Coragen 20 SC
®
Insekticid nove generacije
INSEKTICID
Coragen 20 SC
®
Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem koji se koristi za
suzbijanje jabukinog smotavca, minera okruglih i minera mramornih mina,
krompirove zlatice, pamukove sovice, kukuruznog plamenca, grozdovog
smotavca, malog kupusara, kupusovog moljca i breskvinog smotavca
CORAGEN® 20 SC
koncentrovana suspenzija (SC),
bele boje
Sastav:
Hlorantraniliprol, 200 g/l
Pakovanje:
100ml
| Coragen® 20 SC | 2
Coragen® 20 SC je insekticid nove generacije
pomoću kog se mogu kontrolisati svi
ekonomski značajni pripadnici reda
Lepidoptera kao i pripadnici mnogih drugih
vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje
kontaktno i digestivno.
Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam
delovanja na štetne insekte, dok je sa druge
strane selektivan prema korisnim insektima
i oprašivačima. Istraživanja su pokazala da
Coragen® 20 SC nije štetan za sisare, ptice,
pčele i kišne gliste, te zbog toga predstavlja
novi standard u kontroli insekata. Izuzetna
ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze
primene čine Coragen® 20 SC insekticidom
izbora za proizvođače i životnu sredinu.
Prednosti preparata
PRIMENA
Kompatibilnost integralnim programima zaštite:
• može se mešati sa drugim preparatima
• novi mehanizam delovanja
• selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima
JABUKA - Jabukin smotavac (Cydia pomonella)
– može da se primeni na sve generacije
smotavca, za vreme polaganja jaja, pre piljenja
larvi i na početku piljenja gusenica. Miner
okruglih mina (Leucoptera scitella) i miner
mramornih mina (Phyllonorychter blancardella)
– Tretiranje obaviti u precvetavanju. Ukoliko je
CORAGEN® 20 SC
Superiorna zaštita useva:
• brzo delovanje
• zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
• dugotrajna zaštita useva
• bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene
Izuzetne ekološke osobine:
• kratka karenca
• povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil
izvršeno tretiranje protiv jabukinog smotavca,
može se očekivati da preparat deluje i na
prisutnu populaciju minera.
Efekti na jaja i larve
DUGOTRAJNA ZAŠTITA USEVA
Ciljane vrste insekata su visoko osetljive na Coragen 20 SC u ranim fazama razvoja
®
1. Ovicidno:
Larve uginu unutar jaja pre
piljenja
2. Ovi-larvicidno:
Larve uginu unutar tretiranog
jajeta posle usvajanja male
količine aktivne materije kroz
membranu
Za suzbijanje smotavaca i minera preparat
primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,62,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem.
Utrošak vode 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa
intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan
broj tretmana na istoj površini u toku jedne
godine je 2 puta.
VINOVA LOZA - za suzbijanje grozdovog
smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje u
vreme polaganja jaja, a pre piljenja larvi u
koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u
10 l vode). Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l
na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa
intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan
broj tretmana na istoj površini u toku jedne
godine je 2 puta.
KROMPIR - Krompirova zlatica (Leptinotarsa
decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/
ha, na početku piljenja larvi do pojave prvih
larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha),
pri jačem napadu, može se očekivati duže
rezidualno delovanje 21 dan.
3. Ovi-larvicidno:
Larva ugine pre nego što
potpuno napusti jaje
PARADAJZ - za suzbijanje pamukove sovice
(Helicoverpa armigera). Tretiranje obaviti
u periodu piljenja jaja odnosno prilikom
masovnog leta i nakon toga u intervalu od
7-10-14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha,
prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode: 200400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj
tretmana na istoj površini u toku jedne godine
je 3 puta.
KUKURUZ - u semenskom i kukuruzu šećercu
za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa
armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia
nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za
vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na
početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od
200 do 400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha
vode uz dodatak okvašivača Trend® 90 za avio
tretman.
KUPUS - za suzbijanje malog kupusara (Pieris
rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella)
u količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200
do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja, a
pre piljenja gusenica.
Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gde
je zaštićen od spiranja, a istovremeno je prisutan
i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na
njegovoj površini. Ova translaminarna aktivnost,
otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno
delovanje i otpornost na fotorazgradnju, osnove
su dugotrajne zaštite useva koju obezbeđuje
preparat Coragen® 20 SC.
KARENCA
jabučasto voće, breskva, krompir, kukuruz
šećerac: 14 dana, vinova loza: 28 dana, kupus:
7 dana, paradajz: 1 dan.
BRESKVA*
Štetni organizam: Breskvin smotavac (Cydia
molesta) – može da se primeni u vreme piljenja
larvi prve generacije smotavca, a pre masovnog
leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili
feromonskih klopki). Drugi tretman obaviti
nakon 10-14 dana. Ukoliko je let prve
generacije smotavca zanemarljiv, tretman se
može obaviti za drugu generaciju na isti način.
Za subijanje smotavaca preparat primeniti u
koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0 ml u 10 l
vode), prskanjem ili orošavanjem.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa
intervalom od 10-14 dana. Maksimalan broj
tretmana na istoj površiti u toku jedne godine
je 2 puta.
Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili
plodove a do 14 dana pred berbu.
*U procesu registracije
3 | Coragen® 20 SC |
Zoran Kampfer
Goran Milićević
Vladimir Vasojević
Željko Đurđev
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Milan Šibul
Dušan Urošević
Ivana Drljača
Dalibor Munćan
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
Predstavnik za
ključne klijente
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoterka
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno
Copyright © 2011. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Predstavnik prodaje
Promoter
Download

Coragen® 20 SC