Mišljenje stručnjaka
Hidroizolacija podzemnih delova
konstrukcija
Peter Žargi, u.d.i.a.
Uvod
Z
aštita od vode je širok
pojam. Predstavlja različite tehničke mere kojima štitimo sve one delove objekata koji su privremeno
ili stalno pod uticajem vode ili
vlage, bez obzira na njihov izvor.
Pojam hidroizolacije predstavlja
jednu od mogućih mera zaštite
od vode ili vlage. U ukopanim delovima objekta, hidroizolacijom
štitimo konstrukciju i unutrašnje prostore od prodora vode,
odnosno vlage, koje se nalaze
u zemljištu. Samim tim su izbor
odgovarajućeg materijala odnosno proizvoda i pravilna ugradnja
veoma važni. Naknadna sanacija
je veoma kompleksna, skupa i
često uspešna tek nakon većeg
broja pokušaja.
Geomehanički i hidrološki
podaci
Geomehanički i hidrološki podaci su osnova za izbor odgovarajućeg tipa hidroizolacije i po njima se definišu svi važni parametri za izradu projektnog rešenja.
Prilikom izbora sistema hidroizolacije projektantu mora da bude
na raspolaganu geomehanički
elaborat. Projektant treba da se
pridržava i uvaži sve parametre
iz elaborata kako bi se izbegli
eventualni problemi.
Propisi o zaštiti od vlage
Tehnička regulativa koja se bavi
ovom problematikom najkompletnije je obrađena u nemačkom standardu DIN 18195. Ipak,
nedostatak ovog standarda je
upotreba relativno malog broja
materijala za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcije tako
da nisu obuhvaćeni brojni novi
materijali i postupci rada koji su
u građevinskoj praksi dali željene
rezultate.
Pomenuti standard se trenutno koristi za rešenja za zaštitu
konstrukcije od uticaja vode iz
tla, procedne vode i vode pod
pritiskom.
Pripremljena je i nova evropska
tehnička regulativa iz ove oblasti.
U novim standardima biće obuhvaćene sve vrste hidroizolacionih materijala, njihova primena,
zahtevani kvalitet i metode ispitivanja u širem području hidroizolacije za sve delove objekata.
konstrukcija može da primeni sledeće sisteme:
- bitumenske trake za zavarivanje ili samolepljive trake*
- bitumenske emulzije
- sintetičke folije (membrane)
- hidroizolacione
cementne
mase
- bentonit barijere
- čepaste folije (membrane)
HDPE
- »bele kade«
Izbor hidroizolacije
I pored toga što određeni tipovi
hidroizolacije nisu obuhvaćeni
standardom DIN 18195, za neke
veoma upotrebljive proizvode je
odgovarajućim sertifikatima dokazano da ispunjavaju tražene
tehničke uslove isto ili čak više
od onih koji su navedeni u normi.
Kao argument za primenu određenih proizvoda koji nisu u skladu sa DIN 18195 treba jasno
naznačiti pridržavanje zahteva
navedenih u predlogu normi EN.
Projektant prilikom izbora hidroizolacije za podzemne delove
* Uzevši u obzir opštu projektnograđevinsku praksu moguća je
primena bitumenskih traka koje se
ugrađuju lepljenjem vrućim bitumenskim premazima kao i samolepljive bitumenske trake.
Bitumenske trake za
zavarivanje
Bitumenske trake se sastoje iz
osnovnog sloja, pretežno poliestarskog filca određene površinske mase, na koji je naneta
modifikovana bitumenska masa.
Modifikatori bitumena su ra-
Izbor hidroizolacije s obzirom na uticaje iz tla
vlaga
procedna
voda
voda pod
pritiskom
bitumenske trake
•
•
•
bitumenske emulzije
•
•
•
sintetičke folije
(membrane)
•
1
•
•
cementne hidroizolacione
mase
•
•2
•2
1
bentonit
čepaste folije
bela kada
•
•
•
•
Napomene:
1
2
tipovi folija višeg cenovnog razreda su ekonomski neracionalni
najčešće prilikom sanacija u velikom broju slučajeva sa unutrašnje strane konstrukcije
Svet Mapei br. 7/2011 11
Mišljenje stručnjaka
zni polimeri (termoplastičnih ili
termoelastičnih osnova) - APP,
SBS, APAO i drugi ili ponekad i
kombinacije navedenih materijala. Bitumenske trake za koje je
predviđena ugradnja zavarivanjem po pravilu moraju biti debljine 4 ili 5 mm.
Bitumenske hidroizolacione trake za zavarivanje su jedine koje
je moguće »dimenzionisati«.
Samim tim treba napomenuti da
izbor odgovarajućeg tipa hidroizolacije (koja je jednoslojna ili
dvoslojna) zavisi od utvrđenog
uticaja vode odnosno vlage u
zemljištu.
Što se zahteva normi DIN 18195
tiče, ta dva uticaja (vlaga/voda)
se tretiraju prema već spomenutim delovima 4, 5 i 6.
Deo 4 definiše uticaj podne vlage i to: vlažna zemlja različitog
sastava pri čemu je sadržaj vlage više ili manje stalan i uslovljen
kretanjem vode u tlu u neposrednoj blizini objekta. Voda u zemlji
oko objekta nikad ne sme da
dođe do površine konstrukcije.
Deo 5 definiše uticaj procedne
vode i to: procedna koja se nalazi u neposrednoj blizini nivoa
konstrukcije, ili je dodiruje, na
koju je ugrađena hidroizolacija.
Deo 6 definiše uticaj vode pod
pritiskom i to: hidrostatički pritisak / stajaća voda kao uticaj arteške podzemne vode ili stajaća
voda koja je posledica doticanja vode uz i pod objekat usled
postojanja lebdeće podzemne
vode koja je »presečena« delovima objekta pa ne može prirodno
da otekne u vodonosni sloj.
U pogledu bitumenske hidroizolacije - bitumenskim (polimernim)
trakama za zavarivanje - skraćeni opis upotrebe bi bio sledeći:
Deo 4: tehnički manje zahtevne
trake za zavarivanje sa isključivo
jednoslojnom ugradnjom - obavezno na podložnom betonu na
kojeg se zavaruju tačkasto na
prethodno nanet hladni bitumenski premaz. Na zidove hidroizolacija može da se zavari
tačkasto.
Deo 5: tehnički zahtevnije trake za zavarivanje sa isključivo
jednoslojnom ugradnjom obavezno na podložnom betonu na
kojeg se zavaruju tačkasto na
prethodno naneseni hladni bitumenski premaz. Na zidove se
hidroizolacija zavaruje 100 %.
Deo 6: tehnički najzahtevnije trake sa ugradnjom u najmanje dva
sloja - obavezno na podložnom
betonu. Na armiranobetonske zidove objekta se hidroizolacija u
1
12 Svet Mapei br. 7/2011
oba sloja zavaruje 100 %.
Za mehaničku zaštitu bitumenskih hidroizolacija (bez obzira na
područje primene) važe sledeći
uslovi:
Horizontalne konstrukcije
(pod na tlu)
Ukoliko se radi o podovima na tlu
bez termoizolacije, na hidroizolaciju se prvo ugrađuje razdvojni
sloj od takozvane građevinske
polietilenske folije 0,2 mm (parna
brana), a na njega zaštitni beton debljine od najmanje 5 cm
(C8/10).
Ukoliko podovi imaju termoizolaciju, mehaničku zaštitu čini projektovani sloj toplotne izolacije, a
to je najčešće ekstrudirani polistiren (u nastavku: XPS).
Slika1: Bitumenske
trake za zavarivanje
su najčešći način
izvođenja hidroizolacije podzemnih delova
konstrukcija, a izbor
odgovarajućeg tipa
hidroizolacije zavisi od
utvrđenog uticaja vode
odnosno vlage u tlu.
Slika 2: Izvođenje
hidroizolacije na spoju
temelja i zida.
Vertikalne konstrukcije
(podrumski zidovi)
Ukoliko se radi o zidu bez termoizolacije, moguća je zaštita obziđivanjem, iako se takav sistem u
praksi uveliko napušta. Za mehaničku zaštitu se koriste ploče
XPS u debljini od najmanje 3 cm
koje se lepe na hidroizolaciju nekim od poznatih postupaka.
U slučaju zida koji ima termoizolaciju postupak je isti samo
su ploče deblje, a potrebna de-
2
bljina termoizolacije se definiše
projektom.
Bitumenske emulzije
Uticaj vode odnosno vlage
uslovljava izbor bitumenske
emulzije za hidroizolaciju, debljinu njenog nanosa (broj slojeva) i
potrebu za ojačanjem (najčešće
mrežicom od staklenih vlakana).
Već pripremljene bitumenske
emulzije nanose se na podlogu
hladnim postupkom.
Sintetičke folije
U asortimanu sintetičkih folija
najčešće su zastupljene folije od
mekog PVC-a. Prema DIN 18195
poznate su nam dve vrste PVC-a.
Takve folije su pretežno neotporne na uticaje bitumenskih masa.
U određenim slučajevima kada
mora da se kombinuje (preklapa) folija sa bitumenom koristi
se poseban tip folije otporne na
bitumen.
Ostale folije po hemijskom sastavu možemo da podelimo na
poliolefinske, poliizobutilenske,
hloropren-kaučuk, polietilenske i
druge, svaka sa svojim specifičnim svojstvima. Postoji nekoliko
tipičnih debljina folija; uglavnom
se radi o debljinama od 1,1 mm
do 1,8 mm. Postoje i deblje,
čak do 3 mm, koje se pretežno
koriste u slučaju uticaja visokih
pritisaka vode, kao i tanje, do
0,6 mm, koje se najčešće koriste
u manje zahtevnim slučajevima
(minimalni uticaj vlage).
Hidroizolacije od sintetičkih folija
ugrađuju se isključivo jednoslojno, zato je dimenzionisanje hidroizolacije povezano isključivo
sa debljinom folije.
Kada je u pitanju debljina, po
pravilu se odlučujemo na osnovu
tehničkih specifikacija i sertifikata proizvođača.
Spojevi i preklopi ovih folija izrađuju se zavarivanjem (vrućim
vazduhom). Postoji nekoliko
izuzetaka - spajanje folija takozvanim hladnim zavarivanjem i
vulkaniziranjem. Na horizontalne
površine, sintetičke folije se po
pravilu ugrađuju običnim polaganjem, a na vertikalne (zidove)
lepe se posebnim kontaktnim
lepkovima.
Slika 3: Mehanička
zaštita hidroizolacije
pločama XPS.
3
4
5
Slika 4: Nanošenje
temeljnog premaza je
obavezno za većinu
sistema na bazi bitumenskih emulzija.
Slika 5: Izvođenje
hidroizolacije emulzijskom bitumenskom
masom.
Slika 6: Detalj
završetka - vertikalne
površine (zidovi) lepe
se posebnim kontaktnim lepkovima.
6
Svet Mapei br. 7/2011 13
Mišljenje stručnjaka
Hidroizolacione cementne
mase
Hidroizolacione cementne mase
se još nazivaju i premaznim hidroizolacijama. Koristimo ih za
hidroizolaciju od podne vlage i
ređe od procedne vode. Debljina
pojedinačnog nanosa kreće se
između 1 i 2 mm, u zavisnosti od
odabranog proizvoda. U određenim situacijama se zahteva višeslojna ugradnja što povećava
krajnju debljinu u cilju postizanja
potpune vodonepropusnosti.
Posebna prednost ovog tipa
hidroizolacije je u tome što se
koristi na svim spojevima konstrukcijskih armiranobetonskih
elemenata (temelj - zid, podna ploča - zid i sl.), odnosno na
mestima na kojima bi upotreba
ostalih tipova (membranskih
hidroizolacija) u takvom spoju prouzrokovala nepouzdanu
vodonepropusnost.
Radi povećavanja elastičnosti
cementnih hidroizolacionih sistema, u ove mase se često utiskuje mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana.
Za ugradnju ovog tipa hidroizolacije neophodno je da se betonske površine dobro očiste (bez
čestica prašine i nevezanih delova). Takođe, cementno mleko
treba da se u potpunosti ukloni.
7
Bentonit
Bentonitna hidroizolacija primenjuje se isključivo u slučajevima
kada je podzemni deo konstrukcije (temeljna ploča i zidovi) izložen pritisku vode.
Radi se o materijalu odnosno
proizvodu koji je sastavljen od
hidratizovanog natrijum bentonita u sloju debljine od približno
5 mm koji je sa obe strane obložen geotkaninom. Pouzdanost
proizvoda uslovljena je količinom
bentonita, brojem uboda u igla-
8
14 Svet Mapei br. 7/2011
Slika 7: Modifikovane
cementne mase upotrebljavamo na svim
spojevima konstruktivnih armiranobetonskih
elemenata.
Slika 8: Bentonitne
trake mehanički se
pričvršćuju na zid.
Slika 9: Bentonitnim
trakama uspešno se
hidroizoluje spoj zida
i poda.
nju kojem je povezana polipropilenska tkanina i netkani polipropilenski tekstilni materijal koji
dolazi u dodir sa betonom.
U dodiru sa vodom, ovaj proizvod ima sposobnost intenzivnog ekspandiranja, čime se
ostvaruje vodonepropusna barijera. Bubrenjem natrijum bentonita između konstrukcije i podloge stvara se potpuno vodonepropustan sloj koji je efikasan na
kompletnoj površini.
Bentonitna hidroizolacija se nudi
u vidu traka koje se u slučaju temeljnih armiranobetonskih ploča
polažu na prethodno ugrađen
podložni beton. U slučaju podrumskih
armiranobetonskih
zidova polažu se tako što se na
zid mehanički pričvršćuju prema
tehničkim specifikacijama proizvođača. Trake se polažu na preklope čije širine takođe propisuje
proizvođač.
Sistem hidroizolacije bentonitnim trakama osigurava potpunu hidroizolovanost podzemnih
delova konstrukcije, a glavni
uslov za ovo je da podzemni deo
konstrukcije, a pogotovo zidovi,
bude izložen stalnom pritisku
vode.
Čepaste folije HDPE
Hidroizolacija čepastim folijama
na bazi HDPE projektuje se u slu-
9
čajevima prisustva podne vlage i
procedne vode. Radi se o foliji
koja je profilisana u obliku šupljih
čepića. U slučaju horizontalne
hidroizolacije prednost ovog
proizvoda je u tome što nema
potrebe za podložnim betonom.
Podloga se izrađuje isključivo
od zbijenog tampon sloja čiju je
završnu površinu preporučljivo
obraditi tankim slojem uvaljanog
peska.
U ovaj sloj se položi folija tako da
čepići ulegnu na pesak čime se
folija pričvršćuje za podlogu.
Preklopi se lepe posebnom samolepljivom trakom na butilnoj
osnovi. Neki proizvodi imaju već
lepljivu ivicu. Na poprečnim preklopima je primena posebne samolepljive trake na butilskoj bazi
obavezna i neophodna.
Svi vertikalni završeci folije se
izrađuju posebnim završnim trakama na bazi tankih samolepljivih folija LDPE (polietilen niske
gustoće). Samolepljivu stranu
folije čini nanos posebnog polimerizovanog bitumena. Završeci
se takođe mogu izraditi običnom
folijom LDPE koja se na čepastu
foliju i vertikalnu površinu (beton)
lepi već spomenutim lepljivim
trakama na butilnoj osnovi.
U slučaju hidroizolacije podrumskih armiranobetonskih zidova
čepasta folija se mehanički pričvršćuje na zidove putem sistemskih tačkastih učvršćivača
prema tehničkim specifikacijama
proizvođača. Čepići su okrenuti prema zidu. Preklopi folije se
izvode na način opisan za horizontalnu hidroizolaciju. Što se
završetka folije na vertikalnoj
površini temelja ili na ivicama
temeljne armiranobetonske ploče tiče, preporučuje se da se te
betonske trakaste površine, kao
i približno 30 cm armiranobetonskog zida, prethodno hidroizoluju bitumenskom trakom za
zavarivanje ili samolepljivom folijom LDPE. Na trakastu površinu
se čepasta folija pripaja pomoću
lepljive trake. Opisani postupak
se preporučuje budući da pri oticanju procedne vode na nivo temelja može doći do povremenog
sakupljanja vode.
10
11
Slika 10: Ugradnja
čepaste folije na horizontalnim površinama
bez podložnog betona.
Slika 11: Vodo­nepro­
pusna obrada radnog
spoja bele kade PVC
trakom.
Bela kada
Bela kada je armiranobetonska konstrukcija koja pored
noseće funkcije vrši i funkciju
hidroizolacije.
Kako bi se ostvarila funkcija sistema bele kade, potrebno je
osigurati da konstrukcija bude
izrađena od vodonepropusnog
betona, da konstrukcijski elementi budu dovoljne debljine
(najmanje 30 cm), da konstrukcija bude projektovana i izvedena
na način da tokom svog veka
trajanja ne dođe do nastanka
pukotina i da svi radni spojevi i
prodori budu hidroizolovani na
odgovarajući način.
Zahtevi prilikom izvođenja radova su ravnost podloge na temeljnoj ploči sa prethodno položenom polietilenskom folijom,
zaštitni sloj armature mora biti
nominalne debljine 40 mm, na
svakom mestu najmanje 25 mm,
a posebno je važna ugradnja
betona bez prisutnosti vode
na površini podložne ploče.
Betoniranje podne ploče izvodi
se u slojevima debljine od najviše 40 cm, dok gornji sloj ne sme
biti deblji od 10 cm. Za izvođenje radnih spojeva postoje razna
tehnološka rešenja. Najčešće se
za hidroizolaciju spojeva koriste
trake za hidroizolaciju od PVC-a
ili lima.
Zidovi se betoniraju betonom sa
granulacijom do 8 mm i većom
količinom cementa. Beton se
raspoređuje na prethodno izvedenu podlogu u sloju od približno 30 cm. Betoniranje zidova se
nastavlja u slojevima najviše od
po 35 cm visine.
Pri vibriranju pojedinačnog sloja
ponovo se vibrira i gornji deo sloja koji leži niže od obrađivanog.
Nakon tri dana se skida oplata.
Veoma je važna nega i zaštita od
promena vlažnosti i temperature
(najmanje 7 dana). Nega se vrši
najčešće prekrivanjem polietilenskom folijom.
Prednosti upotrebe su jednostavniji preseci konstrukcije,
brža i ekonomičnija gradnja,
nema oštećenja hidroizolacije
prilikom kasnijih zahvata - pod
uslovom da je osigurano pravilno
izvođenje radova.
Ugradnja
Hidroizolacija podzemnih delova
konstrukcija u mnogim slučajevima je zahtevna. Naročito u slučajevima kada je objekat izložen
uticaju pritiska vode, nestručna
ili površna izrada hidroizolacija
može da izazove prilične teškoće
u eksploataciji.
Glavni problem je što hidroizolacija u fazi eksploatacije u većini
slučajeva nije više dostupna; to
posebno važi za horizontalne
površine, a često i za zidove.
Često su prisutni slab kvalitet
Svet Mapei br. 7/2011 15
Mišljenje stručnjaka
spojeva između horizontalne i
vertikalne izolacije, mehanička
oštećenja hidroizolacije, preklopi hidroizolacije izvedeni bez
zapunjavanja, kod takozvanih
probojnih elemenata (cevovodi i
druge instalacije) nije ostvarena
zadovoljavajuća izolovanost i niz
drugih nepravilnosti.
Sanacije
U pogledu saniranja hidroizolacije postoji vrlo malo slučajeva u
kojima je moguće naknadno prići
području već izgrađene hidroizolacije. S obzirom na navedeno, prilikom sanacionih zahvata
najviše treba govoriti o sanaciji
hidroizolacije. Postupak sanacije
se izvodi najviše sa unutrašnje
strane zgrade pri čemu se pretežno koriste sistemi hidroizolacionih cementnih masa. Često
se izvodi sistem sanacije u slučajevima neuspele hidroizolacije
konstrukcije koja je izložena uticaju vode pod pritiskom. U tom
slučaju je praktično nemoguće
upotrebiti bilo koju od membranskih hidroizolacija osim ukoliko
ne bi bio moguć zahvat po takozvanom pravilu kontra-kesona.
13
Slika 12: Pravilno
izvođenje hidroizolacije
instalacionog prodora
sa hidroekspanzivnom
pastom.
Slika 13: Sanacije
se uglavnom izvode
sa unutrašnje strane
zgrade pri čemu se
pretežno koriste sistemi sa hidroizolacionim
cementnim malterima.
12
16 Svet Mapei br. 7/2011
Zaključak
Na osnovu pravilnog izbora sistema hidroizolacije i uz uvažavanje geomehaničkih i hidroloških podataka, propisa i očekivanih uslova izvođenja radova, projektant propisuje odgovarajući
sistem hidroizolacije podzemnih
delova konstrukcije. Investiranje
u planiranu hidroizolaciju, koja je
stručno i pravilno izvedena, uprkos visokim troškovima je najjeftinija, uz pretpostavku da se
njome ostvaruje trajna izolacija i
zaštita konstrukcije. SM
Predstavljamo proizvode
Mapei rešenja za hidroizolaciju
podzemnih delova konstrukcija
U članku Mišljenje stručnjaka predstavljene su polazne osnove za izbor odgovarajućeg sistema
hidroizolacije podzemnih delova konstrukcije. Na osnovu projektnih zadataka i uz prihvatanje specifičnih zahteva prilikom izgradnje objekta potrebno je pored pojedinačnog sistema ili
kombinacije više njih izabrati i odgovarajuće proizvode. Mapei nudi stručnu pomoć prilikom
pravilnog izbora i načina ugradnje hidroizolacije u toku izrade projektne dokumentacije i kasnije
tokom samog izvođenja radova.
N
avedenim sistemima
hidroizolacije odgovaraju sledeća osnovna
rešenja:
Bitumenske trake za
zavarivanje
Bitumenske trake za zavarivanje
još uvek se najčešće koriste za
hidroizolaciju podzemnih delova
objekata. U sastavu korporacije
Mapei je i kompanija Polyglass
koja nudi kompletan asortiman
bitumenskih traka za zavarivanje
i samolepljivih traka ADESO.
Na ovom području treba predstaviti inovativnu tehnologiju
bitumenskih traka za zavarivanje pod nazivom REOXTHENE.
Njena osnovna karakteristika je
izostanak punioca - peska koji
je nadomešten povećanim udelom bitumena s polimerima. Na
ovaj način je masa po kvadrat-
nom metru proizvoda smanjena
čak do 35 %, a istovremeno su
osigurane daleko duža trajnost
kao i pouzdanost. Spomenimo
još jednu prednost ovog sistema - osim nižih troškova prevoza
ne može se zanemariti ni lakša i
brža ugradnja.
Slika 1: Extralight
- bitumenska traka
za zavarivanje od 4
mm, otporna na niske
temperature (-20°C).
Slika 2: Plastimul
Primer kao temeljni
prijemni premaz za
pripremu podloge.
Slika 3: Plastimul
emulzija za
hidroizolaciju.
Bitumenske emulzije
Bitumenske emulzije za hidroizolaciju sve više se upotrebljavaju na horizontalnim neprohodnim površinama kao i
u vidu hidroizolacije temeljnih i
potpornih zidova. Zbog »hladnog« načina ugradnje one su
posebno prikladne za teško dostupna mesta kao i tamo gde bi
korišćenjem otvorenog plamena
oštetili prodore instalacija, termoizolaciju i slično. Obavezna je
prethodna upotreba temeljnog
premaza PLASTIMUL PRIMER.
1
S obzirom na vremenske prilike u trenutku izvođenja kao i
hidro-opterećenja opredelićemo se za jednokomponentni ili
2
3
Svet Mapei br. 7/2011 17
Predstavljamo proizvode
dvokomponentni proizvod linije
Plastimul koji po potrebi možemo još da ojačamo - armiramo
mrežicom.
Sistem hidroizolacije
sintetičkim folijama
Sistem
hidroizolacije
sintetičkim folijama koristi se kod
podzemnih delova konstrukcija u slučajevima uticaja visokih
pozitivnih pritisaka vode. PVC
folija MAPEPLAN se ugrađuje
jednoslojno, a horizontalni sloj
se ugrađuje jednostavnim polaganjem bez mehaničkog učvr-
šćivanja. Svi spojevi zavaruju se
vrućim vazduhom.
Polimerne cementne mase
Polimerne cementne mase, koje
se nazivaju i premaznim, upotrebljavamo za hidroizolaciju betonskih i zidnih konstrukcija opterećenih pozitivnim i negativnim
pritiskom vode. Njihova primena
dolazi do izražaja pre svega kod
hidroizolacije podzemnih delova
konstrukcija koji su namenjeni
infrastrukturnoj i uslužnoj delatnosti (podzemne garaže, skladišta itd.). Iz linije proizvoda Mapei,
Slika 4: Hidroizolacija
podrumskih zidova
sintetičkom folijom
Mapeplan.
Slika 5: Hidroizolacija
dvokomponentnom
cementnom masom
Mapelastic Foundation
je posebno pogodna za
zaštitu teško dostupnih
površina.
Slika 6: Bentonitna
geotkanina Mapeproof
za hidroizolaciju podzemnih delova konstrukcija.
Slika 7: Prikaz pričvršćivanja bentonitne
geotkanine s podlošcima Mapeproof CD.
za ovu namenu najprikladniji je
MAPELASTIC FOUNDATION, dvo­
komponentna visoko prilagodljiva cementna masa za hidroizolaciju betonskih površina koje su
opterećene pozitivnim ili negativnim pritiskom vode do
1,5 bara.
Zbog jednostavnog nanošenja
četkom ili valjkom, posebno je
prikladan za ugradnju na teško
dostupnim mestima.
Sistem hidroizolacije
bentonitnom hidroizolacijom
Sistem hidroizolacije bentonitnom hidroizolacijom primenjujemo isključivo u slučajevima kada
je podzemni deo konstrukcije
(temeljna ploča i zidovi) izložen
4
6
5
18 Svet Mapei br. 7/2011
7
stalnom pritisku vode. Grupa
proizvoda na bazi bentonita
MAPEPROOF sastavljena je
od sloja polipropilenske tkanine i netkanog polipropilenskog
tekstilnog materijala koje čine
sendvič u kojem je posebnim postupkom iglanja učvršćen i ravnomerno raspoređen sloj mikronizovanog natrijum-bentonita. U
zavisnosti od opterećenja pritiscima vode, na raspolaganju su
dve varijante MAPERPROOF-a
koje na podlogu pričvršćujemo
podlošcima MAPEPROOF CD.
U praksi su se često koristile
bentonitne geotkanine bez sloja
od polipropilenske tkanine (bentonit se nalazi između dva netkana polipropilenska tekstilna
Slika 8: Prikaz
vertikalne hidroizolacije
ukopanog zida čepastom folijom Polyfond
Kit.
Slika 9: Hidrofilna
ekspandirajuća
traka Idrostop B25 za
izvođenje vodonepropusnih radnih spojeva
između elemenata
konstrukcije.
Slika 10: Primer hidroizolacije dvokomponentnom injekcijskom
smolom Foamjet F.
10
materijala) i zbog toga je upotrebljivost takvih proizvoda u praksi
zadobila negativnu konotaciju.
Pri pravilnoj ugradnji osigurava
se ekspanzija bentonita prema
betonskom zidu čime se zaštićuje cela površina.
8
9
Hidroizolacije čepastim
folijama
Hidroizolacije čepastim folijama
na osnovi HDPE (polietilena visoke gustine) funkcionalno su
primenljive u slučajevima kada
postoji prisustvo podne vlage i
procedne vode. Njih karakteriše
jednostavna ugradnja i spajanje
radnih spojeva. Među proizvodima Mapei prepoznaćemo je pod
nazivom POLYFOND KIT.
Bela kada
Efikasni sistem takozvane bele
kade postižemo odgovarajućim sastavom betona koji nam
osigurava
vodonepropusnost.
Pri tome je moguće poboljšati betonsku mešavinu Mapei
hemijskim dodacima za opšte
i specifične potrebe. Za hidro­
izolaciju radnih spojeva mogu se
upotrebiti PVC trake za hidroizolaciju IDROSTOP PVC BI i / ili
IDROSTOP PVC BE. Alternativno
se može upotrebiti hidrofilna ekspandirajuća traka na bazi natrijum bentonita IDROSTOP B25 i /
ili hidrofilni ekspandirajući gumeni profil IDROSTOP.
Za hidroizolaciju proboja i konstruktivnih spojeva ili za sanaciju prodora koji nisu izolovani,
kao i spojeva i pukotina koristi se hidroekspanzivna pasta
MAPEPROOF SWELL. Isto tako,
za sanaciju spojeva i pukotina koji nisu izolovani namenjeni su proizvodi na bazi poliuretanskih smola kao što su
RESFOAM 1 KM, FOAMJET F
i FOAMJET T. Nudimo takođe
i trokomponentni metakrilatni
MAPEGEL 50 ili dvokomponentne epoksidne smole kao što su
EPOJET i EPOJET LV kojima osiguravamo hidroizolaciju.
Zaključak
Da bi odabrano rešenje bilo efikasno, treba izabrati pravilan sistem hidroizolacije, pri čemu su
kvalitetni proizvodi nezamenjivi,
a bez njihove stručne ugradnje
nema ni željenog rezultata. U
tu svrhu, pored širokog izbora
pro­izvoda, Mapei nudi i tehničku pomoć pri izradi predmera
projekta i rešavanju detalja kao i
saradnju sa izvođačima prilikom
celokupnog izvođenja radova.
Za sve dodatne informacije nazovite naš broj 011 30 46 981
ili nam pišite putem e-mejla na
adresu: [email protected] SM
Svet Mapei br. 7/2011 19
Download

Hidroizolacija podzemnih delova konstrukcije