B1 00
STUDIJSKI KOMITET – B1
KABLOVI
Predsednik: mr Aleksandra Popovac-Damljanović, dipl.inž.el.
IZVEŠTAJ STRUČNIH IZVESTILACA
mr Aleksandra Popovac-Damljanović,mr Biljana Stojanović
PD Elektrodistribucija Beograd
Od ukupno prijavljenih 7 referata na naznačenu temu, prihvaćeno je svih 7 referata. Prema
zaključcima STK B1 sa 29. savetovanja i objavljenim preferencijalnim temama radovi su
svrstani u četiri grupe i to:
1.
2.
3.
4.
Konstrukcija kablova, materijali i tehnologija
Kablovski pribor i polaganje kablova
Eksploatacija kablova i kablovske mreže
Regulativa za kablove i kablovski pribor
GRUPA I
Konstrukcija kablova, materijali i tehnologija
Numeracija rada: R B1- 01
Naslov rada:
Konstrukcija kabela za plitko polaganje
Autori:
Vesna Kugli-Nikolić, Novkabel, a.d., Novi Sad
Đorđe Glišić, PD Elektrodistribucija Beograd
Recenzent:
Lidija Genčić, TF Kable Fabrika kablova Zaječar doo
1
Komentar recenzenta:
Postavljanje pokretnih privremenih objekata na javnim površinama regulisano je propisima,
koji pored prostornog planiranja i ekoloških zahteva, postavljaju i zahteve u pogledu
bezbednosti postavljenih objekata. Za priključivanje ovih objekata za niskonaponsku
distributivnu mrežu koriste se specijalne vrste kablova – kablovi za plitko polaganje. U radu je
data konstrukcija jednog takvog kabla. Navedena su i karakteristična ispitivanja, a objašnjeni
su i načini polaganja ovog tipa kabla.
Pitanja za diskusiju:
1. Da li postoji neki internacionalni standard za kabl za plitko polaganje?
2. Da li je negde u našoj zemlji postavljen kabl za plitko polaganje ili je planirana njegova
ugradnja?
Numeracija rada: R B1- 02
Naslov rada:
Prednosti korišćenja izolacionih i plaštevskih materijala izvanrednih
karakteristika za kablove u distributivnim mrežama
Autori:
Andrej Urbanczyk, Borealis, Varšava
Recenzent:
Biljana Stojanović, PD Elektrodistribucija Beograd
Komentar recenzenta:
U radu su prikazane karakteristike novih izolacionih materijala za izradu plašta kod
energetskih kablova i njihov uticaj na poboljšanje karakteristika ovakvih kablova, produženje
životnog veka i smanjenje broja ispada posebno u srednjenaponskoj mreži.
Pitanja za diskusiju:
1. Kakav je odnos cena srednjenaponskih kablova izrađenih sa plaštom od bimodalnih
HDPE i kablova kod kojih je plašt od PE, PVC?
2. Kolika je debljina plašta izrađena od bimodalnih HDPE kod srednjenaponskih
kablova?
GRUPA II
Kablovski pribor i polaganje kablova
Numeracija rada: R B1- 03
Naslov rada:
Uticaj nekih konstrukcionih parametara na električno polje u kablovskoj
spojnici srednjeg napona
Autori:
Radiša Dimitrijević, Holding kablovi Jagodina,
Neda Pekarić Nađ, Miodrag Milutinov, Fakultet Tehničkih nauka, NS
Recenzent:
Biljana Stojanović, PD Elektrodistribucija Beograd
2
Komentar recenzenta:
U radu je dat prikaz različitih konstrukcija termoskupljajućih spojnica za srednji napon
analizirajući uticaj parametara konstrukcije na raspodelu i intenzitet električnog polja u
izolacionom sistemu spojnice. Analizira se uticaj permitivnosti elemenata za regulaciju
električnog polja i broj izolacionih slojeva termoskupljajuće cevi za primarnu izolaciju, kao i
uticaj permitivnosti izolacije spojne čaure sa ciljem definisanja optimalne geometrije spojnice.
Pitanja za diskusiju:
1. Koji materijali su se najbolje pokazali za izradu izolacije čaure uzimajući u obzir da su
najpovoljnije vrednosti permitivnosti 5-10?
2. Kakav je međusobni uticaj debljine sloja za oblikovanje polja i permitivnosti u odnosu
na jačinu polja?
GRUPA III
Eksploatacija kablova i kablovske mreže
Numeracija rada: R B1 - 04
Naslov rada:
Autori:
Uticaj SN kablova na zaštitu od iznetog potencijala iz postojećih TS
110/20(10) kV/kV u uslovima prelaska sa kablova I(N)PHO na kablove
XHE
Branislav Stevanović, PD Elektrosrbija Kraljevo
Recenzent: Đorđe Glišić, PD Elektrodistribucija Beograd
Komentar recenzenta:
U radu je detaljno prikazan uticaj kablova sa čvrstim dielektrikom u sistemu uzemljenja i
iznošenja potencijala. Rad očigledno pokazuje da autor poseduje veoma veliko znanje iz
problematike koju obrađuje!
Pitanja za diskusiju:
1. Da li je u ED Jagodina ovaj problem prvi put razmatran ili je već primenjen slučaj
iznošenja potencijala iz TS 110kV/20(10)kV celom dužinom SN kablovima XHE ?
2. Da li je prema Vašem mišljenju presek ekrana SN kablova XHE predimenzionisan za
potrebe iznošenja potencijala i da li bi oni mogli da imaju manji presek a time i velike
uštede u potrošnji bakra ?
Numeracija rada: R B1 - 05
Naslov rada:
Procena brzine starenja energetskih kablova napona 10 kV
Autori:
Dragan Tasić, Elektronski fakultet, Niš
Stojan Nikolajević, Agencija Kosa, Beograd
Nikola Rajaković, Elektrotehnički fakultet, Beograd
3
Miodrag Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
Miodrag Anđelković, PD Jugoistok, Niš
Recenzent:
Aleksandra Popovac-Damljanović, PD Elektrodistribucija Beograd
Komentar recenzenta:
Od posebne važnosti za eksploataciju kabla je njihov životni vek. U radu su prikazani
rezultati eksperimentalnih istraživanja životnog veka kablova sa izolacijom od
impregnisanog papira, polivinilhlorida i umreženog polietilena i za njih je na osnovu
dobijenih rezultata procenjena brzina starenja.
Pitanja za diskusiju:
1. Navesti sve ulazne podatke iz eksploatacije koji su bili neophodni za proračun brzine
starenja izolacije kabla. U slučaju nedostatka tačnih podataka kako je vršena
aproksimacija?
2. Da li su uzimani u obzir spoljašnji faktori, sastav zemljišta u kojem su kablovi položeni,
uticaj drugih instalacija tipa toplovoda, drugih energetskih kablova koji toplotno
naprežu izolaciju, kod proračuna brzine starenja izolacije i na koji način?
GRUPA IV
Regulativa za kablove i kablovski pribor
Numeracija rada: R B1 - 06
Naslov rada:
Postupci ocenjivanja usaglašenosti
niskonaponskih kablova
izolovanih
provodnika
Autori:
Lidija Genčić, TF Kable Fabrika kablova Zaječar
Recenzent:
Aleksandra Popovac-Damljanović, PD Elektrodistribucija Beograd
i
Komentar recenzenta:
Prestankom važenja Naredbe o obaveznom atestiranju elektroenergetskih izolovanih
provodnika i kablova, na snagu je stupio novi Pravilnik o električnoj opremi namenjenoj za
upotrebu u okviru određenih granica napona, među kojom spadaju i izolovani provodnici i
kablovi naponskog nivoa do 0,6/1 kV. U radu su prikazani bitni zahtevi, propisani novim
pravilnikom, koji se odnose na bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koji moraju biti
ispunjeni za stavljanje izolovanih provodnika i niskonaponskih kablova na tržište
Republike Srbije i Evropske unije. Pored mogućih postupaka ocenjivanja usaglašenosti,
u radu su dati i načini označavanja usaglašenosti i sadržaj Deklaracije o usaglašenosti
kao prateće dokumentacije pri stavljanju izolovanih provodnika i niskonaponskih
kablova na tržište.
4
Pitanja za diskusiju:
1. Autor je naveo da je prestankom važenja Naredbe o obaveznom atestiranju
elektroenergetskih izolovanih provodnika i kablova ukinuta obavezna sertifikacija.
Da li je ipak neophodno ocenjivanje usaglašenosti izolovanih provodnika i
niskonaponskih kablova?
2. U radu su navedena dva tipa znaka usaglašenosti. U kojim slučajevima se koristi
CE znak usaglašenosti, a u kojim Srpski znak usaglašenosti?
3. Šta se dešava sa domaćim prozvođačima provodnika i kablova koji do sada nisu
izvozili svoje proizvode na tržište Evropske unije i koji nemaju iskustva sa izradom
prateće dokumentacije predviđene novim pravilnikom koji je već stupio na snagu?
Numeracija rada: R B1 - 07
Naslov rada:
Tipizacija i označavanje kablovskih spojnica i kablovskih završnica za
niski, srednji i visoki napon
Autori:
Tomislav Milošević, TM Elcon doo, Jagodina
Recenzent:
Biljana Stojanović, PD Elektrodistribucija Beograd
Komentar recenzenta:
U radu je opisan predlog tipizacije i označavanja kablovskh spojnica i završnica uzimajući u
obzir sve vrste konstrukcija koje se mogu naći na domaćem i stranom tržištu.
Pitanja za diskusiju:
1. Da li se ovaj način označavanja kablovskog pribora negde već primenjuje?
2. Zašto se kod kablovskih završnica i spojnica za kablove impregnisane papirom
upotrebljava termin glava a ne završnica u oznaci?
5
Download

B1 00 STUDIJSKI KOMITET – B1 KABLOVI