PTP „ČAR“ EXPORT-IMPORT D.O.O.
Datum 1. izrade: 30.08.2011.
BEZBEDNOSNI LIST POLIESTER SET
1.Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet
Trgovačko ime proizvoda: POLIESTER SET
Tehničko ime, upotreba: Poliesterski set za repariranje metala, stakla, plastike i
keramike
Proizvođač/dobavljač: PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
e-mail: [email protected]
Hitni slučajevi-dodatne informacije: Tehnolog
PTP ČAR EXPORT-IMPORT D.O.O.
Dragoslava Srejovića 91
34 000 Kragujevac
-1-
Tel: +381 34 301 420
Fax: +381 34 334 067
e-mail: [email protected]
U slučaju zdravstvene ugroženosti odmah se
posavetujte sa ličnim ili dežurnim lekarom; samo u slučaju životne ugroženosti
pozvati broj 94.
2. Identifikacija opasnosti
Podaci o klasifikaciji: Xn, F, Xi, C, E
Opasnosti po čoveka: Izaziva iritaciju kože, oka i respiratornog trakta.
Opasnosti po životnu sredinu: Nema informacija.
3. Podaci o sastojcima u smeši
Hemijski sastav: : Poliesterski set za repariranje metala, stakla, plastike i keramike.
Hemijski
naziv
EC
Konc. (%)
Oznaka
opasnosti
R-oznaka
Chromoplast smeša
A-120
smeša
97-98
Xn
R10,20/21,36/38
Butanox M50
smeša
2-3
F, Xi, C, E
R2, R22, R34,,
R7, R11, R36,
R66, R67
CAS
smeša
Opasni sastojci: Prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i
reklamiranju hemikalije i određenog proizvida. Na osnovu Zakona o hemikalijama
(„Sl. Glasnik RS“ , broj 36/09) proizvod nije klasifikovan.
-2-
4. Mere prve pomoći
Udisanje: Obezbediti svež vazduh, u slučaju prekida u disanju obezbediti čist
kiseonik I potražiti pomoć lekara.
Kontakt sa kožom: Odstraniti odelo, koje je poliveno, kožu isprati vodom I
sapunom najmanje u trajanju 15-20min, koristiti zaštitne rukavice.
Kontakt sa očima: Oči ispirati čistom vodom 15-20 min, ako je potrebno potražiti
lekarsku pomoć.
Konzumacija: Usta isprati vodom, ne izazivati povraćanje, potražiti lekarsku
pomoc.
5. Mere zaštite od požara
Sredstvo za gašenje: CO2, prah, pena, pesak.
Mere kod gašenja: Hladiti kontejnere koji nisu zahvaćeni požarom, požaru
pristupiti u zaštitnoj opremi.
6. Mere u slučaju hemijskog udesa
Lične bezbednosne mere: Pridržavati se upustva za bezbedan rad (videti tačke 7 i
8)
Mere za zaštitu životne sredine: Sprečiti razlivanje materije u kanalizaciju, vodene
tokove zemljište.Proizvod držati dalje od izvora paljenja.Ne koristiti aparate koji
varniče.
Postupci odstranjivanja: Mesto gde je material prosut posuti apsorpcionim
materijalom (pesak, zemlja,…), odstraniti na odgovarajuće mesto za
odlaganje.Prikupljeni otpad obraditi prema upustvu iz tačke 13.
7. Rukovanje I skladištenje
Rukovanje: Proizvod čuvati odvojeno o prehrambenih proizvoda i van domašaja
dece, u dobro provetrenim prostorijama, daleko od izvora paljenja. Ne koristiti
alate koji varniče.
Skladištenje: U dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperature od +15°C
do +25°C, zaštićen od izvora paljenja, alata koji varniče.Proizvod ne skladištiti sa
hemikalijama koje mogu izazvati požar (oksidansi, kiseline,…)Preduzeti mere za
sprečavanje statičkog elektriciteta.
Posebni način korišćenja hemikalije: /
8.Kontrila izloženosti I lična zaštita
-3-
Zaštita disajnih organa: Koristiti zaštitnu masku.Koristiti aparat za disanje ako
količina kiseonika u prostoriji padne ispod 17%.
Zaštita ruku I tela: Koristiti zastitne rukavice.
Zaštita očiju: Koristiti zaštitne naočare.
Radna higijena: Nakon prekida rada oprati ruke, radnu odeću čuvati odvojeno,
polivenu odeću odmah skinuti.Odeća mora biti pamučna u normalnim
okolnostima, a u slučaju prolivanja hemikalije od vitona.
9.Fizička I hemijska svojstva
Izgled: tečan
Boja: bezbojan
Miris: specifičan
pH: /
Tačka ključanja: 146°C (za stiren)
Tačka smopaljenja: 490°C (za stiren)
Tačka zapaljivosti: 32°C (za stiren)
Gustina: 1.08-1.1/cm3, 20°C
Viskoznost: 110-150s
Eksplozivna svojstva: u konc. Od 1.1-6.1
Oksidujuća svojstva:/
Parni pritisak:/
Rastvorljivost u mastima I uljima:/
Provodljivost:/
Topljenje u vodi: /
Sadrzaj suve materije:/
10. Stabilnost I reaktivnost
Kod odgovarajućih uslova upotrebe i skladištenja proizvod je nereaktivan.Proizvod
držati udaljen od izvora paljenja, na hladnom dobroprovetrenom mestu.
11.Toksikološki podaci
Udisanje: u većim količinama moze prouzrokovati nadraženost
Gutanje: Može izazvati oštećenje tkiva
Dodir sa kožom: Duži kontakt može izazvati isušivanje
Dodir sa očima: Može prouzrokovatvati nadraženost oka
12.Ekotoksikološki podaci
-4-
Nisu definisane.Sprečiti oslobađanje u kanalizaciju, vodotokove ili zemljište.
13.Smernice za odstranjivanje
Tečni otpadak ne sme se osdtranjivati zajedno sa otpacima iz domaćinstva, sipati
u vodu ili kanalizaciju.Uklanjanje: visokotemperaturnim spaljivanjem Očišćena
ambalaža može da se reciklira I odlaže na posebnom mestu..
14.Podaci o transportu
ADR/RID: 3.III/UN broj: 1866/30105
Razred:
Ambalažna grupa: III/II
Lista opasnosti:3/5.2
Broj opasnosti: 30/-
15.Regulatorni podaci
Podaci u bezbednosnom listu su u skladu sa saznanjima I raspoloživim
informacijama Proizvođača.
16.Ostali podaci
Simbol opasnosti: F-zapaljivo, Xi-iritativno, C,-korozivno E-eksplozivno,Xn-štetno
R-rečenice: R-10 zapaljivo,R20/21-Štetno za udisanje i kontakt sa kožom,R36/38Iritantno za oči i kožu. R7- može izazvati požar,R22-štetno ako se proguta, R34izaziva opekotine
S-rečenice: S16-čuvati dalje od izvora paljenja,S23-ne udisati, S24/25-izbegavati
kontakt sa kožom I očima, S26-u kontaktu sa očima odmah isprati sa dosta vode I
potražiti lekarsku pompć, S51-koristiti samo u dobro provetrenim prostorijama.
S3/7-čuvati na hladnom mestu u dobro zatvorenim kontejneima, S 14 –čuvati
odvojeno od materjala koji mogu izazvati požar, S36/37/39-nositi odgovarajuću
zaštitnu odeću, rukavice I zaštitna sredstva za oči, S45-u slučaju nezgode I
zdravstvenih tegoba zatražiti lekarsku pomoć, S50-ne mešati sa peroksid
ubrzivačima ili redukujućim agensima.
-5-
Datum 1.revizije:
-6-
Download

BEZBEDNOSNI LIST POLIESTER SET