Bezbednosni list
Ulje za loženje
Datum izdavanja: 15.10.2010
Strana: 1 od 8
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Ime proizvoda
Ulje za loženje (dobijeno iz procesa pirolize sirovog benzina)
Grupa jedinjenja
Ugljovodonici poreklom iz nafte
CAS broj
64742-90-1 (69013-21-4)
Ime hemikalije
Pirolitičko ulje za loženje
Sinonimi
Petrolej, residue iz procesa pirolize sirovog benzina, residue iz procesa krekovanja nafte
Upotreba
Ulje za loženje, za proizvodnju čađi
Proizvođač
HIP-Petrohemija a.d.
Pančevo-u restrukturiranju
Spoljnostarčevačka 82
26000 Pančevo
Republika Srbija
Hitan kontakt 24h
Centar za kontrolu trovanja – VMA: 011/2661122, 011/2662755
Uslužni servis
Tel: +381(0)13 307 000
Fax: +381(0)13 310 207
Email (odgovorna osoba): [email protected]
Webpage: www.hip-petrohemija.com
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
CLP: T – Toksično;
GHS: OPASNOST! Karcinogenost, kategorija 1B, H350
Uljaste supstance su štetne za živi svet u vodi, može izazvati dugotrajne
Štetno dejstvo na životnu sredinu
štetne efekte.
Zapaljiva tečnost. Pare su teže od vazduha. Paljenje je moguće kada se
Štetno fizičko-hemijsko dejstvo
zagreva, kada je izloženo otvorenom plamenu i varnicama.
Znaci i simptomi akutne (trenutne) izloženosti
U kontaktu sa kožom izaziva iritaciju.
Koža
Ovaj proizvod može biti štetan pri udisanju. Prekomerno udisanje ovog materijala može izazvati
Udisanje
nepravilne otkucaje srca i štetno uticati na centralni nervni sistem što uključuje pojavu glavobolje,
pospanosti, vrtoglavice, mučnine, gubitak koordinacije i u ekstremnim slučajevima komu i moguću
smrt; može izazvati oštećenje krvnih sudova, zapaljenje nerava očiju, i tokom vremena oštećenje
bubrega i jetre. Male količine ovog proizvoda, ako se udahnu, mogu izazvati srednja ili ozbiljna
oštećenja pluća.
U kontaktu sa očima izaziva iritaciju.
Oči
Ovaj proizvod je štetan ako se proguta. Gutanje može izazvati povraćanje, mučninu i bol u stomaku, kao
Gutanje
i štetan uticaj na centralni nervni sistem što uključuje pojavu glavobolje, pospanosti, vrtoglavice,
mučnine, gubitak koordinacije i u ekstremnim slučajevima komu i moguću smrt, moguće oštećenje
bubrega i jetre i poremećaj krvne slike.
Oštećenja bubrega, gastrointestinalnog trakta, krvne slike i kože. Produžena i/ili
Hroničnična izloženost
višekratna izloženost kože može izazvati iritaciju/drematitis i moguće hemijsko
crvenilo. proizvod sadrži komponente koje se mogu absorbovati putem kože.
Produžen kontakt može izazvati alergijske reakcije i potencijalni rak kože.
Ovaj proizvod može imati štetan uticaj na centralni nervni sistem. Višekratno
Oštećenja izazvana izloženošću
udisanje povišenih koncentracija može izazvati oštećenje sledećih organa: krvne
slike, slušnog sistema. Ozbiljnost zavisis od trajanja i nivoa izloženosti.
Strana: 2 od 8
Bezbednosni list
Ulje za loženje
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 15.10.2010
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
EU Popis Komponenta je zavedena u Evropskom popisu postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing
Chemical Substances (EINECS))
Naziv komponente
Ulje za loženje (dobijeno iz
procesa pirolize)*
Sumpor
CAS #
EU Popisni broj
EC #
Koncentracija
(%(m/m))
Indeksni broj
64742-90-1
(69013-21-4)
265-193-8
(273-782-6)
649-018-00-6
(/)
100
7704-34-9
231-722-6
/
<0,05
* Ulje za loženje je složena smeša ugljovodonika. Njegov tačan sastav zavisi od sastava sirovog benzina od koga se proizvodi. Ulje za loženje sadrži
stotinu individualnih organskih hemikalija.
Klasifikacija i obeležavanje
CLP
GHS
T; Toksično
Opasnost!
Karc., 1B
Piktogram opasnosti
Klasifikacija opasnosti
(klasa opasnosti i kategorija
– GHS)
Oznake rizika (obaveštenje o
opasnosti – GHS)
R45 Može izazvati karcinom
H350 – Može da dovede do pojave karcinoma
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšte
Udisanje
Kontakt sa kožom
Kontakt sa očima
Gutanje
Obaveštenje za doktora
U slučaju problema sa zdravljem ili ako se sumnja da postoji problem, ODMAH potražiti
medicinsku pomoć i pokazati ovaj bezbednosni list. Obezbediti aktivnost vitalnih organa
do dolaska lekara (veštačko disanje, kiseonik, masaža srca). Ako je pacijent u nesvesti ili
ako postoji mogućnost da se onesvesti, transportovati pacijenta u stabilnom položaju. U
slučaju opekotina I stepena (bolno crvenilo), i opekotina II stepena (bolni plikovi) dugo
hladiti opečeno mesto hladnom protočnom vodom. U slučaju opekotina III stepena
(crvenilo, ispucala koža, obično bez bola) ne hladiti opečeno mesto, samo ga previti
sterilnom gazom.
Pomeriti osobu na svež vazduh. Ako osoba ne diše dati veštačko disanje. Ako ste za to
obučeni dati kiseonik kada se uspostavi disanje. Odmah zvati hitnu pomoć.
Ukloniti kontaminiranu odeću. Isprati kontaminirana mesta sapunom i vodom ili vlažnim
maramicama. Pozvati lekara ako dođe do pojave iritacije ili crvenila. Pozvati hitnu pomoć
u slučaju pojave opekotina.
U slučaju kontakta sa očima odmah ispirati oči čistom tekućom vodom u trajanju
minimalno od 15 minuta. Tržati kapke širom otvorene kako bi se adekvatno isprale oči.
Pozvati hitnu pomoć.
NE IZAZIVATI POVRAĆANJE: Ne davati tečnost. Odmah pozvati hitnu pomoć. Ako
dođe do spontanog povraćanja saviti osobu unapred da ne bi udahnula sadržaj. Pratiti da li
se javljaju poteškoće pri disanju. Male količine materijala koje su dospele u usta treba
ispirati dok se ne izgubi ukus materijala.
Lečiti nesvesticu, mučninu, hipotenziju, nаpаde i srčаne аritmije standardnim metodama.
Udisanje ovog proizvodа u toku indukovаnog povraćanja može dovesti do povrede plućа.
Ako se smatra da je neophodno izazvati povraćanje koristiti metod pri kom se neće
izаzvаti udisanje sadržaja, kаo što je ispiranje želuca uz zаštitu disаjnih putevа. Pratiti
kliničko stanje izložene osobe zbog pojave odložene hemijske pneumonije, аkutne
tubulаrne nekroze, encefаlopаtije i aritmije. Pratiti urinаrni fenol u toku 72 sаtа od аkutnog
izlаgаnjа.
Bezbednosni list
Ulje za loženje
Datum izdavanja: 15.10.2010
Strana: 3 od 8
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Zapaljiv ako se zagreva. Opasnost od burne reakcije ili eksplozije. Pare mogu da
se prenose na značajnu udaljenost i da se spontano zapale. Ne ispuštati u odvode.
Kada sagoreva emitiju se toksične i iritirajuće pare. Burad (kontejneri) koji su
izloženi zagrevanju mogu da eksplodiraju.
MANJI POŽAR: Koristiti suvi prah, CO2, raspršena voda i pena. VEĆI POŽAR:
Koristiti raspršenu vodu, maglu i penu.
Osobine zapaljivosti
Sredstva za gašenje požara
Sredstva za gašenje požara čije
korišćenje nije dozvoljeno
Opasni proizvodi sagorevanja
u slučaju požara
Ne koristiti vodeni mlaz
U toku sagorevanja ovog proizvoda emituju se: ugljen monoksid, ugljen dioksid,
ugljovodonici male molekulske mase, kiseli gasovi, azotovi i sumporni oksidi.
Lična zaštitna sredstva
Nositi zaštitnu odeću i izolacioni aparat..
Uputstvo u slučaju požara
Gasiti požar sa maksimalne udaljenosti. U buradima (kontejnerima) se može
povećati pritisak ako su izloženi toploti, hladiti ih velikom količinom vode u toku
trajanja požara i nakon gašenja. Odmah se povući u slučaju pojave pištećeg zvuka
iz sigurnosnih ventila ili promene boje suda. Uvek se udaljiti od mesta
utakanja/istakanja rezervoara. Uvek se udaljiti od rezervoara zahvaćenog vatrom.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite
Mere zaštite životne sredine
Metode sanacije
Izolovati oblast. Udaljiti nepotrebno osoblje. Eliminisati sve izvore paljenja.
Zaustaviti saobraćaj i isključiti sve motore i procesnu opremu. Ne pušiti niti rukovati
otvorenim plamenom. Koristiti lampe u ex izvedbi i alat koji ne varniči. Izbegavati
kontakt sa supstancom. Zaustaviti curenje ako je moguće ne izložiti se riziku. Koristiti
raspršenu vodu ili penu da bi se redukovale pare. Obezbediti da proizvod ne dospe u
kanalizaciju, podrum ili zatvorenu oblast. Nositi preporučenu kompletnu zaštitnu
opremu.
Obezbediti da ne ne dođe do daljeg curenja supstance. Ne dozvoliti da supstanca
dospe do zemljišta, vode ili kanalizacionog sistema. U slučaju da supstanca dospe u
vodotokove ili izvore pijaće vode, odmah obavestiti korisnike, i zaustaviti distribuciju
i eksplaoataciju vode.
Ispumpati supstancu na siguran način, upiti ostatke kompatibilnim poroznim
materijalom i otpremiti na odlaganje u zatvorenim burićima. Odlagati u skladu sa
važećim zakonskim regulativama za otpad.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Skladištenje
Posebni načini
korišćenja hemikalije
Ne rukovati u blizini toplote, varnica ili plamena. Izbegavati da dospe u kontakt sa
nekompatibilnim materijalima. Koristiti samo pri adekvatnoj ventilaciji/sa odgovarajućom
zaštitnom opremom. Izbegavati kontakt sa očima, kožom i odećom.
Držati burad dobro zatvorenu kada se ne koriste i skladištiti ih u dobro ventilisanom prostoru.
Izdvojiti od nekompatibilnih materijala kao što su oksidaciona sredstva. Burad treba da su
jasno označena. Ne ulaziti u skladišteni prostor ako ne postoji adekvatna ventilacija. Ako se
koriste metalni rezervoari za skladištenje oni treba da su uzemljeni i osigurani.
Ulje za loženje, za proizvodnju čađi. Pridržavati se uputstva datog u odeljku 7. deo
Rukovanje.
Strana: 4 od 8
Bezbednosni list
Ulje za loženje
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 15.10.2010
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Granične vrednosti izloženosti su proverene na osnovu CAS broja sa zbirne ACGIH liste hemikalija. Maksimalno
dozvoljena koncentracija za Republiku Srbiju definisana je u standardu JUS Z.BO.001 iz 1991 godine.
Pare poreklom iz
ACGIH
5 mg/m3 kao TWA
mineralnih ulja
OSHA PEL
5 mg/m3 kao TWA
JUS Z.BO.001
5 mg/m3 za 8h izloženosti
Izveštaj o bezbednosti hemikalije
Nije dostupan podatak
Izvedena doza bez efekta (DNEL)
Nije dostupan podatak
Koncentracija za koju se predviđa da nema efekta na životnu sredinu (PNEC)
Lična zaštitna sredstva kao kontrola za sprečavanje izloženosti ne treba da budu dugoročna rešenja. Osobama lošeg
zdravstvenog stanja kojima izloženost proizvodu može pogoršati stanje ne treba biti dozvoljeno da rade u blizini
proizvoda ili da njime rukuju.
Ako tehničke mere zaštite nisu dovoljne da bi se osiguralo da ne dođe do stvaranja aerosola i
Zaštita disajnih
para treba da se koriste odgovarajući atestirani respiratori ili izolacioni aparati. Treba koristiti
organa
vazdušne maske ako su koncentracije kiseonika niske ili ako koncentracije materijala u
vazduhu prelaze dozvoljene granice za korišćenje respiratora.
Korisititi hemijski otporne rukavice kada se rukuje proizvodom.
Zaštita kože ruku
Nositi sigurnosne naočare, hemijski otporne naočare se preporučuju ako može doći do
Zaštita za oči
prskanja, ili pri rukovanju sa zagrejanim parama i maglom da ne bi došlo do iritacije očiju.
Nositi hemijski otporne čizme sa odgovarajućim đonom kako bi se izbeglo klizanje. Treba
Zaštita kože
nositi zaštitnu odeću koja značajno smanjuje mogućnost za kontakt sa kožom, ako što su
radni kombinezoni i/ili majce sa dugim rukavima i pantalone. Ako je moguće prskanje ili
kontakt sa materijalom razmotriti potrebu za nošenjem impregniranih odela. Preporučuje se
odeća otporna na vatru ili odeća od prirodnih materijala (pamuk ili vuna). Sintetička odeća
može da stvara statički elektricitet i ne preporučuje se na mestima gde se mogu javiti
zagrejane pare.
Ne jesti, piti ili pušiti tokom obavljanja posla. Ukloniti svu kontaminiranu i zaštitnu odeću
Kontrola izloženosti
nakon obavljanja posla. Do not eat, drink or smoke during work. Remove all contaminated
životne sredine
clothing and remove protective clothing when the work is completed.
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Agregatno stanje
Tečnost
Boja
Tamno braon – crna
Miris
Prag osetljivosti
Karakterističan (na ulje)
Nema podataka
pH
Nije primenljivo
Tačka ključanja
ključanja)
(Opseg
180-290°C
Tačka topljenja
Nema podataka
Tačka paljenja
> 80°C
Tačka samozapaljivosti
Nema podataka
Klasifikacija zapaljivosti
Donja granica zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Zapaljivo kada se zagreva
Nema podataka
Gornja granica zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Eksplozivna svojstva
Nema podataka
Smeša para i vazduha je
eksplozivna
Može
reagovati
oksidacionim sredstvima
Može reagovati sa
oksidacionim sredstvima
Nije primenljivo
Oksidujuća svojstva
Napon pare
Odnos isparljivosti
Relativna gustina
15oC (voda=1)
Nije primenljivo
na
Rastvorljivost
Neznatno
Koef. raspodele n-oktanol
/voda (Log Pow)
Nije primenljivo
Viskoznost
Relativna gustina pare
(vazduh=1)
Isparljivost
Dodatne
fizičke
i
hemijske osobine
Nema podataka
Nema podataka
Slabo isparljiv
/
sa
Bezbednosni list
Ulje za loženje
Datum izdavanja: 15.10.2010
Strana: 5 od 8
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost
Uslovi koje treba izbegavati
Materijali koje treba izbegavati
Opasni proizvodi razgradnje
Polimerizacija koja može izazvati
opasnost
Reakcije u kontaktu sa vazduhom i
vodom
Napomena za sprečavanje eksplozije
Ovaj proizvod je stabilan na ambijentalnoj temperaturi i pritisku
Izvore paljenja, statički elektricitet, visoke temperature, sunčevo
zračenje.
Oksidaciona sredstva, jake kiseline.
Termička razgradnja: CO, CO2.
Ne javlja se polimerizacija koja može iza zvati opasnost
Zagrejane pare mogu da formiraju eksplozivnu sme šu sa vazduhom.
Držati dalje od izvora toplote, varnica i otvorenog plamena
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost
Supstanca izaziva iritaciju kože. Pare izazivaju iritaciju očiju, kože i respiratornog sistema, mogu izazvati mučninu,
povraćanje žeđ i vrtoglavicu.
Dermalno pacov LD50
> 2300 mg/kg
Toksičnost pri višekratnoj izloženosti hemikaliji
Nakon produžene ili višekratne izloženosti mogu se javiti promene na koži, rak kože, oštećenje očiju, jetre ili poremećaj
broja eritrocita.
Hronična toksičnost
ACGIH – A3 – Potvrđeni karcinogen za životinje sa nepoznatim relevantnim podacima o
Karcinogenost
uticaju na ljude.
OSHA – /
IARC – Grupa 2B – Smeša je moguć karcinogen za ljude
NTP – Razumna sumnja da je karcinogen za ljude
Nije poznato mutageno dejstvo
Mutagenost
Nije poznato teratogeno dejstvo
Toksičnost po reprodukciju
Posebna napomena o drugim toksičnim dejstvima na čoveka
Supstanca izaziva iritaciju kože. Pare izazivaju iritaciju očiju, kože i respiratornog sistema, mogu izazvati mučninu,
povraćanje žeđ i vrtoglavicu.
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
48 h / EC50 / Daphnia magma /1,2 – 2,7 mg/l
Ekotoksičnost – akutna toksičnost
Postojan je u anaerobnim uslovima.
Mobilnost
Perzistentnost i razgradivost
Sadrži isparljive komponente. Isparljive komponente značajno oksiduju putem fotohemijskih
Vazduh
reakcija u vazduhu.
Zemljište
Voda
Bioakumulativnost
Biorazgradnja
Štetni efekti na
životnu sredinu
Ako dospe u zemljište, apsorbovaće ga čestice zemlje i neće biti pokretljiv. Velike količine
mogu da prođu kroz slojeve zemlje i dospeju u podzemne vode.
Pliva na površini vode. Delimično isparava sa vodene ili zemljišne površine, ali će značajna
količina ostati tokom jednog dana.
Sadrži komponente koje se potencijalno mogu bioakumulirati. Može da zaprlja ribe i školjke.
Osnovne komponente su inherentno biorazgradive.
Proizvod je znatno nerastvoran u vodi, i ima malu ili srednju isparljivost pojedinih komponenti
iz smeše. Proizvod će ispoljavati srednju toksičnost. proizvod je lepljiv i zadržavaće se na
zemlji, sedimentima i biljkama, pticama i vodenim sisarima
Bezbednosni list
Ulje za loženje
Datum izdavanja: 15.10.2010
Strana: 6 od 8
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Koristiti materijal zašta je namenjen ili reciklirati ako je moguće. Proizvod ponovno koristiti ili odložiti u skladu sa
važećom zakonskom regulativom. Preporučen metod čišćenja: Koristiti u energetske svrhe (sagoreti). ZAOSTALI
PROIZVOD NE SAGOREVATI NEKONTROLISANO. I nakon pražnjenja buradi sa otpadnim proizvodom pratiti
upozorenja za sigurno rukovanje..
14. PODACI O TRANSPORTU
UN broj
H.I.N. (Kemlerov broj)
3256
30
30
3256
Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ Vodeni (ADNR) saobraćaj
ELEVATED TEMPERATURE
Odgovarajući transportni naziv
LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
3256
UN broj
3 (Zapaljiva tečnost)
Klasa opasnosti
F2
Klasifikacioni kod
III
Grupa pakovanja
Međunarodni vodeni transport (IMO)
Odgovarajući transportni naziv
UN broj
IMDG klasa
EmS klasifikacija
Grupa pakovanja
ELEVATED TEMPERATURE
LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
3256
3 (Zapaljiva tečnost)
F-E, S-D
III
Međunarodni avio transport (IATA/ICAO)
ELEVATED TEMPERATURE
Odgovarajući transportni naziv
LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
3256
UN broj
3 (Zapaljiva tečnost)
ICAO/IATA klasa
III
Grupa pakovanja
Označavanje
Označavanje
Označavanje
Strana: 7 od 8
Bezbednosni list
Ulje za loženje
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 15.10.2010
15. REGULATORNI PODACI
Zakonske odredbe
Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:
Evropska Zajednica; Uputstvo (EC) broj 1907/2006 REACH, Uputstvo (EC)
1272/2008/EC, Uputstvo (EC) broj 1999/45/EC i Uputstvo (EC) broj
67/548/EEC.
Republika Srbija; Zakon o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda „Službeni glasnik RS“ br. 59/10
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje „Službeni glasnik RS“ br. 64/10
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista „Službeni glasnik RS“ br. 81/10
Spisak klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 82/10
Ulje za loženje
CAS #
EU Popisni broj EC #
Indeksni broj
Klasifikacija i obeležavanje
64742-90-1 (69013-21-4)
265-193-8 (273-782-6)
649-018-00-6 (/)
CLP
GHS
Piktogram opasnosti
Klasifikacija opasnosti
(klasa opasnosti i – GHS)
Oznake rizika
(obaveštenje o opasnosti –
GHS)
Oznake bezbednosti
(obaveštenja o merama
predostrožnosti – GHS)
T; Toksično
R45 Može izazvati
karcinom
S53 Izbeći izlaganje –
potrebne posebne
instrukcije pre korišćenja
S 36/37/39 Nositi
odgovarajuću zaštitnu
odeću, rukavice i zaštitna
sredstva za oči/lice
S45 U slučaju nezgode ili
zdravstvenih tegoba, hitno
zatražiti lekarsku pomoć
(ako je moguće pokazati
etiketu)
Opasnost!
Karc., 1B
H350 – Može da dovede do pojave karcinoma
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
- prevencija
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
- reagovanje
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
skladištenje
Obaveštenje o
merama
predostrožnosti
-odlaganje
P201 Pribaviti posebna uputstva pre
upotrebe.
P202 Pre rukovanja obavezno
pročitati sve mere predostrožnosti i
bezbednosti
P308 + P313 Ako dođe do izlaganja ili
se sumnja da je došlo do izlaganja:
Potražiti medicinski savet/ mišljenje
P405 Skladištiti pod ključem.
P501 Odlaganje sadržaja/ ambalaže u
skladu sa lokalnim/ regionalnim/
nacionalnim propisima
Bezbednosni list
Ulje za loženje
Datum izdavanja: 15.10.2010
Strana: 8 od 8
SDS broj: 28
Verzija (srp): 2
16. OSTALI PODACI
Savet o obuci
Preporuka za
korišćenje
Ključ/Legenda
ACGIH
ADNR
ADR
CAS
EPA
EU
IATA
ICAO
IMDG
IMO
LC50
LD50
MDK
NFPA
NTP
OSHA
RID
TLV
TWA
Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim opasnim karakteristikama, sa
principima zdravstvene i ekološke zaštite koji se odnose na taj proizvod i principima prve pomoći.
PROIZVOD JE NAMENJEN SAMO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU
Koristiti samo u industriji
American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Američko savetovalište o državnoj industrijskoj
higijeni
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways – Evropski
sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji
se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
Environmental Protection Agency – Agencija za zaštitu životne sredine
European Union – Evropska Unija
International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
International Civil Aviation Organization – Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
International Maritime Organization – Organizacija međunarodnog pomorskog saobraćaja
Lethal Concentration - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
Lethal Dose - Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
Maksimalno dozvoljena koncentracija
National Fire Protection Association – Nacionalno udruženje zaštite od požara
National Toxicology Programe – Nacionalni toksikološki program
Occupational Safety and Healt Administration – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Međunarodna norma za železnički transport
opasnih supstanci
Treshold Limit Value – Maksimalno dozvoljena koncentracija (MDK)
Time Weighted Averages – Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena
Ove informacije primenjuju se na PROIZVOD KAO TAKAV i odgovaraju specifikacijama „HIP-Petrohemije“ Pančevo.
Tokom proizvodnje ili mešanja neophodno je sagledati nove karakteristike koje mogu dovesti do pojave opasnosti.
Informacije su zasnovane na našem poznavanju proizvoda, i na datum objavljivanja date su pouzdane informacije.
Međutim, revizija nekih podataka je u toku. Kada se proizvod koristi u svrhe za koje nije namenjen obaveštavamo
korisnike o mogućim dodatnim opasnostima.
Ovaj bezbednosni list će se jedino koristiti i revidirati u cilju prevencije i bezbednosti.
Pozivanje na zakonske odredbe, nadzorne organe i primere iz prakse ne može se smatrati potpono primenenljivo
Odgovornost osobe koja prima proizvod je da se pozove na zvanična dokumenata koja se tiču upotrebe, posedovanja i
rukovanja proizvodom.
Takođe je odgovornost rukovaoca proizvodom da prenese svakoj sledećoj osobi koja ce doći u kontakt sa proizvodom
(korišćenje, skladištenje, čišćenje kontejnera, ostali procesi) sve informacije sadržane u bezbednosnoj listi koje su
neophodne za bezbednost i zdravlje na radu i zaštiut životne sredine.
Download

Bezbednosni list Ulje za loženje