PTP „ČAR“ EXPORT-IMPORT D.O.O.
Datum 1. izrade: 20.02.2012.
BEZBEDNOSNI LIST ČARKOLOR
1.Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
Trgovačko ime proizvoda: ČARKOLOR
Tehničko ime, upotreba: Disperzivna boja za enterijere
Proizvođač/dobavljač: PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
e-mail: [email protected]
Hitni slučajevi-dodatne informacije: Tehnolog
PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
-1-
e-mail: [email protected]
U slučaju zdravstvene ugroženosti odmah se
posavetujte sa ličnim ili dežurnim lekarom; samo u slučaju životne ugroženosti
pozvati broj 94.
2. Identifikacija opasnosti
Podaci o klasifikaciji: nije klasifikovana kao opasna materija
Opasnosti po čoveka: nisu definisane
Opasnosti po životnu sredinu: nisu definisane
3. Podaci o sastojcima u smeši
Hemijski sastav: Unutrašnja disperzivna boja na bazi vodene disperzije polimera,
punioca, pigmenata, dodataka.
Opasni sastojci: Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
reklamiranju hemikalije i određenog proizvida. Na osnovu Zakona o hemikalijama
(„Sl. Glasnik RS“ , broj 36/09) proizvod nije klasifikovan kao opasan
4. Mere prve pomoći
Udisanje: /
Kontakt sa kožom: Odstraniti odelo, koje je poliveno, kožu isprati vodom I
sapunom
Kontakt sa očima: Oči ispirati čistom vodom 10-15 min, ako je potrebno potražiti
lekarsku pomoć.
Konzumacija: Usta isprati vodom, ne izazivati povraćanje, potražiti lekarsku
pomoc.
5. Mere zaštite od požara
Sredstvo za gašenje: Tečni proizvod na bazi vodene disperzije nije zapaljiv.
Mere kod gašenja: /
-2-
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
Lične bezbednosne mere: Pridržavati se upustva za bezbedan rad (videti tačke 7 i
8)
Mere za zaštitu životne sredine: Sprečiti razlivanje materije u kanalizaciju ili
vodene tokove.
Postupci odstranjivanja: Mesto gde je material prosut posuti apsorpcionim
materijalom (pesak, piljevina,…), odstraniti na odgovarajuće mesto za
odlaganje.Prikupljeni otpad obraditi prema upustvu iz tačke 13.
7. Rukovanje I skladištenje
Rukovanje: Proizvod čuvati odvojeno o prehrambenih proizvoda i van domašaja
dece.Kod stručne upotrebe nisu potrebne nikakve posebne mere.
Skladištenje: U dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperature od +5°C do
+25°C, zaštićen od smrzavanja i direktnog dejstva sunca.
Posebni način korišćenja hemikalije: /
8.Kontrila izloženosti I lična zaštita
Zaštita disajnih organa: Koristiti zaštitnu masku samo kod ubrizgavanja.
Zaštita ruku I tela: Kod čestog kontakta sa kožom preporučuje se preventivna
upotreba zaštitne kreme.
Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare kod ubrizgavanja.
Radna higijena: Nakon prekida rada oprati ruke, radnu odeću čuvati odvojeno,
polivenu odeću odmah skinuti.
9.Fizička I hemijska svojstva
Izgled: tečan
Boja: bela, nijanse boja
Miris: specifičan
pH: 8-9
Tačka ključanja: 100°C za vodu
Tačka smopaljenja: /
Tačka zapaljivosti: /
Gustina: 1.6-1.7g/cm3
Viskoznost: tiksotropna
Eksplozivna svojstva:/
-3-
Oksidujuća svojstva:/
Parni pritisak:/
Rastvorljivost u mastima I uljima:/
Provodljivost:/
Topljenje u vodi: /
Sadrzaj suve materije:65-70%
10. Stabilnost I reaktivnost
Kod odgovarajućih uslova upotrebe i skladištenja proizvod je nereaktivan.Štetni
produkti razlaganja nisu poznati.
11.Toksikološki podaci
Podaci važe za proizvod u mokrom stanju, osušeni proizvod nije
štetan.Toksikološka klasifikacija se utvrđuje prema konvencionalnim metodama
toksikoloških podataka pojedinih sastojaka.Na osnovu iskustva i postojećih
informacija kod stručne upotrebe nisu poznati efekti štetni po zdravlje.
12.Ekotoksikološki podaci
Nisu definisane.Sprečiti oslobađanje u kanalizaciju ili vodotokove.
13.Smernice za odstranjivanje
Tečni otpadak ne sme se osdtranjivati zajedno sa otpacima iz domaćinstva, sipati
u vodu ili kanalizaciju.Stvrdnute ostatke boje tretirati kao građevinski
otpad.Očišćena ambalaža može da se reciklira.
14.Podaci o transportu
ADR/RID: Proizvod nije klasifikovan kao opasna roba kod prevoza putem ili
železnicom.
15.Regulatorni podaci
Podaci u bezbednosnom listu su u skladu sa saznanjima I raspoloživim
informacijama Proizvođača.
16.Ostali podaci
Simbol opasnosti nije propisan
R-rečenice: Nisu propisane
S-rečenice: S-29 ne izlivati u kanalizaciju.
-4-
Datum 1.revizije:
-5-
Download

Bezbednosni list Čarkolor