Broj: SP.03
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
PANGEL P
Izdanje: Br 04/ Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Pangel P
8606105499330
Sitno-zrne granule, bele do svetlo žute boje.
Termički modifikovan (preželiran) kukuruzni skrob, pripada grupi hladno rastvorljivih
skrobova.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Vlaga (%)
Granice
Metod ispitivanja
MI.32 – SRPS EN ISO
1666
MI.40 – Potenciometrijski
max 10
-
-
5,5 – 8
cca 600
-
Olovo (mg/kg)
-
max 0,4
ICP/MS
Arsen (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS
Kadmijum (mg/kg)
-
max 0,05
ICP/MS
Živa (mg/kg)
-
max 0,03
ICP/MS
Aflatoksin (B1+G1+B2+G2) (µg/kg)
-
max 4
HPLC
Aflatoksin B1 (µg/kg)
-
max 2
HPLC
Zearalenon (µg/kg)
-
max 75
HPLC
Ohratoksin A (µg/kg)
-
max 3
HPLC
Fumonizini B1+B2 (µg/kg)
-
max 1000 HPLC
Plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
-
max 10000
SRPS EN ISO 4833
pH – vrednost (5% suspenzija)
Viskozitet, Brabender viskograf Pt 100, 350 cmg,
7% pasta, 25 0C (BU)
Sadržaj teških metala
MI.39 – Interna metoda
Sadržaj mikotoksina
Mikrobiološki kriterijumi
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
Salmonela spp ( /25 g )
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima, Sl. Glasnik RS 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane, Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane, Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (prvo izdanje jun, 2011) poglavlje IV
3.8 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.9 Zakon o genetički modifikovanim organizmima ,Sl. glasnik RS 41/09
3.10 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.11 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
PANGEL P
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.03
Izdanje: Br 04/ Datum: Novembar 2014.
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
Papirne višeslojne ventil vreće (25 kg)
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U suvim, dobro provetrenim prostorijama, na paletama udaljenim od hemikalija i materijala sa specifičnim
mirisima, zaštićen plastičnim folijama
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
Jedna godina
8. Primena
Prehrambena industrija
Pangel se upotrebljava u proizvodnji hrane kao ugušćivač i sredstvo za vezivanje: instant pudinga (priprema sa hladnom
vodom), instant supa (priprema se sa zagrejanom vodom temperature 70-80 0C), pekarskih krema, šlaga ,u kiselim
umacima, kečapima...
Farmaceutska industrija
Pangel nalazi primenu u procesu tabletiranja (bolja tvrdoća i kasnija dezintegracija).
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti ( ** )
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Da
SO2 <10ppm,
neklasičan alergen
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
(**)S02 je sastojak vode za kvašenje kukuruza
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.03/01
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
PANGEL T
Izdanje: Br 04/ Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Pangel T
8606105499088
Sitno-zrne granule, bele do svetlo žute boje.
Termički modifikovan kukuruzni skrob, pripada grupi hladno rastvorljivih skrobova.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vlaga (%)
pH – vrednost (5% suspenzija)
Viskozitet, Brabender viskograf Pt 100, 350 cmg,
7% pasta, 25 0C (BU)
Vrednost
Granice
max 10
-
-
5.5 - 8
cca 600
-
Metod ispitivanja
MI.32 – SRPS EN ISO 1666
MI.40 – Potenciometrijski
MI.39 – Interna metoda
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.3 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
4. Označavanje / deklarisanje
Etiketa (deklaracija) sadrži podatke:
- naziv proizvoda,
- naziv i sedište proizvođača,
- neto masu u kilogramima,
- datum proizvodnje , serija - Lot
- rok trajanja
- uslovi skladištenja.
5. Pakovanje / ambalaža
Papirne višeslojne ventil vreće (20-35 kg), Big-Bag vreće
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U suvim prostorijama
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
Dve godine
8. Primena
Papirna industrija
Pangel je osnovna komponenta u pripremi adheziva koji nalazi primenu u proizvodnji papira i kartona.
Vezivno sredstvo u livačkoj industriji i u proizvodnji briketa
Pangel se uporebljava kao vezivo u smeši za jezgra i kalupe ,u procesima briketiranja ugljene prašine, drvene strugotine i
sličnih organskih otpadaka. Potpuno sagoreva.
Naftne bušotine
Pangel u mulju sprečava dilatacije, lepljenje blata za zid i sedimentaciju šljunka pri vađenju bušilice.
Flokulacija
Upotrebljava se u proizvodnji aluminijuma i obradi otpadnih voda (proces sedimentacije).
Flotacija
Pangel nalazi primenu u flotaciji bakra (proces bez natrijum hidroksida).
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO;Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO;Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.14
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
PAPIRIN NS2
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Papirin NS-2
8606105499262
Fini prah, bele boje.
Polikomponentni proizvod kukuruznog skroba i hemijskih aditiva.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Vlaga (%)
max 14
-
MI.32 – SRPS EN ISO 1666
Pepeo (%)
max 1
-
MI.36 – SRPS EN ISO 3593
pH-vrednost (20% suspenzija)
-
Viskozitet po Brookfield-u (mPas)
-
Metod ispitivanja
5,0 – 7,0 MI.33 – Potenciometrijski
35 - 40
MI.38 – Interna metoda
3. Zakonska regulativa
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Sl. glasnik RS br. 92/2011
4. Pakovanje / ambalaža
Papirne višeslojne vreće (25kg); Big-bag vreće
5. Označavanje / deklarisanje
Etiketa (deklaracija) koja sadrži:
- naziv proizvoda,
- naziv i sedište proizvođača,
- neto masu u kilogramima,
- datum proizvodnje, serija- Lot
- rok trajanja
- uslovi skladištenja.
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U suvim prostorijama
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
Dve godine
8. Primena
Papirin NS-2 upotrebljava se u papirnoj industriji radi poboljšanja fizičko-mehaničkih karakteristika papira. Nanosi se na
papir pomoću prese za skrobljenje.
Priprema se u vodi temperature 20-45 0C, uz intezivno mešanje, u koncentraciji od 12%. Skrobna suspenzija se kuva 30
min. na temperaturi od 95 0C, razblaži do radne koncentracije od 5-8% i ohladi na temperaturu od 50 0C.
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Trg Maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.31
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
SIRUP F9
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Glukozno-fruktozni sirup
Sirup F9
8606105499354
Viskozna, bezbojna do svetlo žuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Sirup F9 , dobijen je iz prečišćenog skrobnog hidrolizata dobijenog iz kukuruza, po
sastavu je smeša glukoze, fruktoze, maltoze i viših ugljenih hidrata.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Metod ispitivanja
Suva materija (%)
-
80 – 83
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
pH vrednost
-
4,0 – 5,5
MI.55 – Potenciometrijski
Dekstrozni ekvivalent
-
65 – 80
MI.52 - SRPS EN ISO 5377
Sadržaj SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.54 – Acidimetrijski
Provodljivost (28 Bx),(µS/cm)
max 150
-
Konduktometrijski
-
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj fruktoze na SM (%)
8 – 9,9
HPLC
Sadržaj glukoze na SM (%)
30 – 38
HPLC
Sadržaj maltoze na SM (%)
26 – 35
HPLC
Sadržaj teških metala
Olovo (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Mikrobiološki kriterijumi
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
Salmonela spp ( /25g)
odsustvo
max 1000 SRPS EN ISO 4833
-
SRPS EN ISO 6579
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim adaitivima
Sl Glasnik RS 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
SIRUP F9
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.31
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014.
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
4. Pakovanje / ambalaža
Rinfuz; skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu; PET ambalaža 25-280 kg
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Sirup F9 se skladišti u rezervoarima od materijala za prehrambene namene, sa oduškom i na temperaturi od
40-55 0C. Pojedinačna pakovanja skladištiti u zatvorenom prostoru.
Neophodna je sistematska sterilizacija uređaja i skladišnih rezervoara.
Preporučena temperatura skladištenja pojedinačnog pakovanja je iznad 200C uz napomenu da pri dužem stajanju može doći
do pojave kristalizacije, pri čemu je pre upotrebe potrebno obezbediti zagrevanje sirupa.
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe za
istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog utakanja/istakanja
cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci, u navedenim uslovima skladištenja.
8. Primena
Ovaj proizvod je posebno dizajniran za postizanje željenog voćnog ukusa, kao i da delimično spreči kristalizaciju, parcijalnim
zamenom šećera u voćnim punjenjima. Izbalansirani sastav ugljenih hidrata obezbeđuje punoću ukusa, a takođe poboljšava
mikrobiološku stabilnost proizvoda, smanjujući aktivnost vode.
Upotrebljava se u proizvodnji bezalkoholnih pića, gde pojačava voćni ukus, a ne dovodi do izmene ukusa.
Ima veliku primenu u proizvodnji peciva, biskvitnog testa i sličnih konditorskih proizvoda.
Upotrebljava se u pripremi konzerviranog voća, voćnih preliva, kao i u proizvodnji sladoleda.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Da/Ne
Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.17
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
SLADO SIRUP
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Glukozni sirup
Slado sirup
8606105499033
Viskozna, bezbojna do svetlo žuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Slado sirup pripada grupi glukoznih sirupa, dobijen kiselinsko-enzimskom hidrolizom
kukuruznog skroba i predstavlja smešu glukoze, maltoze i viših saharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
min 80
-
DE vrednost
-
60 - 70
pH (40% suspenzija)
-
4,5 – 5,5
SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.54 – Acidimetrijski
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
max 1
-
MI.57 - SRPS EN ISO 5809
Specifična težina (g/cm3)
1,420
-
-
Sadržaj maltoze na SM(%)
20
-
HPLC analiza
Sadržaj glukoze na SM (%)
40
-
HPLC analiza
Olovo (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
-
Suva materija (%)
Metod ispitivanja
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 - Refraktom.
MI.52 - SRPS EN ISO 5377
MI.55 - Potenciometrijski
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonela spp ( /25g)
odsustvo
max 1000 SRPS EN ISO 4833
-
SRPS EN ISO 6579
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima, Sl. Glasnik RS br. 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane, Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane, Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja,
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
SLADO SIRUP
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.17
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg Maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
PET burad (25 – 280 kg)
Rinfuz; skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje Rinfuz: U ambijentalnim uslovima,u zatvorenim rezervoarima , od materijala koji je propisan za upotrebu u
prehrambenoj industriji, sa oduškom i mogućnošću grejanja na temperaturi oko 55 0C.
Upakovan:Originalna PET ambalaža u zatvorenim prostorijama, udaljenim od izvora toplote.
Napomena: Tokom dužeg skladištenja i usled povišene temperature može doći do promene boje; tamnjenja sirupa
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Svojim prisustvom Slado sirup poboljšava kvalitet prehrambenih proizvoda zahvaljujući tome što reguliše: higroskopnost,
strukturu, viskozitet, slast, kristalizaciju saharoze, osmotski pritisak i konzervisanje, sjaj i glazuru.
Skrobni sirup - Slado nalazi primenu kao delimična ili potpuna zamena za saharozu u:
- konditorskoj industriji (čvrste karamele, fondani, žele i penasti proizvodi, keks i biskviti),
- proizvodima prerade voća i povrća (voćni sokovi, bezalkoholna pića i konzervirani proizvodi),
- smrznutim proizvodima (sladoled, ledene kreme),
- pekarskoj industriji (komponenta hranljive podloge za kvasac kod izrade hleba, sitnog peciva i dvopeka).
Slado sirup ima izuzetno značajnu primenu u industriji vrenja; proizvodnji piva i dr...
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
-
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
-
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
-
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
-
Ne
Ne
-
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg Maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.18
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
TEČNA GLUKOZA 90
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Tečna glukoza 90
8606105499057
Viskozna, bezbojna ili svetlo žuta tečnost, mirisa svojstvenog za sirup i slatkog ukusa.
Tečna glukoza 90 dobijena enzimskom hidrolizom kukuruznog skroba sa visokim
sadržajem fermentabilnih šećera (glukoza).
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Suva materija (%)
min 70
-
MI.53 – SRPS EN ISO 1743 Refraktometrija
DE vrednost
min 95
-
MI.52 – SRPS EN ISO 5377
-
4,0 – 5,0
max 10
-
Olovo (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Plesni (CFU/10g)
-
max 10
ISO/FDIS 21527-2
Kvasci (CFU/10g)
-
max 10
SRPS ISO 21527-2
Broj aerobnih kolonija
(CFU/g)
-
max 200
SRPS EN ISO 4833
Salmonella spp ( /25g)
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
pH (35% suspenzija)
SO2 (mg/kg)
Metod ispitivanja
MI.55 – Potenciometrijski
MI.54 – Acidimetrijski
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl. Glasnik RS 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o dopuni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za
životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica,
Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.18
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
’’JABUKA’’
Pančevo
TEČNA GLUKOZA 90
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
Skladišni rezervoari-cisterne
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Tečna glukoza se skladišti u rezervoarima od materijala za prehrambene namene, sa oduškom i na
temperaturi od 25-30 0C. Skladištenje na nižim temperaturama je dozvoljeno na kratko vreme, postoji mogućnost
kristalizacije.
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
Polutrajan proizvod, maksimum 7 dana.
8. Primena
Tečna glukoza 90 prevashodno nalazi primenu u proizvodnji piva, alkoholnih pića i sokova.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne Priroda alergena
Potenicijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.20
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
VISOKOFRUKTOZNI SIRUP 42
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Glukozno-fruktozni sirup
Visokofruktozni sirup 42
8606105499293
Viskozna, bezbojna do svetlo žuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Visokofruktozni sirup 42 , dobijen je izomerizacijom prečišćenog skrobnog hidrolizata
dobijenog iz kukuruza, po sastavu je smeša glukoze, fruktoze i oligosaharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Suva materija (%)
Vrednost
Granice
min 70
-
pH vrednost
3.3 – 4.5
Sadržaj SO2 (mg/kg)
Metod ispitivanja
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
MI.55 - Potenciometrijski
max 3
-
MI.54 – Acidimetrijski
max 0.05
-
MI.57 – SRPS EN ISO 5809
1,340
-
-
Sadržaj fruktoze na SM (%)
min 42
-
IC
Sadržaj glukoze na SM (%)
min 52
-
IC
Sadržaj oligosaharida na SM (%)
max 6
-
IC
Olovo (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Plesni (CFU/10g)
-
max 10
ISO/FDIS 21527-2
Kvasci (CFU/10g)
-
max 10
ISO/FDIS 21527-2
Broj aerobnih kolonija (CFU/10g)
-
max 200
SRPS EN ISO 4833
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
Specifična težina (g/cm )
3
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonela spp ( /25g)
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl. Glasnik RS 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica,
Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
VISOKOFRUKTOZNI SIRUP 42
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.20
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
4. Pakovanje / ambalaža
Pojedinačna pakovanja; PET ambalaža (25 – 250 kg)
Rinfuz; skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Visokofruktozni 42 sirup se skladišti u rezervoarima od materijala za prehrambene namene, sa oduškom i na
temperaturi od 25-30 0C. Skladištenje na nižim temperaturama je dozvoljeno na kratko vreme, postoji mogućnost
kristalizacije. Pojedinačna pakovanja skladištiti u zatvorenom prostoru, udaljenim od grejnih tela.
Neophodna je sistematska sterilizacija uređaja i skladišnih rezervoara.
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe za
istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci, u navedenim uslovima skladištenja.
8. Primena
Visokofruktozni sirup 42 zamenjuje invertni šećer i saharozu gde je to moguće.
Upotrebljava se u proizvodnji bezalkoholnih pića, gde pojačava voćni ukus, ne dolazi do izmene ukusa kao što je slučaj
inverzije saharoze u bezalkoholnim pićima.
Upotrebljava se u konzerviranom voću i želeu gde u navedenim proizvodima se preporučuje u kombinaciji sa sirupom sa
visokim sadržajem maltoze.
U proizvodnji sladoleda Visokofruktozni sirup može u potpunosti zameniti saharozu u kombinaciji sa Visokomaltoznim
sirupom.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.19/1
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
VISOKOMALTOZNI SIRUP 52
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Maltozni sirup
Visokomaltozni sirup 52
8606105499309
Bezbojna do svetlo žuta tečnost, niskog viskoziteta, neutralnog mirisa i umereno slatkog
ukusa.
Visokomaltozni sirup 52 je proizvod dobijen enzimskom hidrolizom kukuruznog skroba i
predstavlja smešu maltoze, glukoze i viših saharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Vrednost
Granice
min 80
-
MI.53 – SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
49
-
MI.52 – SRPS EN ISO 5377
-
4,0 – 5,0
SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.54 – Acidimetrijski
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
max 0,3
-
MI.57 – SRPS EN ISO 5809
Sadržaj maltoze na SM (%)
52
-
IC
Sadržaj glukoze na SM (%)
9
-
IC
Olovo (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
-
Naziv/jedinica
Suva materija (%)
DE vrednost
pH (40% suspenzija)
Metod ispitivanja
MI.55 – Potenciometrijski
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonella spp ( /25g)
odsustvo
max 1000 SRPS EN ISO 4833
-
SRPS EN ISO 6579
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl. Glasnik RS 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica,
Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.19/1
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
’’JABUKA’’
Pančevo
VISOKOMALTOZNI SIRUP 52
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
PET ambalaža (25-280kg);
Rinfuz; skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U ambijentalnim uslovima; u zatvorenim rezervoarima od materijala propisanih za prehrambenu namenu, sa
oduškom i mogućnošću grejanja na temperatri oko 55 oC i u originalnoj PET ambalaži u zatvorenim prostorijama.
Napomena: Tokom dužeg skladištenja i usled povišene temperature može doći do promene boje; tamnjenja sirupa
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Prednost upotrebe Visokomaltoznih sirupa u prehrambenoj industriji bazira se na njihovim osnovnim fizičko-hemijskim
karakteristikama:
- niska higroskopnost,
- nizak viskozitet,
- umerena slast, blag ukus,
- visoka otpornost na promenu boje u prisustvu proteina i amino kiselina,
- inhibitor kristalizacije saharoze i glukoze, bez tendencije ka sopstvenoj kristalizaciji,
- viši efekat mikrobiološke zaštite u odnosu na saharozu,
- smanjenje tačke mržnjenja,
- visoka fermentabilnost.
Ova svojstva predstavljaju pobošljanje u odnosu na karatkeristke standardnih skrobnih sirupa.
Visokomaltozni sirupi nalaze široku primenu u proizvodnji tvrdih bombona, džemova, želea i drugih mekih konditorskih
proizvoda, sladoleda i drugih smrznutih deserta, kao i u proizvodnji piva.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Da/Ne
Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.15
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
BOMBONSKI SIRUP
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Glukozni sirup
Bombonski sirup
8606105499026
Viskozna, bezbojna do svetlo žuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Bombonski sirup pripada grupi glukoznih sirupa nastalih kiselinskom hidrolizom
kukuruznog skroba i predstavlja smešu glukoze, maltoze i viših saharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike I mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
min 80
-
DE vrednost
-
35 - 44
pH (40% suspenzija)
-
4,5 – 5,5
SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.54 - Acidimetrijski
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
max 1
-
MI.57 - SRPS EN ISO 5809
Specifična težina (g/cm3)
1,420
-
-
Olovo (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
-
max 1000
SRPS EN ISO 4833
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
Suva materija (%)
Metod ispitivanja
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
MI.52 - SRPS EN ISO 5377
MI.55 - Potenciometrijski
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonella spp ( / 25 g)
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl. Glasnik RS br 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.15
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Izdanje br 04/Datum:Novembar 2014.
’’JABUKA’’
Pančevo
BOMBONSKI SIRUP
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
PET ambalaža (25 -280 kg); Skladišni rezervoari-cisterne.
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica
Sl.glasnik RS 85/13
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Rinfuz; U ambijentalnim uslovima,u zatvorenim rezervoarima , od materijala koji je propisan za upotrebu u
prehrambenoj industriji, sa oduškom i mogućnošću grejanja na temperaturi oko 55 0C
Upakovan;Originalna PET ambalaža u zatvorenim prostorijama, udaljenim od izvora toplote.
Napomena: Tokom dužeg skladištenja i usled povišene temperature može doći do promene boje; tamnjenja sirupa.
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Prehrambena industrija
Svojim prisustvom Bombonski sirup poboljšava kvalitet prehrambenih proizvoda zahvaljujući tome što reguliše:
higroskopnost, strukturu, viskozitet, kohezivnost, slast, kristalizaciju saharoze, osmotski pritisak i konzervisanje, stabilizaciju
pene, sjaj i glazuru.
Bombonski sirup nalazi primenu kao delimična ili potpuna zamena za saharozu u konditorskoj industriji (bombone, karamele,
fondani, prelivi, glazure i sl.), proizvodima prerade voća i povrća (kompoti, džem, marmelada, žele-table, konzervirano voće i
povrće), mlečnim proizvodima, smrznutim proizvodima, dijetetskim proizvodima, proizvodnji bezalkoholnih i alkoholnih pića...
Adhezivi
Bombonski sirup, značajna komponenta u proizvodnji adheziva koji nalaze primenu u livačkoj industriji i za označavanje
ambalaže (papir – papir, papir – staklo itd).
Duvanska industrija
Bombonski sirup nalazi primenu u obradi duvana.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Da/Ne
Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.32
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
GLUKOZNO-FRUKTOZNI SIRUP F26
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Glukozno-fruktozni sirup
Glukozno-fruktozni sirup F26
8606105499378
Viskozna, bezbojna do svetlo žuta tečnost, neutralnog mirisa i slatkog ukusa.
Dobijen je mešanjem, iz prečišćenog skrobnog hidrolizata dobijenog iz kukuruza, po
sastavu je smeša glukoze, fruktoze, maltoze i viših ugljenih hidrata.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Suva materija (%)
-
80 – 83
MI.53 - SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
pH vrednost
-
4,0 – 5,5
MI.55 – Potenciometrijski
max 10
-
-
26 - 31
HPLC
35 - 40
HPLC
Sadržaj SO2 (mg/kg)
Metod ispitivanja
MI.54 – Acidimetrijski
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj fruktoze na SM (%)
Sadržaj glukoze na SM (%)
Sadržaj maltoze na SM (%)
15 - 20
HPLC
Sadržaj teških metala
Olovo (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
-
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonela spp ( /25g)
Odsustvo
max 1000 SRPS EN ISO 4833
-
SRPS EN ISO 6579
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim adaitivima
Sl Glasnik RS br. 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
3.8 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica,
Sl.glasnik RS 85/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
GLUKOZNO-FRUKTOZNI SIRUP F26
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.32
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
4. Pakovanje / ambalaža
Rinfuz; skladišni rezervoari, cisterne od materijala za prehrambenu namenu; PET ambalaža 25-280 kg
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica
Sl.glasnik RS 85/13
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Glukozno-fruktozni sirup F26 se skladišti u rezervoarima od materijala za prehrambene namene, sa oduškom
i na temperaturi od 40-55 0C. Pojedinačna pakovanja skladištiti u zatvorenom prostoru.
Preporučena temperatura skladištenja pojedinačnog pakovanja je iznad 200C uz napomenu da pri dužem stajanju može doći
do pojave kristalizacije, pri čemu je pre upotrebe potrebno obezbediti zagrevanje sirupa.
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci, u navedenim uslovima skladištenja.
8. Primena
Upotrebljava se u proizvodnji bezalkoholnih pića, gde pojačava voćni ukus, a ne dovodi do izmene ukusa .
Ima veliku primenu u proizvodnji peciva, biskvitnog testa i sličnih konditorskih proizvoda.
Upotrebljava se u pripremi konzerviranog voća, želea i sladoleda.
.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br 65; P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.12
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KARTONIN
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Kartonin
Barcode
8606105499132
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Prah, bele boje.
Polikomponentni adheziv na bazi kukuruznog skroba i hemijskih aditiva.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Vlaga (%)
12
10 - 14
MI.66 – SRPS EN ISO 1666
pH (20% suspenzija)
11
10 - 12
MI.67 – Potenciometrijski
max 10
-
Temperatura želatinizacije (0C)
-
60 - 65
MI.69 – Interna
Viskozitet po Stein Hall-u (sec.) *
-
min 50
MI.68 – Stein Hall
Pepeo (%)
Metod ispitivanja
MI.70 – SRPS EN ISO 3593
3. Zakonska regulativa
Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe, Sl. glasnik RS br. 92/2011
4. Pakovanje / ambalaža
Papirne višeslojne vreće (25kg), Big-Bag vreće.
5. Označavanje / deklarisanje
Etiketa (deklaracija) koja sadrži:
- naziv proizvoda,
- naziv i sedište proizvođača,
- neto masu u kilogramima,
- datum proizvodnje , serija- Lot
- rok trajanja
- uslovi skladištenja.
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U suvim prostorijama
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
Dve godine
8. Primena
Kartonin je proizvod koji se koristi isključivo za tehničke svrhe. Upotrebljava se u proizvodnji adheziva za valovitu lepenku na
VAL i KAŠIR mašinama. Kartonin se priprema u hladnoj vodi (na temperatuti oko 200 C ), uz mešanje (oko 1000 o/min.) u
trajanju od oko 30 minuta.
Odnos suva smeša – voda je 1:3 a taj odnos se može menjati shodno potrebama i uslovima proizvodnje.
* Za analizu se uzima lepak iz pripremnog tanka i meri viskozitet na 25 ºC.
Ime i prezime
Potpis
Datum
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.25
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNA KLICA
Izdanje br 04/ Datum:Novembar 2014.
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Kukuruzna klica
8606105499149
Kukuruzna klica je nus proizvod industrijske prerade kukuruza, gde se u procesu mokre
prerade izdvaja od ostalog dela zrna. Po izgledu je heterogena smeša zlatno-žute boje,
karakterističnog svojstvenog mirisa.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Metod ispitivanja
Vlaga (%)
max 5
-
MI.60 – SRPS EN ISO 1666
Sadržaj masti (%)
min 40
-
MI.61 – SRPS EN ISO 3947
Sadržaj celuloze (%)
cca 10
-
MI.63 – Interna metoda
Sadržaj skroba (%)
cca 10
-
MI.64 – Polarimetrijski
Sadržaj pepela (%)
max 2,5
-
MI.65 – SRPS EN ISO 3593
cca 10
-
MI.62 – SRPS EN ISO 3188
max 4
-
MI.61a – Interna metoda
Olovo(mg/kg)
-
max 0,4
ICP/MS
Arsen (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS
Kadmijum (mg/kg)
-
max 0,2
ICP/MS
Živa (mg/kg)
-
max 0,03
ICP/MS
-
negativno
SRPS EN ISO 11290-1
-
negativno
SRPS EN ISO 6579
Ukupni proteini (%)
Sadržaj slobodnih masnih kiselina FFA (% oleinske kiseline)
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Listeria monocytogenes ( / 25g)
Salmonella spp (/25)
3. Zakonska regulativa
3.1 Pravilnik o kvalitetu žita,mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa, Sl.list SRJ 52/95
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima, Sl.glasnik RS 63/13
3.3 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i u hrani za životinje...,
Sl.glasnik RS 29/2014,37/14, 39/14,72/14
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bili kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa „Sl.glasnik RS 72/10
3.5 Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje, „Sl. Glasnik RS“ br. 4/10,113/12, 27/14
3.6 Zakon o bezbednosti hrane, Sl. Glasnik RS br.41/09
4. Označavanje / deklarisanje
4.1 U skladu sa pravilnikom o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje, “Sl. Glasnik RS”,
br 4/10
5. Pakovanje / ambalaža
Papirne vreće; Big-Bag vreće.
Rinfuz
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Rinfuz: silosi sa mogućnošću eleviranja, pokrivena provetrena podna skladišta.
Upakovana: zatvorene, suve prostorije i na paletama.
Usled visokog sadržaja ulja i mogućeg biohemijskog procesa nije poželjno duže lagerovanje.
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Kukuruzna klica, pre svega zbog visokog sadržaja ulja bogatog tokoferolom-vitamin E, kao i visoke kalorične vrednosti koja
iznosi oko 19 MJ/kg ima značajnu primenu u ishrani ljudi i životinja:
-koristi se kao sirovina za proizvodnju kvalitetnog jestivog ulja, koje posebnu upotrebnu vrednost ima kod konzumenata sa
povišenim holesterolom;
-u kombinaciji sa drugim biljnim uljima, ulje iz kukuruzne klice koristi se kao sirovina za proizvodnju margarina;
-kukuruzna klica se koristi kao dodatak hrani za životinje, utiče na plodnost.
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Broj: SP.27
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNA MEKINJA
Izdanje: br 04/ Datum:Novembar 2014.
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Kukuruzna mekinja
8606105499156
Heterogena smeša, žuto–zlatne boje, svojstvenog mirisa.
Kukuruzna mekinja je nus proizvod industrijske prerade kukuruza gde se u postupku
mokre prerade izdvaja iz kukuruznog zrna separacijom. Sadrži celulozu, proteine ,
biljne masti, skrob..
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Vlaga (%)
max 12
-
MI.60 – SRPS EN ISO 1666
Protein (%)
cca 10
-
MI.62 – SRPS EN ISO 3188
Skrob (%)
max 27
-
MI.64 – Polarimetrijski
Pepeo (%)
max 1
-
MI.65 – SRPS EN ISO 3593
Celuloza (%)
max 20
-
MI.63 – Interna metoda
-
3-8
Olovo(mg/kg)
-
max 10
ICP/MS
Arsen (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS
Kadmijum (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS
Živa (mg/kg)
-
max 0,1
ICP/MS
Ukupan broj bakterija (/g)
-
max 12000000
SRPS EN ISO 4833-1
Ukupan broj kvasaca i plesni (/g)
-
max 200000
SRPS ISO 21527-2
Clostridium perfringens (/50g)
odsustvo
-
SRPS EN ISO 7937
Salmonela spp ( /50 g )
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
Sadržaj masti (%)
Metod ispitivanja
MI.61 – SRPS EN ISO 3947
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
3. Zakonska regulativa
Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje, „Sl. Glasnik RS“ br 4/10, 113 /12, 27/14.
4. Označavanje / deklarisanje
Pravilnik o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje, “Sl. Glasnik RS”, br 4/10
5. Pakovanje / ambalaža
Papirne vreće; Big-Bag vreće ;Rinfuz
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Rinfuz : zatvoreni silosi i provetrena suva podna skladišta.
Upakovana: suve prostorije i na paletama.
Transport: Pokrivena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Dodatkom kukuruzne mekinje u hrani za životinje povećava se njen stepen iskorišćenja.
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.26
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNI GLUTEN
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014
Strana 1 od 1
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Kukuruzni gluten
8606105499163
Organoleptička svojstva
Sitnozrne granule narandžaste boje, svojstvenog mirisa.
Hemijski sastav
Kukuruzni gluten je nus proizvod industrijske prerade kukuruza, gde se u procesu mokre
prerade izdvaja iz zrna. Po sastavu je visoko koncentrisani protein.
2. Fizičko – hemijske karakteristike
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Metod ispitivanja
Vlaga (%)
max 10
-
MI.60 – SRPS EN ISO 1666
Protein (%)
min 60
-
MI.62 – SRPS EN ISO 3188
Pepeo (%)
max 3
-
MI.65 – SRPS EN ISO 3593
Sadržaj masti (%)
max 3
-
MI.61 – SRPS EN ISO 3947
Olovo(mg/kg)
-
max 10
ICP/MS
Arsen (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS
Kadmijum (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS
Živa (mg/kg)
-
max 0,1
ICP/MS
Ukupan broj bakterija (/g)
-
max 12000000
SRPS EN ISO 4833-1
Ukupan broj kvasaca i plesni
-
max 200000
SRPS ISO 21527-2
Clostridium perfringens (/50g)
odsustvo
-
SRPS EN ISO 7937
Salmonela spp ( /50 g )
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
3. Zakonska regulativa
3.1 Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje, „Sl. Glasnik RS“ br. 4/10,113/12, 27/14
4. Označavanje / deklarisanje
4.1 U skladu sa pravilnikom o uslovima za deklarisanje, označavanje i reklamiranje hrane za životinje, “Sl. Glasnik RS”, br
4/10
5. Pakovanje / ambalaža
Papirne vreće ; Big-Bag vreće.
Rinfuz
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Upakovan: suve prostorije
Rinfuz: skladišne ćelije, zatvoreni prostor.
Transport: Zatvorena prevozna sredstva.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Proizvodnja hrane za životinje
Kukuruzni gluten sadrži lako svarljive proteine (55-65 % od ukupne količine proteina) zbog čega je dragocena komponenta u
hrani za životinje.
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO;Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.01
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNI SKROB
Izdanje: Br 04/ Datum: Novembar 2014
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Kukuruzni skrob
8606105499019
Fini prah, bez mirisa, bele do svetlo žute boje, svojstvenog ukusa.
Lako apsorbuje strane mirise.
Kukuruzni skrob je ugljeni hidrat , polimer molekula D – glukoze [(C 6H10O5)n].
Dobijen je u procesu mokre prerade kukuruza.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
Metod ispitivanja
Vlaga (%)
max 14
-
MI.21- SRPS EN ISO 1666
Ukupni protein (%)
max 0,4
-
MI.22 - SRPS EN ISO 3188
Pepeo (%)
max 0,1
-
MI.25 - SRPS EN ISO 3593
Sadržaj masti (%)
max 0,1
-
MI.23 - SRPS EN ISO 3947
Slobodan SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.26 – Acidimetrijski
-
4,5 – 6,8
MI.24 - Potenciometrijski
Olovo(mg/kg)
-
max 0,4
ICP/MS
Arsen (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS
Kadmijum (mg/kg)
-
max 0,05
ICP/MS
Živa (mg/kg)
-
max 0,03
ICP/MS
Sadržaj mikotoksina
Aflatoksin (B1+G1+B2+G2)
(µg/kg)
Aflatoksin B1 (µg/kg)
-
max 4
HPLC
-
max 2
HPLC
Zearalenon (µg/kg)
-
max 75
HPLC
Ohratoksin A (µg/kg)
-
max 3
HPLC
Fumonizini (B1+B2) (µg/kg)
-
max 1000
HPLC
Plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
odsustvo
max 10000
-
SRPS EN ISO 4833
SRPS EN ISO 6579
pH-vrednost (20% suspenzija)
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
Salmonela spp ( /25 g )
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima, Sl. Glasnik RS br. 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane, Sl. Glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa , Sl. glasnik RS br.
72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane, Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Vodič za primenu mikrobioloških kriterijuma za hranu (prvo izdanje jun, 2011) poglavlje IV
3.8 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.9 Zakon o genetički modifikovanim organizmima, Sl. glasnik RS 41/09
3.10 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
KUKURUZNI SKROB
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.01
Izdanje:Br 04/Datum: Novembar 2014
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO;Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
3.11 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/1, 97/13
4. Pakovanje / ambalaža
Papirne, višeslojne ventil vreće; Big-Bag vreće.
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Upakovan: Suve, dobro provetrene prostorije, na paletama udaljenim od hemikalija i materijala sa specifičnim mirisima.
Rinfuz: Silosi
Transport: Zatvorena prevozna sredstva, zaštićeno od svakog oblika vlage.
7. Rok trajanja
Dve godine
8. Primena
Prehrambena industrija
Funkcija kukuruznog skroba u prehrambenim proizvodima je sledeća: zgušnjivač, vezivno sredstvo, nosilac teksture,
stabilizator hrane. Upotrebljava se u proizvodnji pudinga, supa, preliva za salate, pekarskih proizvoda, različitih slatkiša,
mesnih prerađevina.
Farmaceutska industrija
Kukuruzni skrob upotrebljava se za fermentacione podloge i tabletiranje..
Hrana za životinje
Kukuruzni skrob upotrebljava se u pripremi hrane za životinje.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Priroda alergena
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu (uključujući
laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti ( ** )
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Da
SO2 <10ppm,
neklasičan alergen
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
(**)S02 je sastojak vode za kvašenje kukuruza
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Ne
Ne
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO;Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP. 30
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
MALTODEKSTRIN
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Komercijalni naziv
Barcode
Organoleptička svojstva
Hemijski sastav
Maltodekstrin
Maltodekstrin
8606105499194
Fini prah bele boje, neutralnog mirisa i umereno slatkog ukusa
Maltodekstrin, predstavlja smešu viših saharida, dobijen postupkom enzimske
hidrolize kukuruznog skroba
2. Fizičko – hemijske karakteristike I mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Vrednost
Granice
min 94
-
MI.21- SRPS EN ISO 1666
DE vrednost
-
12 – 20
MI.52 - SRPS EN ISO 5377
pH (40% suspenzija)
-
4,0 – 5,0
MI.55 - Potenciometrijski
SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.54 – Acidimetrijski
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
max 1
-
MI.57 - SRPS EN ISO 5809
Olovo (mg/kg)
-
max 0,4
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 0,5
ICP/MS – BS EN 15763
Kadmijum (mg/kg)
-
max 0,05
ICP/MS – VM/MET 865
ŽIva (mg/kg)
-
max 0,03
ICP/MS – BS EN 15763
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
-
max 1000
SRPS EN ISO 4833
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
Suva materija (%)
Metod ispitivanja
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Salmonela spp ( /25g)
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl. Glasnik RS br. 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima
Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
MALTODEKSTRIN
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.30
Izdanje br 02/Datum: Novembar 2014.
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
Papirne, višeslojne, plastificirane vreće (20-30 kg)
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, “Sl.glasnik RS 85/13“
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: Suve, dobro provetrene prostorije, udaljenim od hemikalija i materijala sa specifičnim mirisima.
Transport: Zatvorena prevozna sredstva, pakovanje zaštićeno folijom.
7. Rok trajanja
Dve godine
8. Primena
U proizvodnji prerađevina od mesa, šlag pena, sladoleda, peciva, preliva, čokoladnih napitaka...,
u farmaceutskoj industriji u izradi tableta i komprimata.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
Da/Ne
Da
Potencijalna unakrsna
kontaminacija
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
AD Industrija skroba
’’JABUKA’’
Pančevo
Broj: SP.19
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
MALTOZNI SIRUP 40
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
Strana 1 od 2
1. Identifikacija proizvoda
Naziv proizvoda
Barcode
Maltozni sirup 40
8606105499187
Organoleptička svojstva
Bezbojna do svetlo žuta tečnost, niskog viskoziteta, neutralnog mirisa i umereno slatkog
ukusa.
Hemijski sastav
Maltozni sirup je proizvod dobijen enzimskom hidrolizom kukuruznog skroba i
predstavlja smešu maltoze, dekstroze i viših saharida.
2. Fizičko – hemijske karakteristike i mikrobiološki kriterijumi
Naziv/jedinica
Suva materija (%)
Vrednost
Granice
min 80
DE vrednost
43
pH (40% suspenzija)
-
Metod ispitivanja
MI.53 – SRPS EN ISO 1743 – Refraktom.
MI.52 – SRPS EN ISO 5377
-
4,0 – 5,0
SO2 (mg/kg)
max 10
-
MI.55 – Potenciometrijski
MI.54 – Acidimetrijski
Sadržaj sulfatnog pepela na SM (%)
max 0,3
-
MI.57 – SRPS EN ISO 5809
Tipični ugljenohidratni sastav:
Sadržaj maltoze na SM (%)
40
-
IC
Sadržaj glukoze na SM (%)
8
-
Olovo (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – BS EN 15763
Arsen (mg/kg)
-
max 1
ICP/MS – BS EN 15763
Bakar (mg/kg)
-
max 2
ICP/MS – VM/MET 865
Kvasci i plesni (CFU/g)
-
max 100
ISO/FDIS 21527-2
Enterobacteriaceae (CFU/g)
-
max 10
SRPS ISO 21528-1
-
max 1000
SRPS EN ISO 4833
odsustvo
-
SRPS EN ISO 6579
IC
Sadržaj teških metala
Mikrobiološki kriterijumi
Broj aerobnih kolonija (CFU/g)
Salmonela spp ( /25g)
3. Zakonska regulativa
Proizvod je u saglasnosti sa sledećim propisima:
3.1 Pravilnik o kvalitetu skroba i proizvoda od skroba za prehrambene svrhe
Sl. list SRJ br. 33/95; Sl. list SCG br. 56/03, 4/04
3.2 Pravilnik o prehrambenim aditivima
Sl glasnik RS br. 63/13
3.3 Zakon o bezbednosti hrane
Sl. glasnik RS br.41/09
3.4 Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa
Sl. glasnik RS br. 72/10
3.5 Pravilnik o uslovima higijene hrane
Sl. glasnik RS br. 73/10
3.6 Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i
hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka za zaštitu bilja
Sl.glasnik RS 29/14, 37/14, 39/14, 72/14
3.7 Pravilnik o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
3.8 Zakon o genetički modifikovanim organizmima , Sl. glasnik RS 41/09
3.9 Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe Sl. glasnik RS br. 92/2011
3.10 Pravilnik o granicama sadržaja radionuklida u vodi za piće, životnim namirnicama, stočnoj hrani, lekovima, predmetima
opšte upotrebe, građevinskom materijalu i drugoj robi koja se stavlja u promet – Sl.glasnik RS 86/11, 97/13
Izradio:
Sanja Stefanov
Ime i prezime
Potpis
AD Industrija skroba
SPECIFIKACIJA PROIZVODA
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
Broj: SP.19
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Izdanje br 04/Datum: Novembar 2014.
’’JABUKA’’
Pančevo
MALTOZNI SIRUP 40
Strana 2 od 2
4. Pakovanje / ambalaža
PET burad (25 – 280 kg); Skladišni rezervoari-cisterne.
5. Označavanje / deklarisanje
U skladu sa pravilnikom o deklarisanju i označavanju upakovanih namirnica, Sl.glasnik RS 85/13
6. Uslovi skladištenja / transporta
Skladištenje: U ambijentalnim uslovima; u zatvorenim rezervoarima od materijala propisanih za prehrambenu namenu,
sa oduškom i mogućnošću grejanja na temperatri oko 55 oC i u originalnoj PET ambalaži u zatvorenim prostorijama.
Napomena: Tokom dužeg skladištenja i usled povišene temperature može doći do promene boje; tamnjenja sirupa
Transport: Transport se obavlja u cisternama od materijala za prehrambene namene. Priključci, adapteri, creva i pumpe
za istakanje moraju biti od materijala za prehrambene namene, neophodno ih je oprati pre i posle svakog
utakanja/istakanja cisterne.
7. Rok trajanja
6 meseci
8. Primena
Prednost upotrebe maltoznih sirupa u prehrambenoj industriji bazira se na njihovim osnovnim fizičko-hemijskim
karakteristikama:
- niska higroskopnost, nizak viskozitet,
- umerena slast, blag ukus,
- visoka otpornost na promenu boje u prisustvu proteina i amino kiselina,
- inhibitor kristalizacije saharoze i glukoze, bez tendencije ka sopstvenoj kristalizaciji,
- viši efekat mikrobiološke zaštite u odnosu na saharozu,
- smanjenje tačke mržnjenja,
- visoka fermentabilnost.
Ova svojstva predstavljaju pobošljanje u odnosu na karatkeristke standardnih skrobnih sirupa.
Maltozni sirupi nalaze široku primenu u proizvodnji tvrdih bombona, džemova, želea i drugih mekih konditorskih proizvoda,
sladoleda i drugih smrznutih deserta, kao i u proizvodnji piva.
9. Informacija za posebnu grupu korisnika
Potencijalna unakrsna
Alergenski sastojak
Korišćen kao sastojak
kontaminacija
Da/Ne
Priroda alergena
Da
Ne
Kikiriki i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Zglavkari i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
(jastog,škampe,rakovi,školjke)
Riba i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Jaja i proizvodi koji ih imaju u svom sastavu
Koštunjavo voće i proizvodi koji ih imaju u svom
sastavu
Mleko i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
(uključujući laktozu)
Soja i proizvodi koji je imaju u svom sastavu
Žitarice koje sadrže gluten i proizvodi koji ih imaju u
svom sastavu (*)
Sumpor dioksid i sulfiti
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Celer i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Susam i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Slačica i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mekušci i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Lupin i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
Mahunarke i proizvodi koji ga imaju u svom sastavu
Ne
Ne
(*) Odnosi se na pšenicu, raž, ječam, pirinač, ovas, kamut ili njihove hibridne sojeve
Ime i prezime
Potpis
Izradio:
Sanja Stefanov
Odobrio:
Ljubica Nedeljković
AD.IDUSTRIJA SKROBA „Jabuka“ PANČEVO; Skrobara Trg maršala Tita br. 65 P. Fah 85, Pančevo; Tel:013/2317-701;
www.skrobara.rs; E-mail: [email protected]
Download

svi proizvodi (.PDF)