Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
1
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije: IMPULS
TRAKAL–C
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Tečno sredstvo za centralno (automatsko) podmazivanje lančanih transportera u prehrambenoj industriji.
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti u bilo koje druge svrhe.
Namenjeno za industrijsku primenu.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snebdevaču:
IMPULS HEMIJA DOO (proizvođač i distributer)
Bul. Vojvode Stepe 54; 21000 Novi Sad; Srbija
Tel/Fax: +381 21 6423153, 21 6403021; e-mail: [email protected]
Adresa elektronske pošte lica odgovornog za sadržaj BL: [email protected]
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 36 08 440 (0-24h)
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Xn
Štetno
Xi
Iritativno
N
Opasno po životnu sredinu
R48/22 – Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri
produženom izlaganju gutanjem.
R22 – Štetno ako se proguta.
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
R36/38 – Iritativno za oči i kožu.
R50/53 – Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati
dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Piktogram
Xn
N
Štetno
Pisano upozorenje
Opasno po životnu sredinu
R22 – Štetno ako se proguta.
R48/22 – Štetno: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju
gutanjem.
Oznaka rizika
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
R36/38 – Iritativno za oči i kožu.
R50/53 – Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati
dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
S26 – U slučaju kontakta sa očima, odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku
pomoć.
S36/37/39 – Nositi odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitna sredstva za
Oznaka bezbednosti
oči/lice.
S61 – Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu; pridržavati se posebnih
uputstava/bezbednosnog lista.
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: nisu poznate.
Znak opasnosti
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
2
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 3. SASTAV – PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance – nije primenljivo
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
Klasifikacija sastojka / supstance
Jedinjenje
Diamin masnog
alkohola
Alkil poliglikol etar
karbonilne kiseline
Masni alkohol
poliglikol etar
etoksilovan
Sirćetna kiselina
CAS N°
EINECS N°
(EC N°)
Pravilnik o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda
("Sl.Glasnik RS br.59/10,
25/11, 5/12)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN
(„Službeni glasnik RSˮ,
br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
Ak.toks. 3, H301 (oral)
Коr.коžе 1B, H314
Spec.toks.VI 1, H372.2 (oral)
Vod.živ.sred.ak., 1, H400
Vod.živ.sred.hron., 1, H410
Irit. kože, 2, H315
Irit. oka, 1, H318
90640-43-0
292-562-0
T; R25
C; R34
T; R48/25
N; R50-53
57635-48-0
-
Xi; R38-41
9043-30-5
500-027-2
Xi; R41
Xn; R22
Irit. oka, 1, H318
Ak.toks. 4, H302 (oralno)
64-19-7
200-580-7
C; R35
R10
Kor.kože, 1A, H314
Zap.teč, 3, H226
Opseg
koncentracije
(%, m/m)
<6
<5
<2,5
<3
Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:
Nakon udisanja aerosola: Izvesti otrovanog na svež vazduh. Odmah zatražiti pomoć lekara!
Nakon dodira s kožom: Odmah skinuti kontaminiranu odeću i obuću. Isprati sa puno vode i sapuna.
Nakon dodira s očima: Dobro ispirati odmah sapuno vode. Hitno zatražiti pomoć lekara/oftalmologa.
Nakon gutanja: HITNO odvesti otrovanog u bolnicu i pokazati etiketu i/ili bezbednosni list!
Dežurna sluzba Hitne medicinske pomoći – telefon 194.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Iritacija kože. Teška iritacija oka uz pečenje i crvenilo. Moguć štetni efekat u slučaju ponovljenog gutanja. Ostali
simptomi nisu poznati.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:
Simptomatsko lečenje. Ispiranje kože pomoću jestivog ulja i potom sapunom. Ispiranje oka jestivim uljem.
Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Sredstvo nije zapaljivo. Ne pomaže gorenje.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Prikladna: sva sredstva – vodeni sprej, CO2, prah, pena – zavisi od upaljenih materijala u okolini.
Ne sme se upotrebljavati: Nema podataka.
Protivpožarne mere za posebne situacije: Nema podatka.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
U slučaju požara neophodni su izolacioni aparati i protivpožarno odelo. Ne dozvoliti da vode od gašenja požara
dospeju u vodene tokove, kanalizaciju, zemljište. Vodu i rasute tečnosti absorbovati i sa masom postupati kao sa
opasnim otpadom (poglavlje 13). U okolnoj vatri moguće sagorevanje uz nastajanje CO2, CO, NOx.
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Ako je moguće ukloniti kontejnere dalje od vatre. Razdvojiti od kiselina u okolini. Svi postupci su povezani za vrstom
upaljenih materija u okolini. Obavezna upotreba izolacionih aparata sa vazduhom zbog potencijalnog oslobađanja
toksičnih produkata.
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
Pri isticanju tečnosti upotrebiti zaštitnu opremu koja je navedena u poglavlju 8.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
3
Ukupan broj strana
7
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Sprečiti prosipanje/isticanje u vodotokove, kanalizaciju i drenažne sisteme, kao i na zemljište. Ukoliko se dogodi
isticanje, obavestiti nadležne organe.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Prilikom curenja ili izlivanja, absorbovati pomoću inertnog materijala (pesak, zemlja, univerzalni absorbenti) i sve
zajedno smestiti u kontejner za opasni hemijski otpad. Ostatke isprati vodom i razblaženom sirćetnom kiselinom. Sa
otpadom postupiti u skladu sa instrukcijama u poglavlju 13.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:
Videti detalje lične zaštitne opreme za redovan rad u poglavlju 8.
Videti detalje u postupcima sa hemijskim otpadom u poglavlju 13.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Osigurati provetravanje zatvorenih prostorija tokom rukovanja. Sprečiti kontakt s kožom. Ne dozvoliti da dospe u oči.
Oprati ruke nakon upotrebe i tokom pravljenja pauza u radu. Ne jesti i ne piti i ne pušiti tokom rukovanja ovim
sredstvom. Obavezna upotreba lične zaštitne opreme navedene u poglavlju 8. Koristiti kremu za ruke – „nevidljive
rukavice“. Kontaminiranu odeću oprati pre upotrebe.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Pakovanja držati na hladnom i provetravanom mestu van domašaja neosposobljenih lica. Skladištiti između 5 i 40°C.
Osetljivo na smrzavanje. Rok upotrebe: 1 godina. Ne skladištiti u pakovanjima od aluminijuma, cinka, bakra i njihovih
legura, kao ni u blizini kiselina. Pogodni materijali za skladištenje: plastični materijali, hrom-nikl čelici.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Sredstvo koristiti u skladu sa preporučenom namenom navedenom u poglavlju 1.2. Ne postoje drugi načini korišćenja.
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Sirćetna kiselina – CAS: 64-19-7* **
GVI = 25 mg/m3
* utvrđena indikativna granična vrednost izloženosti prema Direktivi 91/322/EEZ
**sirćetna kiselina se dodaje ovoj smeši radi neutralisanja alkalnosti ostalih aktivnih materija i praktično nije prisutna kao slobodna.
GVI – granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI – kratkotrajna granična vrednost izloženosti
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: osigurati dobru ventilaciju radnog prostora. Obezbediti rastvor 0,5% sirćetne kiseline u vodi na
mestu primene, za slučaj prskanja u oko. Obezbediti posudu za prikupljanje eventualno prosute tečnosti, sa kojom se
postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Poglavlje 13).
Lična zaštitna sredstva za zaštitu:
 Očiju: Zaštitne naočare s bočnim štitnicima

Ruku: Kratkotrajan kontakt – rukavice od nitril-gume, min. debljina 0,4 mm, vreme propuštanja 30 min.
Dugotrajan kontakt – rukavice od butil-gume, min.debljina 0,7 mm, vreme propuštanja 480 min.

Kože i tela: Uobičajeno radno odelo. PVC odelo samo ako postoji mogućnost sveobuhvatnog prskanja.

Disajnih organa: Nije potrebna kod uobičajenog rukovanja.
Posebne higijenske mere i mere opreza: Ne dirati oči i usta za vreme rukovanja. Nakon rukovanja i pre pauze oprati
ruke. Ne jesti, ne piti i ne pušiti za vreme rukovanja sredstvom. Izbegavati direktan kontakt sa kožom, odećom i
obućom. Odeću oprati pre ponovne upotrebe.
Kontrola izloženosti životne sredine
Ne ispuštati na zemljište, vodotokove i u kanalizaciju. Ako dođe do ispuštanja obavestiti nadležne organe.
Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
Parametar
a)
b)
v)
g)
d)
đ)
e)
ž)
z)
i)
j)
k)
l)
lj)
m)
n)
nj)
o)
p)
r)
Izgled – agregatno stanje
Miris
Prag mirisa
pH (1% vod.rastvor)
Tačka topljenja / tačka mržnjenja
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti
ili eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu
n-oktanol/voda
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
4
Vrednost
Jedinica
Bistra žućkasta tečnost
Specifičan slab
Podaci nisu dostupni
6,0 – 8,5
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
U vodi potpuno rastvorno
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Ukupan broj strana
-
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Sadržaj površinski-aktivne materije min.9,5% (m/m), sadržaj suve materije
refraktometrijski min.15,5% (m/m).
Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Sredstvo nije reaktivno pri normalnim uslovima skladištenja i korišćenja.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno kod preporučenih uslova skladištenja i upotrebe.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Ne polimerizuje. Burno sa kiselinama i oksidacionim sredstvima.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Ekstremne temperature, izloženost kiselim i oksidacionim sredstvima.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Jaki oksidanti, kiseline.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Nisu poznati.
Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost
Naziv sastojka
Diamin masnog alkohola
Alkil poliglikol etar karbonilne
kiseline
Parametar
LD50, oralno,
pacov
LD50, oralno,
pacov
Vrednost
LDLO
>200 mg/kg
-
OECD 423
>2000 mg/kg
-
CESIO
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Napomene / opis
7
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Masni alkohol poliglikol etar
etoksilovan
Sirćetna kiselina
LD50, oralno,
pacov
LD50, dermal.
zec
LD50, oralno,
pacov
LD50, dermal.
zec
LC50, inhalac.
Miš (1h)
Strana
500-2000
mg/kg
5
Ukupan broj strana
7
CESIO
CESIO
>2000 mg/kg
3310 mg/kg
1060 mg/kg
-
-
5620 mg/l
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod. Klasifikovan je u ovu klasu opasnosti.
Korozivno oštećenje kože / iritacija
Diamin masnog alkohola
Zec
Alkil poliglikol etar karbonilne
kiseline
Masni alkohol poliglikol etar
etoksilovan
Sirćetna kiselina
Zec
Zec
Izaziva opekotine – jako korozivan.
OECD 404 / 2004/73/EC – B.4
Iritirajuć.
CESIO
Nije iritirajuć
CESIO
Izaziva opekotine.
GOTOV PROIZVOD
Teško oštećenje oka / iritacija oka
Klasifikovan je u ovu klasu opasnosti – iritativan za kožu.
Diamin masnog alkohola
Alkil poliglikol etar karbonilne
kiseline
Masni alkohol poliglikol etar
etoksilovan
Sirćetna kiselina
Podaci nisu dostupni.
Rizik od ozbiljnog oštećenja oka.
CESIO
Rizik od ozbiljnog oštećenja oka.
CESIO
Korozivno.
Zec
Zec
GOTOV PROIZVOD
Klasifikovan je u ovu klasu opasnosti – iritativan za oči.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Mutagenost germinativnih ćelija
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Karcinogenost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Toksičnost po reprodukciju
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Spec.toks.za ciljni organ – jednokratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Spec.toks.za ciljni organ – višekratna izloženost
Može izazvati oštećenje unutrašnjih organa: gastro-intestinalni trakt, imuni sistem
Diamin masnog alkohola
Put unosa: gutanje.
Može izazvati oštećenje unutrašnjih organa: gastro-intestinalni trakt, imuni sistem.
GOTOV PROIZVOD
Put unosa: gutanje. Proizvod klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Opasnost od aspiracije
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod.
Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Diamin masnog alkohola: klasifikovan je kao opasan za vodene organizme.
LC50 – ribe (Brachydanio rerio) 0,148 mg/l – 96h – OECD 203
EC50 – vodeni beskičmenjaci (Daphnia magna) 0,29 mg/l – 21d – OECD 211
EC50 – alge (Pseudokirchneriella subcapitata) 0,0652 mg/l – 72h – OECD 201
EC50 – bakterije (aktivirani mulj) 68 mg/l –OECD 209
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
6
Ukupan broj strana
7
Alkil poliglikol etar karbonilne kiseline: klasifikovan je kao opasan za vodene organizme (M-faktor = 10)
LC50 – ribe (zebra fish) 5-10 mg/l – 96h – OECD 203
EC50 – bakterije (aktivirani mulj) >100 mg/l –OECD 209
Masni alkohol poliglikol etar etoksilovan:
LC50 – ribe (zebra fish) 1-10 mg/l – 96h – OECD 203
EC50 – vodeni beskičmenjaci (Daphnia magna) 7,07 mg/l – 48h – OECD 202
EC50 – alge (Desmodesmus subspicatus) ≥ 10 mg/l – 72h – OECD 201
EC50 – bakterije (Pseudomonas putida) >1000 mg/l – 17h - DIN 38412 T.8
Sirćetna kiselina
LC50 – ribe (Lepomis macrochirus) >335 mg/l – 96h
EC50 – beskičmenjaci (Daphnia magna) >335 mg/l – 48h
EC50 – bakterije (Pseudomonas putida) 2850 mg/l
Gotov proizvod:
klasifikovan u ovu klasu opasnosti. Nisu određene vrednosti L(E)C50 za gotov proizvod.
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Diamin masnog alkohola: brzo biorazgradljiv – 62%, 28 dana, OECD 301D i 99,4% OECD 303A
Alkil poliglikol etar karbonilne kiseline: brzo biorazgradljiv >70%, OECD 301B
Masni alkohol poliglikol etar etoksilovan: brzo biorazgradljiv >70%, OECD 301B i 60%, 28d, OECD 301F
Gotov proizvod: Nije određeno za gotov proizvod.
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumilacije
Gotov proizvod: Nije određeno za gotov proizvod.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Gotov proizvod: Nije određeno za gotov proizvod.
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Diamin masnog alkohola: ne smatra se PBT i vPvB materijom.
Gotov proizvod: Nije određeno za gotov proizvod.
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Ambalažu sa zaostalim količinama sredstva, tretirati kao opasan otpad (kataloški broj ove vrste otpada: 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama).
Prosute količine se sakupe ručno (kataloški broj ove vrste otpada: 16 10 01* - tečni otpadi na bazi vode koji sadrže
opasne supstance).
Absorbovana tečnost u inertnim absorbensima (pesak, zemlja...) – 15 02 02* - apsorbenti....kontaminirani opasnim
supstancama.
Neiskoršćene količine kao i istrošene količine: kontaktirati proiozvođača.
Sprečiti da iscureli proizvod dođe u kontakt sa zemljištem, površinskim i podzemnim vodama.
Preporučen način tretmana otpadne tečnosti – insineracija.
Zakonski okvir: Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik 36/09, 88/10).
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
14.2. UN naziv za teret u transportu
14.3. Klasa opasnosti u transportu
14.4. Ambalažna grupa
14.5. Opasnost po životnu sredinu
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
Drumski
saobraćaj
ADR/RID
3082
Unutrašnji
plovni putevi
ADN
3082
Pomorski
saobraćaj
IMDG
3082
Vazdušni
saobraćaj
IATA
3082
Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.
9
III
Da
Ne postoje
Nije regulisano
9
III
Da
Ne postoje
Nije regulisano
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
9
III
Da
Ne postoje
Nije regulisano
9
III
Da
Ne postoje
Nije regulisano
Naziv proizvoda
IMPULS TRAKAL-C
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
1
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
07.07.2014.
Strana
7
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnim sredinom
 Zakon o hemikalijama (Sl.Glasnik RS br. 36/09 i 88/10, 92/11, 93/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.Glasnik RS br. 59/10,
25/11, 5/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.Glasnik RS br. 100/11)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl.Glasnik RS br. 82/10)
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05)
 Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr.zakon i 43/11)
 Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/10)
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS, br.106/09).
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu hemikaliju nije izvršena procena bezbednosti.
Poglavlje 16. OSTALE INFORMACIJE
Ova verzija 3 bezbednosnog lista koja je izdata 08.07.2014. je u odnosu na verziju 2 izmenjena u sledećim delovima:
- Nazivi poglavlja i podpoglavlja su usklađeni sa važećim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U podpoglavlju 1.2.je navedeno korišćenje koje se ne preporučuje,
- U podpoglavlju 1.3.je naveden je status pravnog lica koje stavlja hemikaliju u promet,
- U poglavlju 2. je ažurirana klasifikacija i elementi obeležavanja hemikalije.
- U poglavlju 9.1.su navedeni svi fizičko-hemijski parametri koji su pripisani Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U poglavlju 14. je ažurirana informacija o transportnim oznakama gotovog proizvoda,
- U podpoglavlju 15.1. ažuriran je spisak regulatornih propisa.
Skraćenice i akronimi: LC50 – letalna doza koja ubija 50% jedinki, EC50 – polovina maksimalne efektivne koncentracije, BCF - , LDLO – najniža
smrtna doza. Izvori podataka: dokumentacija proizvođača sirovina.
Spisak svih relevantnih oznaka (R, S kao i H, P) se nalazi u poglavljima 2 i 3. One koje tamo nisu navedene imaju sledeće značenje:
R25 – Toksično ako se proguta.
R34 – Izaziva opekotine.
R35 – izaziva teške opekotine.
R48/25 – Toksično: opasnost od teškog oštećenja zdravlja pri produženom izlaganju gutanjem.
R10 – Zapaljivo.
H226 – Zapaljiva tečnost i para.
H301 – Toksično ako se proguta.
H314 – Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka.
H315 – Izaziva iritaciju kože.
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka.
H372 – Dovodi do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (put izlaganja: oralno)
H400 – Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410 – Izaziva iritaciju kože.
Informacije u ovom bezbednosnom listu sadrže sve najpotrebnije podatke za bezbedno rukovanje ovim proizvodom od strane obučenih lica. Do
trenutka izrade ovog lista su ekstrahovane sve najnovije informacije raspoložive stručnom timu IMPULS HEMIJE. Ako imate bilo kakvih pitanja,
pišite na adresu: [email protected]
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Download

BEZBEDNOSNI LIST