Strana 1od 3
04.06.2012
Verzija 1
BEZBEDNOSNI LIST
BITUMENSKE MASE MTH, MPH, MBH, MZB
1. IDENTIFIKACIJA PROIZVODA I PROIZVOĐAČA
Trgovačko ime: MTH masa, MPH masa, MBH masa, MZB masa
Primena : Koriste se za lepljenje bitumenskih traka pri izvođenju hidroizolacija i za zalivanje sastavaka
na kolovozima ( MZB masa ).
ProizvoĎač : TIM IZOLIRKA D.O.O.
Branka Erića 7, 22240 Šid
Tel + 381 22 710 666
Fax +381 22 710 633
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
U normalnim uslovima upotrebe ovi proizvodi ne predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje i okolinu.
Prilikom topljenja bitumenskih masa može doći do nadražaja disajnih puteva usled isparavanja
bitumena.
3. SASTAV
Hemijski sastav : Sastoje se od bitumena i inertnih punila ( MTH, MPH, MZB masa ) ili samo bitumena
( MBH masa ).
4. PRVA POMOĆ
Udisanje: Proizvodi nemaju štetan uticaj na disajne organe pri manipulaciji i lagerovanju. Treba
izbegavati udisanje para bitumena prilikom topljenja i ugrađivanja bitumenskih masa.
Dodir sa očima : Ako dođe do kontakta istopljenog bitumena sa očima treba oči ispirati sa hladnom
vodom ca 10-15 minuta. Potražiti pomoć oftalmologa..
Dodir sa koţom : Pri kontaktu istopljenog bitumena sa kožom nastaju opekotine . Sa kože se ne sme
skidati bitumen. Opekotinu treba držati pod mlazom hladne vode najmanje 10 minuta. Potražiti lekarsku
pomoć.
Gutanje: U slučaju gutanja male količine proizvoda ne dolazi do ozbiljnih štetnih posledica.
5. PROTIVPOŢARNA ZAŠTITA
Produkti sagorevanja : Ugljen monoksid (CO), ugljen dioksid (CO2), mešani ugljovodonici
Sredstva za gašenje : Suva sredstva za gašenje, prah za gašenje, vodena magla.
Ne sme se upotrebljavati puni vodeni mlaz
Zaštitna oprema : Kod požara većih razmera i požara u zatvorenom prostoru obavezna je upotreba
samostalnog uređaja za disanje i zaštitne opreme.
Strana 2 od 3
6. MERE KOD SLUČAJNOG PROSIPANJA
Nisu predviđene konkretne mere zaštite.
U slučaju prosipanja vruće mase treba na nju posuti mineralni materijal ( pesak ) . Ohlađenu i očvrslu
masu pokupiti i postupiti prema tački 13.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
-Rukovanje: Kod rukovanja je potrebno koristiti zaštitnu opremu (tačka 8).
- Skladištenje: Skladištiti u natkrivenom, suvom prostoru zaštićenom od sunca, toplote i
mehaničkog oštećenja proizvoda.
8. SPREČAVANJE IZLAGANJA / LIČNA ZAŠTITA
- Lična zaštita za :
Zaštitu disajnih puteva Izbegavati udisanje para bitumena prilikom topljenja i
ugrađivanja proizvoda. Preporučuje se lokalna ventilacija ili provetravani prostor.
Zaštitu ruku Koristiti zaštitne rukavice .
Zaštitu očiju Koristiti zaštitne naočare ili štitnik za lice
Zaštitu koţe i tela : Preporučuje se zaštitna odeća sa dugim rukavima i nogavicama,
obuća sa gumenim đonom i zaštitna kapa.
9. FIZIČKO HEMIJSKA SVOJSTVA
Izgled : Crna homogena masa koja se isporučuje u metalnoj ili kartonskoj ambalaži
Agregatno stanje : čvrsto
Miris : na bitumen
Tačka paljenja : veća od 220ºC
Topljenje: iznad 80ºC
Gorljivost : gorljiv
Sadrţaj isparljivog : 0 %
Rastvorljivost u vodi : ne rastvara se
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
- Stabilnost : Proizvod je stabilan pri propisanim uslovima skladištenja.
- Uslove koje treba izbegavati : Ukloniti sve izvore paljenja, i otvoreni plamen.
- Opasni proizvodi raspada ( pri termičkom razlaganju ) : CO, CO2, mešani ugljovodonici
11. INFORMACIJE O TOKSIČNOSTI
Mali je rizik na temperaturi ispod 50ºC. Ako se zagreje preko 200ºC mogu biti prisutna isparenja koja
izazivaju iritaciju očiju, respiratornog trakta , kašalj i osećaj nedostatka vazduha.
12 . ZAŠTITA OKOLINE
- Toksičnost za vode
Proizvod nije opasan po vodeni svet jer je nerastvorljiv u vodi.
- Postojanost/ razgradljivost
Proizvod nije biološki razgradljiv.
Strana 3 od 3
13. POSTUPANJE SA OTPADOM
- Način postupanja sa otpadom:
Odlagati otpad u skladu sa lokalnim propisima.
14. PROPISI ZA PREVOZ
- Kopneni prevoz ADR/RID : Proizvod nije razvrstan kao opasan za transport.
15. ZAKONSKI PROPISI
Podaci o opasnosti i merama sigurnosti
Proizvod gori.
EC simboli: nije klasifikovan prema EEC direktivama 67/548/EEC (opasne supstance) i 1994/45/EC
(opasni preparati )
16. OSTALI PODACI
Dokument sadrži bitne informacije u vezi skladištenja , rukovanja i upotrebe proizvoda.
Sigurnosni list je u skladu sa direktivom EEC 155/91
Podaci se temelje na današnjem stanju saznanja, ali ne predstavljaju garanciju o svojstvima
proizvoda i ne obrazlažu pravni odnos.
Download

bezbednosni list bitumenske mase mth, mph, mbh, mzb