Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Strana
1
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije: TEČNI
SAPUN – ANTISEPTIK
Podpoglavlje 1.2. Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju:
Tečni sapun sa produženim biocidnim dejstvom.
Namenjeno profesionalnim korisnicima / industrijska primena / široka potrošnja.
Načini korišćenja koji se ne preporučuju: Ne koristiti u bilo koje druge svrhe.
Podpoglavlje 1.3. Podaci o snebdevaču:
IMPULS HEMIJA DOO (proizvođač i distributer)
Bul. Vojvode Stepe 54; 21000 Novi Sad; Srbija
Tel/Fax: +381 21 6423153, 21 6403021; e-mail: [email protected]
Adresa elektronske pošte lica odgovornog za sadržaj BL: [email protected] (7-15h)
Podpoglavlje 1.4. Broj telefona za hitne slučajeve:
Nacionalni centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, Beograd, Srbija, Tel: +381 11 36 08 440 (0-24h)
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije
Klasifikacija hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Xi
N
Iritativno
Opasno po životnu sredinu
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
R51/53 – Toksično za vodene organizme, može izazvati dugotrajne
štetne efekte u vodenoj živtonoj sredini
Podpoglavlje 2.2. Elementi obeležavanja
Obeležavanje hemikalije u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju
hemikalije i određenog proizvoda ("sl.Glasnik RS br. 59/10, 25/11, 5/12)
Piktogram
Xi
N
Iritativno
Pisano upozorenje
Opasno po životnu sredinu
R41 – Rizik od teškog oštećenja oka.
Oznaka rizika
R51/53 – Toksično za vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u
vodenoj živtonoj sredini.
S 1/2 – Čuvati pod ključem i van domašaja dece.
S26 – U slučaju kontakta sa očima odmah isprati sa dosta vode i zatražiti lekarsku
Oznaka bezbednosti
pomoć.
S61 – Izbegavati ispuštanje sadržaja u životnu sredinu, pridržavati se posebnih
uputstava/bezbednosnog lista.
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti: nisu poznate.
Znak opasnosti
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Strana
2
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 3. SASTAV – PODACI O SASTOJCIMA
Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance – nije primenljivo
Podpoglavlje 3.2. Podaci o sastojcima smeše
Klasifikacija sastojka / supstance
Pravilnik o klasifikaciji,
pakovanju, obeležavanju i
oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda
("sl.Glasnik RS br.59/10,
25/11, 5/12)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i oglašavanju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa
globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje UN
(„Službeni glasnik RSˮ,
br. 64/10, 26/11, 5/12, 105/13)
CAS N°
EINECS
N°
(EC N°)
Natrijum lauriletar
sulfat
68891-38-3
500-234-8
Xi; R38-41
Natrijum alkilsulfonat
97489-15-1
307-055-2
Xn; R22
Xi; R38-41
Dietanolamid kokos
masne kiseline
68603-42-9
271-657-0
Xi; R38-41
Kokoamidopropil
betain
61789-40-0
263-058-8
Xi; R41
Irit. oka, 1, H318
<2
Xi; R36/38
N; R50/53
Irit. kože, 2, H315
Irit. oka, 2, H319
Vod.živ.sred, ak. 1, H400
Vod.živ.sred, hron. 1, H410
M-faktor=100
0,2
Jedinjenje
Triklosan
3380-34-5
222-182-2
Spec.gran.konc.:
N; R51-53:
0,025 % ≤ C < 0,25 %
Irit. kože, 2, H315
Irit. oka, 2, H318
Ak.toks.4, H302 (oral)
Irit. kože, 2, H315
Ošt.oka, 1, H318
Irit. kože, 2, H315
Irit. oka, 1, H318
Opseg
koncentracije
(%, m/m)
<15
<5
<2
Sastojci koji ne utiču na klasifikaciju hemikalije: glicerin, ugušćivač na bazi soli.
Poglavlje 4. MERE PRVE POMOĆI
Podpoglavlje 4.1. Opis mera prve pomoći:
Nakon udisanja magle: Nije primenljivo.
Nakon dodira s kožom: Ispirati vodom (namena sredstva).
Nakon dodira s očima: Ne zatvarati i ne trljati kapke. Ispirati najmanje 15 minuta vodom. Obavezno se obratiti
lekaru/oftalmologu.
Nakon gutanja: Piti dosta vode. Ako je otrovani bez svesti, ne davati ništa na usta. Odmah pozvati lekara.
Dežurna sluzba Hitne medicinske pomoći – telefon 194.
Podpoglavlje 4.2. Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi:
Izaziva ozbiljne iritacije oka. Simptomi su: crvenilo, suzenje i svrab. Udisanjem aerosola sredstva mogu nastati
kašljanje i iritacije disajnih organa (ekstremni slučajevi). Javlja se bol u stomaku.
Podpoglavlje 4.3. Hitna medicinska pomoć i poseban tretman:
Simptomatsko lečenje. Antidoti: Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
Sredstvo nije zapaljivo. Ne pomaže gorenje.
Podpoglavlje 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Prikladna: sva sredstva – CO2, prah, vodena magla, pena – zavisi od upaljenih materijala u okolini.
Ne sme se upotrebljavati: Nema ograničenja.
Protivpožarne mere za posebne situacije: Nema podatka.
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša:
Ekstremno povišena temperatura može izazvati gorenje sastojaka uz oslobađanje CO, CO2, NOx i SO2 pa su neophodni
izolacioni aparati.
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce
Ako je moguće ukloniti pakovanja dalje od vatre. Voda od gašenja mora se posebno ukloniti bez ispuštanja u okolinu.
Svi postupci su povezani za vrstom upaljenih materija u okolini.
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Strana
3
Ukupan broj strana
7
Poglavlje 6. MERE U SLUČAJU UDESA
Podpoglavlje 6.1. Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa:
Pri isticanju tečnosti upotrebiti zaštitnu opremu koja je navedena u poglavlju 8. Sprečiti dalja razlivanja. Slediti
protivpožarne instrukcije (poglavlje 5).
Podpoglavlje 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:
Sprečiti isticanje u vodotokove, zemljište, kanalizaciju i drenažne sisteme. Pokupiti prosutu tečnost i sa njom postupiti
kako je opisano u poglavlju 13.
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju:
Prilikom curenja absorbovati pomoću neutralnih absorbenasa (zemlja, pesak, vermikulit, i sl) i sve zajedno smestiti u
kontejner za hemijski otpad. Mrlje sprati u postrojenja za otpadne vode, a sa otpadom postupiti u skladu sa
instrukcijama u poglavlju 13.
Podpoglavlje 6.4. Upućivanje na druga poglavlja:
Videti detalje lične zaštitne opreme za redovan rad u poglavlju 8.
Videti detalje u postupcima sa hemijskim otpadom u poglavlju 13.
Poglavlje 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Podpoglavlje 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
Ne udisati aerosol, izbegavati kontakt s kožom (i sredstva i radnih rastvora). Ne dozvoliti da dospe u oči. Oprati ruke
nakon upotrebe. Ne jesti i ne pušiti za vreme rukovanja. Osigurati provetravanje zatvorenih prostorija tokom
rukovanja. Obavezna upotreba lične zaštitne opreme.
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Pakovanja držati dobro zatvorena, na hladnom i suvom mestu van domašaja dece i neosposobljenih lica. Ne držati na
direktnom suncu. Ne skladištiti ispod 5°C ni iznad 40°C. Rok upotrebe: 2 godine. Ako se čuva na direktnom suncu ili
jako toplom mestu, proizvod može promeniti boju što ne utiče na njegova svojstva i namenu.
Podpoglavlje 7.3. Posebni načini korišćenja
Sredstvo koristiti u skladu sa preporučenom namenom navedenom u poglavlju 1.2. Ne postoje drugi načini korišćenja.
Poglavlje 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrole izloženosti
Ni jedan od sastojaka nema granične vrednosti izloženosti kao ni kratkotrajne granične vrednosti izloženosti na
radnom mestu.
GVI – granična vrednost izloženosti na radnom mestu
KGVI – kratkotrajna granična vrednost izloženosti
Podpoglavlje 8.2. Kontrola izloženosti i lična zaštita
Tehnička kontrola: Obezbediti uputstva za pravilno pranje ruku.
Lična zaštitna sredstva za zaštitu:
 Očiju: Samo kada postoji mogućnost prskanja nositi zaštitne naočare.
 Ruku: Ne zahtevaju se.
 Kože i tela: Ne zahtevaju se.
 Disajnih organa: Ne zahtevaju se.
Posebne higijenske mere i mere opreza: Ne dirati oči za vreme rukovanja. Uvek dobro isprati ruke.
Kontrola izloženosti životne sredine: Ne ispuštati na zemljište, vodotokove i u kanalizaciju.
Poglavlje 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Podpoglavlje 9.1. Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima hemikalije
Parametar
a)
Izgled – agregatno stanje
b)
v)
Miris
Prag mirisa
Vrednost
Bistra plava viskozna
tečnost
Bez mirisa
Podaci nisu dostupni
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Jedinica
-
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
g)
d)
đ)
e)
ž)
z)
i)
j)
k)
l)
lj)
m)
n)
nj)
o)
p)
r)
pH (1% vodeni rastvor m/m)
Tačka topljenja / tačka mržnjenja
Početna tačka ključanja i opseg
ključanja
Tačka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost (čvrsto, gasovito)
Gornja/donja granica zapaljivosti
ili eksplozivnosti
Napon pare
Gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost
Koeficijent raspodele u sistemu
n-oktanol/voda
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskozitet
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Strana
4
7,0-8,0
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
U vodi potpuno rastvorno
Podaci nisu dostupni
-
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
Podaci nisu dostupni
-
Ukupan broj strana
7
-
Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Podaci nisu dostupni.
Poglavlje 10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost: Sredstvo nije reaktivno pri normalnim uslovima skladištenja i korišćenja.
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost: Stabilno kod preporučenih uslova skladištenja i upotrebe.
Podpoglavlje 10.3. Mogućnost nastanka opasnih reakcija: Sredstvo i sastojci ne podležu opasnim reakcijama. Ne
polimerizuje.
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati: Povišena temperatura preko 40°C, kao i niske temperature ispod
5°C.
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali: Jake koncentrovane baze, kiseline, halogeni.
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje:Pri preporučenim načinima skladištenja i upotrebe, ne dolazi do
razgradnje sredstva. Razgradnja i proizvodi tokom požara navedeni su u poglavlju 5.
Poglavlje 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 11.1. Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost
Naziv sastojka
Natrijum lauriletar sulfat
Natrijum alkil-sulfonat
Dietanolamid kokos masne
kiseline
Kokoamidopropil betain
Parametar
LD50
oralno, pacov
LD50 oralno,
pacov
LD50
dermalno, miš
LD50, oralno,
pacov
LD50 oralno,
pacov
LD50
dermalno,
pacov
Vrednost
LDLO
>2000 mg/kg
-
>2000 mg/kg
Napomene / opis
OECD 408, 90d
OECD 401
>2000 mg/kg
>5000 mg/kg
OECD 404
-
-
-
-
>2000 mg/kg
>5000 mg/kg
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Triklosan
LD50 oralno,
pacov
LD50 derm.,
pacov
LD50 derm.,
zec
Strana
5
4300 mg/kg
>6000 mg/kg
-
-
9300 mg/kg
Proizvod nije klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Nije vršeno ispitivanje doza akutne koksičnosti.
Korozivno oštećenje kože / iritacija
GOTOV PROIZVOD
Proizvod nije klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Teško oštećenje oka / iritacija oka
GOTOV PROIZVOD
Natrijum alkil-sulfonat
Rizik od ozbiljnog oštećenja.
Natrijum lauriletar sulfat
Dietanolamid kokos masne
kiseline
Kokoamidopropil betain
Rizik od ozbiljnog oštećenja. OECD 405
Triklosan
Iritira oko.
Rizik od ozbiljnog oštećenja.
Rizik od ozbiljnog oštećenja.
GOTOV PROIZVOD
Proizvod je klasifikovan u ovu klasu opasnosti.
Senzibilizacija respiratornih organa ili kože
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Mutagenost germinativnih ćelija
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Karcinogenost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Toksičnost po reprodukciju
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Spec.toks.za ciljni organ – jednokratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Spec.toks.za ciljni organ – višekratna izloženost
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Opasnost od aspiracije
GOTOV PROIZVOD
Nije određeno za smešu / gotov proizvod
Poglavlje 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Podpoglavlje 12.1. Toksičnost
Natrijum lauriletar sulfat: nije klasifikovan kao opasan za vodene organizme.
LC50 – Oncorhynchus mykiss (riba) > 1 mg/l – 96h
Natrijum alkil-sulfonat: nije klasifikovan kao opasan za vodene organizme
LC50 – Zebra fish (riba) 1-10 mg/l – 96h, OECD 203
EC50 – Daphnia magna (dafnije) = 9,81 mg/l – 48h, OECD 202
EC50 – Scenedesmus subspicatus (alge) >61 mg/l – 72h, OECD 201
Dietanolamid kokos masne kiseline: nije klasifikovan kao opasan za vodene organizme.
EC50 – Alge 3,9 mg/l – 72h
EC50 – Rakovi 3,2 mg/l – 48h
LC50 – Ribe 2,4-4,9 mg/l – 96h
Kokoamidopropil betain: nije klasifikovan kao opasan za vodene organizme
EC50 – Alge 10-100 mg/l – 72h
EC50 – Daphnia magna 1-10 mg/l – 24h
LC50 – Ribe >1 mg/l – 96h
Triklosan: klasifikovan je kao opasan za vodene organizme.
LC50 – Oryzias latipes (riba)= 2,04 mg/l – 48h
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Ukupan broj strana
7
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Strana
6
Ukupan broj strana
7
LC50 – Ceriodaphnia dubia (rakovi)=0,13 mg/l – 48h
EC50 – Daphnia magna (dafnije) = 0,39 mg/l – 48h
EC50 – Scenedesmus subspicatus (alge) = 0,0007-0,0014 mg/l – 72h
LC50 – Salmo sp. (riba)= 0,26 mg/l – 96h
EC50 – Selenastrum capricornutum (alge) = 0,00446 mg/l – 96h
Gotov proizvod
smeša je klasifikovana kao štetna po vodene organizme.
Nisu određene vrednosti L(E)C50 vrednosti za smešu
Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost
Natrijum alkil-sulfonat:
78 % (28 dana), OECD 301 B
89 % (28 dana), OECD 301 E
96,2% (34 dana), OECD 303 A
Natrijum lauriletar sulfat:
> 70%, OECD 301 A
Dietanolamid kokos masne kiseline: > 90%, OECD 301 A-F
Kokoamidopropil betain:
> 95%, OECD 301 F
Triklosan:
0% (28 dana), OECD 301 C. COD 1,116 gO2/g
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije
Triklosan
BCF 8400 (brachidanio rerio), 2,7/90 (cyprinus carpio, 8 nedelja), Log Pow=4,76
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.4. Mobilnost u zemljištu
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene
Gotov proizvod
podaci nisu dostupni
Podpoglavlje 12.6. Ostali štetni efekti
Ako se rukuje po preporukama, ne izaziva poremećaj rada postrojenja za tretman otpadnih voda
Poglavlje 13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada
Ambalažu sa zaostalim količinama sredstva, tretirati kao opasan otpad (kataloški broj ove vrste otpada: 15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih supstanci ili je kontaminirana opasnim supstancama).
Prosute količine se sakupe ručno (kataloški broj ove vrste otpada: 07 06 01* - tečnosti za pranje na bazi vode i
matične tečnosti).
Neiskoršćene količine – konsultovati se sa proizvođačem ili drugim stručnim licem.
Izbegavati da rasuti proizvod dođe u kontakt s površinskim i podzemnim vodama.
Preporučen način tretmana otpadne tečnosti – insineracija.
Zakonski okvir: Zakon o upravljanju otpadom (Sl.glasnik 36/09, 88/10).
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU
14.1. UN broj
14.2. UN naziv za teret u transportu
14.3. Klasa opasnosti u transportu
14.4. Ambalažna grupa
14.5. Opasnost po životnu sredinu
14.6. Posebne predostrožnosti za korisnika
14.7. Transport u rasutom stanju
Drumski
saobraćaj
ADR/RID
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
da
Ne postoje
Nije regulisano
Unutrašnji
Pomorski
plovni putevi
saobraćaj
ADN
IMDG
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
Nije regulisano Nije regulisano
da
da
Ne postoje
Ne postoje
Nije regulisano Nije regulisano
Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI
Podpoglavlje 15.1. Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnim sredinom
 Zakon o hemikalijama (Sl.Glasnik RS br. 36/09 i 88/10, 92/11, 93/12)
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Vazdušni
saobraćaj
IATA
Nije regulisano
Nije regulisano
Nije regulisano
da
Ne postoje
Nije regulisano
Naziv proizvoda
TEČNI SAPUN – ANTISEPTIK
BEZBEDNOSNI LIST
Verzija
3
U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista
(Sl.glasnik RS 100/11)
Revidiran
09.07.2014.
Strana
7
Ukupan broj strana
7
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda (Sl.Glasnik RS br. 59/10,
25/11, 5/12)
 Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN (Sl.Glasnik RS br. 64/10, 26/11, 105/13)
 Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista (Sl.Glasnik RS br. 100/11)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl.Glasnik RS br. 82/10)
 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS, br. 101/05)
 Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr.zakon, 72/09 - dr.zakon i 43/11)
 Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
 Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
 Spisak klasifikovanih supstanci (Sl. glasnik RS, br.82/10)
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (Sl.glasnik RS, br.106/09).
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu hemikaliju nije izvršena procena bezbednosti.
Poglavlje 16. OSTALE INFORMACIJE
Ova verzija 3 bezbednosnog lista koja je izdata 09.07.2014. je u odnosu na verziju 2 izmenjena u sledećim delovima:
- Nazivi poglavlja i podpoglavlja su usklađeni sa važećim Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U podpoglavlju 1.2.je navedeno korišćenje koje se ne preporučuje,
- U podpoglavlju 1.3.je naveden je status pravnog lica koje stavlja hemikaliju u promet,
- U poglavlju 9.1.su navedeni svi fizičko-hemijski parametri koji su pripisani Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista,
- U poglavlju 13 je ažuriran kataloški broj otpada
- U poglavlju 11 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za toksikologiju sastojaka
- U poglavlju 12 su ažurirani svi podaci trenutno raspoloživi za ekotoksikologiju sastojaka
- U podpoglavlju 15.1. ažuriran je spisak regulatornih propisa.
Skraćenice i akronimi: LC50 – letalna doza koja ubija 50% jedinki, EC50 – polovina maksimalne efektivne koncentracije, BCF - , LDLO – najniža
smrtna doza. Izvori podataka: dokumentacija proizvođača sirovina.
Spisak svih relevantnih oznaka (R, S kao i H, P) se nalazi u poglavljima 2 i 3. One koje tamo nisu navedene imaju sledeća značenja:
R22 – Štetno ako se proguta.
R38 – Iritativno za kožu.
R36 – Iritativno za oči.
R50 – Veoma toksično po vodene organizme.
H302 – Štetno ako se proguta.
H315 – Izaziva iritaciju kože.
H318 – Dovodi do teškog oštećenja oka.
H400 – Veoma toksično po živi svet u vodi.
H410 – Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Informacije u ovom bezbednosnom listu sadrže sve najpotrebnije podatke za bezbedno rukovanje ovim proizvodom od strane obučenih lica. Do
trenutka izrade ovog lista su ekstrahovane sve najnovije informacije raspoložive stručnom timu IMPULS HEMIJE. Ako imate bilo kakvih pitanja,
pišite na adresu: [email protected]
Oznaka dokumenta: IH.QO.02-008
Download

BEZBEDNOSNI LIST