vlaga unesena cementnim
lepkom i masom za fugovanje, tj. zaostala vlaga, može se isušiti jedino kroz
fuge.
Na taj način cementna masa upotrebljena za zapunjavanje fuga preuzima sav
prenos vlage i otopljenih soli. Naime,
SLIKA 2: Bele mrlje na izvedenoj fug masi kao
rezultat iscvetavanja kreča.
na hidroizolovanu podlogu ugrađuju
se keramičke pločice s niskim upijanjem vode, uz upotrebu lepka i masa
za fugovanje na bazi portland cementa.
Značajno manja pojava iscvetavanja vidljiva je prilikom upotrebe proizvoda na
bazi brzovezujućih aluminatnih veziva, s
tim da prostor između keramičkih pločica i hidroizolacije mora biti u potpunosti
popunjen lepkom.
Iscvetavanje kreča je bezopasna pojava, iako može biti estetski neprihvatljiva.
Postupak čišćenja mrlja od iscvetavanja
već je poznat, ali je neophodno da ga
korisnik ponavlja tokom dužeg perioda. U praksi se, takođe, upotrebljavaju
sredstva za ublažavanje pojave iscvetavanja upotrebom sredstava za hidrofobnu zaštitu.
Vera Verbovšek Judež, dipl. ing. hem.
MIŠLJENJE STRUČNJAKA
Sprečavanje promene
boje, neujednačenog
tona i iscvetavanje fuga
Promenu boje, neujednačen ton i iscvetavanje fuga lako možemo sprečiti
Za lepljenje i fugovanje keramičkih obloga i
obloga od prirodnog kamena najčešće se
upotrebljavaju proizvodi na bazi portland
cementa.
Ovaj cement u sebi sadrži kalcijum oksid
koji se rastvara u vodi. Tako rastvoren transportuje se sa vlagom i izbija na površinu
fuge u obliku belih mrlja.
Iscvetavanje – pojava beličastih
mrlja na površini fuge
Iscvetavanje je česta pojava prilikom
upotrebe proizvoda na bazi cementa.
Pojavljuje se, uglavnom, na spoljašnjim
površinama, kao što su terase, balkoni,
otvoreni bazeni, itd. Kod uobičajenih lepkova i masa za fugovanje koje sadrže portland cement, na površinu fuge izlučuje se
bela supstanca (so), koja sama po sebi nije
opasna, ali su većini ljudi takve mrlje estetski neprihvatljive.
Uz pravilnu pripremu, nanošenje
i čišćenje moguće je sprečiti
promenu boje cementnih fuga
Fuge mora da budu pravilno dimenzionisane i dobro očišćene. Prašinu i ostalu
nečistoću potrebno je odstraniti sa fuga i
površine obloge kako ne bi uticala na konačni izgled fuge. Prilikom pripreme mase
za fugovanje moramo voditi računa o tačnoj količini potrebne vode za mešanje, koja
je naznačena na svakoj ambalaži. Masu je
potrebno konstantno mešati, dok se pigmenti, polimeri, punioci i druge supstance ne sjedine i homogenizuju. Kod pripreme cementnih masa za fugovanje veoma
je važno da se nakon prve faze mešanja,
masa ostavi da odstoji nekoliko minuta i da
se nakon toga još jedanput promeša. Na
ovaj način povećavamo otvoreno vreme i
obradivost fug mase. Prilikom fugovanja
masu nanosimo preko cele površine obloge (i kod velikoformatnih pločica), jer na taj
način sprečavamo kolorni nesklad u predelu fuga, koji se često pojavljuje upotrebom upojne keramike i prirodnog kamena.
Veoma je važan i proces završne obrade i
čišćenja fuga, na koji ima uticaj temperatura i relativna vlažnost vazduha u prostoru.
Završna obrada vrši se kada je površina
fuge potpuno očvrsla, namenskim celuloznim sunđerom, koji je potrebno redovno
ispirati čistom vodom. Vodu često menjajte. Pri čišćenju i obradi veoma je važno da
dobro iscedite sunđere. U suprotnom, dodatna količina vode koja se nalazi u sunđeru može prouzrokovati hemijsku reakciju i
odstraniti pigmente boje iz fug mase. Na
taj način prouzrokovaćemo neujednačenost boje fuge ili promenu tona.
Pojava promene tona na cementnim
fugama prilikom polaganja upojih
obloga
Kod upojnih unutrašnjih keramičkih obloga naročito dolazi do promene tona fuga
zbog neravnomerne apsorpcije obloge,
najčešće u predelu ivica pločica gde su
neke ivice u potpunom kontaktu sa masom za fugovanje, a neke nisu. Kod takve
vrste obloga neravnomerno upijanje obloge smanjujemo vlaženjem (nikako sa mnogo vode) upojnih rubova keramičke obloge
vlažnim sunđerom. Na taj način ćemo postići ujednačenu upojnost obloge i smanjiti
mogućnost nastanka promene tona fuga.
Inovativni proizvodi na bazi cementa
ne prouzrokuju iscvetavanje
Ovakve pojave moguće je sprečiti upotrebom savremenih proizvoda na cementnoj
bazi, koji u sebi ne sadrže kalcijum oksid.
Primer jednog takvog inovativnog proizvoda je ULTRACOLOR PLUS masa za
fugovanje, koja se koristi za zapunjavanje
fuga širine od 2 do 20 mm. Ova masa za
fugovanje je na bazi aluminatnog cementa
i drugih komponenti, koji u fazi hidratacije
ne prouzrokuju nastanak kalcijum hidroksida koji je izvor iscvetavanja fuga. Pored
toga ULTRACOLOR PLUS sadrži dva veoma važna dodatka: BioBlock® sprečava
nastanak plesni, dok dodatak DropEffect®
smanjuje apsorpciju vode. Izuzetnost
ovog proizvoda potvrđena je i od strane
nemačkog udruženja polagača keramičkih obloga, koji je krajem 2011. godine
ULTRACOLOR PLUS masu za fugovanje
proglasio najinovativnijim proizvodom.
Međutim, da bi se sprečio nastanak iscvetavanja na fugama nije dovoljna samo
upotreba poroizvoda, koji ne prouzrokuju
nastanak iscvetavanja. Ovaj problem se
može izbeći eliminacijom najmanje jednog
od dva gore navedena uslova za pojavu
iscvetavanja. S obzirom na to da na spoljašnjim površinama nije moguće u potpunosti odstraniti prisustvo vode, pravo rešenje
je pravilan izbor lepka i mase za fugovanje
koji neće prouzrokovati iscvetavanje.
To su proizvodi na bazi aluminatnog cementa sa kojima Mapei ima dugogodišnje
iskustvo. Treba, takođe, napomenuti da
su ovi proizvodi brzovezujući, pa je na taj
način omogućena brza upotreba prostora.
Pored ostalih lepkova na bazi aluminatnog
cementa koji vezuju kristale vode, treba
pomenuti i lepak ELASTORAPID – dvokomponentni, visoko fleksibilni, poboljšani
lepak na cementnoj bazi, sa brzim vezivanjem, hidratacijom i produženim otvorenim vremenom. Drugi visokofleksibilni
poboljšani lepak sa brzim vezivanjem je
GRANIRAPID. U ovu grupu spada i jednokomponentni KERAQUICK, koji je, takođe,
visoko fleksibilan i brzovezujući lepak. Sva
tri navedena lepka pogodna su za unutrašnje i spoljašnje lepljenje keramičkih pločica, prirodnog kamena i svih vrsta mozaika.
Mogućnost iscvetavanja možemo smanjiti
i upotrebom proizvoda spravljenih pucolanskim vezivom na bazi vulkanskog tufa.
Takav proizvod je MAPESTONE TM, razvijen za polaganje na vlagu dimenziono
stabilnih obloga od prirodnog kamena.
Lepak se lako nanosi do debljine nanosa
od 20 mm, pa je zbog toga pogodan za
lepljenje lomljenih ploča, kao što je porfir.
Treba napomenuti da je ovakvim vrstama
proizvoda potrebno bar dve nedelje da
hemijski veže kreč, koji je nastao u procesu hidratacije. U slučaju da je obloga
bila izložena atmosferskim padavinama
pre završetka procesa vezivanja kreča,
iscvetavanje će se pojaviti, iako u mnogo
manjoj meri da su umesto proizvoda na
bazi aluminatnog cementa i pucolanskih
veziva korišćeni proizvodi na bazi portland
cementa.
SM br. 13/2014 31
SERTIFIKOVAN KVALITET
Ekološka održivost
i zelena inovacija u
građevinarstvu
Mapeijev pristup ekološki održivoj gradnji zasniva se na
dvadesetogodišnjem istraživanju i razvoju ekološki prihvatljivih
proizvoda za građevinarstvo
Pored naprednih tehničkih rešenja,
Mapei nudi trajnu perspektivu koja je u
skladu sa prirodnom sredinom. Ključnu
etapu prilikom projektovanja predstavalja izbor proizvoda, čija su fizička i hemijska svojstva kompatibilna sa prirodnom
sredinom i okruženjem u kojem će se
objekat nalaziti. Dobar izbor sistema gradnje značajno doprinosi uspešnom završetku radova i trajnosti samog objekta.
Da bismo produžili životni vek zgrade ili
drugog građevinskog objekta bilo da je u
pitanju novogradnja ili obnova, potrebno
je integrisati sve faze radova u jedinstvenu celinu. To znači da se ova procedura
poštuje ne samo kod velikih javnih infra-
RECIKLIR ANI I
NI
IZUZETNO LAGA
MATERIJALI
SA NISKIM
STEPENOM
ISPAR AVANJA
ORGANSKIH
C)
SUPSTANCI (VO
STR ATEGIJE
ENERGETSKE
EFIK ASNOSTI
LOK ALNA
PROIZ VODNJA
32 SM br. 13/2014
strukturnih projekata, već je postala pravilo i kod manjih individualnih projekata.
Pažnja je usmerena na ekološku održivost i smanjenje troškova održavanja.
Uzrok tome su ograničeni resursi. Dakle,
ekološka održivost postaje neophodan
uslov za građevinarstvo budućnosti.
Koncept zaslužuje dublju diskusiju i potrebno je striktno odvojiti pojmove održive gradnje koja se zasniva na sveobuhvatnim ekološkim, ekonomskim i društvenim faktorima i konceptima, koji se
baziraju na moralnoj osnovi i percepciji
ekološki osvešćenog pojedinca.
Održivost u pravom smislu te reči može
da obezbedi profitabilni rast, koji predstavlja kamen temeljac održivog razvoja,
naročito u vremenu globalne tržišne krize. Održivi razvoj može se lako ilustrovati uz pomoć metafore „tronošca“, gde
životna sredina, ekonomski i društveni
faktori predstavljaju tri oslonca, jednako
važna koja zajedno podupiru celu strukturu. Zbog toga, razmišljanja projektanata, u smislu dizajniranja ekološki održivih objekata, treba da budu holističkog
karaktera uz oslanjanje na dva osnovna
koncepta:
1) prouzrokovati što manje štete,
2) popraviti oštećeno, istovremeno vodeći računa o ekonomskim faktorima.
Održivi razvoj se u građevinarstvu prepoznaje pod terminom „green building“,
koji označava ekonomičnu upotrebu prirodnih resursa i izvornih sirovina, smanjenu emisiju štetnih materija u atmosferu, ekološko odlaganje čvrstog otpada i
otpadnih voda.
Savet zelene gradnje – „Green Building
Council“ je najpoznatije udruženje koje
propagira ekološki održivu gradnju kroz
sve etape: od planiranja, izgradnje do
upotrebe objekta. Osnovni cilj saveta
je sprovođenje načela ekološki održive
gradnje primenom LEED protokola.
LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) predstavlja dobrovoljni vid sertifikovanja, koji se pretežno odnosi na izbor ekoloških materijala i energetskoj efikasnosti na javnim ili
privatnim objektima. Za dobijanje ovog
sertifikata neophodno je ispoštovati sve
etape, počevši od izbora ekoloških proizvoda, materijala, energetski efikasne
gradnje do upotrebe objekta. Objekti
koji poseduju LEED sertifikat imaju
veću ekonomsku vrednost i ispunjavaju uslove za poreske olakšice. Mapei je
od samog početka član nacionalnog i
međunarodnog saveta zelene gradnje
„Green Building Council“. Posebna dokumentacija, program koji je dostupan
na internet stranicama i cela tehnička
služba Mapeija na raspolaganju su projektantima i izvođačima prilikom izbora
eko-održivih sistema i to na vrlo stručan
i kompetentan način, zahvaljujući dugogodišnjim istraživanjima sprovedenim u
našim laboratorijama i iskustvu stečenom na gradilištima širom sveta.
Fiorella Rodio, vođa odeljenja
za velike projekte, Mapei SpA
GREEN INNOVATION
Još od 1980-ih, mnogo pre nego što je prepoznata potreba za ekološki održivom gradnjom, Mapei je u svojoj
proizvodnoj liniji imao ekološki prihvatljive proizvode
Od projekta do proizvoda, od laboratorijskih istraživanja do upotrebe na gradilištu, Mapei
brine o reciklaži i efektima koje ima na prirodnu sredinu, kao i o zdravlju izvođača i krajnjim
korisnicima.
Stoprocentna posvećenost ekologiji naša je filozofija, koju efektivno dokazujemo kroz godišnje ulaganje od oko 60 miliona evra u istraživanje i razvoj proizvoda.
Veliki broj Mapei proizvoda koji imaju nizak stepen isparljivosti organskih supstanci (VOC)
sertifikovani su EMICODE sertifikatom, kao i drugim međunarodno priznatim sertifikatima,
koji se odnose na zaštitu zdravlja i životne sredine. Upotrebom Mapei ekoloških proizvoda
lakše se dobijaju dragoceni bodovi neophodni za sticanje LEED sertifikata.
Kod proizvoda za polaganje podne obloge izdvajamo proizvod ULTRALITE S1, koji se sastoji od 30 % recikliranog materijala i proizvod ULTRABOND ECO, višenamenski lepak sa
izrazito niskom stopom isparljivosti organskih jedinjenja (VOC). Inovativna tehnologija „low
dust“, koja karakteriše cementne lepkove KERAFLEX MAXI S1 i ULTRALITE S1 drastično
smanjuje količinu prašine prilikom upotrebe, pa su zbog toga ovi proizvodi nosioci bodova
LEED sertifikacije.
Treba svakako pomenuti i proizvod MAPETHERM, koji se koristi za toplotnu izolaciju objekta
što doprinosi energetskoj efikasnosti..
Kako bi stručnjacima olakšao izračunavanje LEED bodova,
Mapei je na svojoj web stranici (www.mapei.it), postavio
aplikaciju „Mapei LEED tutorial & calculator“, uz pomoć
koje se na jednostavan i brz način dolazi do neophodnih
informacija.
Izbor koji upotpunjuje svaki projekat.
Mapei mase za fugovanje u boji
Lepota koja traje.
Široka paleta visokokvalitetnih i visokootpornih masa za fugovanje za unutrašnje i spoljašnje oblaganje.
• Bez rastvarača
• Izuzetno niska emisija isparivih organskih materija (VOC)
• Sertifikovane u skladu sa najzahtevnijim svetskim standardima
• Idealne za sve vrste i formate podnih i zidnih pločica: keramika, terakota, kamen, mozaik i metal
• Dostupne su cementne i epoksidne mase i mase u obliku paste
Mapei: Detaljnije informacije možete pogledati na: www.mapei.rs
/mapeispa
LAKO SE ČISTE
BEZ POJAVE BUĐI
OTPORNE
ŠIROKA PALETA BOJA
Download

G odina V III – broj 13 – april 2 014 – novosti, tehnička