AKWAGARD ST
Poliuretanska tečna membrana niske viskoznosti za hidroizolaciju i
zaštitu
OPIS
AKWAGARD ST je jednokomponentna tečna guma niske viskoznosti koja vezuje u kontaktu s
vlagom iz vazduha. Stvara čvrst elastičan film sa izvarednim prianjanjem na različite
podloge. Sadrži mali procenat rastvarača (ksilol) i ne zahteva dodatno razređivanje.
Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom u dva sloja sa minimalnom ukupnom
potrošnjom od 1,2 - 1,5 kg/m². Proizvod je na bazi čiste elastomerne hidrofobne
poliuretanske smole sa dodatkom specijalnih anorganskih punila koja materijalu daju
izvrsnu atmosfersku, UV, hemijsku, mehaničku i termičku otpornost.
Preporučuje se i kao završni sloj.
SAGLASNOST - CE
Proizvod je saglasan sa uputstvima EU za ovakvu vrstu materijala, OTA (European
Organization of Technical Approval).
PREPORUČUJE SE ZA
1
Hidroizolaciju i zaštitu:
• krovova
• rezervoara za vodu
• mostovskih platformi
• kanala za navodnjavanje
• podrumskih zidova
• lakih krovova od metala ili fibercementa
• verandi i balkona
• kupatila
• gipsanih i cementnih ploča
• bitumenskih traka
• EPDM membrana
• poliuretanskih ploča za toplotnu izolaciju
• parkinga
• tribina na stadionima
OGRANIČENJA
• Nije preporučljiv na podlogama koje nisu čvrste.
• Nije preporučljiv za hidroizolaciju površina bazena za plivanje koje su u kontaktu sa
hemijski tretiranom vodom.
• Tamne boje kao što su crvena, zelena, plava itd. nisu preporučljive za izloženost UV
zracima. U tom slučaju pogledajte tehničke listove za AKWAGARD
.
PREDNOSTI I KORISTI
• Izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu, sa ili bez specijalnih prajmera.
• Nije potrebno razređivanje, ali se može razrediti razređivačem SOLVENT -01.
• Odlična otpornost na vremenske uslove i UV zrake. Bela boja reflektuje većinu sunčeve
energije i tako znatno smanjuje unutrašnju temperaturu u prostorijama objekta.
• Izvrsna termička otpornost. Proizvod ne smekšava na visokim temperaturama. Otpornost
na visoke temperature do 80°C, a maksimalna šok temperatura je 250°C.
Otpornost na hladnoću: ostaje elastičan do -40°C.
Izvrsna mehanička svojstva, visoka otpornost na zatezanje , kidanje i abraziju.
Dobra hemijska otpornost.
Nakon vezivanja, potpuno je netoksičan i može se upotrebiti i za hidroizolaciju rezervoara
za pitku vodu.
• Paropropusnost: membrana diše tako da se vlaga ne zadržava ispod premaza (u slučaju da
je potrebna parna brana, koristiti Polybit-2K®).
• Specijalni prajmeri su dostupni za gotovo svaku podlogu.
• Postoje specijalni aditivi za ubrzavanje vezivanja, kao Accelerator-3000A®.
•
•
•
•
AKWAGARD ST TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 09.2008.
• Više od 20 godina pozitivnog iskustva po celom svetu.
PRIMENA
Može se uspešno nanositi na:
Beton, azbest cement, mozaik, cementni crep, stare (ali dobro prionjene) akrilne i
bitumenske slojeve, drvo, korodiran metal, galvanizovan čelik.
Uslovi za betonsku podlogu (standardni):
• Pritisna čvrstoća: R28 =15Mpa
• Vlažnost: W < 10%
• Temperatura: od 5°C - 35°C
• Relativna vlažnost: < 85%
Izbor PRAJMERA za ostale, različite uslove i podloge:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visoko porozna podloga: Akwagard PRIMO PU
Visoko
Beton slabe površinske čvrstoće: Akwagard PRIMO PU ili Akwagard PRIMO UNI 2K
Neporozna podloga kao glazirane pločice: Akwagard PRIMO EPOX 2K ili Primer W
Neporozni čvrsti industrijski pod ili mozaik: Akwagard PRIMO EPOX 2K ili Primer W
Neporozne podloge kao mermer
Negativni pritisak ili kapilarna vlaga (rezervoari): Akwagard PRIMO EPOX 2K
Čelik - galvanizovan čelik - aluminijum: Akwagard PRIMO EPOX 2K ili Akwagard PRIMO UNI
2K
Drvo: bez prajmera ili Akwagard PRIMO PU
Bitumenski premaz: Akwagard PRIMO UNI 2K.
Bitumenske trake: Akwagard PRIMO UNI 2K
Ponovno premazivanje nakon nekoliko dana: Akwagard PRIMO UNI 2K
PRIPREMA PODLOGE
Očistite podlogu vodenim mlazom ako je to moguće. Uklonite ulje, masnoće i slične
zagađivače. Cementno mleko, slabo vezani delovi, premazi za oplate, premazi za vezivanje
betona i sl., moraju biti uklonjeni mehaničkim putem. Popravite nepravilnosti na podlozi
odgovarajućim materijalima (reparaturni malteri).
NANOŠENJE PRAJMERA:
Nanesite odgovarajući prajmer prema gore navedenim uputstvima.
MEšANJE:
Koristite električnu bušilicu male brzine (300 rpm). Dodajte razređivač Solvent-01
prskanje airless mašinom koristite razređivač Solvent-02 3~8%.
NANOŠENJE:
Nanesite materijal valjkom ili četkom u najmanje dva sloja. Ne dozvolite da prođe više od 48
sati između dva premaza. Ako prođe više vremena (npr. više od 4 dana) ili ako se plašite za
prianjanje između slojeva, upotrebite, UNIVERSAL-Primer-2K 4060
MERE PREDOSTROŽNOSTI
AKWAGARD ST sadrži isparljivo zapaljive rastvarače. Materijal nanositi samo u dobro
ventilisanim područjima. Nemojte pušiti. Ne nanositi materijal u blizini otvorenog plamena.
U zatvorenim prostorima koristite dodatnu ventilaciju i maske s aktivnim ugljem. Imajte na
umu da su isparenja rastvarača teža od vazduha i da se koncentrišu u zoni poda.
POTROŠNJA
Prvi sloj: 0.6-0.8kg/m²
Drugi sloj: 0.6-0.9kg/m².
Minimalna ukupna potrošnja: 1,2-1,5 kg/m².
ČIŠĆENJE
Očistite alat i opremu prvo papirnatim ubrusima, zatim upotrebite razređivač Solvent-01.
Nemojte pokušavati čistiti valjak, ne isplati se.
AKWAGARD ST TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 09.2008.
2
PAKOVANJE
Kante 25 kg, 15 kg, 6 kg, 1 kg i burad od 200 kg.
ROK TRAJANJA
AKWAGARD ST se može držati najmanje 12 mjeseci u originalnom neotvorenom pakovanju
na temperaturama od 5°C - 25°C na suvom mestu.
Nakon otvaranja kante,potrošiti ceo materijal.
KLASIFIKACIJA PREMA EOTA (EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA TEHNIČKA ODOBRENJA)
ZAHTEV
Garancija na vek trajanja
Klimatska zona
Opterećenje korišćenjem
Nagib krova
Otpornost na niske
temperature
Otpornost na visoke
temperature
VREDNOST
10 godina
Ekstremna
Umereno
<5%
KLASIFIKACIJA
W2
S
P1
S1-S4
-20 οC
TL3
60 οC
TH4
3
KARAKTERISTIKE MATERIJALA U TEČNOM STANJU PRE APLIKACIJE:
95% suve materije u ksilolu
KARAKTERISTIKE
Viskoznost (Brookfield)
Specifična težina
Suv na dodir na 25°C &
55 RH
Vreme premazivanja
jEDINICE
MERE
cP
gr/cm³
TEST METODE
SPECIFIKACIJE
ASTM D2196-86 na 25°C
ASTM D1475/DIN 53217 na 20°C
3000-6000
1.3-1.4
sati
-
6
sati
-
6-24
NAPOMENA: Kao i svi materijali na bazi poliuretana,osteljiv je na temperaturne promene
kad je u pitanju viskoznost (viša temperatura-manja viskoznost i obrnuto).
KARAKTERISTIKE MATERIJALA U OČVRSLOM STANJU:
KARAKTERISTIKE
Termička otpornost
Max.termički šok
Tvrdoća
jEDINICE
MERE
°C
°C
Shore A
Zatezna čvrstoća
kidanju na 23°C
Tvrdoća
Istezanje na 23°C
Istezanje na -25°C
Difuzija vodene pare
Adhezija na betonu
pri Kg/cm²
(N/mm²)
Shore A
%
%
gr/m².h
Kg/cm²
(N/mm²)
Deformacija pri istezanju
%
(posle 300 % istezanja)
QUV ubrzani test na
vremenske uslove(4h UV
na 60°C (UVB lampe)&
4h COND na 50°C )
AKWAGARD ST TEHNIČKI LIST
TEST METODE
ASTM
R868
SPECIFIKACIJE
-40 do 80
200
D2240/DIN
53505/ISO
ASTM D412/52455
ASTM 2240/DIN53505/ISO R868
ASTM D412/DIN52455
ASTM D412
ASTM E96 (vodena metoda)
ASTM D4541
ASTM D412
55
(5.5)
70
>600
450
0,8
>20
(>2)
<3
ASTM 53
Verzija 2 – 09.2008.
Prošao test
(2000 h)
Hidroliza(8%KOH,15
dana na 50°C)
-
-
Hidroliza(H2O, ciklus 30
dana 60-100°C)
-
-
HCL (PH=2,10 dana /RH
-
-
Termička otpornost (100
dana na 80°C)
-
EOTA TR011
Bez značajnijih
promena
elastomernih
svojstava
Bez značajnijih
promena
elastomernih
svojstava
Bez značajnijih
promena
elastomernih
svojstava
Prošao test
4
AKWAGARD ST TEHNIČKI LIST
Verzija 2 – 09.2008.
Download

AKWAGARD ST