Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
Strana
1
Ukupan broj strana
6
Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije: BLUE-SEPT
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Sredstvo za dezinfekciju vimena krava posle muže.
Namenjeno za profesionalne korisnike / industrijska primena.
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti u bilo koje druge svrhe.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snebdevaču:
IMPULS HEMIJA DOO (proizvođač i distributer)
Bul. Vojvode Stepe 54; 21000 Novi Sad; Srbija
Tel/Fax: +381 21 6423153, 21 6403021; e-mail: office@impulshemija.rs
Adresa elektronske pošte lica odgovornog za sadržaj BL: vojislav.subotic@impulshemija.rs (7-15h)
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 36 08 440 (0-24h)
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Xi
R36 – Iritativno za oči.
R52/53 – Štetno za vodene životne organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj
životnoj sredini
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
Opasnost po vodenu životnu sredinu, kategorija Hronično 3
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obeležavanje UN („Službeni glasnik RSˮ, br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
Piktogram
-
Reč upozorenja
Obaveštenje o
opasnosti
-
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
Prevencija:
P273 – Izbegavati ispuštanje/oslobađanje u životnu sredinu.
Odlaganje:
P501 – Odlaganje sadržaja i ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima
EUH208 – Sadrži poliheksametilenbiguanid-hidrohlorid. Može da izazove alergijsku
reakciju.
EUH210 – Bezbednosni list dostupan na zahtev.
Dodatna obaveštenja
o opasnosti
H412 – Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Identitet supstanci koje doprinose klasifikaciji u odnosu na akutnu
toksičnost, korozivno oštećenje kože ili teško oštećenja oka,
mutagenost germinativnih ćelija, karcinogenost, toksičnost po
reprodukciju, senzibilizaciju respiratornih organa ili kože,
specifičnu toksičnost za ciljni organ ili opasnost od aspiracije
(obavezno se navode na etiketi):
Nije primenljivo.
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: nisu poznate.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
Strana
2
Ukupan broj strana
6
Poglavlje 3. SASTAV – PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance – nije primenljivo
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
Klasifikacija sastojka / supstance
Jedinjenje
EINECS
N°
(EC N°)
CAS N°
Poliheksametilen
biguanidin hidrohlorid
(PHMB)
32289-58-0
(polimer)
Alkoholi, C13-C15
razgranati i linearni,
etoksilovani
157627-86-6
-
Pravilnik o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda
("sl.Glasnik RS br.59/10,
25/11, 5/12)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN
(„Službeni glasnik RSˮ,
br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
Opseg
koncentracije
(%, m/m)
Xn; R20-22-41-43
N; R50/53
Irit.oka 1, H318
Senzib.kože 1, H317
Vod.živ.sred.ak, 1, H400
Vod.živ.sred, hron 1, H410
Ak.toks. 4, (peroralna), H302
Ak.toks. 4, (inhalac.), H332
0,2
Xn; R22
Xi; R41
Vod.živ.sred.hron, 3, H412
<10
Ostali sastojci koji ne utiču na klasifikaciju proizvoda: regulator viskoznosti, glicerin, boja.
Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:
Nakon udisanja magle: Nije primenljivo za ovu hemikaliju.
Nakon dodira s kožom: Ne zahteva posebne mere. Oprati kožu vodom.
Nakon dodira s očima: Isprati temeljno oko pod mlazom vode. Po potrebi se obratiti lekaru.
Nakon gutanja: Piti dosta vode. Po potrebi pozvati lekara.
Dežurna sluzba Hitne medicinske pomoći – telefon 194.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Nisu poznati. Kod preosetljivih osoba se može javiti blaga alergijska reakcija.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:
Simptomatsko lečenje. Antidoti: Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Sredstvo nije zapaljivo. Ne pomaže gorenje.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Prikladna: sva sredstva – CO2, prah, vodena magla, pena – zavisi od upaljenih materijala u okolini.
Ne sme se upotrebljavati: nema podataka.
Protivpožarne mere za posebne situacije: Nema podatka.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
Ekstremno povišena temperatura može izazvati gorenje sastojaka uz oslobađanje CO i CO2, pa su neophodni izolacioni
aparati.
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Ako je moguće ukloniti pakovanja dalje od vatre i hladiti vodenim sprejem. Svi postupci su povezani sa vrstom
upaljenih materija u okolini.
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
Pri isticanju tečnosti upotrebiti zaštitnu opremu koja je navedena u poglavlju 8. Sprečiti dalja razlivanja. Slediti
protivpožarne instrukcije (poglavlje 5).
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Sprečiti isticanje u vodotokove, zemljište, kanalizaciju i drenažne sisteme. Pokupiti prosutu tečnost i sa njom postupiti
kako je opisano u poglavlju 13.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
Strana
3
Ukupan broj strana
6
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Prepumpati tečnost. Absorbovati inertnim materijalim i postupiti kako je opisano u poglavlju 13.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:
Videti detalje lične zaštitne opreme za redovan rad u poglavlju 8. Postupak sa hemijskim otpadom poglavlju 13.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Posude držati dobro zatvorene na suvom i hladnom mestu.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Na temperaturama 5-30°C u originalnoj ambalaži.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Sredstvo koristiti u skladu sa preporučenom namenom navedenom u poglavlju 1.2. Ne postoje drugi načini korišćenja.
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Ni jedan od sastojaka nema granične vrednosti izloženosti kao ni kratkotrajne granične vrednosti izloženosti na
radnom mestu.
GVI – granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI – kratkotrajna granična vrednost izloženosti
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: Rukovanje u skladu sa dobrom industrijskom praksom.
Lična zaštitna sredstva za zaštitu:
 Očiju: Zaštitne naočare s bočnim štitnicima u skladu sa procenom rizika na radnom mestu.
 Ruku: Ne zahteva se.
 Kože i tela: Ne zahteva se.
 Disajnih organa: Nije primenljivo za ovu hemikaliju.
Posebne higijenske mere i mere opreza: Uobičajene mere opreza.
Kontrola izloženosti životne sredine: Ne ispuštati na zemljište, vodotokove i u kanalizaciju.
Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Parametar
a)
b)
v)
g)
d)
đ)
e)
ž)
z)
i)
j)
k)
l)
lj)
m)
Izgled – agregatno stanje
Miris
Prag mirisa
pH (1% vodeni rastvor m/m)
Tačka topljenja / tačka mržnjenja
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti
ili eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu
n-oktanol/voda
Vrednost
Jedinica
Plava viskozna tečnost
Bez mirisa
Podaci nisu dostupni
7,0-8,0
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
U vodi potpuno rastvorno
Podaci nisu dostupni
-
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
-
Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
n)
nj)
o)
p)
r)
Strana
4
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
min.50
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Ukupan broj strana
6
mPa·s
-
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Sadržaj suve materije (refraktometrijski) 15±1%
Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost
Sredstvo nije reaktivno pri normalnim uslovima skladištenja i korišćenja.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost
Stabilno kod preporučenih uslova skladištenja i upotrebe.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija
Sredstvo i sastojci ne podležu opasnim reakcijama. Ne polimerizuje.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Temperatura niža od 5°C.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali
Oksidaciona sredstva, jake koncentrovane baze, kiseline.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje
Pri preporučenim načinima skladištenja i upotrebe, ne dolazi do razgradnje sredstva. Razgradnja i proizvodi tokom
požara navedeni su u poglavlju 5.
Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost
Naziv sastojka
Poliheksametilen biguanidin
Alkoholi, C13-C15 razgranati i
linearni, etoksilovani
Parametar
LD50, oralno,
pacov
LD50,
dermalno,
pacov
LC50 inhalac.,
pacov
LD50
oralno, pacov
Vrednost
LDLO
Napomene / opis
>2000 mg/kg
>2000 mg/kg
-
-
-
Podatak iz literature.
1,85 mg/l
500-2000
mg/kg
Proizvod nije klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
ATEmix (oralno)=6623 mg/kg
ATEmix (inhalaciono)=925 mg/l
Korozivno oštećenje kože / iritacija
GOTOV PROIZVOD
Proizvod nije klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Teško oštećenje oka / iritacija oka
GOTOV PROIZVOD
Proizvod nije klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Mutagenost germinativnih ćelija
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Karcinogenost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Toksičnost po reprodukciju
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
GOTOV PROIZVOD
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
Strana
5
Ukupan broj strana
6
Spec.toks.za ciljni organ – jednokratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Spec.toks.za ciljni organ – višekratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Opasnost od aspiracije
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Poliheksametilenbiguanidin hidrohlorid: Klasifikovan je kao jako toksičan za vodenu životnu sredinu
LC50 (ribe: Onchothynchus mykiss)= 1-10 mg/l, (96h), OECD 203
EC50 (dafnije: Daphnia magna) = 1-10 mg/l (48h), OECD 202
EC50 (alge: Selenastrum capr) > 0,1 mg/l (72h), OECD 201
Alkoholi, C13-C15 razgranati i linearni, etoksilovani: nije klasifikovan kao opasan za vodene organizme.
LC50 – Oncorhynchus mykiss (riba) > 1 - < 10mg/l – 48h
EC50 – Daphnia magna (dafnije) > 1 - < 10mg/l – 48h
EC50 – Scenedesmus subspicatus (vod.biljke) > 1 - < 10mg/l – 72h
EC10 – mikroorganizmi, aktivni mulj (DEV-L2) >1000 mg/l
Gotov proizvod: klasifikovan kao štetan po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Vrednosti E(L)C50 nisu određene.
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Poliheksametilen biguanidin:
nije biološki lako biorazgradljivo
Alkoholi, C13-C15 razgranati i linearni, etoksilovani:
≥ 90 % bizmut – aktivna supstanca (mod. OECD 303A)
> 60 % Stvaranje CO2 teorijske vrednosti (28 d) (OECD 301B)
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumilacije
Poliheksametilen biguanidin:
niski potencijal bioakumulacije
Alkoholi, C13-C15 razgranati i linearni, etoksilovani: ne treba očekivati povećanje koncentracije u organizmima.
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Alkoholi, C13-C15 razgranati i linearni, etoksilovani: ne isparava sa površine vode u atmosferu. Moguće vezivanje za
čvrstu fazu u zemljištu.
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Poliheksametilen biguanidin:
nije PBT ni vPvB
Alkoholi, C13-C15 razgranati i linearni, etoksilovani: ne ispunjava PBT i vPvB kriterijume.
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Ako se rukuje po preporukama, ne izaziva poremećaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda
Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Ambalažu sa zaostalim količinama sredstva, tretirati kao neopasan otpad (kataloški broj ove vrste otpada: 15 01 02 –
plastična ambalaža). Ambalaža se može ponovo koristiti.
Prosute količine se sakupe ručno (kataloški broj ove vrste otpada: 07 07 99 – otpadi koji nisu drugačije specificirani
(organski otpadi).
Neiskoršćene količine – konsultovati se sa proizvođačem ili drugim stručnim licem.
Izbegavati da rasuti proizvod dođe u kontakt s površinskim i podzemnim vodama.
Preporučen način tretmana otpadne tečnosti – insineracija.
Zakonski okvir: Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik 36/09, 88/10).
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
BLUE-SEPT
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
2
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
08.07.2014.
Strana
6
Ukupan broj strana
6
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
14.2. UN naziv za teret u transportu
14.3. Klasa opasnosti u transportu
14.4. Ambalažna grupa
14.5. Opasnost po životnu sredinu
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
Drumski
saobraćaj
ADR/RID
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Unutrašnji
Pomorski
plovni putevi
saobraćaj
ADN
IMDG
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Vazdušni
saobraćaj
IATA
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnim sredinom
 Zakon o hemikalijama (Sl.Glasnik RS br. 36/09 i 88/10, 92/11, 93/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.Glasnik RS
br. 59/10, 25/11, 5/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 64/10, 26/11, 105/13)
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.Glasnik RS br. 100/11)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl.Glasnik RS br. 82/10)
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05)
 Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr.zakon i 43/11)
 Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/10)
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS,
br.106/09).
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu hemikaliju nije izvršena procena bezbednosti.
Poglavlje 16. OSTALE INFORMACIJE
Ova verzija 2 bezbednosnog lista koja je izdata 08.07.2014. je u odnosu na verziju izmenjena u sledećim delovima:
- Nazivi poglavlja i podpoglavlja su usklađeni sa važećim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U podpoglavlju 1.2.je navedeno korišćenje koje se ne preporučuje,
- U podpoglavlju 1.3.je naveden je status pravnog lica koje stavlja hemikaliju u promet,
- U poglavlju 2. je ažurirana klasifikacija i u skladu sa tim elementi obeležavanja hemikalije,
- U poglavlju 9.1.su navedeni svi fizičko-hemijski parametri koji su pripisani Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U poglavlju 13 je ažuriran kataloški broj otpada
- U poglavlju 11 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za toksikologiju sastojaka
- U poglavlju 12 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za ekotoksikologiju sastojaka
- U podpoglavlju 15.1. ažuriran je spisak regulatornih propisa.
Skraćenice i akronimi: LC50 – letalna doza koja ubija 50% jedinki, EC50 – polovina maksimalne efektivne koncentracije, BCF - , LDLO – najniža
smrtna doza. Izvori podataka: dokumentacija proizvođača sirovina.
Spisak svih relevantnih oznaka (R, S kao i H, P) se nalazi u poglavljima 2 i 3. Ostala značenja:
R20-22 – Štetno ako se udiše i ako se proguta.
R43 – Može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom.
R50/53 – Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini.
H317 – Može da izazove alergijske reakcije na koži
H400 – Veoma toksično po živi svet u vodi
H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
H302 – Štetno ako se proguta
H332 – Štetno ako se udiše
Informacije u ovom bezbednosnom listu sadrže sve najpotrebnije podatke za bezbedno rukovanje ovim proizvodom od strane obučenih lica. Do
trenutka izrade ovog lista su ekstrahovane sve najnovije informacije raspoložive stručnom timu IMPULS HEMIJE. Ako imate bilo kakvih pitanja,
pišite na adresu: office@impulshemija.rs
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Download

BEZBEDNOSNI LIST