2012
DuPont sredstva za zaštitu bilja
herbicidi • okvašivač • fungicidi • insekticidi
HERBICIDI
CORDUS® 75 WG ................................................6
EXPRESS® 50 SX . ...............................................8
GRANSTAR® EXTRA PX .................................... 10
GRID® 75 WG .....................................................12
HARMONY® 75 WG .......................................... 14
LAREN® MAX PX ...............................................16
LAREN® 60 PX .................................................. 18
SAFARI® 50 WG ................................................ 20
TAROT® 25 WG ................................................. 22
TAROT® PLUS WG ............................................ 24
OKVAŠIVAČ
TREND® 90 ....................................................... 28
FUNGICIDI
ACANTO® PLUS ................................................ 32
ALERT® S .......................................................... 34
CURZATE® M WG ............................................. 36
CURZATE® R WG .............................................. 38
EQUATION® PRO WG .......................................40
KOCIDE® 2000 .................................................. 42
TALENDO® .......................................................44
INSEKTICIDI
AVAUNT® 15 EC ................................................48
CORAGEN® 20 SC ............................................. 50
LANNATE® 25 WP............................................. 53
LANNATE® 90 . ................................................. 57
VYDATE® 10 L ....................................................61
HERBICIDI
CORDUS® 75 WG ................................................6
EXPRESS® 50 SX . ...............................................8
GRANSTAR® EXTRA PX .................................... 10
GRID® 75 WG .....................................................12
HARMONY® 75 WG .......................................... 14
LAREN® MAX PX ...............................................16
LAREN® 60 PX .................................................. 18
SAFARI® 50 WG ................................................ 20
TAROT® 25 WG ................................................. 22
TAROT® PLUS WG ............................................ 24
DuPont™
Cordus® 75 WG
herbicid
Cordus® 75 WG suzbija
jednogodišnje i višegodišnje
travne kao i brojne jednogodišnje
širokolisne korove u kukuruzu
Sastav: nikosulfuron 500 g/kg, rimsulfuron 250 g/kg
Cordus® 75 WG se usvaja preko listova i sistemično se prenosi kroz celu biljku,
sve do korena ili rizoma. Brzo zaustavlja porast korovskih biljaka, a crvenilo,
nekroza i sušenje korova nastupa posle 5 do 10 dana.
PRIMENA
Cordus® 75 WG se pimenjuje kada je kukuruz u fazi 2 - 8 listova (faze 12 - 18 BBCH
skale) u količini: 40 g/ha + 0,1% okvašivača TREND® 90.
Najbolji rezultati se postižu tretiranjem kada je sirak u fazi 3 do 5 listova,
jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a
jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
b)
•
•
•
HERBICIDI / 6
jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar sivi (Setaria glauca);
Cordus® 75 WG
c)
•
•
•
•
•
•
•
jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
samonikla uljana repica (Brassica napus),
srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),
tatula obična (Datura stramonium),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Ako se tretman obavi u ranoj fazi uzrasta korova suzbija i neke jednogodišnje
širokolisne korove, kao što su:
• obična pepeljuga (Chenopodium album),
• njivska lubeničarka (Hibiscus trionum),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum).
PREDNOSTI PREPARATA
• Visoka selektivnost - bezbedan usev
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju divljeg sirka iz rizoma i semena, kao i nekih
jednogodišnjih širokolisnih korova
• Ne ograničava plodored
• Dopunjujući efekat dve aktivne materije poznate po efikasnom i uspešnom
suzbijanju korova.
HERBICIDI / 7
DuPont™
Express® 50 SX
herbicid
Express® 50 SX suzbija
jednogodišnje i višegodišnje
širokolisne korove u suncokretu
Sastav: tribenuron-metil 500 g/kg
PRIMENA
Express® 50 SX se primenjuje SAMO u hibridima suncokreta tolerantnim prema
preparatu Express® 50 SX. Primenjuje se jednokratno u količini 45 g/ha uz dodatak
0,1 % okvašivača Trend® 90 ili dvokratno, u split aplikaciji, u količini 2×22,5 g/ha
uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend® 90. Split aplikacija se preporučuje ako je
ambrozija prisutna u većem broju.
Vreme primene je posle nicanja suncokreta u fazi 2–8 listova (faza 12–18
BBCH skale). U odnosu na korove tretman treba izvršiti kada su jednogodišnji
širokolisni korovi u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u fazi rozete.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom ili dva
puta u split aplikaciji.
Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod uslovom da su površine koje se
tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja, poljoprivrednih objekata (farmi)
i 200 m od voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda, bunara i sl.) i da brzina vetra
ne prelazi 2 m/s.
DELOVANJE
Express® 50 SX deluje uglavnom preko lista tako što sprečava deobu ćelija kod
osetljivih korova. Nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi
simptomi su vidljivi tek nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja
biljke. Korovi koji nisu uvenuli ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Express®
50 SX treba primeniti na mlade korovske biljke kada su u intenzivnom porastu,
HERBICIDI / 8
Express® 50 SX
mada se u povoljnim vremenskim uslovima (toplo i vlažno) može primeniti i za
suzbijanje odraslijih korova.
Express® 50 SX dobro suzbija sledeće korove:
• jednogodišnji širokolisni korovi:
štir obični (Amaranthus retroflexus), tatula (Datura stramonium), pomoćnica
(Solanum nigrum), obična boca (Xanthium strumarium), kukolj (Agrostema
githago), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša obična (Bifora
radians), repica crna (Brassica nigra), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris),
pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium
hybridum), žavornjak (Delphinium consolida), mrtva kopriva smrdljiva
(Galeopsis tetrahit), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), renika
obična (Lepidium draba), vrapsemepoljsko (Lithospermum arvense), kamilica
prava (Matricaria chamomilla), kamilica bezmirsina (Matricaria inodora), bulka
obična (Papaver rhoeas), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), oranjica obična (Sisymbrium sophia), mišjakinja obična
(Stellaria media), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), ljubičica poljska (Viola
arvensis), samonikli suncokret i samonikla uljana repica;
• višegodišnji širokolisni korovi:
palamida njivska (Cirsium arvense)
štavelj (Rumex spp.)
Slabije suzbija: poponac (Convolvulus arvensis),
broćika lepuša (Galium aparine), čestoslavica (Veronica spp.).
HERBICIDI / 9
DuPont™
Granstar® Extra PX
herbicid
Granstar® Extra PX je selektivni
sistemični herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u usevu
pšenice
Sastav: tifensulfuron-metil 500 g/kg, tribenuron-metil 250 g/kg
Granstar® Extra PX koristi se za suzbijanje širokolisnih korova u usevu pšenice.
Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove i brzo se translocira kroz celu biljku.
Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi
simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uvenuće nastupa za 15-25
dana. Manje osetljivi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za
vodu i hranljive materije.
Granstar® Extra PX je najefikasniji kada se primenjuje na male korove koji su u
početnoj fazi porasta.
PRIMENA
Granstar® Extra PX se primenjuje posle nicanja kada je pšenica u fenofazi od 2
lista do faze zastavičara (faze BBCH 12-39 skale) Primenjuje se kada su korovi
u fazi 2-6 listova. Količina primene je 40-50 g/ha, uz dodatak 0,1% okvašivača
Trend® 90.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku vegetacione sezone na istoj površini: jednom.
Granstar® Extra PX se usvoji u roku od 2 sata nakon primene. Ukoliko padne
kiša u roku manjem od dva sata posle tretmana, efikasnost preparata može biti
umanjena.
HERBICIDI / 10
Granstar® Extra PX
DELOVANJe
Granstar® Extra PX dobro suzbija sledeće korove:
• jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: devojačka trava (Capsela bursapastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), mrtva kopriva crvena
(Lamium purpureum), livadski ljutić (Rannunculus repens), gorušica poljska
(Sinapis arvesis),obična mišjakinja (Stellaria media), čestoslavica persijska
(Veronica persica), dvornik ptičiji (Polygomum aviculare);
Granstar® Extra PX zadovoljavajuće suzbija sledeće korove:
• palamida njivska ( Cirsium arvense)
PLODORED
U slučaju preoravanja, mogu se sejati samo žitarice 30 dana nakon preoravanja.
Za naredne biljke u plodoredu nema ograničenja.
NAPOMENE
Ne sme se primenjivati:
- ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu < 10 C
- ukoliko su temperature vazduha >25 C
- pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha
- na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog ispirljivosti
- na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem,
niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili
drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva
- na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni
insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene ovog preparata
HERBICIDI / 11
DuPont™
Grid® 75 WG
herbicid
Grid® 75 WG suzbija široki spektar
uskolisnih i širokolisnih korova u
kukuruzu. Primenjuje se u ranoj
fazi nicanja kukuruza i korova, te
uspešno zamenjuje tretmane pre
nicanja
Sastav: rimsulfuron 500 g/kg, tifensulfuron-metil 250 g/kg
Grid® 75 WG deluje uglavnom preko lista, a delimično i preko zemljišta
PRIMENA
Grid® 75 WG se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih
kao i jednogodišnjih širokolisnih korova, kada je kukuruz u fazi od 1-5 lista (faza
11-15 BBCH skale). Primenjuje se u količini od 20 do 25 g/ha. Najbolji rezultati se
postižu tretiranjem kada je divlji sirak u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji travni
korovi u fazi od jednog lista do faze bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi
u fazi od 2 do 4 lista.
Uz dodatak 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (sa 480 g/l aktivne materije)
uspešno suzbija pomoćnicu (Solanum nigrum), tatulu (Datura stramonium),
čičak (Xanthium strumarium) kao i višegodišnje širkolisne korove kao što su
poponac obični (Convolvulus arvensis) i palamida njivska (Cirsium arvense).
Utrošak vode: 200 - 400 l/ha uz obavezan dodatak okvašivača Trend® 90 (0,1%).
DELOVANJE
Efikasno suzbija
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što je:
• divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense),
b) jednogodišnje uskolisne korove:
• divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
• korovsko proso (Echinochloa crus-galli),
• muhari (Setaria spp.);
HERBICIDI / 12
Grid® 75 WG
b) širokolisni korovi:
• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
• štir (Amaranthus spp.),
• ambrozija (Ambrosia spp.),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• samonikli suncokret (Helianthus annus),
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
• dvornik (Polygonum spp.),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua);
PREDNOSTI PREPARATA
• Širok spektar delovanja na travne i širokolisne korove
• Uspešno zamenjuje tretmane posle setve a pre nicanja
• Visoka kompatibilnost - mogućnost mešanja sa drugim sredstvima za
zaštitu bilja
HERBICIDI / 13
DuPont™
Harmony® 75 WG
herbicid
Harmony® 75 WG je selektivni
sistemični herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u usevu soje i
lucerke
Sastav: tifensulfuron-metil 750 g/kg
PRIMENA
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene
troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista
• u količini 8 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,08 g + 2 ml/100 m2)
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije, u količini 15-20 g/ha uz
dodatak okvašivača Trend® 90 u koncentraciji 0,05%, tretiranjem rano u proleće
pre početka vegetacije lucerke.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
DELOVANJE
Harmony® 75 WG biljke usvajaju uglavnom kroz listove i brzo se prenosi kroz
celu biljku. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene.
Drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a korovi potpuno uvenu za 15-25
dana. Manje osetljivi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za
vodu i hranljive materije.
Harmony® 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na korove u početnoj fazi
porasta.
Pre upotrebe mešavinu testirati na maloj površini.
HERBICIDI / 14
Harmony® 75 WG
SPEKTAR DELOVANJA
• Harmony® 75 WG dobro suzbija jednogodišnje korove:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
prstenak poljski (Anthemis arvensis), hoću-neću (Capsela bursa-pastoris),
pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum),
pepeljuga mnogocvetna (Ch. polyspermum), konica obična (Galinsoga
parviflora), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena
(Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), bulka (Papaver
rhoeas), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), ljutić njivski (Ranunculus
arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), obična gorčika (Sonchus
oleraceus), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media),
persijska čestoslavica (Veronica persica).
• Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove: samonikli
suncokret (Helianthus annuus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium),
dvornik obični (Polygonum persicaria)
PREDNOSTI PREPARATA
• Sistemično kretanje kroz korovske biljke
• Odlično rešenje za pepeljugu (Chenopodium sp.) i dvornike (Polygonum)
• Uspešno se može mešati sa drugim preparatima radi proširenja spektra
delovanja
HERBICIDI / 15
DuPont™
Laren® Max PX
herbicid
Laren® Max PX je selektivni
sistemični herbicid iz grupe
sulfonilurea za suzbijanje
širokolisnih korova u usevu
pšenice posle nicanja
Sastav: metsulfuron-metil 333 g/kg, tribenuron-metil 333 g/kg
Laren® Max deluje preko lista i korena i brzo se raspoređuje kroz celu biljku.
Nakon primene korovi zaustavljaju rast nakon nekoliko sati, drugi simptomi su
vidljivi tek 5-10 dana, a potpuno uvenuće korova je za 15-25 dana. Laren® Max PX
je najefikasniji kada se primenjuje na korove u početnoj fazi porasta.
PRIMENA
Laren® Max PX se primenjuje u proleće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi
u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u stadijumu rozete. Veoma je
selektivan u žitaricama, i primenjuje se kada su usevi u fazi od 2 do 4 lista do
faze zastavičara.
Količina primene: 15 g/ha uz dodatak 0.1% okvašivača Trend® 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalni broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
DELOVANJE
Laren® Max PX dobro suzbija širok spektar širokolisnih korova kao što su:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
pepeljuga obična (Chenopodium album) do 2 razvijena prava lista,
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
bulka obična (Papaver rhoeas),
hoću-neću (Capsella bursa-pastoris),
vidovčica crvena (Anagallis arvensis),
različak njivski (Centaurea cyanus),
HERBICIDI / 16
Laren® Max PX
smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrahit),
mrkva divlja (Daucus carota,
žavornjak običan (Delfinium consolida,
mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum,
kamilica prava (Matricaria chamomilla,
dvornik obični (Polygonum presicaria,
ljutić puzavi (Ranunculus repens,
rotkva divlja (Raphanus raphanistrum,
štavalj (Rumex spp.,
gorčika obična (Sonchus oleraceus,
mišjakinja obična (Stellaria media,
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense,
maslačak obični (Taraxacum officinale,
čestoslavica poljska (Veronica arvensis,
čestoslavica persijska (Veronica persica,
grahorice (Vicia spp.)
i samonikla uljana repica.
PREDNOSTI PREPARATA
• Selektivan, primenjuje se do lista zastavičara
• Izuzetna efikasnost u suzbijanju dominantnih korova u usevu pšenice
HERBICIDI / 17
DuPont™
Laren® 60 PX
herbicid
Laren® 60 PX je selektivni
sistemični herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u pšenici
posle nicanja
Sastav: metsulfuron-metil 600 g/kg
DELOVANJE
Laren® 60 PX deluje preko lista i korena i brzo se raspoređuje kroz celu biljku.
Nakon primene korovi zaustavljaju rast nakon nekoliko sati, drugi simptomi su
vidljivi tek 5-10 dana, a potpuno uginuće korova je za 15-25 dana. Laren® 60 PX
je najefikasniji kada se primenjuje na male korove i korove u aktivnom porastu.
SPEKTAR DELOVANJA
• Dobro suzbija jednogodišnje širokoliste korove, kao što su: vidovčica crvena
(Anagalis arvensis),
prstenak (Anthemis spp.), hoću-neću (Capsella bursa-pastoris), različak njivski
(Centaurea cyanus),
palamida njivska (Cirsium arvense), pepeljuga obična (Chenopodium album)
do dva razvijena lista, pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), mrtva
kopriva crvena (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla),
bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik obični (Polygonum persicaria), ljutić
puzavi (Ranunculus repens), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media) maslačak obični
(Taraxacum officinale), čestoslavica poljska (Veronica arvensis), čestoslavica
persijska (Veronica persica), grahorica (Vicia spp.);
HERBICIDI / 18
Laren® 60 PX
• S rednje osetljivi korovi:
pepeljuga obična (Chenopodium album) preko dva razvijena lista, poponac
njivski (Convolvulus arvensis), dimnjača obična (Fumaria officinalis),
dvornik ptičji (Polygonum aviculare), vijušac njivski (Polygonum convolvulus),
čestoslavica bršljenasta (Veronica hederifolia), ljubičica poljska (Viola
arvensis);
PRIMENA
Laren® 60 PX se primenjuje u proleće, kada su jednogodišnji širokolisni korovi
u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni korovi u stadijumu rozete. Veoma je
selektivan u žitaricama i primenjuje se kada su usevi u fazi najmanje 3 lista, pa
do faze zastavičara.
Količina primene: 10g/ha.
Za poboljšanje delovanja na srednje osetljive korove primenjivati: Laren® 60 PX
u kombinaciji sa okvašivačem Trend® 90 u količini : 10 g/ha Laren® 60 PX + 0,1 %
Trend® 90;
Za poboljšanje delovanja na slabo osetljive korove kao što su broćika lepuša
(Galium aparine) primenjivati: Laren® 60 PX u kombinaciji sa preparatima na bazi
fluroksipira sa 360 g/l a.m. u količini: 10 g/ha Laren® 60 PX + 0,3 l/ha Starane 250
ili Tomigan 250-EC + 0,1 % Trend® 90 (0,1 g + 3 ml + 2-4 ml na 100 m2) ili 10 g/ha
Laren® 60 PX + 0,4 l/ha Starane 250 ili Tomigan 250-EC (0,1 g + 4 ml na 100 m2);
Utrošak vode: 200-400 l/ha, odnosno 2-4 l/100 m2.
Maksimalni broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
HERBICIDI / 19
DuPont™
Safari® 50 WG
herbicid
Jedino pravo rešenje za
suzbijanje abutilona i
dvornika u usevu šećerne
repe
Safari® 50 WG se usvaja uglavnom
preko lista, a delimično i preko
korena. Posle primene, Safari® 50
WG brzo zaustavlja rast osetljivih
korova. Korovi koji nisu uvenuli
ostaju zakržljali i ne konkurišu
usevu. Tipični simptomi (žućenje i
uvenuće) su vidljivi 7-10 dana nakon
primene.
HERBICIDI / 20
Sastav: triflusulfuron-metil 500 g/kg
PRIMENA
U odnosu na fazu razvoja korovskih biljaka optimalno vreme za primenu je kada
su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista.
Zbog izrazite selektivnosti prema usevu šećerne repe preporuka je da se
preparat Safari® 50 WG koristi u prvim tretmanima. Za najefikasnije suzbijanje
korova, potrebna su najmanje dva tremana u razmaku od 8 do 14 dana, ili kada
korovi ponovo počnu da niču.
U odnosu na fazu razvoja useva Safari® 50 WG treba primeniti kada je šećerna
repa iznikla 70-90%, pa sve do zatvaranja redova repe.
SAFARI® 50 WG se primenjuje u količini od 30 g/ha (0,3 g/100 m2) u kombinaciji sa
preparatima na bazi:
1.
desmedifam + fenmedifam
(sa 80 + 80 g/l a.m.):
1,5 (15 + 15 ml/100 m2);
2.
desmedifam + fenmedifam
(sa 80 + 80 g/l a.m.) i
etofumesat (sa 200 g/l a.m.):
1,5 (15 + 15 ml/100 m2) i
0,6 (6 + 6 ml/100 m2);
3.
desmedifam + fenmedifam + etofumesat
(sa 60 + 60 + 60 g/l a.m.):
1,5 (15 + 15 ml/100 m2);
4.
desmedifam + fenmedifam
Safari® 50 WG
(sa 80 + 80 g/l a.m.) i
metamitron (sa 700 g/kg a.m.):
1 (10 + 10 ml/100 m2) i
0,7 kg/ha (7 + 7 g/100 m2).
Pri primeni preparata Safari® 50 WG u tank miks kombinacijama sa drugim
herbicidima uvek treba poštovati sva ograničenja partner herbicida.
Da bi se ostvarilo dobro usvajanje od strane korovskih biljaka, Safari® 50 WG
treba uvek koristiti uz dodatak 0,05 % okvašivača Trend® 90.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
DELOVANJE
Izuzetna efikasnost u suzbijanju širokolisnih korova, kao što su: teofrastova
lipica (Abutilon theophrasti), obični štir (Amaranthus retroflexus), dvornik veliki
(Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja
(Raphanus raphanistrum).
U kombinaciji sa preparatima na bazi desmedifama, fenmedifama, etofumesata,
metamitrona i njihovih mešavina dobro suzbija jednogodišnje širokolisne
korove, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi
(Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija
pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium
album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura
stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), dvornik veliki (Polygonum
lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), gorušica poljska (Sinapis
arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys
annua), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
NAPOMENE
• Ne sme se primenjivati ako se
3-5 sati posle tretiranja očekuju
temperature vazduha > 25°C ili
noćni mrazevi
• Tretiranje vršiti na temperaturama
7-25°C
HERBICIDI / 21
DuPont™
Tarot® 25 WG
herbicid
TAROT® 25 WG suzbija jednogodišnje
i višegodišnje travne kao i neke
širokolisne korove u kukuruzu i
krompiru
Sastav: rimsulfuron 250 g/kg
Tarot® 25 WG deluje preko lista i korena. Nakon primene osetljivi korovi brzo
prestaju sa rastom, a crvenilo, nekroza i sušenje korova su vidljivi posle 5-10
dana. Korovi koji se ne osuše ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Najefikasniji
je kada se primenjuje na korove u fazi intenzivnog porasta.
PRIMENA
kukuruz - Tarot® 25 WG se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza
za suzbijanje:
1. jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova (i nekih širokolisnih
korova):
a) jednokratno, u količini 50-60 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem
kada su višegodišnji uskolisni korovi visine 15-20 cm, jednogodišnji od faze
jednog lista do faze bokorenja a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada
su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista,
- drugo tretiranje u istoj količini, posle nicanja novih korova, a da kukuruz
nema više od 7 razvijenih listova.
2. širokolisnih korova u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem
kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), a korovi 2-4
lista, u kombinaciji (tank-miksu) sa:
a) 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (sa 480 g/l a.m.), ili
b)10 g/ha Harmony® 75 WG
HERBICIDI / 22
Tarot® 25 WG
Krompir - Tarot® 25 WG se koristi u usevu krompira za suzbijanje
jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i nekih jednogodišnjih
širokolisnih korova, i to:
a) jednokratno
- sam preparat, u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem
kada je krompir visine 5-20 cm, uskolisni korovi od faze jednog lista do
bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
- u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina (sa 700 g/kg a.m.), u količini
50 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha preparata na bazi metribuzina
tretiranjem kada je krompir visine do 5 cm. Kasniji tretmani kada je krompir
visine 10-15 cm, su mogući samo na zemljištima sa preko 4% humusa. Takođe
voditi računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se
odnose na osetljivost krompira.
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha proizvoda
na bazi metribuzina, tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a
širokolisni u fazi 2-4 lista.Takođe voditi računa o ograničenjima iz uputstva za
upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost krompira.
- drugo tretiranje posle nicanja novih korova, u količini 30 g/ha Tarot
+ 0,1% Trend, do zatvaranja redova krompira.
Utrošak vode: 200-400 l/ha
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom ili dva puta u
split aplikaciji.
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove,
kao što su: sirak divlji iz rizoma
(Sorghum halepense), pirevina
obična (Agropyrum repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove,
kao što su: proso korovsko
(Echinochloa crus-galli), muhar
zeleni (Setaria viridis), muhar
sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz
semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove,
kao što su: štir bljutavi (Amaranthus
blitoides), štir obični (Amaranthus
retroflexus), samonikli suncokret
(Helianthus annuus), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), čistac
jednogodišnji (Stachys annua).
PREDNOSTI PREPARATA
• Izuzetna brzina delovanja na
travne korove
• Ne ograničava plodored
• Laka i bezbedna primena
HERBICIDI / 23
DuPont™
Tarot® Plus WG
herbicid
Tarot® Plus WG suzbija široki
spektar uskolisnih i širokolisnih
korova u kukuruzu. Kombinacija je
dve aktivne materije, rimsulfurona
iz grupe sulfonilurea i dikambe
regulatora rasta
Sastav: rimsulfuron 32,6 g/kg, dikamba-Na 608 g/kg
Korovi ga brzo usvajaju preko listova i korena, veoma brzo zaustavlja rast
korova posle primene. Simptomi u vidu gubitka boje i hloroze, pojavljuju se u
roku od 3-10 dana, a korovi se potpuno suše posle 3-4 nedelje. Povoljni uslovi,
toplo i vlažno vreme nakon primene ubrzava delovanje preparata Tarot® Plus
WG, a hladno i suvo vreme može da ga uspori.
PRIMENA
Tarot® Plus WG ima kratko rezidualno delovanje i deluje samo na već iznikle
korove. Najbolje delovanje se postiže kada su korovi u početnom porastu.
Tarot® Plus WG se primenjuje u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza (bez
poduseva) kada kukuruz ima 1-6 listova (faze 11-16 BBCH skale).
Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:
• Agropyron (pirevina) i Sorghum (sirak): 15-20 cm (3-5 listova)
• Digitaria (svračice), Setaria (muhari) i Panicum (proso): 1-3 lista
• E chinochloa (muhari) i ostali jednogodišnji uskolisni korovi:
od faze jednog lista do faze bokorenja.
• jednogodišnji širokolisni korovi: 2-4 lista
• višegodišnji širokolisni korovi kao što je Cirsium (palamida): 4-6 listova
• C onvolvulus arvensis (poponac njivski) i Calystegia sepium (divlji ladolež):
15-20 cm.
Tarot® Plus WG koristiti u količini od 307 g/ha (3,07 g/100 m2), uvek uz dodatak
0,1% okvašivača Trend® 90 (200-300 ml/ha).
HERBICIDI / 24
Tarot® Plus WG
Zahvaljujući širokom spektru delovanja, retko postoji potreba za
kombinovanjem sa drugim preparatima. U slučaju kombinovanja sa drugim
preparatima, treba poštovati sva uputstva i ograničenja koja se odnose na drugi
preparat.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
PREDNOSTI PREPARATA
• Širok spektar delovanja na travne i
širokolisne korove
• Kompletno rešenje
• Ne ograničava plodored
• Laka i bezbedna primena
DELOVANJE
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove: sirak divlji iz rizoma (Sorghum haplepense),
pirevina obična (Agropyron repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove: proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
svračica crvena (Digitaria sanguinalis), muhar (Setaria spp.), sirak divlji iz
semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obična
(Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
samonikli suncokret (Helianthus annus), vijušac (Polygonum spp.), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac
jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), boca
obična (Xanthium strumarium);
d) v išegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac
njivski (Convolvulus arvensis);
HERBICIDI / 25
OKVAŠIVAČ
TREND® 90 ....................................................... 28
DuPont™
Trend® 90
okvašivač
Trend® 90 je nejonizujući okvašivač
koji smanjuje površinski napon
vode, poboljšava kvašenje lisne
površine korova i distribuciju
herbicida po tretiranoj površini
Sastav: izodecil alkohol etoksilat 900 g/l
DELOVANJE
Primenjuje se uz sledeće herbicide proizvođača DuPont: Tarot® 25 WG, Grid®
75 WG, Granstar® Extra PX, Safari® 50 WG, Tarot® Plus WG, Harmony® 75 WG,
Express® 50 SX , Cordus® 75 WG i Laren® Max PX;
PRIMENA
Trend® 90 se koristi u sledećim koncentracijama:
• uz herbicide Tarot® 25 WG, Grid® 75 WG, Harmony® 75 WG, Tarot® Plus WG,
Granstar® Extra PX, Laren® Max PX, Express® 50 SX, Cordus® 75 WG i Victus®
Duo - 0,1% odnosno 10 ml u 10 l vode
• uz herbicid Safari® 50 WG - 0,05% odnosno 5 ml u 10 l vode.
Vreme primene Trend® 90 određeno je vremenom primene herbicida sa kojim
se koristi.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: u skladu sa
herbicidima sa kojima se koristi (jednom ili dva puta u split aplikaciji).
Prilikom pripreme mešavine za prskanje Trend® 90 uvek dodati poslednji.
HERBICIDI / 28
FUNGICIDI
ACANTO® PLUS ................................................ 32
ALERT® S .......................................................... 34
CURZATE® M WG ............................................. 36
CURZATE® R WG .............................................. 38
EQUATION® PRO WG .......................................40
KOCIDE® 2000 .................................................. 42
TALENDO® .......................................................44
DuPont™
Acanto® Plus
fungicid
TROSTRUKO DELOVANJE,
POTPUNA ZAŠTITA
Šećernu repu ugrožava više bolesti, a
poseban problem u njenoj proizvodnji
predstavlja pegavost lista (Cercospora
beticola). U našim uslovima Cercospora
se redovno javlja tokom leta i može jako
brzo da se proširi izazivajući oštećenja i
propadanje lista. Idealni uslovi za pojavu
Cercospore su relativna vlažnost vazduha
95% i temperatura 24/25ºC. Infekcija se
retko dešava ako je relativna vlažnost
vazduha ispod 70%. Od infekcije do
pojave prvih vidljivih simptoma potrebno
je sedam i više dana. Karakteristični
simptomi su pege smeđe boje koje su u
početku male i javljaju se pojedinačno,
ali vremenom mogu zahvatiti ceo list
koji zbog toga i propada. Biljka počinje
da troši šećer za stvaranje novih listova,
čime se smanjuje prinos korena i sadržaj
šećera. Ključ u borbi protiv ove bolesti
je pravovremena zaštita. Optimalno
vreme prve primene fungicida je kada su
simptomi prisutni kod 5% biljaka.
FUNGICIDI / 32
Sastav: pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l
PRIMENA
U usevu strnih žita (pšenice i ječma) - Za suzbijanje prouzrokovača
pepelnice pšenice i ječma (Blumeria), rđe (Puccinia spp.), prouzrokovača sive
pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.), prouzrokovača mrke pegavosti
lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum), i za
suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres).
Acanto® Plus postiže najveći efekat kada se primenjuje preventivno u ranim
fazama zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma, u pšenici BBCH 31-61 i po
potrebi još jednom, u vreme BBCH 49-59. U ječmu, od završetka bokorenja do
početka cvetanja, u zavisnosti od prisustva patogena i uslova za zaražavanje, a
prema preporuci prognozno izveštajne službe. Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml
na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
U usevu suncokreta - Za suzbijanje prouzrokovača sivo-mrke pegavosti
lišća (Phomopsis helianthi). Primenjuje se od butonizacije do cvetanja
suncokreta (faze 53-59 BBCH skale). Količina primene: 0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml
na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m2). Maksimalan broj
tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.
U usevu šećerne repe - Za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista
(Cercospora beticola). Primenjuje se pri pojavi prvih simptoma i po potrebi, tri
nedelje kasnije do sklapanja redova u šećernoj repi (BBCH 49). Količina primene:
0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100 m2). Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100
m2). Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: dva puta, sa
intervalom od 21 dan između tretiranja.
Acanto® Plus
BRZINA USVAJANJA
Acanto® Plus biljke usvajaju u roku od dva do tri sata nakon tretmana. Ukoliko
padne kiša u roku kraćem od tri sata posle tretmana, efikasnost preparata može
biti umanjena.
Acanto® Plus primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije.
DELOVANJE
Acanto® Plus sadrži dve aktivne materije sa različitim ali kompatibilnim
mehanizmima delovanja.
Ciprokonazol је sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim
delovanjem. Kroz biljku se kreće akropetalno.
Pikoksistrobin je preventivni i kurativni fungicid. Kreće se akropetalno i
translaminarno kroz biljku.
PREDNOSTI PREPARATA
• Trostruko delovanje, potpuna zaštita
• Jedinstven trostruki način transporta koji obezbeđuje i zaštitu novoizraslih
delova biljke
- brzo usvajanje i sistemična distribucija u biljci
- apsorpcija difuzijom kroz voštane slojeve na površini biljke
- redistribucija gasnom fazom
• Preventivno i kurativno delovanje
• Dva mehanizma delovanja, pa je umanjena opasnost od rezistencije
KARENCA
42 dana za strna žita, 28 dana za šećernu repu i OVP za suncokret.
FUNGICIDI / 33
DuPont™
Alert® S
fungicid
Alert S je sistemični fungicid
sa protektivnim, kurativnim i
eradikativnim delovanjem za
suzbijanje bolesti u usevu pšenice i
šećerne repe
®
Sastav: karbendazim 250 g/l i flusilazol 125g/l
flusilazol 125 g/l
DELOVANJE
Alert® S je kombinacija dve sistemične aktivne materije sa različitim načinom
delovanja i ima visoku efikasnost u suzbijanju oboljenja pšenice i šećerne repe.
Flusilazol pripada grupi triazola, a karbendazim grupi benzimidazola.
PRIMENA
Pšenica – Koristi se za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice žita (Erysiphae
graminis var. tritici), lisne (mrke) rđe žita (Puccinia recondita), sive pegavosti
lista žita (Septoria tritici), sive pegavosti klasa žita (Septoria nodorum)
Alert® S postiže najbolji efekat kada se primenjuje preventivno u ranim fazama
infekcije, a najkasnije do pojavi prvih simptoma, počevši od faze bokorenja pa
do početka klasanja (faze 23-51 BBCH skale), u zavisnosti od prisustva patogena
i uslova za pojavu infekcije.
Količina primene: 0,8-1,0 l/ha (8-10 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
pepelnica žita (Blumeria
(Erysiphe) graminis f. sp. tritici)
FUNGICIDI / 34
siva pegavost lista žita (Septoria tritici)
lisna (mrka) rđe žita (Puccinia
recondita)
Šećerna repa – Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista
(Cercospora beticola).
Alert® S treba primeniti preventivno u ranim fazama infekcije, a najkasnije
pri pojavi prvih simptoma (do 5% biljaka sa preko 10 pega), počevši od faze
kada repa ima razvijenih 7 listova (faza 17 BBCH skale) i kasnije po potrebi u
vegetaciji u zavisnosti od prisustva patogena i uslova za infekciju.
Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
KARENCA
42 dana za pšenicu i 35 dana za šećernu repu
FUNGICIDI / 35
DuPont™
Curzate® M WG
fungicid
Kontaktni i lokalno sistemični
fungicid sa preventivnim,
kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače vinove
loze i krompira
Sastav: cimoksanil 40 g/kg i mankozeb 400 g/kg
Delovanje
Curzate® M WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima
delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine
inkubacionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti sporulacione
osobine. Mankozeb ima preventivno kontaktno delovanje sa produženim
efektima. On stvara zaštitni sloj na površini biljke i sprečava pojavu infekcije.
Primena
Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola),
u koncentraciji od 0,3% (30 g u 10 l vode).
Curzate® M WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi
postanu vidljivi na biljci. Primenjuje se od rane faze razvoja, početka listanja
vinove loze (faze 12,13-19 BBCH skale) a primena se nastavlja sve dok su
vremenski uslovi povoljni za širenje bolesti, sve do faze šarka (faza 83 BBCH
skale). Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u
intervalima 10-12 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih
uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti na 8 dana ili
manje.
Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 4 puta.
FUNGICIDI / 36
Curzate® M WG
Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans),
u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2).
Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično
1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti
od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze,
prema preporuci prognozno-izveštajne službe, primena može početi od faze
ranog rasta biljke i treba da se nastavi dok god su vremenski uslovi pogodni
za nastajanje infekcije, pa sve do 14 dana pred vađenje. Pod normalnim
vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima
visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak
između tretmana treba skratiti.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.
KARENCA
stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana i krompir 14
dana.
FUNGICIDI / 37
DuPont™
Curzate® R WG
fungicid
Kontaktni i lokalno sistemični
fungicid sa preventivnim,
kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače vinove
loze i krompira.
Sastav: cimoksanil 42 g/kg i bakar-oksihlorid 397,5 g/kg
Delovanje
Curzate® R WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom
delovanja. Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve
polovine inkubacionog perioda. Poseduje preventivne, kurativne i antisporulacione osobine.
Bakar-oksihlorid ima preventivno kontaktno delovanje. On stvara zaštitni sloj na
površini biljke i sprečava pojavu infekcije.
Primena
Vinova loza – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola),
u količini primene od 0,3% (30 g u 10 l vode).
Curzate® R WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi
postanu vidljivi na biljci.
U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje
zaraze, prema preporuci prognozno-izveštajne službe, primena može početi
od kraja cvetanja (od faze 69 BBCH skale), pa sve do 28 dana pred berbu. Na
vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima
10-12 dana. U kišnim uslovima koji dovode do brže infekcije i povećanog rizika
od oboljenja, razmak između dva prskanja mora da se smanji na 8 dana ili
manje.
Utrošak vode: 600-1.000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.
FUNGICIDI / 38
Curzate® R WG
Krompir – za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans),
količini primene od 3 kg/ha (30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG preventivno
ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što
simptomi postanu vidljivi na biljci. U zavisnosti od infekcionog potencijala
i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze, prema preporuci prognoznoizveštajne službe, primena može početi od faze ranog rasta biljke i treba da se
nastavi dok god su vremenski uslovi pogodni za nastajanje infekcije, pa sve do
14 dana pred vađenje.
Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U
kišnim uslovima, smanjiti razmak između dva prskanja na 6-7 dana ili manje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.
Napomena
Curzate® R WG se ne sme primenjivati u vreme cvetanja vinove loze.
Karenca
Vinova loza: 28 dana; krompir: 14 dana.
FUNGICIDI / 39
DuPont™
Equation® Pro WG
fungicid
Kontaktni fungicid sa preventivnim i
kurativnim delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače u
zasadima vinove loze, krompira i
paradajza
Sastav: famoksadon 225 g/kg i cimoksanil 300 g/kg
Delovanje
Equation® Pro WG je kombinacija dve materije: famoksadona i cimoksanila, koji
se u svom delovanju međusobno dopunjuju.
Famoksadon:
•d
eluje preventivno i kontaktno i sprečava formiranje i klijanje zoospora
•p
rodire u kutikulu listova i ne spira se kišom
• z ahvaljujući čvrstom vezivanju za površinu biljke, efikasan je u zaštiti
grozdova i plodova
Cimoksanil:
• deluje kurativno
• brzo prodire i ravnomerno se raspoređuje u listovima
• zaustavlja rast micelije i sporulaciju
Primena
Vinova loza
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove
loze (Plasmopara viticola) u količini 400 g/ha, odnosno 4 g/100 m2.
Primenjuje se u intervalu 10-12 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za
razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se
infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7-8 dana.
Equation® Pro WG se primenjuje od faze 6 listova pa sve do mesec dana pred
berbu.
FUNGICIDI / 40
Equation® Pro WG
Krompir
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira
(Phytophtora infestans) u količini 400 g/ha odnosno 4 g/100 m2.
Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski
uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period
inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može
smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se primenjuje već posle nicanja krompira pa
sve do 14 dana pred vađenje.
Paradajz
Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
(Phytophtora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini
400 g/ha odnosno 4 g/100 m2.
Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski
uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period
inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može
smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se primenjuje od pre cvetanja pa sve do 3
dana pre berbe paradajza.
Utrošak vode: - vinova loza: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m2)
- krompir i paradajz: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2)
VREME PRIMENE
Vreme prve primene određuje se
na osnovu preporuke prognoznoizveštajne službe u zavisnosti od
infekcionog potencijala. Ukoliko nema
mogućnosti za prognozu pojave
oboljenja, prvi tretman treba obaviti u
ranoj fazi porasta useva, pre nego što
simptomi bolesti postanu vidljivi.
Zbog kurativnog delovanja
cimoksanila, Equation® Pro treba
primeniti maksimalno 2-3 dana posle
infekcije kod plamenjače vinove loze
i 1 dan posle infekcije kod plamenjače
krompira i paradajza.
KARENCA
28 dana za grožđe, 14 dana za
krompir, 3 dana za paradajz
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta u vinovoj lozi,
4 puta u krompiru i paradajzu.
FUNGICIDI / 41
DuPont™
Kocide® 2000
fungicid
Kontaktni protektivni fungicid i
baktericid sa preventivnim i antisporulacionim delovanjem na bazi
bakar-hidroksida za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače vinove
loze i kovrdžavosti lišća breskve
Sastav: bakar-hidroksid 53,8 %
Primena
Vinova loza
Za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)
u koncentraciji 0,2% (20 g/10 l vode). Primenjuje se preventivno tokom faza
intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/53-81 BBCH skale) sve dok su vremenski
uslovi povoljni za razvoj bolesti, a najpovoljnije vreme primene je u poslednja
dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide® 2000 može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i
hladnog vremena.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 4 puta.
Breskva
Za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans).
Primenjuje se u proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i
po potrebi, u jesen, u vreme opadanja lišća (faze BBCH 97-00), u koncentraciji
0,25-0,35 % (25-35 g/10l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l vode/ ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 2 puta.
FUNGICIDI / 42
Kocide® 2000
Prednosti preparata
• bakar-hidroksid ima bolju efikasnost od drugih bakarnih soli
• može se koristiti u manjoj količini primene u odnosu na druga bakarna
jedinjenja
• ne sadrži hlor (važno za biljke osetljive na hlor npr. krompir)
• bezbedniji je za biljke i čovekovu sredinu zbog manje doze bakra
• ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi
bakar-sulfata i bakar-oksihlorida
• homogena distribucija čestica formulacije i nakon sušenja
Karenca
21 dan za vinovu lozu, obezbeđena vremenom primene za breskvu.
Kompatibilnost
Kocide® 2000 se ne sme mešati sa pesticidima kisele reakcije i preparatima na
bazi fosetil-aluminijuma.
FUNGICIDI / 43
DuPont™
Talendo®
fungicid
Fungicid sa preventivnim delovanjem
na prouzrokovača pepelnice vinove
loze
Sastav: prokvinazid 200 g/l
DELOVANJE
Talendo® je fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe
kvinazolinona. Prokvinazid deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice
vinove loze i to dvojako: hemijski i biohemijski. Hemijsko delovanje se ogleda
u poremećaju klijanja spore tako što inhibira formiranje apresorija koja zatim
ne može da izvrši infekciju. Biohemijsko delovanje podrazumeva sposobnost
aktivne materije da aktivira i stimuliše imuno sistem biljke kroz aktivaciju velikog
broja enzima.
Primena
Talendo® se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice
vinove loze (Uncinula necator) u količini 200-250 ml/ha (2–2,5 ml na 100 m2).
Primenjuje se u intervalu 14-21 dan. Faza razvoja vinove loze kada se preparat
može primeniti je od faze BBCH 13 do zatvaranja grozdova (BBCH 77), odnosno
do 28 dana pred berbu.
Talendo® se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije.
Preporučuje se primena 2-3 tretmana u bloku, ali može i naizmenično sa
fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja.Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.
Maksimalni broj tretmana u toku godine je 3 puta.
BRZINA USVAJANJA
Talendo® se usvoji u roku od tri sata nakon tretmana, a kiša ga nakon toga ne
može sprati.
Karenca
28 dana za vinovu lozu.
FUNGICIDI / 44
INSEKTICIDI
AVAUNT® 15 EC ................................................48
CORAGEN® 20 SC ............................................. 50
LANNATE® 25 WP............................................. 53
LANNATE® 90 . ................................................. 57
VYDATE® 10 L ....................................................61
DuPont™
Avaunt® 15 EC
insekticid
Insekticid sa kontaktnim,
digestivnim delovanjem. Uništava
jaja i larve u svim stadijumima.
Koristi se za suzbijanje repičinog
sjajnika, jabukinog smotavca,
kukuruznog plamenca i pamukove
sovice
Sastav: indoksakarb 150 g/l
DELOVANJE
Primenom preparata Avaunt® 15EC u preporučenoj količini, ponašanje insekata
se veoma brzo menja. Manifestuje se brzim prestankom ishrane insekata, i zbog
toga, odličnom zaštitom tretirane biljke.
PRIMENA
JABUKA - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je u
suzbijanju svih generacija smotavca. Primenjuje se u količini 0,3-0,35 l/ha na
samom početku piljenja gusenica, sa razmakom od 10-14 dana između tretmana.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta za
svaku generaciju.
KUKURUZ*
Štetni organizam: Kukurzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica
(Helicoverpa armigera) - primeniti u količini 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m2),,
tretiranjem 10 dana posle maksimalnog leta leptira ili po pojavi prvih gusenica, a
pre ubušenja u stabljiku ili klip.
Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom
vegetacione sezone.
*U procesu registracije
INSEKTICIDI / 48
Avaunt® 15 EC
PAPRIKA - za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i pamukove
sovice (Helicoverpa armigera) - primeniti u količini 0,17-0,25 l/ha na početku
piljenja gusenica.
Utrošak vode: 400 - 600 l/ha (5 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom
vegetacione sezone.
ULJANA REPICA - za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) - primeniti
u količini 0,17-0,25 l/ha kada se sjajnik pojavi, pre dostizanja praga štetnosti (pre
cvetanja, a najkasnije u vreme zelenog/žutog pupoljka).
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je jednom.
KARENCA
7 dana za jabuku, 1 dan za papriku, OVP za uljanu repicu i 14 dana za kukuruz.
PREDNOSTI PREPARATA
• Ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo
• Odlično deluje i na niskim i na visokim temperaturama
• Otporan na spiranje kišom (dva sata nakon tretmana Avaunt® 15 EC se ne
može sprati). Ima nisku rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja
• Avaunt® 15 EC obezbeđuje rezidualnu zaštitu useva utičući i na ishranu
insekata. Tretirani zeleni delovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji
pokušaju da se hrane
• Jedinstveni način delovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik)
dolazi u crevima insekata. Aktivni metabolit sprečava ulazak Na+ jona u
nervne ćelije insekata, što uzrokuje njihovu paralizu i smrt.
• Nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima
INSEKTICIDI / 49
DuPont™
Coragen® 20 SC
insekticid
Insekticid sa kontaktnim i
digestivnim delovanjem koji se
koristi za suzbijanje jabukinog
smotavca, minera okruglih i minera
mramornih mina, krompirove
zlatice, pamukove sovice,
kukuruznog plamenca, grozdovog
smotavca, malog kupusara,
kupusovog moljca i breskvinog
smotavca
Sastav: hlorantraniliprol 200 g/l
Coragen® 20 SC je insekticid nove generacije pomoću kog se mogu kontrolisati
svi ekonomski značajni pripadnici reda Lepidoptera kao i pripadnici mnogih
drugih vrsta insekata. Ovaj novi insekticid deluje kontaktno i digestivno.
Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte,
dok je sa druge strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima.
Istraživanja su pokazala da Coragen® 20 SC nije štetan za sisare, ptice, pčele i
kišne gliste, te zbog toga predstavlja novi standard u kontroli insekata. Izuzetna
ekološka svojstva, niska toksičnost i male doze primene čine Coragen® 20 SC
insekticidom izbora za proizvođače i životnu sredinu.
PRIMENA
JABUKA - Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve
generacije smotavca, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku
piljenja gusenica.
Miner okruglih mina (Leucoptera scitella) i miner mramornih mina
(Phyllonorychter blancardella) – Tretiranje obaviti u precvetavanju. Ukoliko je
izvršeno tretiranje protiv jabukinog smotavca, može se očekivati da preparat
deluje i na prisutnu populaciju minera.
Za suzbijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02%
(1,6-2,0 ml u 10 l vode), prskanjem i orošavanjem. Utrošak vode 600-1000
l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
INSEKTICIDI / 50
Coragen® 20 SC
VINOVA LOZA - za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje
u vreme polaganja jaja, a pre piljenja larvi u koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,51,8 ml u 10 l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana.
Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
KROMPIR - Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini
50-60 ml/ha, na početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi
viša doza (60 ml/ha), pri jačem napadu, može se očekivati duže rezidualno
delovanje 21 dan.
PARADAJZ - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera). Tretiranje
obaviti u periodu piljenja jaja odnosno prilikom masovnog leta i nakon toga u
intervalu od 7-10-14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha, prskanjem i orošavanjem.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan broj tretmana na istoj
površini u toku jedne godine je 3 puta.
KUKURUZ - u semenskom i kukuruzu šećercu za suzbijanje pamukove sovice
(Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od
0,1 do 0,15 l/ha, za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja
gusenica, uz utrošak vode od 200 do 400 l/ha za folijarni tretman ili 70 l/ha vode
uz dodatak okvašivača Trend® 90 za avio tretman.
DUGOTRAJNA ZAŠTITA
USEVA
Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo
lista, gde je zaštićen od spiranja, a
istovremeno je prisutan i vrši zaštitu
lista od insekata koji se hrane na
njegovoj površini. Ova translaminarna
aktivnost, otpornost na spiranje
kišom, snažno insekticidno delovanje i
otpornost na fotorazgradnju, osnove
su dugotrajne zaštite useva koju
obezbeđuje preparat Coragen® 20 SC.
KARENCA
jabučasto voće, breskva, krompir,
kukuruz šećerac: 14 dana, vinova loza:
28 dana, kupus: 7 dana, paradajz: 1
dan.
KUPUS - za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella
xylostella) u količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za
vreme polaganja jaja, a pre piljenja gusenica.
INSEKTICIDI / 51
Coragen® 20 SC
PREDNOSTI PREPARATA
Superiorna zaštita useva:
• brzo delovanje
• zaustavlja ishranu štetnih insekata
odmah nakon primene
• dugotrajna zaštita useva
• bezbedan po usev, izuzetno
efikasan u malim količinama
primene.
Izuzetne ekološke osobine:
• kratka karenca
• povoljan toksikološki i
ekotoksikološki profil
BRESKVA*
Štetni organizam: Breskvin smotavac (Cydia molesta)– može da se
primeni u vreme piljenja larvi prve generacije smotavca, a pre masovnog
leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi
tretman obaviti nakon 10-14 dana. Ukoliko je let prve generacije smotavca
zanemarljiv, tretman se može obaviti za drugu generaciju na isti način. Za
subijanje smotavaca preparat primeniti u koncentraciji 0,016-0,02% (1,6-2,0
mL u 10 L vode), prskanjem ili orošavanjem.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od 10-14 dana. Maksimalan
broj tretmana na istoj površiti u toku jedne godine je 2 puta.
Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili plodove a do do 14 dana pred
berbu.
*U procesu registracije
Efekti na jaja i larve
Kompatibilnost integralnim
programima zaštite:
• može se mešati sa drugim
preparatima
• novi mehanizam delovanja
• selektivan prema predatorskim
insektima i oprašivačima
1. Ovicidno:
Larve uginu unutar jaja pre
piljenja
INSEKTICIDI / 52
2. Ovi-larvicidno:
3. Ovi-larvicidno:
Larve uginu unutar tretiranog Larva ugine pre nego što
jajeta posle usvajanja male
potpuno napusti jaje
količine aktivne materije kroz
membranu
DuPont™
Lannate® 25 WP
insekticid
Insekticid sa kontaktnim i
sistemičnim delovanjem, efikasan
u suzbijanju velikog broja štetnih
insekata na voću, vinovoj lozi,
povrću, šećernoj repi, hmelju i
duvanu
Sastav: metomil 250 g/kg
DELOVANJE
Kontaktno delovanje:
• Najefikasniji način delovanja
• Preparat Lannate® 25WP prodire kroz kutikulu insekata
• Efekti vidljivi za nekoliko minuta
• Uništava jaja pri kontaktu
Digestivni način delovanja:
• Insekti ishranom na tretiranom lišću unose količine preparata dovoljne za
efikasno suzbijanje
• Za potpunu kontrolu putem ishrane potrebno je do dva dana
• Utiče na prestanak ishrane
Translaminarno kretanje
Lannate® 25 WP se kreće lisnom površinom i kroz lisno tkivo, čime se
obezbeđuje otpornost na spiranje kišom. Preparat ispoljava efikasnost i na
insekte koji se hrane na poleđini lista.
PRIMENA
Lannate® 25 WP treba primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu
prag ekonomske štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne
tretmane Lannate®-om 25 WP izvesti u roku od 5-7 dana da bi se održala efikasna
zaštita. U cilju postizanja ujednačene pokrovnosti potrebno je upotrebiti
dovoljnu količinu vode.
INSEKTICIDI / 53
Lannate® 25 WP
JABUKA, KRUŠKA, DUNJA - za suzbijanje lisnih vaši – zelene jabukine vaši (Aphis
pomi), jabukine vaši crvenih gala (Disaphis devecta), dudove vaši (Disaphis
plantaginea), u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, u vreme početka
formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Štitastih vaši – crvene kruškine štitaste vaši (Epidiaspis leperii), zapetaste
štitaste vaši (Lepidosaphes ulmi), kalifornijske štitaste vaši (Quadraspidiotus
perniciosus), kruškine štitaste vaši (Q. pyri), školjkaste štitaste vaši (Q.
ostraeformis), u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem
pokretnih stadijuma, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA, BADEM - za suzbijanje lisnih vaši – breskvine
vaši (Myzus persicae), Myzus varians, Brachycaudus schwartzii, B. persicae,
Hyalopterus amygdali, u koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, u vreme
početka formiranja kolonija, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Za suzbijanje štitastih vaši – šljivine štitaste vaši (Lecanium corni), trnjinine
štitaste vaši (Lecanium prunastri), Pseudaulacaspis pentagona u koncentraciji
0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma, uz utrošak
vode 600-1000 l/ha.
INSEKTICIDI / 54
ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA - za suzbijanje lisnih vaši – trešnjina vaš (Myzus cerasi),
Brachycaudus helichrysi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli, u koncentraciji
0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak
vode 600-1000 l/ha.
Štitaste vaši – kruškina štitasta vaš (Epidiaspis leperii), zapetasta štitasta vaš
(Lepidosaphes ulmi), šljivina štitasta vaš (Lecanium corni), Pseudaulacaspis
pentagona, kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus pesrniciosus), u
koncentraciji 0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma,
uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
Lannate® 25 WP
VINOVA LOZA - za suzbijanje pepeljastog grozdovog moljca (Lobesia botrana) i
žutog grozdovog moljca (Clysia ambiguella), u koncentraciji 0,15-0,2%, odnosno 1520 g u 10 l vode, odmah nakon pojave insekata, praćenjem leta leptira, a najkasnije
po pojavi paučine na cvastima i grozdovima, uz utrošak vode 600-1000 l/ha.
PARADAJZ, PAPRIKA I KRASTAVAC (u polju) - za suzbijanje lisnih vaši – crna
repina vaš (Aphis fabae), pamukova vaš (Aphis gossypii), Aphis nasturtii, breskvina
vaš (Myzus persicae), u količini 1 kg/ha, odnosno 10 g na 100 m2, u vreme početka
formiranja kolonija, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
ŠEĆERNA REPA - za suzbijanje lisne sovice (Mamestra brassicae), prolećna
sovica (Euxoa temera), u količini 1,8 – 2,2 kg/ha, odnosno 18 - 22 g na 100 m2, pre
razvoja gusenica četvrtog stupnja, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
HMELJ - za suzbijanje lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) i dr., u koncentraciji
0,15%, odnosno 15 g u 10 l vode, u vreme početka formiranja kolonija, uz utrošak
vode 600-1000 l/ha.
DUVAN - za suzbijanje duvanovog tripsa (Thrips tabaci) – u količini 1 – 1,5 kg/
ha, odnosno 10 - 15 g na 100 m2, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primeniti do
2 tretmana na rasad duvana. Prvi tretman izvesti na mlade biljke iznikle iz
semena, drugi tretman 20-25 dana posle. Na rasađeni duvan tretman izvršiti
5-10 dana nakon rasađivanja i ponoviti ako je potrebno 20-25 dana posle prvog
tretmana.
Za suzbijanje lisne sovice (Heliothis spp.) - u količini 1 – 1,5 kg/ha, odnosno 10 15 g na 100 m2, uz utrošak vode 200-400 l/ha. Primeniti odmah po pojavi prvih
gusenica (očekivano vreme primene početak jula), a drugo tretiranje samo ako
INSEKTICIDI / 55
Lannate® 25 WP
PREDNOSTI PREPARATA
• Brzo deluje (ishrana insekata
trenutno prestaje)
• Sistemik, kreće se i translaminarno
štiteći i naličje lista
• Otporan na spiranje kišom
• Povoljne karence
• Deluje na jaja, larve i odrasle
jedinke
• Široki spektar delovanja
je potrebno 25 dana posle prvog (očekivano vreme primene početak avgusta).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, u povrću 2
puta u toku sezone, sa po najviše 1 kg/ha preparata Lannate® 25 WP.
NAPOMENE
• ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• ne primenjivati na površinama koje služe za sakupljanje pitke vode
• na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne
dozvoliti pristup stoci
• koristiti samo u komercijalnoj proizvodnji. Ne primenjivati u okućnicama niti u
u baštama
• samo za profesionalnu upotrebu
• obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
• obezbediti zaštitu ptica
• obezbediti zaštitne zone od 30m u odnosu na vodene površine
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja
Tretirati rano ujutru ili kasno uveče kada je let pčela minimalan.
RADNA KARENCA
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da
rade, i 14 dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
KARENCA
7 dana za duvan, 14 dana za hmelj, papriku, paradajz i krastavac, 35 dana za
voće i grožđe, 42 dana za šećernu repu
INSEKTICIDI / 56
DuPont™
Lannate® 90
insekticid
Insekticid sa kontaktnim i
sistemičnim delovanjem, efikasan
u suzbijanju velikog broja štetnih
insekata na voću, vinovoj lozi,
povrću i duvanu
Sastav: metomil 900 g/kg
DELOVANJE
Lannate® 90 deluje kao ovicid, larvicid i adulticid. Lannate® 90 je kontaktni
insekticid, koji ima brzo dejstvo („knockdown efekat“) na insekte. Nije potrebno
da insekti budu direktno izloženi preparatu, pošto zbog sistemičnog delovanja
suzbija i one koji se hrane tretiranim biljkama.
PRIMENA
Lannate® 90 primeniti u preporučenim dozama kad insekti dostignu populaciju
praga štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane
Lannate®-om treba izvesti u roku 5-7 dana da bi se održala zaštita. Upotrebite
dovoljno vode da se postigne ujednačena pokrovnost.
JABUKA, KRUŠKA I DUNJA
a) jabukin smotavac (Cydia pomonella) – primeniti u koncentraciji 0,035-0,045%
(3,5-4,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 220-280
l vode, tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare, ili prema
preporuci prognozno-izveštajne službe,
b) z elena jabukina vaš (Aphis pomi), jabukina vaš crvenih gala (Disaphis devecta)
i dudova vaš (Disaphis plantaginea) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%
(4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode,
tretiranjem na početku formiranja kolonija,
c) m
ineri zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – primeniti u koncentraciji 0,0450,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180220 l vode, tretiranjem kada su mine veličine 3-5 mm,
INSEKTICIDI / 57
Lannate® 90
d) štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperii), zapetasta (Lepidosaphes
ulmi), kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus), kruškina (Quadaspidiotus
pyri) i školjkasta (Quadaspidiotus ostraeformis) – primeniti u koncentraciji
0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica)
u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA I BADEM
a) b
reskvine lisne vaši (Myzus persicae, Myzus varians, Brachycaudus schwartzii,
Brachicaudus persicae, Hyalopterus amygdali) – primeniti u koncentraciji 0,040,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l
vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,
b) b
reskvin smotavac (Cydia molesta) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05%
(4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode,
tretiranjem pre ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci
prognozno-izveštajne službe.
c) š ljivine štitaste vaši (Parthenolecsanium corni, Parthenolecanium persicae,
Pseudalacaspis pentagona) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode,
tretiranjem pokretnih stadijuma.
INSEKTICIDI / 58
ŠLJIVA, VIŠNJA I TREŠNJA
a) lisne vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrsi, Hyalopterus pruni, Phorodon
humuli) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno
100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku
formiranja kolonija,
b) š titaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperi), zapetasta (Lepidosaphes
ulmi), šljivina (Partenolecsanium corni, Pseudalacaspis pentagona) i
kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus) – primeniti u koncentraciji 0,0450,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
Lannate® 90
VINOVA LOZA
Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia bottrana) i žuti grozdov moljac (Clysia
ambiguella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem na
osnovu praćenja leta leptira, a najkasnije po pojavi paučine na cvastima i
grozdovima.
PARADAJZ, PAPRIKA I KRASTAVAC (U POLJU)
Lisne vaši: crna repina (Aphis fabae), pamukova (Aphis gossypii, Aphis nasturtii) i
breskvina (Myzus persicae) – primeniti u količini 0,08-0,2 kg/ha (0,8-2 g/100 m2),
tretiranjem na početku formiranja kolonija.
DUVAN
a) d
uvanski trips (Thrips tabaci) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode
tretiranjem:
• duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno) 20 dana posle prvog
• rasađenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je potrebno) 20-25 dana posle prvog,
b) lisne sovice (Heliothis spp.) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode
tretiranjem rasađenog duvana odmah po pojavi prvih gusenica (početak
jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog (početak avgusta).
Utrošak vode: u zasadima voća 600-1.000 l/ha, za ostale namene 300-600 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, a u povrću 2
puta u toku sezone.
PREDNOSTI PREPARATA
• Brzo deluje (ishrana insekata
trenutno prestaje)
• Sistemik, kreće se i translaminarno
štiteći naličje lista
• Otporan na spiranje kišom
• Povoljne karence
• Deluje na jaja, larve i odrasle
jedinke
• Široki spektar delovanja
INSEKTICIDI / 59
Lannate® 90
NAPOMENE
•samo za profesionalnu upotrebu
• ne primenjivati u okućnicama niti u baštama
• obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
• ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• obezbediti zaštitne zone od 30 m u odnosu na vodene površine
• na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne
dozvoliti pristup domaćim životinjama
• obezbediti zaštitu ptica
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja. asno
uveče kada je let pčela minimalan.
RADNA KARENCA
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da
rade, i 14 dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
KARENCA
7 dana za duvan, 14 dana za krastavce, papriku i paradajz, 35 dana za voće i
grožđe.
INSEKTICIDI / 60
DuPont™
Vydate® 10 L
insekticid
Nematocid i insekticid sa kontaktnim
i sistemičnim delovanjem, efikasan u
suzbijanju nematoda i bele leptiraste
vaši na usevu paprike i krastavca u
zaštićenom prostoru
Sastav: oksamil 100 g/l
DELOVANJE
Primenom kroz sistem kap po kap, Vydate® 10L se usvaja korenom i kreće se kroz
biljku.
PRIMENA
Vydate® 10 L se primenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda i to
slobodnoživućih i cistolikih (Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.)
kao i bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum). Vydate® 10 L se u svetu
koristi i kao insekticid za suzbijanje velikog broja insekata kao što su vaši, tripsi,
lisni mineri (Liriomyza).
Primenjuje se u usevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. U usevu paprike
primenjuje se 8-10 dana posle rasađivanja, a u usevu krastavca u vreme pojave
odraslih jedinki leptiraste vaši. Maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije na
istoj površini: četiri puta za papriku i dva puta za krastavac.
• Vydate® 10 L se primenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje
(kap po kap).
• Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate® 10 L i iz koga
se pomoću Venturijeve cevi pripremljeni rastvor primeni kroz sistem za
navodnjavanje.
• Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na
nepredviđenim mestima.
• Primeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbedila distribucija preparata
na celoj tretiranoj površini.
INSEKTICIDI / 61
Vydate® 10 L
PREDNOSTI PREPARATA
• Sistemik - usvaja se korenovim
sistemom i transportuje u
nadzemne delove biljke ksilemom
• Štiti čitavu biljku
• Brzo deluje
• Pozitivno utiče na razvoj same
biljke i korenovog sistema
• Prvo primeniti 60% od predviđene količine vode da se navlaži zona korenovog
sistema. Zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Vydate®-a sa 20% vode.
Preostalu količinu vode (20%) primeniti da bi se ceo sistem dobro isprao i
Vydate® rasporedio u zoni korena.
• Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost Vydate®-a.
Zbog toga se u rezervoar sa Vydate®-om mogu dodati azotna, sumporna ili
fosforna kiselina u količini 250-500 ml/ 1000 l vode.
Tretiranje iz vazduhoplova i folijarna primena nisu dozvoljeni.
MOGUĆNOST MEŠANJA - KOMPATIBILNOST
Vydate® 10 L se primenjuje isključivo sam.
RADNA KARENCA: 1 dan
KARENCA: 14 dana za krastavac, 21 dan za papriku
NAČIN DELOVANJA NA NEMATODE
• Sprečava razvoj jaja i piljenje
• Sprečava kretanje i orijetaciju nematoda ka korenu biljke
• Sprečava prodor nematoda u korenov sistem i ishranu
INSEKTICIDI / 62
BELEŠKE
DuPont prodajni tim
Zoran Kampfer
Milan Šibul
Željko Đurđev
Dalibor Munćan
Predstavnik prodaje
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Promoter
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
Goran Milićević
Dušan Urošević
Vladimir Vasojević
Ivana Drljača
Predstavnik za ključne klijente
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Predstavnik prodaje
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Predstavnik prodaje
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Promoter
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Promoter
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Copyright © 2011. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi koji su označeni
sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

Tarot® Plus WG