Bezbednosni list
HIPTEN®
Datum izdavanja: 19.11.2010
Strana: 1 od 7
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA
HEMIKALIJU U PROMET
Ime proizvoda
HIPTEN®21010; HIPTEN®21015; HIPTEN®21018 A6; HIPTEN®22003; HIPTEN®22006;
HIPTEN®22007 A17;
OFF granulat: HIPTEN®00023 OFF; HIPTEN®00031 OFF; HIPTEN®00032 OFF
Grupa jedinjenja
Polimer
CAS broj
9002-88-4
Ime hemikalije
Etilen homopolimer
Sinonimi
Polietilen niske gustine; LDPE
Upotreba
Proizvođač
Hitan kontakt 24h
HIPTEN®21010: Brizganje sitnih predmeta, ekstruzija tubularnog filma za nekritične primene;
HIPTEN®21015: Brizgani komadi; ekstruzija tubularnog filma;
HIPTEN®21018 A6: Ekstruzija tubularnog filma opšte namene; brizganje;
HIPTEN®22003: Industrijske vreće, agrofolije, termoskupljajuće folije;
HIPTEN®22006: Ekstruzija fleksibilnih cevi, ekstruzija tubularnog filma;
HIPTEN®22007 A17: Ekstruzija tubularnog filma za pakovanje mleka, termoskupljajuća folija,
trgovačke kese;
HIP-Petrohemija a.d. PančevoUslužni servis
u restrukturiranju
Tel: +381(0)13 307 000
Spoljnostarčevačka 82
Fax: +381(0)13 310 207
26000 Pančevo
Email (odgovorna osoba): [email protected]
Republika Srbija
Webpage: www.hip-petrohemija.com
Centar za kontrolu trovanja – VMA: 011/2661122, 011/2662755
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
CLP: Nije klasifikovan
GHS: Nije klasifikovan
Štetno dejstvo na životnu sredinu
Štetno fizičko-hemijsko dejstvo
Nema štetnog dejstva na životnu sredinu.
Nema štetnog fizičko-hemijskog dejstva.
Znaci i simptomi akutne (trenutne) izloženosti
Smeša vazduha i prašine može da izazove iritaciju kože. Istopljen polimer može da izazove opekotine.
Fina prašina može uzrokovati iritaciju respiratornog sistema i sluzokože. Ako se zagreva na više od
130°C, proizvod može formirati paru ili dim koji mogu izazvati nadražaje respiratornih puteva i mogu
izazvati kašljanje i osećaj nedostatka daha.
Moguća je mehanička iritacija.
Oči
Gutanje ne predtavlja put izloženosti.
Gutanje
Posledice izazvane hroničnom izloženošću nisu poznate
Hronična izloženost
Nisu poznata oštećenje izazvana izloženošću
Oštećenja izazvana izloženošću
Koža
Udisanje
Strana: 2 od 7
Bezbednosni list
HIPTEN®
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 19.11.2010
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
EU Popis: Aditivi su zavedeni u Evropskom popisu postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing
Chemical Substances (EINECS)); proizvod je polimer i u skladu sa evropskim zakonodavstvom ne zahteva se zavođenje u
Evropskom popisu postojećih hemijskih supstanci (European Inventory of Existing Chemical Substances (EINECS))
Naziv komponente
CAS #
EU Popisni broj
EC #
Indeksni broj
Koncentracija
(%(m/m))
Etilen homopolimer
9002-88-4
/
/
99,8 - 100
Aditivi*
Smeša
/
/
0 - 0,2
* Klizno sredstvo i antiblok agens
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšte
Udisanje
Kontakt sa kožom
Kontakt sa očima
Proizvod ne izaziva štetno dejstvo na ljudsko zdravlje putem usisanja, gutanja ili na
vodeni svet u obliku u kom je plasiran na tržište. Akumulirana fina prašina može da
formira smešu sa vazduhom i da izazove iritaciju kože, očiju i respiratornog sisitema.
Prosut proizvod može da izazove opasnost od proklizavanja. U uslovima požara proizvod
će odmah goreti i emitovati težak, iritirajući dim. Kontakt sa istopljenim proizvodom
može da izazove ozbiljne opekotine.
Preduzeti neophodne mere bezbednosti da se zaštiti sopstveno zdravlje pre spašavanja i
davanja prve pomoći
Pomeriti žrtvu u oblast koja nije zagađena. Osloboditi je uske odeće kao što je kragna,
kravata, kajš ili opasač da bi se omogućilo disanje. Odmah potražiti medicinsku pomoć
ako osoba ne diše, ako je anksiozna ili ako se pojavi bilo koji drugi simptomi. Udisanje
dima može da izazove edem pluća, odmah potražiti medicinsku pomoć.
Ako istopljeni materijal dospe u kontakt sa kožom odmah prati opečeno mesto velikim
količinama vode kako bi se ohladila koža i polimer. Ne skidati polimer sa kože. Odmah
pozvati prvu pomoć ako je opekotina duboka i velika.
Odmah isprati hladnom vodom minimumalno u trajanju od 15 minuta, dok su kapci
rašireni. Potražiti medicinsku pomoć ako se simptomi nastave ili razviju.
Gutanje
Ne očekuje se da se materijal absorbuje u gastrintestinalnom traktu. NE IZAZIVATI
POVRAĆANJE. Osloboditi je uske odeće kao što je kragna, kravata, kajš ili opasač.
Odmah pozvati prvu pomoć.
Obaveštenje za doktora
Ne postoji specifičan protivotrov; lečenje izloženosti većim koncentracijama treba da bude
usmereno na kontrolu simptoma i kliničke slike pacijenta. Lečiti opekotine i alergijske
reakcije nakon dekontaminacije.
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Osobine zapaljivosti
Sredstva za gašenje požara
Sredstva za gašenje požara čije
korišćenje nije dozvoljeno
Opasni proizvodi sagorevanja u
slučaju požara
Lična zaštitna sredstva
Uputstvo u slučaju požara
Polimer će goreti ali se ne pali lako.
Vodena magla ili raspršena. U slučaju manjih požara može se koristiti suvi prah
ili ugljen dioksid ili pena.
/
Mogu se formirati ugljen monoksid, olefinska i parafinska jedinjenja, organske
kiseline, ketoni, aldehidi i alkoholi.
Nositi adekvatan izolacioni aparat i vatrogasnu zaštitnu opremu.
Čestice plimerne prašine u atmosferi su zapaljive i mogu biti eksplozivne. Držati
dalje od tolote, varnica, plamena i svih drugih izvora paljenja. Obezbediti da se ne
akumulira prašina i ne formiraju oblaci prašine.
Bezbednosni list
HIPTEN®
Datum izdavanja: 19.11.2010
Strana: 3 od 7
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Mere lične zaštite
Mere zaštite životne sredine
Metode sanacije
Nositi odgovarajuću zaštitnu opremu i odeću tokom čišćenja. Osobe koje nisu
opremljene treba da se udalje sa mesta prosipanja dok se čišćenje ne završi.
Obezbediti da ne dospe u odvode, kanalizaciju i površinske vode
Zaustaviti prosipanje, izolovati i pokupiti prosut materijal. Obezbediti da ne dospe u
odvode, kanalizaciju ili do drugog ograničenog prostora, prostora pod zemljom i
izvora pijaće vode i vodenih tokova. Prosut materijal može da izazove opasnost od
proklizavanja. Koristitit odgovarajući alat da se prosuti materijal smesti u burad za
odlaganje ili recikliranje. Koristiti i reciklirati ako je moguće.
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Držati dalje od toplote, varnica, otvorenog plamena ili bilo kog izvora paljenja. Koristiti uz
odgovarajuću ventilaciju. Prosut materijal može da izazove opasnost pri hodanju,
potencijalno izazivajući padove i ozbiljen povrede. Nakon rukovanja obavezno oprati ruke
sapunom i vodom.
Skladištenje
Skladištiti u suvom, dobro ventilisanom prostoru na ampijentalnoj temperaturi i
atmosferskom pritisku u originalnom pakovanju (plastičnim ili kartonskim pakovanjima) ili u
silosima izrađenim od odgovarajućih materijala (aluminijum, lim). Ne skladištiti blizu visoko
zapaljivih materijala. Održavati burad tako da ostanu suv. Skladištiti udaljeno od velike
toplote i od jakih oksidacionih sredstava. Burad držati na označenom mestu kako bi se
ograničila kontaminacija. Ako je neophodno duže skladištenjene izlagati suncu ili bilo kojoj
drugom zračenju.
Primena u različitim sektorima industrije. Pridržavati se uputstva datog u odeljku 7. deo
Rukovanje.
Posebni načini
korišćenja hemikalije
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI
Granične vrednosti izloženosti su proverene za prašinu i čestice sa zbirne ACGIH liste hemikalija. Maksimalno dozvoljena
koncentracija za Republiku Srbiju definisana je u standardu JUS Z.BO.001 iz 1991 godine.
Respirabilna,
ACGIH
TWA: 3 mg/m3 (respirabilna prašina );
inhalaciona i ukupna
TWA: 10 mg/m3 (inhalaciona prašina)
prašina*
OSHA
TWA: 5 mg/m3 (respirabilna prašina);
TWA: 15 mg/m3 (ukupna prašina)
MDK (JUS Z. B0.001 1991)
3 mg/m3 (respirabilna prašina ), 10 mg/m3
(ukupna prašina) za 8h izloženosti
*NAPOMENA: Proizvod je u obliku granulata, nije prašina ili fine čestice
Izveštaj o bezbednosti hemikalije
Nije dostupan podatak
Izvedena doza bez efekta (DNEL)
Nije dostupan podatak
Koncentracija za koju se predviđa da nema efekta na životnu sredinu (PNEC)
Tehničke mere zaštite da bi se smanjila opasnost od izloženosti su primarno kontrola. Metode uključuju mehaničku
ventilaciju (duvaljke i ventilacioni sistem), zaštita procesa i ljudstva, daljinsko ili automatsko upravljanje, kontrola
parametara procesa, detektore curenja i prventivno održavanje i druge izmene u procesu. Obezbediti da su odvodi
ventilacionih sistema postavljeni ka spoljnoj sredini, dalje od mesta gde se uzima vazduh i od izvora paljenja. Obezbediti
odgovarajuću količinu svežeg vazduha da bi se nadoknadio vazduh koji se odvede putem ventilacionog sistema.
Koristiti duvaljke, ventilacioni sistem, ili druge vidove tehničkih mera zaštite da bi se
Zaštita disajnih organa
koncentracija čestica u vazduhu svela ispod maksimalno dozvoljenih koncentracija.
Koristiti odgovarajuću zaštitne maske za disanje u oblasti gde koncentracija prelazi
preporučene koncentracije.
Strana: 4 od 7
Bezbednosni list
HIPTEN®
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 19.11.2010
Koristiti hemijski otporne rukavice odgovarajuće za uslove korišćenja. Koristiti
termootporne rukavice i odeću ako postoji mogućnost da se dođe u kontakt sa zagrejanim
materijalom.
Nositi zaštitne naočare da bi se izbegle mehaničke povrede ili druge iritacije očiju
česticama koje se mogu stvoriti pri rukovanju ovim proizvodom. bezbednosne naočare
predstavljaju minimalni deo obavezne zaštite. Koristiti štitnik za lice u slučaju tokom
procesa termalne obrade ukoliko postoji mogućnost da se dođe u kontakt sa istopljenim
materijalom.
Koristiti zaštitnu odeću kao što su dugi rukavi, mantil.
Kontrolu izloženosti životne sredine vršiti u skladu sa važećim lokalnim/ regionalnim/
nacionalnim propisima.
Zaštita kože ruku
Zaštita za oči
Zaštita kože
Kontrola izloženosti
životne sredine
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Agregatno stanje
Boja
Miris
Prag osetljivosti
pH
Tačka ključanja
(Opseg ključanja)
Tačka topljenja
Tačka paljenja
Tačka samozapaljivosti
Klasifikacija zapaljivosti
Donja granica zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Gornja granica zapaljivosti
(eksplozivnosti)
Čvrsto
Bezbojna do bele
Slab, blagi miris
ugljovodonika
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
>120 °C
Nema podataka
>340°C
Nije klasifikovan. Polimer će
goreti ali se neće lako zapaliti.
Nema podataka
Eksplozivna svojstva
Oksidujuća svojstva
Napon pare
Odnos isparljivosti
Relativna gustina
15oC (voda=1)
na
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
Nema podataka
0,919 – 0,923 (voda=1)
Rastvorljivost
Nerastvorljiv u vodi
Koef.
raspodele
noktanol /voda (Log Pow)
Nema podataka
Viskoznost
Nema podataka
Nema podataka
Relativna gustina pare
(vazduh=1)
Isparljivost
Dodatne
fizičke
hemijske osobine
Nema podataka
i
/
Nema podataka
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
Hemijska stabilnost
Uslovi koje treba izbegavati
Materijali koje treba
izbegavati
Opasni proizvodi razgradnje
Polimerizacija koja može
izazvati opasnost
Reakcije u kontaktu sa
vazduhom i vodom
Napomena za sprečavanje
eksplozije
Proizvod je stabilan
Izbegavati kontakt sa velikom toplotom, varnicama i otvorenim plamenom
Može da reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima. Organski rastvarači, etar, benzin,
lubrikanti, hlorovani ugljovodonici i aromatični ugljovodonici mogu da reaguju sa
ovim materijalom i da ga degradiraju.
U zavisnosti od uslova u procesu (temperatura, pritisak, vreme, O2) mogu se emitovati
različiti oligomeri, voskovi i oksidovani ugljovodonici kao i ugljen dioksid, ugljen
monoksid i male količine drugih organskih para (npr. aldehidi, akrolein). Udisanje
ovih proizvoda može biti štetno.
Neće se javiti polimerizacija koja može da izazove opasnost
Ne raeaguje sa vazduhom , vodom i sličnim materijalima
Nije eksplozivan
Bezbednosni list
HIPTEN®
Datum izdavanja: 19.11.2010
Strana: 5 od 7
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Akutna toksičnost
Materijal je u suštini inertan i neotrovan. Izloženost visokim koncentracijama prašine i para koje se javljaju pri grejanju
materijala može da izazove iritaciju i edem pluća. Kontakt sa istopljenim materijalom može da izazove ozbiljne opekotine.
Toksičnost pri višekratnoj izloženosti hemikaliji
Udisanje polietilenskog praha kod pacova izazvalo je blage promene na plućima. Višekratno udisanje termički
razgradjenog polietilenskog proizvoda može imati uticaj neurološki sistem. Studija kontiunalnog hranjenja pacova, pasa
i svinja u trajanju od 50-90 dana u količini od 1-20% polietilenom u prahu i usitnjenim polietilenom nije pokazala štetan
uticaj.
Hronična toksičnost
Nije poznato karcinogeno dejstvo
Karcinogenost
Nije poznato mutageno dejstvo
Mutagenost
Nije poznato teratogeno dejstvo
Toksičnost po reprodukciju
Posebna napomena o drugim toksičnim dejstvima na čoveka
/
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Nema podataka
Ekotoksičnost –
akutna toksičnost
Ako se dospe u površinske vode većina granula proizvoda pliva.
Mobilnost
Perzistentnost i razgradivost
Vazduh
Zemljište
Voda
Bioakumulativnost
Biorazgradnja
Štetni efekti na
životnu sredinu
Nije isparlliv. Ne razgrađuje se odmah. Proizvod će se polako menjanti zbog sunčeve
svetlosti ali se neće potpuno razgraditi.
Granule su postojane u zemljišnom sistemu. Proizvod koji se prospe treba izdvojiti iz
zemljišta Proizvodi koji su odloženi na deponiju bili su stabilni tokom vremena. Nije
poznato da se stvaraju otrovni proizvodi razgradnje.
Granule su postojane u vodenom sistemu. Proizvod koji se prospe treba izdvojiti iz vode.
Potencijalna bioakumulacija proizvoda u životnoj sredini je mala zbog njegove strukture.
Granule se mogu akumulirati u digestivnom sistemu ptica i vodenog sveta izazivajući
povrede i moguću smrt zbog izgladnjivanja.
Ne očekuje se da je ovaj proizvod odmah biološki razgradiv. U slučaju optimalnih uslova
u prisustvu kiseonika >99% proizvoda ostaće ne promenjen nakon izlaganja
mikroorganizmima.
Očekuje se da ekotoksičnost minimalna zasnovano na niskoj rastvorljivosti polimera.
Proizvod je u suštini inertan i neotrovan. Stabilan je (ne raspada se) na deponiji ili u
vodenim sistemima.
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Ako se odlaže nakon upotrebe polimer nije definisan kao opasan otpad. Osnovni metodi odlaganja su: očistiti i koristiti
ako je moguće, izdvojiti i preprodati, sagoreti u inceneratoru otpada, i odložiti na deponije. Ponovno korišćenje,
recikliranje, skladištenje, transport i odlaganje mora da bude u skladu sa nacionalnim i lokalnim zakonima. NE VRŠITI
NEKONTROLISANO SPALJIVANJE. NE SPALJIVATI PROIZVOD NA DEPONIJI.
Strana: 6 od 7
Bezbednosni list
HIPTEN®
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
Datum izdavanja: 19.11.2010
14. PODACI O TRANSPORTU
UN broj
H.I.N. (Kemlerov broj)
Nema
Nema
Drumski (ADR) / Železnički (RID)/ Vodeni (ADNR) saobraćaj
POLYETHYLENE, NOT
Odgovarajući transportni naziv
REGULATED
Nema
UN broj
Nije zaveden u ADR
Klasa opasnosti
Nema
Klasifikacioni kod
Nema
Grupa pakovanja
Međunarodni vodeni transport (IMO)
Odgovarajući transportni naziv
UN broj
IMDG klasa
EmS klasifikacija
Grupa pakovanja
POLYETHYLENE, NOT
REGULATED
Nema
Nije zaveden u IMDG
Nema
Nema
Međunarodni avio transport (IATA/ICAO)
POLYETHYLENE, NOT
Odgovarajući transportni naziv
REGULATED
Nema
UN broj
Nije zaveden u ICAO/IATA
ICAO/IATA klasa
Nema
Grupa pakovanja
Označavanje
/
Označavanje
/
Označavanje
/
15. REGULATORNI PODACI
Zakonske odredbe
Ovaj bezbednosni list pripremljen je u skladu sa:
Evropska Zajednica; Uputstvo (EC) broj 1907/2006 REACH, Uputstvo (EC)
1272/2008/EC, Uputstvo (EC) broj 1999/45/EC i Uputstvo (EC) broj
67/548/EEC.
Republika Srbija; Zakon o hemikalijama, „Službeni glasnik RS“ br. 36/09
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda „Službeni glasnik RS“ br. 59/10
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i reklamiranju hemikalije i
određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za
klasifikaciju i obeležavanje „Službeni glasnik RS“ br. 64/10
Pravilnik o sadržaju bezbednosnog lista „Službeni glasnik RS“ br. 81/10
Spisak klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 82/10
Bezbednosni list
HIPTEN®
Datum izdavanja: 19.11.2010
Strana: 7 od 7
SDS broj: 01
Verzija (srp): 2
ODELJAK 16: OSTALE INFORMACIJE
Savet o obuci
Preporuka za
korišćenje
Osoblje koje rukuje proizvodom mora biti upoznato sa njegovim opasnim karakteristikama, sa
principima zdravstvene i ekološke zaštite koji se odnose na taj proizvod i principima prve pomoći.
Obezbediti da su primenjene sve nacionalne/lokalne regulative
Ovaj bezbednosni list utvrđen je u skladu sa Evropskim Direktivama i primenjivim u ovom
trenutku u svim zemljama koje posredno ili neposredno izvršavaju implementaciju ovih Direktiva
u svojim nacionalnim zakonima.
Za detalje koji su dati u ovom dokumentu definisanom u skladu sa najnovijim saznanjima koje
posedujemo u ovom trenutku veruje se da su korektni u vreme štampanja. I ako je posvećena
posebna pažnja za pripremu ovog dokumenta ne može se preuzeti odgovornost za povrede ili štete
nastale korišćenjem ovog proizvoda.
Iako je posebna pažnja posvećena da bi se pripremio ovoj dokument mi ne dajemo nikakve
garancije i ne vršimo nikakve prezentacije tačnosti ili kompletnosti informacija datih u ovom
diokumentu, i ne preuzimamo nikakvu odgovornost u pogledu podobnosti ovih informacija za
korisnikove namene ili za posledice njenog korišćenja.
Svako treba da ustanovi pogodnost informacija za njihovu određenu namenu
Ključ/Legenda
ACGIH
American Conference of Governmental Industrial Hygienists – Američko savetovalište o državnoj industrijskoj higijeni
ADNR
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by inland Waterways – Evropski
sporazum koji se tiče međunarodnog vodenog prevoza opasne robe
European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropski sporazum koji se
tiče međunarodnog drumskog prevoza opasne robe
Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
European Union – Evropska Unija
International Agency for Research on Cancer – Međunarodna agencija za istraživanje kancera
International Air Transport Association – Udruženje za međunarodni avio saobraćaj
International Civil Aviation Organization – Organizacija međunarodnog civilnog avio saobraćaj
International Maritime Dangerous Goods – Opasne materije za međunarodni pomorski saobraćaj
International Maritime Organization – Organizacija međunarodnog pomorskog saobraćaja
National Fire Protection Association – Nacionalno udruženje zaštite od požara
National Toxicology Programe – Nacionalni toksikološki program
Occupational Safety and Healt Administration – Uprava za bezbednost i zdravlje na radu
International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway – Međunarodna norma za železnički transport
opasnih supstanci
Time Weighted Averages – Prosečna koncentracija uzoraka u jedinici vremena
ADR
CAS
EU
IARC
IATA
ICAO
IMDG
IMO
NFPA
NTP
OSHA
RID
TWA
Ove informacije primenjuju se na PROIZVOD KAO TAKAV i odgovaraju specifikacijama „HIP-Petrohemije“ Pančevo
Tokom proizvodnje ili mešanja neophodno je sagledati nove karakteristike koje mogu dovesti do pojave opasnosti.
Informacije su zasnovane na našem poznavanju proizvoda, i na datum objavljivanja date su pouzdane informacije.
Međutim, revizija nekih podataka je u toku. Kada se proizvod koristi u svrhe za koje nije namenjen obaveštavamo
korisnike o mogućim dodatnim opasnostima.
Ovaj bezbednosni list će se jedino koristiti i revidirati u cilju prevencije i bezbednosti.
Pozivanje na zakonske odredbe, nadzorne organe i primere iz prakse ne može se smatrati potpono primenenljivo
Odgovornost osobe koja prima proizvod je da se pozove na zvanična dokumenata koja se tiču upotrebe, posedovanja i
rukovanja proizvodom.
Takođe je odgovornost rukovaoca proizvodom da prenese svakoj sledećoj osobi koja ce doći u kontakt sa proizvodom
(korišćenje, skladištenje, čišćenje kontejnera, ostali procesi) sve informacije sadržane u bezbednosnoj listi koje su
neophodne za bezbednost i zdravlje na radu i zaštiut životne sredine.
Download

Bezbednosni list HIPTEN