Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Ovi podaci za sigurno rukovanje proizvodom (Bezbednosni List) su u skladu sa standardima i regulativama Evropske
Zajednice i regulativom Republike Srbije.
1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET
Informacije o proizvodu
Naziv proizvoda
:
CORAGEN®
Drugi nazivi
:
:
DPX- E2Y45 20SC
B12498745
Način korišćenja/opis
delovanja
:
Sredstvo za zaštitu bilja, Insekticid
Proizvoñač
:
DuPont International Operations S.A.
Chemin du Pavillon, 2
PO Box 50, CH-1218 Le Grand Saconnex
Geneva – Switzerland
Telefon
Telefon za hitne
intervencije
E-Mail
:
+41 22 717 51 11, Fax +41 22 717 51 09
+44 8456 006 640
[email protected]
Uvoznik
DuPont SRB doo, Beograd
Omladinskih brigada 88
Tel. +381 (0) 11 2090 580, Fax +381 11 2090 598
Broj za hitne intervencije
:
+ 381 (0)11 360 84 40
Centar za kontrolu trovanja
VOJNOMEDICINSKA AKADEMIJA
Beograd, Crnotravska 17
2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog
proizvoda – Sl. Glasnik RS 59/10
Znakovi opasnosti/pisana upozorenja:
N – opasno po životnu sredinu
Opis štetnog dejstva
R50/53
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
1/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
3. PODACI O SASTOJCIMA U SMEŠI
Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog
proizvoda – Sl. Glasnik RS 59/10
Hemijski naziv
CAS-No.
Hlorantraniliprol
EC-No.
500008-45-7
Znak opasnosti i
oznake rizika
N; R50 - R53
Koncentracija (%)
20
Klasifikacija prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog
proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN – Sl. Glasnik
RS 64/10
Hemijski naziv
CAS-No.
Hlorantraniliprol
EC-No.
500008-45-7
Obaveštenje o
opasnosti
Vod ZS, akut 1; H400
Vod ZS, hron 1; H410
Koncentracija
(%)
20
Za potpune informacije o oznakama rizika i obaveštenjima o opasnosti navedenim u ovom delu, pogledati poglavlje
16
4. MERE PRVE POMOĆI
Opšti savet
:
Nikada ne stavljati nešto u usta osobi koja je bez svesti.
U slučaju udisanja
:
Ne postoji opasnost koja zahteva mere prve pomoći. U slučaju znatnijeg
izlaganja zatražiti savet lekara.
U kontaktu sa kožom
:
Ne postoji opasnost koja zahteva mere prve pomoći. Ako dodje u kontakt sa
kožom dobro isprati vodom. Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.
U kontaktu sa očima
:
U slučaju gutanja
:
Ako je to jednostavno i ako ih ima, skinite kontaktna sočiva. Držati oči širom
otvorene i ispirati polako i blago vodom oko 15 – 20 minuta Ako se iritacija
produži, obratiti se lekaru specijalisti.
Ne postoji opasnost koja zahteva mere prve pomoći. Ako je potrebno potražiti
savet lekara.
Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi
Simptomi:
nema dostupnih informacija
Informacija za lekara o eventualnom posebnom tretmanu
Nema podataka.
2/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
5. MERE ZAŠTITE OD POŽARA
Pogodna sredstva za
gašenje
Sredstva za gašenje koja
se ne smeju koristiti iz
bezbedonosnih razloga
:
Voda u spreju, pena, suvi hemijski prah, ugljen dioksid (CO2)
:
Voda u jakom mlazu, (rizik od kontaminacije),
Specifične opasnosti od
supstance ili smeše
:
Opasni proizvodi razlaganja koji se obrazuju u uslovima gorenja: ugljen dioskid
(CO2), azotni oksidi
Specijalna zaštitna oprema
za vatrogasce
:
U slučaju izbijanja požara koristiti nezavisni respirator i zaštitno odelo.
Dodatne informacije
Sprečiti izlivanje vode koja je korišćena pri gašenju u površinske vode i sistem
podzemnih voda. Prikupiti vodu za gašenje odvojeno. Ne sme se ispuštati u
kanalizaciju. Ostaci požara i upotrebljena voda za gašenje moraju biti tretirani u
skladu sa važećim propisima.
( kod malih požara ) Ako je područje jako zahvaćeno vatrom i ako uslovi to
dozvoljavaju, pustiti da se vatra sama ugasi, pošto voda može da proširi
kontaminirano područje. Hladiti ambalažu / rezervoare vodom.
6. MERE U SLUČAJU HEMIJSKOG UDESA
Lična zaštita, zaštitna oprema i postupak u slučaju udesa
Lična zaštita
:
Zaštita životne sredine
:
Metode čišćenja
:
Kontrolisati pristup području. Provetriti kontaminirani prostor. Preduzeti mere
protiv pražnjenja statičkog elektriciteta. Izbegavati kontakt sa kožom, očima i
odećom. Koristiti ličnu zaštitnu opremu. Pogledati zaštitne mere navedene u
poglavljima 7 i 8.
Ako se to može uraditi bezbedno, sprečiti dalje izlivanje ili prosipanje. Koristiti
odgovarajuću ambalažu da se izbegne kontaminacija životne sredine. Ne izlivati
u površinske vode niti u kanalizaciju. Ne dozvoliti da supstanca zagadi
podzemne vode. Lokalne vlasti moraju biti obaveštene ako značajne količine ne
mogu biti uklonjene. Ako je kontaminirano zemljište porozno, materijal se mora
prikupiti za naknadni tretman i odlaganje. Ako proizvod kontaminira reke i jezera
ili odvodne kanale obavestiti nadležne ustanove.
Metode čišëenja – pri malim izlivanjima: Prikupiti inertnim upijajućim
materijalom. Počistiti ili usisati i smestiti u odgovarajuću ambalažu za odlaganje.
Metode čišëenja – pri većim izlivanjima: Prikupiti prolivenu tečnost nezapaljivim
upijajućim materijalom ( npr. pesak, zemlja, dijatomejska zemlja, vermikulit) i
prebaciti u kontejner za odlaganje u skladu sa lokalnim / državnim propisima
(vidi poglavlje 13). Veće količine pokupiti mehanički (ukloniti pumpom). Pokupiti
prolivenu tečnost u dobro zaptivenu (metalnu / plastičnu) ambalažu. Sakupiti
kontaminirani absorbent i barijerni materijal i pripremiti za odlaganje.
3/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ostale informacije
Ref. 130000027866
:
Nikada ne vraćati prosute supstance u originalnu ambalažu radi ponovnog
korišćenja. Odlagati u skladu sa lokalnim propisima.
Veza sa drugim poglavljima
Nije primenljivo
7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
Rukovanje
Savet za bezbedno
rukovanje
Savet za protivpožarnu
zaštitu i zaštitu od
eksplozije
:
:
Skladištenje
Uslovi skladištenja i
čuvanja
:
Zajedničko skladištenje
:
Temperatura skladištenja
Dodatne informacije
Koristiti samo u skladu sa našim preporukama. Koristiti samo čistu opremu. Ne
udisati isparenja ili raspršene čestice. Obezbediti odgovarajuću ventilaciju Nositi
ličnu zaštitnu opremu. Za ličnu zaštitu pogledati Poglavlje 8. Pripremiti radni
rastvor kao što je navedeno na etiketi i / ili uputstvu za korišćenje. Koristite
pripremljen radni rastvor što je pre moguće – Nemojte skladištiti! Izbegavajte
prekoračenja datih granica profesionalne izloženosti (vidi poglavlje 8).
Držati dalje od izvora toplote i plamena. Preduzeti mere opreza kako bi se
izbeglo električno pražnjenje koje može dovesti do paljenja organskih isparenja.
Zbog toga svi metalni delovi opreme moraju biti uzemljeni.
Skladištiti na mestima gde je pristup dozvoljen samo ovlašćenim osobama.
Držati samo u originalnoj ambalaži. Čuvati samo u propisno obeleženim
pakovanjima. Držati ambalažu dobro zatvorenu na suvim, hladnim i dobro
provetrenim mestima. Čuvati van domašaja dece. Držati odvojeno od hrane,
piëa i hrane za životinje.
Nema posebnih zabrana za skladištenje sa drugim proizvodima.
> 0°C
:
Proizvod stabilan ako se skladišti po preporučenim uslovima
Specifične oblasti primene
Sredstvo za zaštitu bilja koje podleže direktivi 91/414/EEC
8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I MERE LIČNE ZAŠTITE
Kontrolni parametri
Ako u odeljku nisu upisane vrednosti, znači da nisu ni odredjivane.
Kontrola izloženosti
Tehničke mere
Obezbediti odgovarajuću ventilaciju, naročito u zatvorenim prostorijama.
4/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Zaštita očiju
Dobro prianjajuće zaštitne naočare u skladu sa EN166
Zaštita ruku
Materijal: Nitrilna guma (nitril-butadien kaučuk - NBR)
Debljina rukavica: 0,3 mm
Dužina rukavica: zaštitni oklop od 35 cm ili duži
Indeks zaštite: klasa 3
Vreme nošenja: > 480 min
Zaštitne rukavice moraju zadovoljavati specifikaciju datu smernicama
89/686/EEC i pripadajućim standardom EN 374. Držati se uputstva proizvoñača
u vezi sa vremenom propustljivosti i prodiranja - otpornost. Takoñe uzeti u obzir
specifične lokalne uslove pod kojima se proizvod koristi, kao što su opasnost od
prosecanja, nagrizanja i vreme kontakta. Konsultovati proizvoñača o prikladnosti
zaštitnih rukavica za specifične radne prostore. Ako se pojave znaci oštećenja ili
prodora hemikalije, rukavice odmah odbaciti i zameniti drugim. Obavezno
proveriti pre upotrebe. Na podlaktici ispod radnog odela treba nositi zaštitni
„oklop“ dužine do 35 cm. Ako je dužina preko 35 cm nositi preko radnog odela.
Pre skidanja rukavice oprati sapunom i vodom.
U procesu rada i proizvodnje: potpuno zaštitno odelo tipa 6 (EN 13034).
Osoba koja pravi rastvor i puni aparate: potpuno zaštitno odelo tipa 6 (EN
13034), čizme od nitrilne gume (EN 13832-3/EN ISO 20345).
Primena u spreju - na polju:
Traktor/raspršivač sa kapuljačom: nije potrebno zaštitno odelo u normalnim
uslovima.
Traktor/raspršivač bez kapuljače
Srednje visoka primena (povrće, vinogradi)- potpuno zaštitno odelo tipa 5+6 (EN
ISO 13982-2/EN 13034), čizme od nitrilne gume (EN 13832-3/EN ISO 20345).
Visoka primena (voćnjak, stabla voća) - potpuno zaštitno odelo tipa 5+6 (EN
ISO 13982-2/EN 13034)
Manuelna primena – ledjni rezervoar: Srednje visoka primena (povrće,
vinogradi)- potpuno zaštitno odelo tipa 5+6 (EN ISO 13982-2/EN 13034, čizme
od nitrilne gume (EN 13832-3/EN ISO 20345).
Zatvorene tunelske prskalice: nije potrebno zaštitno odelo u normalnim
uslovima.
Visoka primena (voćnjak, stabla voća) - potpuno zaštitno odelo tipa 5+6 (EN
ISO 13982-2/EN 13034), čizme od nitrilne gume (EN 13832-3/EN ISO 20345).
Za optimalnu ergonomiju preporučljivo je da se pri korišćenju odeće od
odredjenih materijala nosi pamučni donji veš. Potražiti savet od proizvodjača.
Materijali za odeću otporni na vodenu paru i vazduh će pružiti maksimalni
komfor. Materijali treba da budu robusni i da obezbede trajnost i barijeru pri
upotrebi.
Propustljivost tkanine se mora proveriti nezavisno od preporučenog „tipa“
zaštite, da bi se obezbedio odgovarajući nivo zaštite za odredjeni pesticid i
način izlaganja.
Licna zastitna oprema za rani ulazak: rukavice, potpuno zaštitno odelo tipa 6
(EN 13034), čizme od nitrilne gume (EN 13832-3/EN ISO 20345).
Zaštita kože i tela
Zaštitne mere
Higijenske mere
Svu ličnu zaštitnu opremu treba proveriti na kompatibilnost sa materijalom, kojim
se rukuje.
Tip zaštitne odeće mora se izabrati prema koncentraciji i količini opasne
supstance na odredjenom radnom mestu. Sva odeëa za hemijsku zaštitu mora
biti vizuelno proverena pre upotrebe. Odeëa i rukavice se moraju zameniti u
slučaju hemijskog ili fizičkog ošteëenja ili kontaminacije. Tokom primene
dozvoljen je pristup samo licima sa zaštitnom opremom.
Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i bezbednosnom praksom.
Redovno čistiti opremu, radne površine i odeću. Držati radnu odeću odvojeno.
5/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Kontaminiranu radnu odeću ne iznositi van radnog prostora. Oprati ruke i lice
pre svake pauze i odmah nakon rukovanja proizvodom. Pri upotrebi ne jesti, ne
piti i ne pušiti. Radi zaštite okoline skloniti i oprati svu kontaminiranu zaštitnu
odeću pre ponovne upotrebe. Vodu od ispiranja ukloniti u skladu sa lokalnim i
državnim propisima.
U procesu rada i proizvodnje: Respirator sa filterom za paru A1 (EN 141).
Osoba koja pravi rastvor i puni aparate: Respirator sa filterom za paru A1 (EN
141).
Primena u spreju – na polju:
Traktor/rasprsivač sa kapuljačom: u normalnim uslovima nije potrebna lična
zaštitna oprema.
Traktor/rasprsivač bez kapuljače: Srednje visoka primena (povrće, vinogradi):
respirator sa filterom za čestice FFP1 (EN149).
Visoka primena (voćnjak, stabla voća): respirator sa filterom za čestice FFP1
(EN149).
Manuelna primena: ledjni rezervoar: Srednje visoka primena (povrće, vinogradi):
respirator sa filterom za čestice FFP1 (EN149).
Visoka primena (voćnjak, stabla voća): respirator sa filterom za čestice FFP1
(EN149).
Zatvorene tunelske prskalice: u normalnim uslovima nije potrebna lična zaštitna
oprema.
Zaštita disajnih organa
9. FIZIČKA I HEMIJSKA SVOJSTVA
Stanje
Boja
:
:
tečno, suspenzija
bela
Miris
:
na alkohol
pH
:
7,8 pri 10 g/l
Tačka mržnjenja
- 6°C
Tačka topljenja / opseg
:
nije dostupno za ovu mešavinu
Tačka paljenja
:
100°C
Termičko razlaganje
nije dostupno za ovu mešavinu
Temperatura samopaljenja
:
nije samozapaljivo
Eksplozivna svojstva
:
nije eksplozivno
Napon pare
nije dostupno za ovu mešavinu
Relativna gustina
:
1,094
Rastvorljivost u drugim
rastvaračima
Dinamički viskozitet
:
neznatno rastvorljivo
583 mPas
Ostale Informacije
Fizičko-hemijske/ostale: nema drugih podataka koje treba posebno pomenuti
10. STABILNOST I REAKTIVNOST
6/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Reaktivnost
:
Nema posebnih opasnosti koje treba pomenuti.
Hemijska stabilnost
:
Proizvod je hemijski stabilan.
Opasne reakcije
:
Uslovi koje treba izbegavati
:
Nema opasnih reakcija u normalnim uslovima upotrebe. Ne dolazi do
polimerizacije. stabilno ako se skladišti i primenjuje prema uputstvu.
U cilju izbegavanja termičkog razlaganja, ne pregrevati proizvod. Zaštititi od
smrzavanja.
Nema materijala koje treba posebno pomenuti.
Materijali koje treba
izbegavati
Opasni proizvodi razlaganja
Nema dostupnih podataka.
11. TOKSIKOLOŠKI PODACI
Informacija o toksikološkim efektima
Akutna toksičnost,
peroralno
:
LD50 / pacov : > 5.000 mg/kg, Metoda: OECD Test smernice 425,
Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na osnovu samog proizvoda)
Akutna toksičnost,
inhalaciono
:
LC50 / pacov : > 2 mg/l Metoda: OECD Test smernice 403,
Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na osnovu samog proizvoda)
Akutna toksičnost,
dermalno
LD50 / pacov : > 5 000 mg/kg, Metoda: OECD Test smernice 402,
Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na osnovu samog proizvoda)
Iritacija kože
:
kunië :
rezultat: Nema iritacije kože, Metoda: OECD Test smernice 404,
Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na osnovu samog proizvoda)
Iritacija oka
:
Kunië:
rezultat: Nema iritacije oka, Metoda: OECD Test smernice 405,
Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na osnovu samog proizvoda)
Senzibilizacija
:
Miš, Test – lokalni limfni čvorovi,
Rezultat: Test na životinjama nije izazvao osetljivost u dodiru sa kožom,
Metod OECD Test, smernice 429, Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na
osnovu samog proizvoda)
Toksičnost pri ponovljenom izlaganju
•
Hlorantraniliprol
Oralno – različite životinjske vrste
Nisu nadjeni značajni toksikološki efekti
Dermalno, pacov
Nisu nadjeni značajni toksikološki efekti
Ocena mutagenosti
7/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
• Hlorantraniliprol
Ref. 130000027866
:
Nije pokazao mutagene efekte u eksperimentima na životinjama.
:
Nije pokazao karcinogene efekte u eksperimentima na životinjama.
Ne može se klasifikovati kao humano karcinogen.
Ocena karcinogenosti
• Hlorantraniliprol
Ocena toksičnosti po reprodukciju
• Hlorantraniliprol
:
Nije toksično po reprodukciju
Toksičnost za ribe
:
statični test, LC50 / 96 h / Onchorhynchus Mykiss - kalifornijska pastrmka : > 9,9
mg/l
Metoda: OECD Test, smernice 203, Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na
osnovu samog proizvoda).
statični test, LC50 / 96 h / Lepomis Macrochirus - sunčica: > 3,2 mg/l
Metoda: OECD Test, smernice 203, Izvor informacija: Interna studija ( Podaci na
osnovu samog proizvoda).
Toksičnost za vodene
biljke
:
/ EbC50 / 72 h / Pseudokircherniella subcapitata – zelene alge: > 4 mg/l,
Metoda: OECD Test, smernice 201
Izvor informacija: Interna studija (Podaci na osnovu samog proizvoda).
Toksičnost za vodene
beskičmenjake
:
statični test, / EC50 / 48 h / Daphnia – vodena buva : > 0,0071 mg/l,
Metoda: OECD Test, smernice 202
Izvor informacija: Interna studija (Podaci na osnovu samog proizvoda).
12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
Ekotoksikološki efekti
Toksičnost po organizme
nastanjene u zemljištu
LC50/ 14 dana / Eisenia fetida – kalifornijska glista: > 1000 mg/kg
Metoda: OECD Test smernice 207,
Izvor informacija: Interna studija (Podaci na osnovu samog proizvoda).
Hlorantraniliprol
LC50/ 14 dana / Eisenia fetida – kalifornijska glista: > 1000 mg/kg
Metoda: OECD Test smernice 207,
Toksičnost po druge
organizme
LD50/Colinus virginianus – američka prepelica: > 2.000 mg/kg
Metoda: US EPA Test smernice OPPTS 850.2100 Izvor informacija: Interna
studija (Podaci na osnovu samog proizvoda).
LD50/2dana/ Apis mellifera – pčela: > 0,1141 mg/kg – oralno
Metoda: OECD Test smernice 213. Izvor informacija: Interna studija (Podaci na
osnovu samog proizvoda).
8/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
LD50/2dana/ Apis mellifera – pčela: > 0,100 mg/kg – kontakt
Metoda: OECD Test smernice 214. Izvor informacija: Interna studija (Podaci na
osnovu samog proizvoda).
Hronična toksičnost za ribe
Hlorantraniliprol
:
NOEC/28d/ Onchorhynchus Mykiss - kalifornijska pastrmka : 0,110 mg/l
Hronična toksičnost po vodene beskičmenjake
Hlorantraniliprol
:
NOEC/21d/ Daphnia Magna – vodena buva: 0,00447 mg/l
Biorazgradivost
:
Nije lako biorazgradiv. Procena zasnovana na podacima uočenim na aktivnoj
materiji
Bioakumulativni potencijal
:
Nije bioakumulativno. Procena zasnovana na podacima uočenim na aktivnoj
materiji
Postojanost i razgradivost
Pokretljivost u zemljištu
Ne očekuje se da proizvod bude mobilan u zemljištu. Pod uobičajenim uslovima upotrebe se ne očekuje da
proizvod napusti gornji sloj zemljišta.
Rezultati procene PBT i vPvB
Proizvod ne sadrži supstance koje su perzistentne, bioakumulativne ili toksične (PBT). Smeša ne sadrži supstance
koje su veoma perzistentne ili veoma bioakumulativne (vPvB).
Ostali štetni efekti
Dalje informacije o ekologiji
Nema dodatnih ekoloških efekata koje treba pomenuti. Za dodatne instrukcije o bezbednoj ekološkoj primeni
pogledati etiketu.
13. TRETMAN I ODLAGANJE OTPADA
Proizvod
:
U skladu sa lokalnim i državnim propisima. Mora se spaliti u odgovarajućem
postrojenju koje poseduje dozvolu izdatu od strane ovlašćenih organa. Ne
zagañivati bare i vodotokove ili rovove hemikalijom ili iskorišćenom ambalažom.
Kontaminirana ambalaža
:
Ne koristiti ponovo jednom upotrebljenu ambalažu.
Evropski kataloški broj
:
020108 Agrohemijski otpad sadrži opasne supstance
9/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
14. PODACI O TRANSPORTU
ADR
Klasa:
Grupa pakovanja:
Klasifikacioni kod:
HI-br::
UN-broj:
Br. etikete:
Tačan naziv u otpremnici:
Tunelski kod
9
III
M6
90
3082
9
Supstanca štetna po okolinu, čvrsta, n.o.s. (Hlorantraniliprol)
(E)
IATA_C
Klasa:
Grupa pakovanja:
UN-broj:
Br. etikete:
Tačan naziv u otpremnici:
9
III
3082
9MI
Supstanca štetna po okolinu, čvrsta, n.o.s. (Hlorantraniliprol)
IMDG
Klasa:
Grupa pakovanja:
UN-broj:
Br. etikete:
Tačan naziv u otpremnici:
9
III
3082
9
Supstanca štetna po okolinu, čvrsta, n.o.s. (Hlorantraniliprol)
Zagañivanje morske
sredine
Dodatne informacije
:
Zagañivač vodene /morske sredine
:
Samo ICAO/IATA avionski tovar
15. REGULATORNI PODACI
Bezbednosni, zdravstveni i ekološki propisi/zakoni specifični za supstancu ili smešu
Ostali propisi: nema spečifinih informacija ni propisa koje treba dodatno pomenuti.
Obeležavanje prema Pravilniku o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i odredjenog
proizvoda – Sl. Glasnik RS 59/10 i EC Direktivama
Znakovi opasnost/pisana
upozorenja/piktogrami
:
N
Opasno po životnu sredinu
10/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Senzibilizirajuće
komponente
:
Sadrži: 1,2 Benzizotiazol-3(2H)-on. Može da izazove alergijsku reakciju.
Oznake rizika
:
R50/53
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati
dugotrajne štetne efekte u vodenoj životnoj sredini
Oznake bezbednosti
:
S2
S13
S20/21
S35
Čuvati van domašaja dece
Čuvati odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje.
Pri rukovanju ne jesti, ne piti i ne pušiti
Hemikalije i kontejneri moraju biti odloženi na bezbedan
način
Ako se proguta, hitno zatražiti lekarsku pomoć i pokazati
etiketu ili ambalažu
Koristiti odgovarajuće kontejnere da se izbegne zagadjenje
životne sredine
S46
S57
Posebno obeležavanje
odreñenih mešavina
:
Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i
životnu sredinu
Procena bezbednosti hemikalije
Za ovu hemikaliju nije potrebna Procena Bezbednosti Hemikalije.
Hemikalija je registrovana kao sredstvo za zaštitu bilja u skladu sa Smernicama br 91/414.
Za informacije o profesionalnoj izloženosti pogledati etiketu.
16. OSTALI PODACI
Tekst oznaka rizika i obaveštenja o opasnosti navedenih u poglavlju 3
R50/53
H400
Veoma toksično po vodene organizme, može izazvati dugotrajne štetne efekte u vodenoj
životnoj sredini
Veoma toksično po živi svet u vodi
H410
Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
Ostale informacije: profesionalna upotreba
Dodatne informacije
Pre upotrebe pročitati bezbednosne informacije kompanije DuPont. Obratiti pažnju na uputstvo za upotrebu na
etiketi.
®
Registrovana trgovačka oznaka E. I. du Pont de Nemours and Company
11/12
Bezbednosni List
CORAGEN
Verzija 4.0
Revidirano 15.06.2011
Ref. 130000027866
Informacije za sigurno rukovanje proizvodom opisane u ovom uputstvu su tačne prema našem znanju, informacijama
i uverenju na dan objavljivanja. Informacije su pružene samo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu,
skladištenje, transport, odlaganje i ispuštanje i ne mogu se smatrati garancijom ili specifikacijom kvaliteta.
Informacije se odnose samo na odreñeni opisani proizvod i ne mogu se smatrati validnim pri kombinovanoj upotrebi
sa drugim proizvodima ili procesima, osim ako nije naglašeno u tekstu.
12/12
Download

Bezbednosni List