BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 1 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
1.1.
1.2.
Identifikacija hemikalije
Trgovačko ime
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Šifra proizvoda:
LP973APE004K
Identifikovani načini korišćenja hemikalije i načini korišćenja koji se ne preporučuju
Korišćenje:
1.3.
1.4.
Tečnost za pranje vetrobranskog stakla.
Podaci o snabdevaču
Proizvođač:
Mobis Parts Europe N.V.
Adresa:
Bosstraat 52, B-3560 Lummen, Belgija
Broj telefona:
++ 49 34 95 49 06 100
Faks:
-
Elektronska adresa:
-
Lice zaduženo za bezbednosni
list:
[email protected], [email protected]
Broj telefona za hitne slučajeve
Broj telefona Centra za kontrolu trovanja
VMA: 011 266-11-22, 011 266-27-55
Ostali podaci:
-
POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1.
Klasifikacija hemikalije
2.1.1.
Klasifikacija prema CLP/GHS pravilniku
Klasa opasnosti:
Obaveštenja o opasnosti:
-
2.1.2.
2.1.3.
-
Klasifikacija prema DSD/DPD pravilniku
Znak opasnosti:
Oznaka rizika:
-
R10
Najvažniji štetni fizički i hemijski efekti i štetni efekti koje hemikalija može imati na zdravlje ljudi i
životnu sredinu
Nisu poznati.
Puni tekst obaveštenja o opasnosti i oznaka rizika dat je u poglavlju 16.
2.2.
Elementi obeležavanja
Znak opasnosti:
-
Oznake rizika:
R10
Zapaljivo.
S2
S23
S35
Čuvati van domašaja dece.
Ne udisati paru/aerosol.
Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan
način.
Oznake bezbednosti:
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
S46
Dodatne informacije:
2.3.
Strana 2 od 14
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu.
Nema dodatnih informacija.
Ostale opasnosti
Smeša ne sadrži supstance koje ispunjavaju kriterijume za identifikaciju kao PBT ili vPvB.
POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA
3.1. Podaci o sastojcima smeše
CAS broj
EC broj
Indeksni broj
Broj registracije
po REACH-u
%
Hemijski naziv
Klasifikacija
prema
DSD/DPD
Klasifikacija prema
CLP/GHS
64-17-5
200-578-6
603-002-00-5
Nema podataka.
20 - 40
etanol
F
R11
Zap. teč. 2; H225
Irit. oka 2; H319
107-21-1
203-473-3
603-027-00-1
Nema podataka.
1 - 10
etandiol
Xn
R22
Ak. toks. 4; H302
Spec. toks. – VI 2; H373
67-63-0
200-661-7
603-117-00-0
Nema podataka.
1 - 10
2-propanol
F, Xi
R11-36-67
Zap. teč. 2; H225
Irit. oka 2; H319
Spec. toks. – JI 3; H336
Puni tekst obaveštenja o opasnosti (H) i oznaka rizika (R), dat je u poglavlju 16.
POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOĆI
4.1.
Opis mera prve pomoći
Udisanje:
Osobu izvesti ili izneti iz opasne zone na svež vazduh. Osobi
omogućiti dovod svežeg vazduha. Potražiti medicinsku pomoć ako
se simptomi nastave ili razviju. Ako je pacient u nesvesti,
transportovati ga u stabilnom položaju.
Kontakt sa kožom:
Kontaminiranu odeću i obuću odmah ukloniti. Kožu ispirati tekućom
vodom najmanje 15 - 20 minuta. Ne ispirati sa rastvaračima ili
razrjeđivačima. Potražiti medicinsku pomoć ako se pojavi iritacija
kože.
Kontakt sa očima:
Pažljivo otkloniti kontaktna sočiva. Čistim prstima raširiti kapke (prvo
oprati ruke), usmeriti blagi mlaz mlake vode u oko i pritom kružiti
očima tako da voda dospe u sve delove oka. Ispirati najmanje 15
minuta. Potražiti medicinsku pomoć ako se simptomi nastave ili
razviju.
Gutanje:
Usta isprati vodom. Ne izazivati povraćanje. Osoba mora popiti 1 - 2
čaše vode. Pozvati prvu pomoć. Ne davati tečnost ako je pacijent u
nesvesti.
Lična zaštita osobe koja
pruža prvu pomoć:
Rukavice za jednokratnu upotrebu.
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
4.2.
4.3.
Strana 3 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odgođeni
Nakon udisanja:
Kod udisanja magle ili aerosola: kašalj, glavobolja, vrtoglavica,
smetnje u koordinaciji.
Nakon kontakta sa
kožom:
Kod dugotrajnog kontakta crvenilo i peckanje.
Nakon kontakta sa
očima:
U slučaju kontakta sa očima može doći do pojave crvenila, suzenja,
bolova i peckanja.
Nakon gutanja:
Gutanje može izazvati mučninu, bolove u trbuhu, proliv, povraćanje.
Hitna medicinska pomoć i poseban tretman
Poneti sa sobom ovaj dokument ili ambalažu sa etiketom. Nije poznat specifičan antidot.
POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
5.1.
5.2.
Sredstva za gašenje požara
Odgovarajuća sredstva za gašenje požara:
Vodena magla, alkoholno-otporna pena, suvi
prah za gašenje, CO 2 .
Neodgovarajuća sredstva za gašenje
požara:
Ne koristiti vodeni mlaz.
Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smeša
Opasni proizvodi
sagorevanja:
5.3.
5.4.
Prilikom gorenja može proizvesti okside ugljenika, toksične gasove i
eksplozivne smeše vazduha i para.
Savet za vatrogasce
Ne udisati gasove koji nastaju kod požara. Kod požara nositi samostalni uređaj za disanje sa
vazduhom doziranim plućnim automatom i zaštitnu termootpornu odeću otpornu na hemikalije.
Kontejnere izložene toploti hladiti velikom količinom vode.
Dodatne informacije
Kontaminiranu vodu nakon gašenja ne ispuštati u životnu sredinu.
POGLAVLJE 6. MERE U SLUČAJU UDESA
6.1.
Lične predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci u slučaju udesa
6.1.1.
Uputstva za lica koja nisu obučena za slučaj udesa
6.1.2.
Lična oprema:
Zaštitna oprema i odeća.
Postupci sprečavanja nesreće:
Izbegavati dodir sa kožom i očima. Eliminisati sve izvore
paljenja – ne pušiti.
Postupci u slučaju nesreće:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje. Nezaštićene osobe
držati podalje. Koristiti zaštitnu opremu i napustiti prostor.
Proliveni materijal može da izazove opasnost od
proklizavanja.
Uputstva za lica koja učestvuju u odgovoru na udes
Upotrebiti zaštitnu opremu iz poglavlja 8.2.2. Primeniti zaštitne rukavice od butilne gume,
neoprena ili nitrilne gume.
6.2.
Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 4 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Ne odlagati ambalažu i hemikalije u životnu sredinu. Ne dozvoliti da proizvod dospe u
kanalizaciju, vodene tokove i zemljište. Ako dođe do velikog izlivanja obavestiti nadležne
organe.
6.3.
Mere koje treba preduzeti i materijal za sprečavanje širenja i sanaciju
6.3.1.
Za ograničenje
izlivanja:
Izgradnja zaštitnog bazena, prekrivanje odvodnih cevi.
6.3.2.
Za sanaciju:
Proizvod posuti sa negorivim materijalom za absorbovanje (univerzalno
vezivno sredstvo, pesak, dijatomejska zemlja), pokupiti mehanički i smestiti
u odgovarajuće, označene kontejnere koji se mogu čvrsto zatvoriti. Sa
pokupljenim materijalom postupiti u skladu s propisima prema poglavlju 13.
Ostatke isprati s puno vode.
6.3.3.
Ostale
informacije:
Kontaminiranu vodu ne ispuštati u životnu sredinu.
6.4.
Upućivanje na druga poglavlja
Postupiti u skladu s poglavljima 8 i 13.
POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
7.1.
Predostrožnosti za bezbedno rukovanje
7.1.1.
Mere zaštite
7.1.2.
7.2.
Mere za prevenciju izbijanja požara:
Pobrinuti se za dovoljno prozračivanje.
Izbegavati udisanje para. Čuvati dalje
od izvora paljenja – zabranjeno
pušenje.
Mere za prevenciju stvaranja aerosola i prašine:
Koristiti odgovarajuću ventilaciju ili
osigurati provetravanje prostora.
Mere zaštite životne sredine:
Sprečavanje izlivanja hemikalije i
držanje dalje od odvodnih cevi.
Uputstva o opštoj higijeni na radnom mestu
Zabranjeno je jelo, piće, pušenje i čuvanje životnih namirnica u prostoru za rad. Izbegavati
kontakt sa očima i kožom. Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Rukovati
proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad. Radni postupak uskladiti sa
uputstvom za rad. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu.
Uslovi za bezbedno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti
Čuvati van domašaja neovlašćenih lica.
Proizvod skladištiti isključivo u originalnom
Uslovi skladištenja:
pakovanju i zatvoreno u dobro ventiliranom
prostoru.
Materijali za kontejnere:
Originalni kontejner proizvođača.
Saveti za opremanje skladišta:
Proizvod ne skladištiti u prolazima i stepeništima.
Čuvati odvojeno od hrane, pića, hrane za životinje i
pitke vode. Ne skladištiti sa oksidirajućim i
Ostali podaci o uslovima skladištenja:
samozapaljivim hemikalijama. Zaštititi od sunčeve
svetlosti i toplote.
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
7.3.
Strana 5 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Posebni načini korišćenja
Preporuke:
Nema podataka.
Posebna uputstva za određene grane
industrije:
Nema.
POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
8.1.
Parametri kontrole izloženosti
Supstanca
CAS broj
Granične vrednosti
izloženosti
Biološke granične vrednosti
3
ppm
mg/m
2-propanol
67-63-0
200
500
50 mg/l (aceton, krv, mokraća)
etanol
64-17-05
500
960
-
etandiol
107-21-1
20 (EZ)
52 (EZ)
-
DNEL: etanol
Industrijski
Način izlaganja:
Oralno
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
-
-
-
950 mg/m
-
-
343 mg/kg tel. tež./dan
Inhalacijski
1900 mg/m
Dermalno
-
3
3
Korisnički
Način izlaganja:
Oralno
Akutni
lokalni učinci
Akutni
sistemski učinci
Kronični
lokalni učinci
Kronični
sistemski učinci
-
-
-
87 mg/kg tel. tež./dan
-
-
114 mg/m
-
-
206 mg/kg tel. tež./dan
3
Inhalacijski
950 mg/m
Dermalno
950 mg/kg tel.
tež./dan
PNEC: etanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
0,96 mg/l
Slatkovodni sedimenti
3,6 mg/kg suve težine
Morska voda
0,79 mg/l
Voda – sporadično oslobađanje
2,75 mg/l
Morski sedimenti
2,9 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
0,72 mg/kg hrane
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
580 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
0,63 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: etandiol
Industrijski
3
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 6 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Način izlaganja:
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
Akutni učinci/Kronični učinci
Oralno
3
Inhalacijski
35 mg/m
Dermalno
106 mg/kg
Korisnički
Način izlaganja:
Akutni učinci/Kronični učinci
Oralno
-
Inhalacijski
7 mg/m
Dermalno
-
3
PNEC: etandiol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
10 mg/l
Slatkovodni sedimenti
20,9 mg/kg suve težine
Morska voda
1 mg/l
Voda – periodično oslobađanje
10 mg/l
Morski sedimenti
-
Hranidbeni lanac
-
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
199,5 mg/l
Tlo (poljoprivredno)
1,53 mg/kg suve težine
Zrak
-
DNEL: 2-propanol
Industrijski
Način izlaganja:
Akutni učinci
Kronični učinci
Oralno
-
-
Inhalacijski
-
500 mg/m
Dermalno
-
888 mg/kg
3
Korisnički
Način izlaganja:
Akutni učinci
Kronični učinci
Oralno
-
26 mg/kg
Inhalacijski
-
89 mg/m
Dermalno
-
319 mg/kg
PNEC: 2-propanol
Zaštićeni cilj u okolišu
PNEC
Slatka voda
140,9 mg/l
Slatkovodni sedimenti
552 mg/kg suve težine
Morska voda
140,9 mg/l
Voda – periodično oslobađanje
-
Morski sedimenti
552 mg/kg suve težine
Hranidbeni lanac
-
3
-
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 7 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda
-
Tlo (poljoprivredno)
28 mg/kg suve težine
Zrak
-
8.2.
Kontrola izloženosti i lična zaštita
8.2.1.
Podaci o tehničkoj kontroli
-
Koristiti ventilacioni sistem ili druge vidove tehničkih mera zaštite, da bi se koncentracija
supstanci u vazduhu svela ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija. Kontrola procesnih
parametara, detektora curenja i preventivno održavanje.
8.2.2.
Mere lične zaštite
Posle rada i pre pauza oprati ruke vodom i sapunom. Čuvati odvojeno od hrane, pića i
hrane za životinje. Ukloniti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu pre ulaženja u prostor za
ishranu. Rukovati proizvodom u skladu sa uputstvima za higijenski i bezbedan rad sa
hemikalijama.
8.2.2.1.
Zaštita očiju/lica:
8.2.2.2.
Zaštita kože
8.2.2.3.
8.2.2.4.
8.2.3.
Nositi zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (saglasne sa
SRPS EN 166 ili ekvivalentne).
Nositi hemijski otporne rukavice (saglasne sa SRPS EN
374).
Zaštita ruku:
Vrsta materijala: butilna guma, neopren ili nitrilna guma.
Preporučuje se zaštitna krema za ruke pre navlačenja
rukavica.
Čisto radno odelo, koje pokriva celo telo i radne čizme
Zaštita drugih delova tela:
(SRPS EN ISO 20345).
Za većinu uslova zaštita respiratornih organa nije potrebna.
Ako koncentracije materijala u vazduhu prelaze dozvoljene
Zaštita disajnih organa:
granice potrebna je zaštitna maska (SRPS EN 14387) sa
filterom A P2, smeđe, bele boje.
Zaštita od termičkih
Ako je potrebno upotrebiti zaštitnu opremu iz poglavlja
opasnosti:
8.2.2.1 i 8.2.2.2.
Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na
hemikalije. Kod odabira materijala za rukavice obratiti pažnju
na vreme perforacije materijala, stepen permeacije i
degradaciju. Odabir prikladnih rukavica zavisi ne samo od
materijala, već i od drugih karakteristika kvaliteta i različit je
Dodatne informacije o zaštiti
od proizvođača do proizvođača. Kako proizvod predstavlja
kože ruku:
spoj nekoliko različitih materijala, postojanost materijala za
rukavice ne može se izračunati unapred i stoga se mora
proveriti pre upotrebe. Tačno vreme perforacije materijala
može se saznati kod proizvođača zaštitnih rukavica i treba
ga se pridržavati.
Kontrola izloženosti životne sredine
Nema podataka.
POGLAVLJE 9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
9.1.
20.11.2012
Broj verzije:
Datum prethodne verzije:
Metoda
Agregatno stanje:
Tečnost.
-
Boja:
Plava.
-
Miris:
Karakterističan.
-
Prag mirisa:
Nema podataka.
-
pH:
n.a.
-
Tačka topljenja/tačka
mržnjenja:
Nema podataka.
-
Tačka ključanja:
Nema podataka.
-
Tačka paljenja:
27 °C
-
Brzina isparavanja:
Nema podataka.
-
Zapaljivost (čvrsto,
gasovito):
Nema podataka.
-
Donja granica
eksplozivnosti:
Nema podataka.
-
Gornja granica
eksplozivnosti:
Nema podataka.
-
Napon pare:
Nema podataka.
-
Gustina pare:
Nema podataka.
-
3
Gustina:
0,95 g/cm
-
Rastvorljivost:
Može se mešati sa
vodom.
-
Koeficijent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda
(log P ow ):
Nema podataka.
-
Temperatura samopaljenja:
Nema podataka.
-
Temperatura razlaganja:
Nema podataka.
-
Viskozitet:
Nema podataka.
-
Eksplozivna svojstva:
Hemikalija nije eksplozivna. Smeše pare i vazduha su
eksplozivne ili lako zapaljive.
Oksidujuća svojstva:
Nema podataka.
Ostali podaci
Mešljivost:
Nema podataka.
Provodljivost:
Nema podataka.
Rastvorljivost u mastima:
Nema podataka.
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
10.1.
01
Podaci o osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima
Vrednost
9.2.
Strana 8 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Reaktivnost:
Nije ispitano.
-
-
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 9 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
10.2.
Hemijska stabilnost:
Hemikalija je stabilna kod ispravnog skladištenja i rukovanja.
10.3.
Mogućnost nastanka opasnih
reakcija:
Nisu poznate.
10.4.
Uslovi koje treba izbegavati:
Zagrevanje, izvori paljenja, otvoreni plamen.
10.5.
Nekompatibilni materijali:
Jaka oksidaciona sredstva.
10.6.
Opasni proizvodi razgradnje:
Kod ispravne upotrebe se ne raspada. Opasni proizvodi
sagorevanja navedeni su u poglavlju 5.2.
POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
11.1.
Podaci o toksičnim efektima
Akutna toksičnost:
Put unosa
Metoda
Organizam
Doza
Vreme
izlaganja
Rezultat
2-propanol
Gutanje:
-
pacov
LD 50
-
4570 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD 50
-
12800 mg/kg
Udisanje:
-
pacov
LC 50
4h
30 mg/l
etanol
Gutanje:
OECD 401
pacov
LD 50
-
10470 mg/kg
Dodir sa kožom:
OECD 402
kunić
LD 50
-
> 2000 mg/kg
Udisanje:
OECD 403
pacov
LC 50
4h
117 - 125 mg/l
etandiol
Gutanje:
IUCLID
pacov
LD 50
-
> 2000 mg/kg
Dodir sa kožom:
-
kunić
LD 50
-
9530 mg/kg
Udisanje:
-
-
LC 50
-
Nema podataka.
Iritativnost
Iritiranje kože:
2-propanol: ne iritira (kunić).
etanol: ne iritira (kunić, OECD 404).
etandiol: ne iritira (kunić).
Iritiranje očiju:
2-propanol: iritira (kunić).
etanol: slabo iritira (kunić, OECD 405).
etandiol: slabo iritira (kunić).
Iritatiranje disajnog organa:
Nema podataka.
Korozivost:
Senzibilizacija:
Nije korozivan.
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 10 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Dodir sa kožom:
etanol: ne prouzrokuje preosetljivost (miš, OECD 429).
2-propanol: ne prouzrokuje preosetljivost (zamorac,
OECD 406).
etandiol: ne prouzrokuje preosetljivost (čovek, Patch-test)
Udisanje:
Nema podataka.
Toksičnost ponovljenih doza
Specifična toksičnost za ciljni organ
Nema podataka.
– jednokratna izloženost:
etanol:
Specifična toksičnost za ciljni organ
NOAL: > 20 mg/l (pacov, mužjaci, OECD 403).
– višekratna izloženost:
NOAEL: 1730 mg/kg/dan (pacov, ženke, OECD 408).
Karcinogenost, mutagenost i toksičnost po reprodukciju
Karcinogenost:
2-propanol: negativno
etanol, NOAEL: > 3000 mg/kg tel. tež./dan (24 m,
pacov, OECD 451).
Mutagenost:
2-propanol, Salmonella typhimurium, Ames test:
negativno.
etanol:
Salmonella typhimurium, OECD 471 (Bacterial
Reverse Mutation Test): negativno.
OECD 475 (Mammalian Bone Marrow Chromosome
Aberration Test): negativno.
miš, OECD 476 (In Vitro Mammalian Cell Gene
Mutation test): negativno.
OECD 473 (In Vitro Mammalian Chromosome
Aberration Test): negativno.
OECD 471 (Bacterial Reverse Mautation Test):
negativno.
etandiol: negativno (OECD 471).
Toksičnost po reprodukciju:
2-propanol: negativno
etanol, NOAEL: 5200 mg/kg tel. tež./dan (pacov).
teratogenost, etanol: negativno
Mogući putevi izlaganja:
Peroralni, inhalacioni, dermalni, izloženost oka.
Simptomi u vezi sa fizičkim, hemijskim i
toksikološkim svojstvima:
Nema podataka.
Odloženi i trenutni efekti, kao i hronični
efekti usled kratkotrajnog i produženog
izlaganja:
Nema.
Efekti interakcije:
Nema podataka.
Odsustvo određenih podataka:
-
Smeša u odnosu na podatke o
supstancama u njoj:
Nema podataka.
Ostali podaci:
-
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 11 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
12.1.
Toksičnost:
Toksičnost
Doza
Vreme
izlaganja
Organizam
Metoda
Rezultat
Napomena
etanol
Ribe
LC 50
96 sati
Oncorhynchus
mykiss
OECD 203
13000 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
LC 50
48 sati
Daphnia magna
-
12340 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
48 sati
Selenastrum
capricornutum
OECD 201
12900 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
72 sata
Chlorella vulgaris
OECD 201
275 mg/l
-
2-propanol
Ribe
LC 50
96 sati
Pimephales
promelas
-
9640 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
-
13299 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
72 sata
Desmodesmus
subspicatus
-
> 1000 mg/l
-
Bakterije
EC 10
18 sati
Pseudomonas
putida
DIN 38412
T.8
5175 mg/l
-
Bakterije
EC 50
-
aktivni mulj
-
> 1000 mg/l
-
etandiol
Ribe
LC 50
96 sati
Pimephales
promelas
IUCLID
> 10000 mg/l
-
Rakovi (Daphnia)
EC 50
48 sati
Daphnia magna
-
> 10000 mg/l
-
Alge/vodene biljke
EC 50
96 sati
Pseudokirchneriella
subcapitata
-
6500 - 7500
mg/l
-
Alge/vodene biljke
IC 5
7 dana
Scenedesmus
quadricauda
-
> 10000 mg/l
-
Bakterije
EC 50
16 sati
Pseudomonas
putida
IUCLID
> 10000 mg/l
-
12.2.
12.3.
Perzistentnost i razgradljivost
2-propanol, 21 dan: 95 % (OECD 301 E)
etanol: 97 % (OECD 301 B)
etandiol, 14 dana: 83 - 96 % (OECD 301 C)
Potencijal bioakumulacije
Koeficijent raspodele oktanol/voda (logP ow ):
2-propanol: 0,05 (OECD 107)
etandiol: - 1,36
etanol: - 0,32
Faktor biokoncentracije (BCF):
etanol: 0,66 - 3,2
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Datum izrade revidirane verzije:
12.4.
Strana 12 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Mobilnost u zemljištu
K oc = 1,1 (2-propanol)
H (Henry): 0,000138 (etanol)
12.5.
Rezultati PBT i vPvB procene
etanol: nije PBT ili vPvB supstanca
2-propanol: nije PBT ili vPvB supstanca
12.6.
Ostali štetni efekti
2-propanol:
HPK = 96 %
ThOD = 2,4 g/g
BPK 5 = 53 %
etanol:
HPK= 1,9 g/g
BPK 5 = 1 g/g
etandiol:
HPK = 1,19 g/g
ThOD = 1,29 g/g
BPK 5 = 0,78 g/g
POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
13.1.
Metode tretmana otpada
13.1.1.
Odlaganje neiskorištene hemikalije i kontaminirane ambalaže:
Ostatak neupotrebljenog proizvoda i kontaminiranu ambalažu predati na zbrinjavanje
pravnom licu ovlašćenom od ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Otpad se ne
odlaže ispuštanjem u kanalizacioni sistem.
Oznaka otpada prema katalogu otpada:
07 01 01
13.1.2.
Metode tretmana ambalaže:
Spaljivanje. Ambalažu potpuno isprazniti. Prazna nekontaminirana ambalaža može se ponovo
upotrebiti.
13.1.3.
Odredbe propisa kojima se uređuje otpad:
Zakon o upravljanju otpadom, Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu.
POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 13 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Drumski/železnički transport (ADR/RID)
UN broj:
1993
UN naziv za teret u transportu:
ZAPALJIVA TEČNOST N.D.N (etanol, izopropanol)
Klasa opasnosti u transportu:
3
Ambalažna grupa:
III
Opasnost po životnu sredinu:
Nije relevantno.
Kod ograničenja za tunele:
D/E
Morski transport (IMDG)
UN broj:
1993
UN naziv za teret u transportu:
ZAPALJIVA TEČNOST N.D.N (etanol, izopropanol)
Klasa opasnosti u transportu:
3
EmS:
F-E, S-E
Ambalažna grupa:
III
Opasnost po životnu sredinu:
Nije relevantno.
Vazdušni transport (IATA)
UN broj:
1993
UN naziv za teret u transportu:
ZAPALJIVA TEČNOST N.D.N (etanol, izopropanol)
Klasa opasnosti u transportu:
3
Ambalažna grupa:
III
Posebne predostrožnosti za korisnika:
Transport u rasutom stanju:
Ako nije drukčije navedeno treba upotrebiti mere
za sprovođenje sigurnog transporta.
-
POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
15.1.
Propisi u vezi sa bezbednošću, zdravljem i životnom sredinom
EU uredbe
Autorizacija i/ili ograničenja u upotrebi
15.2.
Autorizacija:
Ne.
Ograničenja:
Da.
Ostale EU uredbe:
Uredba (EC) br. 1907/2006, Uredba (EC) br. 1272/2008
Podaci (direktiva br.1999/13/EZ) o ograničenjima emisija isparljivih organskih jedinjenja (HOS):
~ 36 % w/w
Zakon o hemikalijama, Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i određenog proizvoda,
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju
hemikalije i određenog proizvoda u skladu sa Globalno
Nacionalna regulativa:
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje,
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista, Spisak klasifikovanih
supstanci.
Procena bezbednosti hemikalije
BEZBEDNOSNI LIST
Naziv hemikalije:
Strana 14 od 14
KIA Koncentrat za čišćenje stakala u zimskim uslovima spreman za upotrebu -30°C
Datum izrade revidirane verzije:
20.11.2012
Broj verzije:
01
Datum prethodne verzije:
-
Nije izrađena.
POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
16.1.
Navođenje izmena:
16.2.
Skračenice i akronimi:
16.3.
Osnovna literatura i
izvori podataka:
16.4.
Spisak relevantnih oznaka (broj i puni tekst)
16.5.
16.6.
Prvo izdanje.
Ak. toks. 4 – Akutna toksičnost kategorija 4 – oralno
Zap. teč. 2 – Zapaljive tečnosti kategorija 2
Irit. oka 2 – Iritacija oka kategorija 2
Spec. toks. – JI 3 - Specifična toksičnost za ciljani organ –
jednokratna izloženost kategorija 3
Spec. toks. – VI 2 - Specifična toksičnost za ciljani organ –
višekratna izloženost kategorija 2
HPK - Hemijska potrošnja kiseonika
ThOD – Teoretska potrošnja kiseonika
BPK 5 – Biohemijska potrošnja kiseonika
PBT – perzistentna, bioakumulativna i toksična hemikalija
vPvB – veoma perzistentna i veoma bioakumulativna hemikalija
Bezbednosni list proizvođača od 8.11.2012.
Oznake rizika - R:
R10 Zapaljivo.
R11 Lako zapaljivo.
R22 Štetno ako se proguta.
R36 Iritativno za oči.
R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu.
Obavještenja o opasnosti - H:
H225 Lako zapaljiva tečnost i para.
H302 Štetno ako se proguta.
H319 Dovodi do jake iritacije oka.
H336 Može da izazove pospanost i nesvesticu.
H373 Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.
Saveti za obuku za zaposlene
Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad sa
radi zaštite zdravlja ljudi i
hemikalijama u skladu sa aktom o proceni rizika.
životne sredine:
Ostali podaci:
Podaci u ovom bezbednosnom listu opisuju proizvod sa
obzirom na bezbednosne mere i ne predstavljaju specifikaciju
proizvoda. Podaci su u skladu sa najnovijim saznanjima koje
posedujemo u ovom trenutku. Svaka garancija isključena.
Download

BEZBEDNOSNI LIST