Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
Datum izdavanja: 20.11.2010
Strana: 1 od 7
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Ime proizvoda
HIPREN EM 1500 T
Grupa jedinjenja
Sintetički kaučuk
CAS broj
9003-55-8
Ime hemikalije
Stiren, 1,3 butadien kopolimer - hladna emulziona kopolimerizacija. Bez nitrozoamina
Sinonimi
SBR, Stiren butadien kaučuk, Stiren / Butadien kopolimer
Upotreba
Proizvođač
Hitan kontakt 24h
Proizvodnja tehničkih proizvoda, brizganih i presovanih proizvoda, teških transportnih traka i
autoguma
HIP-Petrohemija a.d.
Uslužni servis
Pančevo – u restrukturiranju
Tel: +381(0)13 307 000
Spoljnostarčevačka 82
Fax: +381(0)13 310 207
26000 Pančevo
Email (odgovorna osoba): [email protected]
Republika Srbija
Webpage: www.hip-petrohemija.com
Fabrika sintetickog kaucuka
Tel: +381 (0) 23 758 600
23208 Elemir
[email protected]
Republika Srbija
Centar za kontrolu trovanja – VMA: 011/2661122, 011/2662755
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
CLP: Nije klasifikovan
GHS: Nije klasifikovan
Štetno dejstvo na životnu sredinu
Proizvod nije opasan po životnu sredinu prema kriterijumima koje je
uspostavila Evropska Unija.
Proizvod nije opasan u obliku u kom se plasira na tržište i pod normalnim i
Štetno fizičko-hemijsko dejstvo
preporučenim uslovima za skladištenje i upotrebu.
Proizvod nije opasan po zdravlje prema kriterijumima koje je uspostavila
Evropska Unija.
Znaci i simptomi akutne (trenutne) izloženosti
Nikakav efekat se ne očekuje pri kontaktu sa proizvodom na sobnoj temperaturi. Rastopljeni proizvod
Koža
izaziva opekotine.
Isparenja koja deluju iritirajuće mogu nastati kada se proizvod prerađuje na visokim temperaturama.
Udisanje
Ne očekuju se nikakve opasnosti pri normalnoj industrijskoj upotrebi na sobnoj temperaturi.
Oči
Gutanje se ne smatra potencijalnim načinom izlaganja proizvodu.
Gutanje
Nema poznatih hroničnih efekata na zdravlje.
Hronična izloženost
Nema poznatih oštećenja izazvanih ovim materijalom.
Oštećenja izazvana izloženošću
Strana: 2 od 7
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 20.11.2010
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
EU Popis Komponenta je zavedena u Evropskom popisu postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing
Chemical Substances (EINECS))
CAS #
EU Popisni broj
EC #
Indeksni broj
Koncentracija
(%(m/m))
Stiren – Butadien kopolimer
9003-55-8
/
/
93
Natrijumov smolni sapun
61790-51-0
263-144-5
Nije registrovan
6,5
Obojavajući antioksidant
793-24-8
212-344-0
Nije registrovan
0,5
Naziv komponente
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšte
Udisanje
Kontakt sa kožom
Kontakt sa očima
Gutanje
Obaveštenje za doktora
Koristiti zaštitnu odeću i rukavice
Isparenja koja iritiraju mogu nastati kada se proizvod prerađuje na visokim
temperaturama. Isparenja mogu izazvati mučninu. Obezbediti dovoljno provetravanje.
Ukloniti ugroženu osobu iz kontaminiranog područja na svež vazduh, tražiti medicinsku
pomoć.
Čestice i isparenja mogu blago da iritiraju kožu. Kontakt s kožom smanjiti na minimum.
Pri kontaktu sa proizvodom na sobnoj temperaturi ne očekuju se nikakvi efekti.
Rastopljeni proizvod izaziva opekotine. Kožu prati sa mnogo vode. U slučaju kontakta sa
rastopljenim materijalom, hladiti kožu hladnom vodom i tražiti medi-cinsku pomoć. Ne
skidati proizvod koji je očvrsnuo na koži. Tretirati kao opekotinu.
Sprečiti čest ili dugotrajan kontakt sa kožom – zaštitna odeća i rukavice. Nakon posla
oprati ruke sapunom i vodom, koristiti zaštitnu kremu.
Ne očekuju se nikakve opasnosti pri normalnoj industrijskoj upotrebi na sobnoj
temperaturi. Prah - čvrste čestice ili gasovi/isparenja koji se oslobađaju pri zagrevanju
mogu da iritiraju oči. Prah može da izazove crvenilo očiju. Oči ispirati sa mnogo vode.
Ukoliko iritacija ne prestane, tražiti medicinsku pomoć.
Gutanje se ne razmatra kao potencijalni način izlaganja proizvodu, ali ako ipak dođe do
toga – simptom je bol u trbuhu.
Ne zahtevaju se nikakve specifične mere u slučaju gutanja. Ukoliko je potrebno tražiti
medicinsku pomoć.
/
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Osobine zapaljivosti
Sredstva za gašenje požara
Sredstva za gašenje požara čije
korišćenje nije dozvoljeno
Opasni proizvodi sagorevanja
u slučaju požara
Lična zaštitna sredstva
Uputstvo u slučaju požara
Proizvod će goreti ukoliko je obuhvaćen požarom.
Voda, raspršena voda, teška, srednja i laka pena, prah ( A, B, C), CO2.
Hladiti palete raspršenom vodom.
/
U uslovima požara proizvod gori čađavim plamenom i ioslobađa teški dim sačinjen
od vodene pare , ugljen dioksida, ugljen monoksida ( u nedostatku kiseonika) ,
smeše ugljovodonika i čađi.
Pregrevanje / piroliza razvijaju isparenja koja se sastoje od monomera, polimera
malih molekulskih težina i produkata njihove oksidacije.
Koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu (izolacioni aparat, šlem, zaštitne napčare,
rukavice otporne na vatru, čizme).
Zaustaviti širenje vatre. Odmah pozvati vatrogasce. Evakuisati nepotrebno osoblje.
Vatrogasci treba da imaju na raspolaganju zaštitnu odeću, naočare i izolacioni
aparat .
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
Datum izdavanja: 20.11.2010
Strana: 3 od 7
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite
Mere zaštite životne sredine
Metode sanacije
U zonama gde se vrši skladištenje, rukovanje ili upotreba proizvoda, zabranjeno je
pušenje i pristup sa otvorenim plamenom. Ukloniti statički elektricitet tokom
prenošenja ili prerade odgovarajućim uzemljenjem opreme i prevoznih sredstava.
Kontakt sa rastopljenim materijalom može izazvati ozbiljne termičke opekotine.
Nositi odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu i odeću tokom raščišćavanja. Osobe bez
odgovarajuće zaštitne opreme treba ukloniti iz opasne zone sve dok se raščišćavanje
prosutog proizvoda ne završi.
Čuvati da ne dospe u odvodne kanale. Izbegavati bilo kakvo ispuštanje u životnu
sredinu.
Pokupiti mehaničkim putem. Sakupiti prosuti proizvod u odgovarajuću posudu radi
regeneracije, ili odlaganja u skladu sa nacionalnim i lokalnim propisima.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Skladištenje
Posebni načini
korišćenja hemikalije
Tokom prerade treba obetbediti ventilaciju i postaviti odgovarajući sistem za izduvavanje
vazduha u spoljnu sredinu. Koristiti rukavice i zaštitne naočare. Izbegavati kontakt sa
izvorima paljenja. Povišene radne temperature pri preradi mogu biti posledica delimične
termalne degradacije: sledeći podatak služi kao vodič pri radu – 200 ºC je maksimalna
dopuštena temperatura i to u vrlo kratkom vremenskom periodu.
Proizvod je slab provodnik i verovatno će da akumulira elektrostatičko naelektrisanje.
Prilikom prerade koja upotrebljava materijal u vidu praha ili se tokom rada proizvodi prašina,
potrebno je primeniti mere predostrožnosti koje se normalno primenjuju za materijale koji
nisu provodnici i za sprečavanje akumulacije elektrostatičkog naelektrisanja (napr.: smanjiti
brzinu na minimum, instalirati uzemljenje, apsoluzno zabraniti pušenje i upotrebu otvorenog
plamena, koristiti inertne gasove u mlinovima i zatvorenim sistemima).
Primeniti mere za održavanje lične higijene i koristiti ličnu zaštitnu opremu.
Ne pušiti , jesti ili uzimati napitke na radnom mestu.
Proizvod skladištiti u pokrivenom prostoru dobro upakovan, dalje od sunčeve svetlosti i
izvora toplote. Obezbediti odgovarajuću ventilaciju u delovima skladišta. Ne postoje
ograničenja u količini proizvoda pri skladištenju.
Proizvodnja tehničkih proizvoda, brizganih i presovanih proizvoda, teških transportnih traka
i autoguma. Pridržavati se uputstva datog u odeljku 7. deo Rukovanje.
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I LIČNA ZAŠTITA
Granične vrednosti izloženosti su proverene na osnovu CAS broja sa zbirne ACGIH liste hemikalija. Maksimalno
dozvoljena koncentracija za Republiku Srbiju definisana je u standardu JUS Z.BO.001 iz 1991 godine. ACGIH nije
propisao graničnu vrednost izloženosti ni za jednu komponentu ovog proizvodа.
Izveštaj o bezbednosti hemikalije
Nije dostupan podatak
Izvedena doza bez efekta (DNEL)
Nije dostupan podatak
Koncentracija za koju se predviđa da nema efekta na životnu sredinu (PNEC)
Tokom prerade, posebno pri neuobičajeno visokim radnim temperaturama, tragovi monomera i drugih isparljivih
supstanci mogu da isparavaju. U radnim prostorijama treba da bude obezbeđena adekvatna ventilacija i odgovarajuća
oprema za izduvavanje prašine i gasova/isparenja u spoljnu sredinu, koji se mogu oslobađati prilikom konverzije.
Koristiti ličnu zaštitnu opremu.
Pri normalnim uslovima, na raspolaganju treba da budu maske sa filterima protiv prašine,
Zaštita disajnih organa
ukoliko ih neko zatraži pri radu.
Strana: 4 od 7
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 20.11.2010
Rukavice otporne na hemikalije. Paziti da se ne prekorači rok upotrebe – podatak
proizvođača.
Nije neophodno ukoliko nisu prisutni prašina ili isparenja. Tamo gde jesu, koristiti zaštitne
naočare ili štitnik za lice.
Standardna radna odeća.
Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa važećim lokalnim/ regionalnim/
nacionalnim propisima
Zaštita kože ruku
Zaštita za oči
Zaštita kože
Kontrola izloženosti
životne sredine
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Čvrst amorfni proizvod presovan
u bale
Tamno braon
Eksplozivna svojstva
Nema raspoloživih podataka
Oksidujuća svojstva
Nema raspoloživih podataka
Ne isparava
Odnos isparljivosti
Nije primenljivo
Prag osetljivosti
Blag karakterističan miris od
upotrebljenih aditiva
Nema raspoloživih podataka
Napon pare
0,940
pH
Nije primenljivo
Relativna gustina na 15oC
(voda=1)
Tačka
ključanja
(Opseg ključanja)
Nije određeno
Rastvorljivost
Tačka topljenja
410 °C (za kaučuke uopšte)
Tačka paljenja
280 °C DIN 51584
Tačka
samozapaljivosti
Klasifikacija
zapaljivosti
Donja
granica
zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Gornja
granica
zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Nema raspoloživih podataka
U vodi - nerastvorljiv
U uljima - nije nađeno
U aromatskim rastvaračima
na
povišenim
temperaturama
(heksan,
hloroform)
Nije određeno
Agregatno stanje
Boja
Miris
Nije klasifikovan
Nema raspoloživih podataka
Nema raspoloživih podataka
Koef. raspodele n-oktanol
/voda (Log Pow)
Viskoznost
Relativna
gustina
pare
(vazduh=1)
Isparljivost
Dodatne fizičke i hemijske
osobine
Nije primenljivo
Nije primenljivo
Ne isparava
/
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost
Uslovi koje treba izbegavati
Materijali koje treba
izbegavati
Opasni proizvodi razgradnje
Polimerizacija koja može
izazvati opasnost
Reakcije u kontaktu sa
vazduhom i vodom
Napomena za sprečavanje
eksplozije
Stabilan i inertan u preporučenim uslovima skladištenja i rukovanja..
Izlaganje sunčevoj svetlosti i ekscesnim temperaturama, varnicama ili otvorenom
plamenu. Akumulaciju elektrostatičkog naelektrisanja.
Kontakt sa jakim oksidacionim sredstvima (peroksidima, kiseonikom, hloridima, itd.).
Neki organski rastvarači , delimično ugljovodonična goriva i ulja, mogu da
degradiraju proizvod.
U uslovima požara proizvod gori čađavim plamenom i oslobađa teški dim sačinjen
od vodene pare , ugljen dioksida, ugljen monoksida ( u nedostatku kiseonika).
Pregrevanje / piroliza razvijaju isparenja koja se sastoje od monomera, polimera
malih molekulskih težina i produkata njihove oksidacije.
Ne očekuje se da će se desiti.
Ne reaguje sa vazduhom, vodom ili ostalim uobičajenim materijalima.
Izbegavati akumulaciju elektrostatičkog naelektrisanja.
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
Datum izdavanja: 20.11.2010
Strana: 5 od 7
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost
Dugotrajno udisanje isparenja može da izazove mučninu. Dugotrajan kontakt sa nezaštićenom kožom može da izazove
iritaciju kože. U literaturi nema specifičnih informacija o proizvodu. Ostaci monomera su u tragovima prisutni u
proizvodu, u matriksu elastomera pa ih stoga nema pri normalnim uslovima. Elastomer ne predstavlja nikakvu opasnost po
zdravlje kada se prerađuje u skladu sa dobrom radnom praksom.
Toksičnost pri višekratnoj izloženosti hemikaliji
Nema poznatih hroničnih posledica na zdravlje
Hronična toksičnost
Nije klasifikovan od strane IARC, NTP, OSHA ili EPA
Karcinogenost
Nije poznato mutageno dejstvo
Mutagenost
Nije poznato teratogeno dejstvo
Toksičnost po reprodukciju
Posebna napomena o drugim toksičnim dejstvima na čoveka
/
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Proizvod je, u suštini, kopolimer visoke molekulske težine, ne smatra se ekotoksičnim.
Ekotoksičnost –
akutna toksičnost
Pliva na površini vode. Ostaje na površini zemlje.
Mobilnost
Perzistentnost i razgradivost
Vazduh
U slučaju akcidentnog ispuštanja, praktično nema isparavanja proizvoda u vazduh.
Zemljište
Proizvod ima malu pokretljivost kroz zemljište zbog svojih fizičko-hemijskih osobina.
Moguće je ukloniti ga mehaničkim putem. Koristiti ga u skladu sa dobrom radnom
praksom i izbegavati prosipanje u životnu sredinu.
U slučaju akcidentnog ispuštanja, proizvod je nerastvorljiv u vodi.
Ne očekuje se da će biti biorazgradljiv.
Voda
Bioakumulativnost
Biorazgradnja
Štetni efekti na
životnu sredinu
Ne očekuje se da će biti biorazgradljiv.
Pliva na površini vode.
13. PODACI O TRETMANU I ODLAGANJU
Odlaganje iscurele supstance/preparata: Ispitati mogućnosti da se ponovo koristi. Izbegavati ispuštanje u životnu
sredinu. Sakupiti proizvod u odgovarajući kontejner za reciklažu ili adekvatno odlaganje. Moguće je reciklovati ga.
Kontaminirano pakovanje treba očistiti pre reciklaže. Tražiti savet eksperta za adekvatno odlaganje ostatka materijala u
skladu sa državnim i lokalnim propisima. Treba, što je duže moguće, izbegavati odlaganje na deponiju. Ukoliko je
neizbežno, koristiti deponije na kojima je to odobreno.
Odlaganje kontaminirane ambalaže: PE folije i kartonsku ambalažu odlagati u skladu sa državnim i lokalnim
propisima. Drvene palete i čelične trake (otpadni metal) odlagati u skladu sa državnim i lokalnim propisima .
Direktive koje se primenjuju za otpad: Direktive 91/156/EEC i 91/689/EEC.
Strana: 6 od 7
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 20.11.2010
14. PODACI O PREVOZU
UN broj
H.I.N. (Kemlerov broj)
Nema
Nema
Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ Vodeni (ADNR) saobraćaj
STYRENE BUTADIENE RUBBER
Odgovarajući transportni naziv
(copolymer), NOT REGULATED
Nema
UN broj
Nije pod kontrolom ADR
Klasa opasnosti
Nema
Klasifikacioni kod
Nema
Grupa pakovanja
Međunarodni vodeni transport (IMO)
Odgovarajući transportni naziv
UN broj
IMDG klasa
EmS klasifikacija
Grupa pakovanja
STYRENE BUTADIENE RUBBER
(copolymer), NOT REGULATED
Nema
Nije pod kontrolom IMDG
Nema
Nema
Međunarodni avio transport (IATA/ICAO)
STYRENE BUTADIENE RUBBER
Odgovarajući transportni naziv
(copolymer), NOT REGULATED
Nema
UN broj
Nije pod kontrolom ICAO/IATA
ICAO/IATA klasa
Nema
Grupa pakovanja
Označavanje
/
Označavanje
/
Označavanje
/
15. REGULATORNI PODACI
Zakonske odredbe
Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:
Evropska Zajednica; Uputstvo (EC) broj 1907/2006 REACH, Uputstvo (EC)
1272/2008/EC, Uputstvo (EC) broj 1999/45/EC i Uputstvo (EC) broj
67/548/EEC.
Republika Srbija; Zakon o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda „Službeni glasnik RS“ br. 59/10
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje „Službeni glasnik RS“ br. 64/10
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista „Službeni glasnik RS“ br. 81/10
Spisak klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 82/10
Bezbednosni list
HIPREN EM 1500 T
Datum izdavanja: 20.11.2010
Strana: 7 od 7
SDS broj: 14
Verzija (srp): 2
16. OSTALI PODACI
Savet o obuci
Preporuka za
korišćenje
Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim opasnim karakteristikama, sa principima
zdravstvene i ekološke zaštite koji se odnose na taj proizvod i principima prve pomoći
PROIZVOD JE NAMENJEM ISKLJUČIVO ZA PROFESIONALNU UPOTREBU.
Obezbedite poštovanje svih državnih/lokalnih zakonskih regulativa.
Obezbediti da rukovaoci budu obavešteni o zapaljivim svojstvima i opasnostima.
Često se ne obrati pažnja na opasnost od gušenja i to se mora naglasiti u toku obuke rukovaoca.
Ovaj bezbednosni list utvrđen je u skladu sa Evropskim Direktivama i primenjivim u ovom trenutku u svim
zemljama koje posredno ili neposredno izvršavaju implementaciju ovih Direktiva u svojim nacionalnim
zakonima.
Za detalje koji su dati u ovom dokumentu definisanom u skladu sa najnovijim saznanjima koje posedujemo u
ovom trenutku veruje se da su korektni u vreme štampanja. Iako je posvećena posebna pažnja za pripremu
ovog dokumenta ne može se preuzeti odgovornost za povrede ili štete nastale korišćenjem ovog proizvoda.
Iako je posebna pažnja posvećena da bi se pripremio ovoj dokument mi ne dajemo nikakve garancije i ne
vršimo nikakve prezentacije tačnosti ili kompletnosti informacija datih u ovom diokumentu, i ne preuzimamo
nikakvu odgovornost u pogledu podobnosti ovih informacija za korisnikove namene ili za posledice njenog
korišćenja.
Svako treba da ustanovi pogodnost informacija za njihovu određenu namenu.
Ključ/Legenda
ACGIH
ADNR
ADR
CAS
EU
IARC
IATA
ICAO
IMDG
IMO
LC50
LD50
NFPA
NTP
OSHA
RID
American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Američko savetovalište o državnoj industrijskoj
higijeni
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways – Evropski
sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum
koji se tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
European Union – Evropska Unija
International Agency for Research on Cancer – Međunarodna agencija za istraživanje kancera
International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
International Civil Aviation Organization – Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
International Maritime Organization – Organizacija međunarodnog pomorskog saobraćaja
Lethal Concentration - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
Lethal Dose - Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
National Fire Protection Association – Nacionalno udruženje zaštite od požara
National Toxicology Programe – Nacionalni toksikološki program
Occupational Safety and Healt Administration – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Međunarodna norma za železnički
transport opasnih supstanci
Ove informacije primenjuju se na PROIZVOD KAO TAKAV i odgovaraju specifikacijama „HIP-Petrohemije“ Pančevo
Tokom proizvodnje ili mešanja neophodno je sagledati nove karakteristike koje mogu dovesti do pojave opasnosti.
Informacije su zasnovane na našem poznavanju proizvoda, i na datum objavljivanja date su pouzdane informacije.
Međutim, revizija nekih podataka je u toku. Kada se proizvod koristi u svrhe za koje nije namenjen obaveštavamo
korisnike o mogućim dodatnim opasnostima.
Ovaj bezbednosni list će se jedino koristiti i revidirati u cilju prevencije i bezbednosti. Pozivanje na zakonske odredbe,
nadzorne organe i primere iz prakse ne može se smatrati potpono primenenljivo. Odgovornost osobe koja prima
proizvod je da se pozove na zvanična dokumenata koja se tiču upotrebe, posedovanja i rukovanja proizvodom. Takođe je
odgovornost rukovaoca proizvodom da prenese svakoj sledećoj osobi koja ce doći u kontakt sa proizvodom (korišćenje,
skladištenje, čišćenje kontejnera, ostali procesi) sve informacije sadržane u bezbednosnoj listi koje su neophodne za
bezbednost i zdravlje na radu i zaštiut životne sredine.
Download

HIPREN ® EM 1500 T