Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O DOBAVLJAČU
Identifikacija proizvoda:
Ime proizvoda:
Selen u prahu
Selen
Naziv supstance:
7782-49-2
CAS broj:
REACH registracija-br.:
nije dostupan podatak.
Relevantna identifikovana upotreba supstance i upotreba koja se ne savetuje:
Upotreba / Sektor primene:
Hemijska sirovina
RTB Bor Grupa TIR d.o.o.
ProizvoĎač:
ĐorĎa Vajferta 20-24, 19210 Bor, Srbija
Tel: +381 30 425 576, Fax: +381 30 425 256
Email: [email protected],
[email protected]
Webpage: www.rtb.rs
Kontakt za hitan slučaj:
Centar za kontrolu trovanja VMA:
+381 11 3608 440 (24h)
+381 11 3672 187 (7-15h)
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija i obeležavanje:
Klasifikacija prema EC regulativi 1272/2008 i Pravilniku o klаsifikаciji, pаkovаnju,
obeležаvаnju i reklаmirаnju hemikаlije i odreĎenog proizvodа u sklаdu sа Globаlno
hаrmonizovаnim sistemom zа klаsifikаciju i obeležаvаnje UN (Službeni glasnik RS 64/2010):
Akutna toksičnost 3, H301
Akutna toksičnost 3, H331
STOT RE 2, H373
Hronična toksičnost u vodenoj sredini 4, H413
Elementi obeležavanja:
Piktogrami:
Opasnost
Reč upozorenja:
Obaveštenje o opasnosti:
H301 - Toksično ako se proguta
H331 - Toksično ako se udiše
H373 - Može da dovede do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višestrukog izlaganja
H413 - Može da dovede do dugotrajnih štetnih posledica za živi svet u vodenoj sredini
Strana 1 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Obaveštenje o merama predostrožnosti:
P260 – Ne udisati prašinu / dim / gas / maglu / paru / sprej
P273 – Izbegavati ispuštanje / oslobaĎanje u životnu sredinu
P280 – Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice
P284 – Nositi opremu za zaštitu respiratornih organa
P305+P351+P338 – AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta.
Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti.
Nastaviti sa ispiranjem.
Klasifikacija prema EU Direktivi 67/548/EEC i Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju,
obeležavanju i reklamiranju hemikalije i odreĎenog proizvoda (Službeni glasnik RS 59/2010):
T: Toksično
R23/25 – Otrovan ako se udiše i proguta
R33 – Opasnost od kumulativnog efekata
R53 – Može prouzrokovati dugotrajna neželjena dejstva na vodenu sredinu
3. PODACI O SASTOJCIMA
Naziv supstance
Selen, Se
CAS
EC
7782-49-2
231-957-4
Konc, %
Klasifikacija
Min 99,5
DSD: T:R23/25, R33, R53;
CLP: akut.toks.3, akut.toks.3;
STOT RE2, hron.vod.sred.4;
H301, H331, H373, H413
4. MERE PRVE POMOĆI
Opis mera prve pomoći:
Udisanje:
Kontakt sa kožom:
Kontakt sa očima:
Gutanje:
Ako postoji sumlja da je osoba zatrovana, opečena ili
iziritirana ovim proizvodom treba pozvati Centar za kontrolu
trovanja. Pri pozivu imati sa sobom ovaj bezbednosni list.
Ako simptomi trovanja postanu očigledni, obratiti se Centru za
kontrolu trovanja ili odmah pozvati lekara. Ukloniti izvor
kontaminacije ili premestiti žrtvu na svež vazduh. Ako je
disanje otežano, tretman kiseonikom može biti koristan ako ga
primenjuje obučeno lice, po mogucstvu uz savet lekara. NE
dozvoliti da se žrtva krece nepotrebno. Simptomi edema pluca
mogu da budu odloženi do 48 sati posle izlaganja.
Ako dospe na kožu, dobro isprati vodom. Ako neočekivani
simptomi postanu evidentni, ili ako postoji sumnja, oprati kožu
vodom i obratiti se Centru za kontrolu trovanja ili lekaru.
Ako dospe u oči, odmah ispirati vodom 15 minuta. Selenova
isparenja iritiraju oči. Ako postoji sumnja, obratiti se Centru za
kontrolu trovanja ili lekaru.
Ako se proguta, NE izazivati povracanje. Oprati usta vodom i
obratiti se Centru za kontrolu trovanja ili pozvati lekara.
Strana 2 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Zapaljivost:
Ne postoji opasnost od eksplozije ovog proizvoda pod normalnim okolnostima. Ako se naĎe
u vatri, može doći do opasnih isparenja ili do eksplozije posle primene direktne vodene pare
na vrucu tečnost.
Sredstva za gašenje požara:
Pogodno sredstvo za gašenje je suvi pesak
Posebne opasnosti koje proističu iz Produkti razlaganja pri požaru mogu biti otrovni ako se
udišu. Preduzeti odgovarajuce zaštitne mere
prirode supstance ili smeše:
Opšte informacije, saveti za
Ako značajna količina ovog proizvoda dospe u vatru,
vatrogasce:
pozvati vatrogasnu brigadu i koristiti izolacione
aparate za disanje i kompletnu zaštitu tela.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite i procedure u slučaju udesa:
U slučaju veceg rasipanja, sprečiti ulazak u odvodne cevi ili vodotokove. Nositi kompletnu
zaštitnu odecu, uključujuci i zaštitu za oči i lice. Svi delovi kože treba da budu pokriveni.
Pogodni materijali za zaštitnu odecu su guma, PVC. Za oči i lice zaštitna opreme treba da
sadrži kao minimum, zaštitne naočare.
Ako postoji mogućnost da se formira prah u odreĎenoj oblasti, preporučuje se da se koristi
odgovarajuca maska protiv prašine. Koristi se P3 maska, izraĎena za zaštitu od svih čestica,
uključujuci veoma otrovne materijale.
Mere zaštite životne sredine:
Ako značajna količina materijala dospe u odvod, treba odmah obavestiti službu za vanredne
situacije.
Detaljno proučiti lokalne propise i odlagati materijal u skladu sa njima.
Temeljno oprati zaštitnu odecu pre odlaganja ili ponovnog korišcenja. Obavestiti perionicu o
prirodi zaprljanosti prilikom slanja kontaminirane odece na pranje.
Metode i materijali za suzbijanje i čišcenje:
Prestati sa ispuštanjem ako je bezbedno. Počistiti i lopatom sakupiti proizvod koji se može
ponovo iskoristiti u kontejnere označene za reciklažu ili povraćaj i odmah ga odložiti.
Uzeti u obzir usisavanje ukoliko je to potrebno. Reciklirati kontejnere kad god je to moguce
nakon pažljivog čišcenja. Nakon prosipanja, oprati zaprljanu površinu sprečavajući oticanje u
ispusni odvod.
Pozivanje na druga poglavlja:
Videti takoĎe poglavlje 8
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Mere opreza za bezbedno rukovanje:
Izlaganje proizvodu svesti na minimum i minimizirati količinu proizvoda u području rada.
Pogledati poglavlje 8. bezbednosnog lista za podatke o ličnim zaštitnim merama, uveriti se da
li se te mere i primenjuju.
Strana 3 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Mere navedene niže, pod kategorijom "skladištenje" treba da se primenjuju tokom rukovanja u
cilju smanjenja rizika za lica koja koriste proizvod na radnom mestu. TakoĎe, izbegavati
kontakt ili kontaminaciju proizvodom sa nekompatiblnim materijalima navedenim u poglavlju
10.
Uslovi za bezbedno skladištenje, i nekompatibilne supstance:
Ovaj proizvod je otrovan. Pridržavajte se svih relevantnih propisa u vezi sa prodajom,
transportom i skladištenjem ovog posebno otrovnog proizvoda. Uverite se da proizvod ne
dolazi u kontakt sa supstancama navedenih na listi kao "nekompatibilne" iz člana 10.
Proverite pakovanje – možda postoje dodatna uputstva za skladiranje na etiketi.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Izveštaj o bezbednosti hemikalije
Granične vrednosti:
0,1 mg/m3 (8 h) 0,3 mg/m3 (15 minuta)
Velika Britanija, WEL: TWA: 0,1 mg/ m3
STEL: 0,3 mg/ m3
Sjedinjene Američke Države OSHA:
0,2 mg/ m3 TWA
Belgija, TWA:
0,2 mg/ m3 VLE
Nemačka:
0,1 mg/ m3 TVA (udišuća frakcija)
Japan:
0,1 mg/m3 OEL
Malezija:
0,2 mg/m3 TWA
Holandija:
0,1 mg/m3 MAC
Rusija:
2 mg/m3 TWA
Španija:
0,1 mg/m3, VLA-ED
DNELs (ustanovljeni nivo bez efekata ):
Nije dostupan podatak
PNECs (predviĎena koncentracija bez efekata):
Nije dostupan podatak
Kontrola profesionalne izloženosti:
Tehničke mere zaštite:
Obično nije potrebna posebna oprema pri povremenom rukovanju malim količinama.
Sledeca uputstva se odnose na transport rasutog materijala ili gde dolazi do redovnog
izlaganja u toku rada bez odgovarajuceg sistema ograničavanja izloženosti.
Ventilacija: nema posebnih zahteva za ventilaciju pri korišćenju ovog proizvoda. Ipak,
osigurati da radna sredina ostane čista i sa minimalnim količinama prašine
Pojedinačne mere zaštite:
Fizički ograditi proces, postaviti lokalnu ventilaciju ili drugu vrstu kontrole da se u vazduhu
održava nivo ispod preporučene granice izloženosti. Ukoliko doĎe do stvaranja prašine,
dima ili magle, koristiti ventilaciju da bi izloženost u vazduhu bila na minimumu.
Nositi naočare koje štite od rasprskavanja, rukavice, laboratorijski mantil, respirator protiv
prašine. Proveriti da li se koristi odobren / sertifikovan respirator i onaj sa atestom i
odobrenom upotrebom.
Zaštita disajnih organa:
Ako postoji značajna verovatnoća da se formira prah u oblasti
u kojoj se ovaj proizvod koristi, preporučuje se da se koristi
odgovarajuca maska protiv prašine.
Strana 4 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
Zaštita ruku:
Zaštita za oči/lice:
Zaštita kože:
Kontrola ispuštanja u
životnu sredinu:
Bezbedonosne tuševe, ako je praktično, treba postaviti u
blizini korišćenja ovog proizvoda.
Nositi odgovarajuće rukavice da bi se sprečilo izlaganje kože
Zaštita za oči obično nije neophodna kada se ovaj proizvod
koristi. MeĎutim, ako niste sigurni, nosite odgovarajuce
zaštitne naočare ili masku.
Sprečite kontakt sa kožom nošenjem otpornih rukavica, odece
i po mogucstvu, kecelje. Uveriti se da su pokriveni svi delovi
kože.
Proveriti koji su odgovarajuci tipovi materijala.
Sprečiti ispuštanje u životnu sredinu
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
sivo beli tečljiv prah
bez mirisa
nema podataka
685°C na 100kPa
217°C
nije zapaljiv
Agregatno stanje i boja:
Miris:
pH:
Tačka ključanja (opseg):
Tačka topljenja:
Zapaljivost (klasa):
Eksplozivna svojstva:
Napon pare:
Relativna gustina:
Rastvorljivost:
Rastvorljivost u vodi:
Rastvorljivost u masti
(rastvarač – ulje):
Temperatura samopaljenja:
Viskozitet:
Oksidaciona svojstva:
1mm Hg na 345°C
4.81
nerastvorljiv u vodi
nema raspoloživih podataka
nema podataka
nije primenljivo
nema raspoloživih podataka
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Reaktivnost:
Ovaj proizvod verovatno neće reagovati ili se razložiti pod normalnim uslovima skladištenja.
Hemijska stabilnost:
Stabilno pri normalnoj temperaturi okoline i pritisku.
Mogućnost opasnih reakcija:
Ovaj proizvod ne podleže reakciji polimerizacije.
Uslovi koje treba izbegavati:
Isparenja i toplota
Materijali koje treba izbegavati:
Jaki oksidanti, jake kiseline i širok spektar drugih
materijala
Opasni proizvodi:
Toksični oksidi selena koji nastaju pri zagrevanju
Strana 5 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Informacije o toksikološkim efektima
Akutna toksičnost:
Iritacija i nagrizanje:
STOT- pojedinačno i učestalo izlaganje
(specifična toksičnost za ciljne organe):
Opasnost kod udisanja:
Karcinogenost:
Mutagenost:
Toksičnost po reprodukciju:
Oralno / pacov LD50: 6700 mg/kg;
oralno / miš – TDLO: 134 mg/kg;
Inh. Pacov – LCLO: 33 mg/kg/8h;
IVN-Pacov LD50 6 mg/kg
Blago opasan u slučaju kontakta sa kožom
(iritirajuće).
Nema podataka.
Opasno u slučaju gutanja, udisanja
Nije klasifikovan kao karcinogen za ljude
Nije dostupan podatak
Prolazi kroz placentalnu zaštitu kod životinja.
Izlučuje se u majčino mleko kod ljudi
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Ekotoksičnost – akutna
toksičnost:
Biološka razgradivost:
Bioakumulativni potencijal:
Ponašanje u zemljištu:
Rezultati PBT i vPvB procena:
Ovaj proizvod se ne degradira prirodno
Nema podataka
Malo je verovatno da dodje do opasnih kratkoročnih
degradirajućih proizvoda. MeĎutim, dugoročno mogu
nastati degradirajući proizvodi
Nema podataka
Nema podataka
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Sa otpadom se postupa u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom
(Službeni glasnik RS 36/2009 i 88/2010).
Ambalaža se tretira u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu
(Službeni glasnik RS 36/2009).
Konsultovati stručnjake za kategorizaciju otpada i/ili opasnog otpada (ovlašćene operatere)
i poštovati zakonske i ekološke propise.
Strana 6 od 7
Bezbednosni list
SELEN
Datum: 30.11.2010.
Verzija: 1
14. PODACI O TRANSPORTU
UN broj:
3288
UN propisni broj prevoza:
TOXIC SOLID, INORGANIC N.O.S.
Klasa opasnosti kod prevoza:
6.1
Grupa pakovanja:
III
Ekološke opasnosti:
Ispuštanje u životnu sredinu treba izbeći
Prevoz u rasutom stanju u skladu sa Aneksom II MARPOL 73/78 i IBC kodom:
Nema podataka.
15. REGULATORNI PODACI
Propisi i zakoni o bezbednosti, zaštiti zdravlja i životne sredine
specifične za supstancu:
Nema podataka
Procena hemijske bezbednosti:
Nema podataka
16. OSTALI PODACI
Dodaci, poništavanja, revizije:
Verzija 1.0
Ključ /
- REACH: prema uredbi (EC) br. 1907/2006
Legenda:
- CLP: uredba (EC) br. 1272/2008
- DSD: klasifikacija u skladu sa EU direktivama 67/548/EEC i
1999/45/EC
Ključna literatura i izvor podataka: Dokumentacija RTB Bor Grupe TIR d.o.o.
Strana 7 od 7
Download

Bezbednosni list SELEN