PRIRODNI SODIUM BENTONIT
Bentonit je mineral gline iz grupe smectita obično sastavljen od
montmorilonita. Bentonit u dodiru sa vodom ima visoko stepen
bubrenja. Glineni minerali u kristalnom stanju potiču od magme
t.j. vulkanskog su porekla. Osnovni sastojci su natrijum i
kalcijum. U proizvodnji GCL bentonit membrane se koristi
prirodni natrijum bentonit.
EDILMODULO XP
UVOD
Vodopropusnost podzemnih konstrukcija je problem koji ne sme biti ignorisan u savremenom
građevinarstvu.
Voda svojim dejstvom može da izazove permanentno pogoršanje u betonskim strukturama
putem hemijskog dejstva na cement. U svakom slučaju, konačni rezultat je nepredviđena
deformacija i šteta na strukturi u odnosu na statičke otpornosti i funkcionalnosti. Potpuna
vodonepropusnost, koja obezbeđuje kompletnu zaštitu tokom životnog veka zgrade je svakako
osnovni uslov.
ZAŠTO GEOSINTETIČKA GLINENA BARIJERA?
Analizirajući moguće opcije za vodonepropusne barijere za horizontalne i vertikalne izolacije
razlikujemo dva osnovna sistema:
1. Pasivni – koji deluje kao barijera u sprečavanju kontakta strukture i tečnosti.
2. Aktivni odbrambeni sistem koji je u stanju da dođe u kontakt sa tečnošću i spreči bilu kakvu
infiltraciju čak i kada su radovi u poodmakloj fazi.
EDILMODULO XP geosintetička glinena barijera pripada drugoj kategoriji.
EDILMODULO XP GEOSINTETIČKA GLINENA BARIJERA
GCL (Geosynthetic Clay Liner) geosintetička glinena membrana se može opisati kao
hidraulička barijera koja se sastoji iz sloja slabopropustljivog bentonita ojačanog geotekstilom .
U svakom slučaju, GCL je sastavljen od: BENTONIT-a koji predstavlja nepropusni sloj i
GEOTEKSTILA koji mu obezbeđuje mehaničku zaštitu
KAKO EDILMODULO XP FUNKCIONIŠE
Kada BENTONIT dođe u kontakt sa vodom, bentonitna masa počinje da bubri, uvećava se i
sprečava prodor vode. Na unutrašnjem nivou ova pojava proizvodi povratni “osmostki “ pritisak koji
je jednak, a ponekad i veći od spoljnog pritiska vode.
Kao veoma interesantan aspekt geosintetičkog glinenog zaptivača je i sposobnost da
umanji propustljivost vode kada pritisak vode raste. Povećanje hidrostatičkog pritiska je u korelaciji
sa smanjenjem razmaka između čestica materijala. Povećanje pritiska proizvodi veću kompaktnost i
1
homogenost u bentonitnom jezgru. Smanjenje nivoa međuprostora obezbeđuje bolju
vodonepropustljivost.
Funkcionalnost EDILMODULO se obezbeđuje kroz bliski kontakt membrane sa podlogom i
betonskim elementima kako tokom ugradnja tako i tokom eksploatacije. Taj bliski kontakt
obezbeđuje homogeniji kontakt između EDILMODULO membrane i betonske strukture. Mikro
čestice aktivnog BENTONITA zasićuju gornji sloj netkanog PP geotekstila i zaptivaju/impregniraju
mikropore u betonu za vreme očvršćavanja.
Za dostizanje pune funkcionalsnosti ove glinene barijere potrebno je da se urade kvalitetni
pripremni radovi na podlozi.
Kod ugradnje na horizontalnim površinama, preporučuje se da se prvo izlije podloga od
„mršavog betona“. Ovaj sloj ima funkciju da stvori odgovarajuću – pogodnu i homogenu površinu za
instaliranje membrane . Ako se EDILMODULO polaže direktno na zemlju, važno je da zemljište
bude kompaktno (zbijenost po Proktoru 85%), takođe je neophodno očistiti površinu od oštrih
kamenja i popuniti postojeće rupe.
Kod ugradnje na vertikalama EDILMODULO se fiksira na oplatu.
EDILMODULO XP se fiksira upotrebom mašina za ukucavanje/heftanje eksera koje
osiguravaju siguran kontakt – vezu između membrane i betonske konstrukcije.
OPIS PROIZVODA
EDILMODULO XP je GCL bentonit membrana za
hidroizolaciju temelja i betonskih struktura putem
impregnacije. Membrana se sastoji od 3 sloja: 1) gornjeg
sloja netkanog PP geotekstila kome je dodat bentonit u
prahu; 2) srednjeg sloja – jezgro od aktivnog natrijum
bentonit praha i 3) donji nosivi sloj od tkanog PP
PRAH NATRIJUM BENTONITA
geotekstila koji predstavlja sloj za učvršćivanje iglom
bušenih vlakana (needle-punched) koji daje mehaničke
karakteristike membrani. Jezgro – srednji sloj je
TKANI PP GEOTEKSTIL
nepomičan zbog gustog bušenja iglama tako da su
pletena vlakna spojena sa nepletenim što sprečava
bentonit da iscuri ili se istisne iz zaštitnog sloja. Ovaj specifični način ojačavanja sprečava dejstvo
unutrašnjih smičućih sila na barijeru što omogućava da se membrana postavi i vertikalno. Geotekstil
daje membrani veliku otpornost na probijanje i zaštitu od mehaničkih oštećenja.
Pouzdana vodonepropustiva barijera je dobijena upotrebom SODIUM BENTONITA koji ima visoki
stepren bubrenja (veći od 26ml/2gr.) i absorbcije vode (veće od 520%). Njegova sposobnost
bubrenja kada dođe u kontakt sa vodom, posebno sa podzemnim vodama, dovodi do pretvaranja
suve gline u nepropustan gel. Zbog svog prirodnog porekla, natrijum bentonit je stabilan i nudi
predvidljive dugotrajne performanse.
Dimenzije čestica bentonit praha i veličina otvora gornjeg netkanog geotekstila su pažljivo
proračunata kako bi se postigla potpuna zasićenost geotekstila, što omogućuje samolepljivost
membrane na preklopima kada je membrana došla u kontakt sa tečnošću. Zbog toga nije potrebno
nikakvo dodatno zavarivanje slojeva. Mehaničko fiksiranje na preklopu se preporučuje.
Instalacija EDILMODULA se obavlja u suvom stanju ali je moguća i instalacija iako je
membrana blago navlažena samo onda treba izbegavati da se hoda po njoj.
EDILMODULO ima debljinu 6 mm, posle kontakta sa vodom nabubri i debljina se poveća za
oko 5 mm.
EDILMODULO se proizvodi u tri dimenzije:
EDILMODULO XP 380 S – 1,1 x 5 m; 32,5 kg/rolna
EDILMODULO XP 380 M – 2,5 x 25 m; 355 kg/rolna
EDILMODULO XP 380 L – 5 x 45 m; 1.235 kg/rolna
NETKANI PP GEOTEKSTIL
IMPREGNIRAN BENTONIT PRAHOM
2
EDILMODULO XP prednosti
Visoko koeficijent i sposobnost bubrenja sodium bentonita u kombinaciji sa mehaničkim
karakterisitikama geotekstila, kojim je sloj bentonita kaširan sa obe strane membrane, svrstava
EDILMODULO u pouzdane proizvode za upotrebu u građevinarstvu kada je tražen visok stepen
vodo-nepropusnosti čak i uslovima graničnih promena pri ugradnji (bubrenje, sušenje I smrzavanje,
raskravljivanje) ili kada je u dodiru sa zagađenim vodama.
Jednostavnost i brzina ugradnje su jedne od najvažnijih prednosti u odnosu na ostale
hidroizolacione materijale. Posebno je značajna izuzetna adaptibilnost ovog materijala za različite
vrste podloga i površina. Instalacija je veoma jednostavna uz upotrebu mašine za
ukucavanje/heftanje eksera.
EDILMODULO se lako seče i oblikuje prema konfiguraciji strukture na kojoj treba da se
izvede hidroizolacija.
Konzistentnost gela natrijum bentonita omogućava da se idealno prilagodi profilu armiranog
betonskog elementa, da impregnira i izolira male površinske napukline kao i one koje se javljaju
tokom vremena. Prilikom instalacije važno je da membrana od bentonita bude u direktnom kontaktu
s armiranim betonskim elementom kojeg štiti. Na taj način će sprečiti protok tečnosti između
površine elementa i izolacije. EDILMODULO je naročito pogodan za temelje koji su izloženi uticaju
podzemnih voda.
INSTALACIJA EDILMODULO MEMBRANE
EDILOMODULO bi trebalo instalirati samo na
onim mestima gde se može postići bliski kontakt obe
strane (npr. betona s jedne strane, tla s druge strane ili
betona sa obe strane) membrane na mestu ugradnje tako
da se membrana čvrsto priljubi za podlogu. Prah natrijum
bentonit bi se trebao nakvasiti samo normalnom
podzemnom vodom i vlagom iz betonske konstrukcije.
HORIZONTALNA IZOLACIJA
v Pripremiti zemljište tako da bude kompaktno i poravnato
v
v
v
v
Dodatni tanki sloj “mršavog betona” debljine oko 5 cm koji je podloga za postavljanje
membrane. Ova podloga mora biti glatka bez ispupčenja i nečistoća. Kao alternativa koristiti
se pesak ili šljunak.
EDILMODULO XP MEMBRANA – odmotaju se rolne, seku se i kroje prema obliku podloge i
okreće se gornja strana membrane (nepleteni PP geotekstil impregniran dodatnim prahom
bentonita) da bude u kontaktu sa svežim betonom koji se kasnije naliva. Membrana prilikom
instalacije ne sme biti naborana i presavijena.
Sloj armiranog betona debljine oko 5 cm kao zaštita membrane i radna platforma na koju se
nastavljaju potporni elementi konstrukcije.
Tanka armirano betonska ploča debljine oko 15 cm.
3
Minimalno preklapanje je 10 cm ukoliko je preklop mehanički fiksiran ili 30 cm ukoliko preklop
nije mehanički fiksiran. Na preklopu se preporučuje da se doda prah bentonita po čitavoj dužini
preklopa.
Treba napraviti šemu preklapanja tako da se proizvod postavlja ravnomerno uvek u istom
smeru. Beton se potom mora postavljati po membrani sledeći smer preklapanja. Tako će se izbeći
mogućnost nakupljanja vlažnog betona ispod mesta preklapanja da se ne ošteti nepropusni sloj.
Na mestima gde štrči armatura potrebno je posuti prah
bentonita a zatim prekriti unapred iskrojenom “zakrpom” od
membrane tako što se zakrpa ili kraj membrane “navuku” preko
armature i pričvrste za donju betonsku podlogu kako bi se
sprečilo da se namočeni sloj bentonit praha ne ispere prilikom
nalivanja sveže betonske mase.
Na mestima gde se membrana nastavlja posle betoniranja
delovi membrane koji štrče van ugrađene betonske mase se
moraju prekriti odgovarajućim vodonepropusnim pokrovom da
bi se membrana zaštitila da u nju prerano ne prodre voda.
Membranu treba štititi od nehotičnih mehaničkih oštećenja, a
osoblje na gradilištu ne sme hodati niti se voziti po ovom području.
Da bi se omogućila najdelotvornija izolacija, preporučujemo da se bentonit drži suvim do stavljanja
svežeg betona. To će osigurati da se bentonit na propisan način navlaži i nabubri, a masa
betonskog sloja će svojom težinom pritisnuti membranu i ograničiti širenje bentonita pa će se postići
idealna izolacija glinom i stvaranje vodonepropusne barijere.
4
VERTIKALNA IZOLACIJA ZIDOVA NA OPLATU
Razmotavanje male rolne na vertikalnoj oplati
Prepuštanje preklopa min.10 cm na spoju
Mehaničko fiksiranje membrane za oplatu
Mehaničko fiksiranje na preklopima i spojevima
Obrada prodora
Obrada ugla krojenjem preklopa
5
Obrada ugla
Postavljanje dodatne zaštitne trake na uglu
Mehaničko fiksiranje preklopa
Završni izgled
Pre izlivanje betonske konstrukcije zida neophodno je pričvrstiti EDILMODULO direktno na
oplatu. Strana gde je nepleteni PP geotekstil zasićen dodatnim prahom bentonita mora ići na svežu
betonsku stranu.
Pričvršćivanje heftalicom na mestu preklapanja se obavlja na svakih 25 do 30 cm. Važno je
da se membrane postavljaju ravnomerno i da ostvaruju dobar kontakt s površinom preklapanja.
VERTIKALNA IZOLACIJA GOTOVOG BETONSKOG ZIDA
Nakon završetka armiranog betonskog zida, membranu EDILMODULO XP treba pričvrstiti
na lice zida ekserima pri čemu se moraju koristiti meki brtveni prsteni. Membranu postaviti tako da
se impregnirani netkani geotekstil s natrijum bentonitom postavi prema zemljanoj strani zida.
Membrane moraju imati minimalno preklapanje od 10 cm i treba ih pričvrstiti ekserima na svakih 25
do 30 cm duž gornje ivice po mestu preklapanja na armirani beton. Mesta preklapanja vertikalne
membrane moraju biti glatka, bez preklopa ili nabora, da bi se postigao dobar kontakt s betonskom
konstrukcijom i tlom. Po potrebi se može koristiti dodatna traka od membrane za izolaciju širine 40
cm. Ta traka se treba postaviti direktno preko spoljnog dela konstrukcije tako da ide paralelno u
odnosu na spoj, a da se zone preklapanja obloga dobro spoje kako bi bile vodonepropusne. Svako
preklapanje treba biti izvedeno u obliku krovnih ploča. Gornja membrana se preklapa preko donje.
Na taj način se sprečava prodor tla u zone preklapanja tokom zasipanja zida. U tlu za zasipanje ne
sme biti nikakvih oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti membranu i treba nasuti tako da bude što
kompaktnije i da se što bolje oslanja o strukturu.
6
IZOLACIJA POTPORNIH STUBOVA
Krojenje membrane oko stuba
Opsecanje membrane oko stuba
Obrada membrane oko stuba
Priprema sveže bentonit emulzije
Zaštita stuba bentonit emulzijom
Izolovan prodor stuba bentonit emulzijom
Bentonit prah koji se isporučuje u vrećama od 25 kg se pomeša sa vodom u razmeri 4 dela vode i 1
deo bentonit praha. Mešanjem sa vodom suvi bentonit prah se pretvara u želatinastu emulziju koja
se koristi za dodatne popravke i izoliranje.
7
OBRADA SPOJEVA
Svežu bentonit emulziju naneti na uglove i duž spojeva kako bi se spojevi dodatno zaštitili od
prodora vode.
ELASTIČNE SPOJNICE
Na spoju vertikalnog zida sa horizontalnom pločom koristiti hidro-ekspanzivnu traka “bentonit
strip” pod nazivom LAVIOSEAL HI FLEX za zaustavljanje prodora vode na spoju. Ova traka se
sastoji od 75% natrijevog bentonita i 25% butilne gume. U kontaktu sa vodom LAVIOSEAL se širi
čak do 400% stvarajući vodonepropustljivo brtvljenje. Traka ostaje rastezljiva i na temperaturma do
minus 15 °C. LAVIOSEAL je otporan na hemijski uticaj svežeg betona. Na svakih 40 cm traka se
učvršćuje čeličnim ekserima. Traka se instalira na udaljenosti od min 7 cm od spoljnog ruba zida.
Horizontalan elastična spojnica se mora izolovati odgovarajućom PVC izolacijom za zaštitu
od vode (waterbar) koja se izlije u armiranom betonu. Ispod donje ploče gde se završava spojeni
deo, potrebno je instalirati dvostruki sloj EDILMODULO XP. Gornji sloj dužine od 1 do 1,20m ima Ω oblik i prodire u područije spojnice . Elastična spojnica se mora ispuniti s jednom ili dve trake
membrane da se spreči prodor vode u unutrašnjost spojnice . Trake membrane se pribiju uz
prethodno izliveni betonski element. Gornja izolacija elastične spojnice se pravi od XPS-a. Šupljina
elastične spojnice se može ispuniti svežom bentonit pastom.
Vertikaln elastična spojnica se takođe mora izolovati odgovarajućom PVC izolacijom za
zaštitu od vode (waterbar) koja se izlije u armiranom betonu. Sa spoljne strane zida se instalira
dvostruki sloj EDILMODULO. Unutrašnji sloj je dužine 1 do 1,20 m i ima Ω - oblik koji prodire u
elastičnu spojnicu. Elastična spojnica se mora ispuniti s jednom ili dve trake membrane ili bentonitne
paste da se spreči prodor vode u unutrašnjost spojnice. Trake membrane se ekserima učvrste za
betonski zid. Unutrašnja izolacija elastične spojnice se napravi pomoću XPS-a. Šupljina elastične
spojnice može se ispuniti svežom bentonit pastom. Nakon instalacije EDILMODULO u elastične
spojnice, zid se može nasipati. U tlu kojim se nasipa zid ne sme biti nikakvih oštrih predmeta koji bi
mogli oštetiti oblogu koja mora biti što je moguće kompaktnija.
NAPOMENA: za sva dodatna tehnička upustva i detalje molimo Vas da se obratite
našem sektoru za tehničku podršku ili našem stručnom konsultantu gosp. Armin
Leue na e-mail: [email protected]
8
9
10
Download

EDILMODULO katalog