DuPont™
zaštita Voća i povrća
zaštita voća i povrća
1
Primena DuPont preparata
Vinova loza ............................................................. 4
Jabučasto voće ........................................................ 4
Krompir .................................................................. 5
Paradajz ................................................................. 5
Luk.......................................................................... 6
Krastavac................................................................. 6
Coragen® 20 SC........................................................... 7
Lannate® 90 ................................................................ 9
Avaunt® 15 EC........................................................... 11
Vydate® 10 L............................................................. 12
Curzate® M WG ......................................................... 13
Curzate® R WG .......................................................... 14
Equation® PRO WG..................................................... 15
Talendo® .................................................................. 16
Kocide® 2000 ............................................................ 17
Tarot® 25 WG............................................................. 18
zaštita voća i povrća
3
PRIMENA DUPONT PREPARATA U VINOVOJ LOZI
PRIMENA DUPONT PREPARATA U PARADAJZU
Kocide® 2000
Equation® Pro WG
Curzate® M WG
Curzate® R WG
Curzate® M WG*
Kocide® 2000
Equation® Pro WG
Talendo®
Talendo®
Avaunt® 15 EC
Coragen 20 SC
®
Coragen®20 SC
Lannate® 90
Lannate® 90
PRIMENA DUPONT PREPARATA U JABUČASTOM VOĆU
PRIMENA DUPONT PREPARATA U KROMPIRU
Coragen®20 SC
Avaunt® 15 EC
Curzate® M WG
Coragen®20 SC
Curzate® R WG
Equation® Pro WG
Lannate 90
®
Tarot® 25 WG
Kocide 2000*
®
*U postupku registracije
4 *U postupku registracije
zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
5
DuPont™ Coragen® 20 SC
Insekticid
Potrošite manje vremena na kontrolu insekata.
Coragen® 20 Sc novi način razmišljanja.
PRIMENA DUPONT PREPARATA U LUKU
Curzate® R WG*
PRIMENA
Preparat Coragen® 20 SC ima novi mehanizam delovanja na štetne insekte, dok je sa druge
strane selektivan prema korisnim insektima i oprašivačima. Izuzetna ekološka svojstva, niska
toksičnost i male doze primene čine Coragen® 20 SC insekticidom izbora za proizvođače i
životnu sredinu.
Jabuka - Jabukin smotavac (Cydia pomonella) – može da se primeni na sve generacije smotavca,
za vreme polaganja jaja, pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica. Miner mramornih
mina (Phyllonorychter blancardella) – tretiranje obaviti u precvetavanju. Ukoliko je izvršeno
tretiranje protiv jabukinog smotavca, može se očekivati da preparat deluje i na prisutnu
populaciju minera. Za suzbijanje smotavaca i minera preparat primeniti u koncentraciji 0,0160,02% (1,6-2,0 ml u 10 l vode).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj
tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
Efekti na jaja i larve
Ciljane vrste insekata su visoko osetljive na Coragen® 20 SC u ranim fazama razvoja
PRIMENA DUPONT PREPARATA U KRASTAVCU
1. Ovicidno:
2. Ovi-larvicidno:
3. Ovi-larvicidno:
Larve uginu unutar jaja pre piljenja
Larve uginu unutar tretiranog jajeta
posle usvajanja male količine
aktivne materije kroz membranu
Larva ugine pre nego što potpuno
napusti jaje
Vinova loza - za suzbijanje grozdovog smotavca (Lobesia botrana) - tretiranje u vreme polaganja
jaja, a pre piljenja larvi u koncentraciji od 0,015-0,018%, (1,5-1,8 ml u 10 l vode).
Može se primeniti 1-2 puta u sezoni sa intervalom od najmanje 14 dana. Maksimalan broj
tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta.
Curzate® M WG*
Curzate® R WG*
Vydate® 10 L
Krompir - Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) - primeniti u količini 50-60 ml/ha, na
početku piljenja larvi do pojave prvih larvi L3. Ako se upotrebi viša doza (60 ml/ha), pri jačem
napadu, može se očekivati duže rezidualno delovanje 21 dan.
Paradajz - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta
absoluta)*. Za suzbijanje pamukove sovice tretiranje obaviti u periodu piljenja jaja odnosno
prilikom masovnog leta i nakon toga u intervalu od 7-10-14 dana, u količini 0,14- 0,20 l/ha,
prskanjem i orošavanjem. Za suzbijanje Tuta absoluta tretiranje obaviti u periodu piljenja jaja,
kada su prisutne mlade gusenice. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2). Maksimalan
broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 3 puta za Helicoverpa armigera i 2 puta za
Tuta absoluta.
Kukuruz - u semenskom i kukuruzu šećercu za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera)
i kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) - u količini od 0,1 do 0,15 l/ha, za vreme polaganja jaja,
*U postupku registracije
6 zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
7
DuPont™ Lannate® 90
Insekticid
pre piljenja larvi i na početku piljenja gusenica, uz utrošak vode od 200 do
400 l/ha ili 70 l/ha vode uz dodatak (0,1%) okvašivača Trend® 90 za avio tretman.
Insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju velikog broja štetnih
insekata na voću, vinovoj lozi, povrću i duvanu.
Kupus - za suzbijanje malog kupusara (Pieris rapae) i kupusovog moljca (Plutella xylostella) u
količini od 0,14 do 0,2 l/ha, uz utrošak 200 do 400 l/ha vode, za vreme polaganja jaja, a pre
piljenja gusenica.
Delovanje
Breskva - za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta) u koncentraciji 0,016-0,02%
(1,6-2,0 ml u 10 l vode). Može da se primeni u vreme piljenja larvi prve generacije smotavca, a
pre masovnog leta (let leptira pratiti pomoću svetlosnih ili feromonskih klopki). Drugi tretman
obaviti nakon 10-14 dana. Tretman obaviti pre ubušenja larvi u lastare ili plodove, a do 14
dana pred berbu.
PRIMENA
Coragen® 20 SC
Citoplazma
Unutrašnjost mišića
Dugotrajna
zaštita useva i zasada
prednosti
Coragen® 20 SC se brzo usvaja u tkivo lista, gde je zaštićen od spiranja, a istovremeno je
prisutan i vrši zaštitu lista od insekata koji se hrane na njegovoj površini. Ova translaminarna
aktivnost, otpornost na spiranje kišom, snažno insekticidno delovanje i otpornost na
fotorazgradnju, osnove su dugotrajne zaštite useva koju obezbeđuje preparat Coragen® 20 SC.
Superiorna zaštita useva
• brzo delovanje
• zaustavlja ishranu štetnih insekata odmah nakon primene
• dugotrajna zaštita useva
• bezbedan po usev, izuzetno efikasan u malim količinama primene
Izuzetne ekološke osobine
• kratka karenca
• povoljan toksikološki i ekotoksikološki profil
Kompatibilnost integralnim programima zaštite
• može se mešati sa drugim preparatima
• novi mehanizam delovanja
• selektivan prema predatorskim insektima i oprašivačima
Karenca
8 Jabučasto voće, breskva, krompir, kukuruz šećerac: 14 dana, vinova loza: 28 dana,
kupus: 7 dana, paradajz: 1 dan.
zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
Lannate® 90 deluje na jaja, larve i odrasle jedinke. Lannate® 90 je kontaktni insekticid, koji
ima brzo dejstvo („knockdown efekat“) na insekte. Nije potrebno da insekti budu direktno
izloženi preparatu, pošto zbog sistemičnog delovanja suzbija i one koji se hrane tretiranim
biljkama.
Lannate® 90 primeniti u preporučenim dozama kada insekti dostignu populaciju praga
štetnosti (brojnost koja uzrokuje značajne štete). Naredne tretmane Lannate®-om treba
izvesti u roku 5-7 dana da bi se održala zaštita. Upotrebite dovoljno vode da se postigne
ujednačena pokrovnost.
Jabuka, kruška i dunja
a) jabukin smotavac (Cydia pomonella) – primeniti u koncentraciji 0,035-0,045% (3,5-4,5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 220-280 l vode, tretiranjem pre
ubušivanja gusenica u plodove i mladare, ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe,
b) zelena jabukina vaš (Aphis pomi), jabukina vaš crvenih gala (Disaphis devecta) i dudova
vaš (Disaphis plantaginea) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku
formiranja kolonija,
c) mineri zmijolikih mina (Lyonetia clerkella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,55,5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem
kada su mine veličine 3-5 mm,
d) štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperii), zapetasta (Lepidosaphes ulmi),
kalifornijska (Quadaspidiotus perniciosus), kruškina (Quadaspidiotus pyri) i školjkasta
(Quadaspidiotus ostraeformis) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l
vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih
stadijuma.
Breskva, nektarina, kajsija i badem
a) b
reskvine lisne vaši (Myzus persicae, Myzus varians, Brachycaudus schwartzii,
Brachicaudus persicae, Hyalopterus amygdali) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5
g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na
početku formiranja kolonija,
b) breskvin smotavac (Cydia molesta) – primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10
l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem pre
ubušivanja gusenica u plodove i mladare ili prema preporuci prognozno-izveštajne službe.
c) šljivine štitaste vaši (Parthenolecsanium corni, Parthenolecanium persicae, Pseudalacaspis
pentagona) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
Šljiva, višnja i trešnja
a) lisne vaši (Myzus cerasi, Brachycaudus helichrsi, Hyalopterus pruni, Phorodon humuli) –
primeniti u koncentraciji 0,04-0,05% (4-5 g/10 l vode), odnosno 100 g (jedna vodotopiva
vrećica) u 200-250 l vode, tretiranjem na početku formiranja kolonija,
b) štitaste vaši: crvena kruškina (Epidiaspis leperi), zapetasta (Lepidosaphes ulmi), šljivina
(Partenolecsanium corni, Pseudalacaspis pentagona) i kalifornijska (Quadaspidiotus
perniciosus) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem pokretnih stadijuma.
9
DuPont™ Avaunt® 15 EC
Insekticid
Vinova loza - Pepeljasti grozdov moljac (Lobesia bottrana) i žuti grozdov moljac (Clysia
ambiguella) – primeniti u koncentraciji 0,045-0,055% (4,5-5,5 g/10 l vode), odnosno 100 g
(jedna vodotopiva vrećica) u 180-220 l vode, tretiranjem na osnovu praćenja leta leptira, a
najkasnije po pojavi paučine na cvastima i grozdovima.
Paradajz, paprika i krastavac (u polju) - Lisne vaši: crna repina (Aphis fabae), pamukova (Aphis
gossypii, Aphis nasturtii) i breskvina (Myzus persicae) – primeniti u količini 0,08-0,2 kg/ha (0,82 g/100 m2), tretiranjem na početku formiranja kolonija.
Duvan
a) duvanski trips (Thrips tabaci) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10 l vode),
odnosno 100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem:
• duvanskog rasada, prvo kod ukrštanja rasada, a drugo (samo ako je potrebno)
20 dana posle prvog
• rasađenog duvana, prvo 5-10 dana posle rasađivanja, a drugo (samo ako je potrebno)
20-25 dana posle prvog,
b) lisne sovice (Heliothis spp.) – primeniti u koncentraciji 0,03-0,05% (3-5 g/10 l vode), odnosno
100 g (jedna vodotopiva vrećica) u 200-300 l vode tretiranjem rasađenog duvana odmah po
pojavi prvih gusenica (početak jula), a drugo (samo ako je potrebno) 25 dana posle prvog
(početak avgusta).
Utrošak vode: u zasadima voća 600-1.000 l/ha, za ostale namene 300-600 l/ha.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: 3 puta, a u povrću 2 puta u toku sezone.
Napomene
prednosti
radna
karenca
Karenca
10 •samo za profesionalnu upotrebu
• ne primenjivati u okućnicama niti u baštama
• obratiti pažnju na bezbednost radnika tokom primene
• ne primenjivati u zatvorenom prostoru (staklenicima, plastenicima itd.)
• ne primenjivati preko sistema za navodnjavanje
• ne primenjivati na travnjake i ukrasno bilje
• ne primenjivati na vodene kulture i biljke gajene u sudovima
• obezbediti zaštitne zone od 30 m u odnosu na vodene površine
• na tretiranim površinama, najmanje 14 dana posle primene preparata, ne dozvoliti
pristup domaćim životinjama
• obezbediti zaštitu ptica
• otrovan za pčele! Ne primenjivati kada pčele lete, niti za vreme cvetanja. kasno uveče
kada je let pčela minimalan.
•
•
•
•
•
•
Insekticid sa kontaktnim, digestivnim delovanjem. Uništava jaja i larve u svim stadijumima.
Koristi se za suzbijanje repičinog sjajnika, jabukinog smotavca, kukuruznog plamenca, moljca
paradajza (Tuta absoluta)* i pamukove sovice.
Delovanje
Primenom preparata Avaunt® 15 EC u preporučenoj količini, ponašanje insekata se veoma
brzo menja. Manifestuje se brzim prestankom ishrane insekata, i zbog toga odličnom zaštitom
tretirane biljke.
PRIMENA
Jabuka - za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella). Efikasan je u suzbijanju svih
generacija smotavca. Primenjuje se u količini 0,33-0,5 l/ha na samom početku piljenja
gusenica, sa razmakom od 10-14 dana između tretmana. Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10
l na 100 m2). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta za
svaku generaciju.
Kukuruz - Štetni organizam: kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) i pamukova sovica
(Helicoverpa armigera) - primeniti u količini 0,25 l/ha (2,5 ml/100 m2), tretiranjem 10 dana
posle maksimalnog leta leptira ili po pojavi prvih gusenica, a pre ubušenja u stabljiku ili
klip. Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2) ili 50 l/ha (5 l/ 100 m2) za primenu iz
vazduhoplova. Maksimalan broj tretmana na istoj površini je 2 puta tokom vegetacione sezone.
Paradajz* - za suzbijanje moljaca paradajza (Tuta absoluta) i pamukove sovice (Helicoverpa
armigera), u količini primene od 0,17 – 0,25 l/ha (1,7-2,5 ml/100 m2).
Primeniti Avaunt® 15 EC kada su mlade gusenice moljca paradajza i pamukove sovice prisutne.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Paprika - za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) - primeniti u količini 0,17-0,25
l/ha na početku piljenja gusenica. Utrošak vode: 400 - 600 l/ha (5 l na 100 m2). Maksimalan
broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je 2 puta tokom vegetacione sezone.
Uljana repica - za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) - primeniti u količini 0,170,25 l/ha kada se sjajnik pojavi, pre dostizanja praga štetnosti (pre cvetanja, a najkasnije u vreme
zelenog/žutog pupoljka). Maksimalan broj tretmana na istoj površini u toku jedne godine je
jednom.
prednosti
Brzo deluje (ishrana insekata trenutno prestaje)
sistemik, kreće se i translaminarno štiteći naličje lista
otporan na spiranje kišom
povoljne karence
deluje na jaja, larve i odrasle jedinke
široki spektar delovanja.
Dva dana od dana primene, na tretiranim površinama ne dozvoliti ljudima da rade, i 14 dana
posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.
karenca
7 dana za duvan, 14 dana za krastavce, papriku i paradajz, 35 dana za voće i grožđe.
zaštita voća i povrća
•
•
•
•
•
Ispoljava ovi-larvicidno i larvicidno dejstvo
Odlično deluje i na niskim i na visokim temperaturama
Otporan na spiranje kišom (dva sata nakon tretmana Avaunt® 15 EC se ne može sprati).
Ima nisku rastvorljivost u vodi što smanjuje mogućnost spiranja
Avaunt® 15 EC obezbeđuje rezidualnu zaštitu useva utičući i na ishranu insekata.
Tretirani zeleni delovi biljke imaju odbijajuće dejstvo na insekte koji pokušaju da se hrane
Jedinstveni način delovanja: do bioaktivacije (prevođenja u aktivni oblik) dolazi u crevima
insekata. Aktivni metabolit sprečava ulazak Na+ jona u nervne ćelije insekata, što uzrokuje
njihovu paralizu i smrt
• Nema ukrštene rezistencije sa drugim insekticidima.
7 dana za jabuku, 14 dana za kukuruz, 3 dana za paradajz, 1 dan za papriku i OVP za uljanu
repicu.
*U postupku registracije
zaštita voća i povrća
11
DuPont™ Vydate® 10 L
DuPont™ Curzate® M WG
Insekticid
Fungicid
Nematocid i insekticid sa kontaktnim i sistemičnim delovanjem, efikasan u suzbijanju
nematoda i bele leptiraste vaši na usevu paprike i krastavca u zaštićenom prostoru.
Primenom kroz sistem kap po kap, Vydate® 10 L se usvaja korenom i kreće se kroz biljku.
Primena
Vydate® 10 L se primenjuje za suzbijanje širokog spektra nematoda i to slobodnoživućih
i cistolikih (Meloidogyne spp., Globodera spp., Heterodera spp.) kao i bele leptiraste vaši
(Trialeurodes vaporariorum). Vydate® 10 L se u svetu koristi i kao insekticid za suzbijanje
velikog broja insekata kao što su vaši, tripsi, lisni mineri (Liriomyza).
Primenjuje se u usevu paprike i krastavca u količini 10 l/ha. U usevu paprike primenjuje
se 8-10 dana posle rasađivanja, a u usevu krastavca u vreme pojave odraslih jedinki
leptiraste vaši. Maksimalan broj tretiranja u toku vegetacije na istoj površini: četiri puta
za papriku i dva puta za krastavac.
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, paradajza*
i krastavca*. Jedinstvena aktivnost na samim mestima infekcije.
Delovanje
Curzate® M WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog
perioda. Poseduje preventivne, kurativne i antisporulacione osobine. Mankozeb ima
preventivno kontaktno delovanje sa produženim efektima. On stvara zaštitni sloj na površini
biljke i sprečava pojavu infekcije.
PRIMENA
Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji
od 0,3% (30 g u 10 l vode). Curzate® M WG je najefikasniji kada se primenjuje preventivno ili
u ranim stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što simptomi postanu
vidljivi na biljci. Primenjuje se od rane faze razvoja, početka listanja vinove loze (faze 12,1319 BBCH skale) a primena se nastavlja sve dok su vremenski uslovi povoljni za širenje
bolesti, sve do faze šarka (faza 83 BBCH skale). Na vinovoj lozi, pod normalnim vremenskim
uslovima, primenjuje se u intervalima 10-12 dana. U uslovima visokog infekcionog
potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti na
8 dana ili manje. Utrošak vode: 600-1.000 l/ha. Maksimalan broj tretmana u toku godine na
istoj površini: 4 puta.
• Vydate® 10 L se primenjuje isključivo kroz zatvorene sisteme za navodnjavanje
(kap po kap).
• Sistem treba da ima rezervoar u kome se nalazi Vydate® 10 L i iz koga se pomoću
Venturijeve cevi pripremljeni rastvor primeni kroz sistem za navodnjavanje.
• Sistem treba da obezbedi ravnomeran protok bez propuštanja rastvora na
nepredviđenim mestima.
• Primeniti uz dovoljnu količinu vode da bi se obezbedila distribucija preparata na
celoj tretiranoj površini.
• Prvo primeniti 60% od predviđene količine vode da se navlaži zona korenovog sistema.
Zatim uvesti u sistem predviđenu količinu Vydate®-a sa 20% vode. Preostalu količinu
vode (20%) primeniti da bi se ceo sistem dobro isprao i Vydate® rasporedio u zoni korena.
• Kiselost vode za navodnjavanje (pH 4,5 – 5,5) poboljšava aktivnost Vydate®-a.
Zbog toga se u rezervoar sa Vydate®-om mogu dodati azotna, sumporna ili fosforna
kiselina u količini 250-500 ml/1000 l vode.
Tretiranje iz vazduhoplova i folijarna primena nisu dozvoljeni.
prednosti
Kompatibilnost
•
•
•
•
•
•
•
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans)
i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30
g/100 m2). Primeniti Curzate M WG preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego
što simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 13-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim
uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala
i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Sprečava razvoj jaja i piljenje
Sprečava kretanje i orijentaciju nematoda ka korenu biljke
Sprečava prodor nematoda u korenov sistem i ishranu
Štiti korenov sistem u razvoju, kada je i najpotrebnije
Sprečava prenošenje virusa preko nematoda
Poboljšava usvajanje vode i hranjivih materija
Obezbeđuje uspešno zasnivanje useva.
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora
cubensis), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100m2). Primeniti Curzate M WG
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci
(faze 15-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima
8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje
oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Vydate® 10 L se primenjuje isključivo sam.
radna
karenca
1 dan
Karenca
14 dana za krastavac, 21 dan za papriku
12 Krompir - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), u količini
primene od 3 kg/ha (30 g/100 m2). Primeniti Curzate® M WG preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi
na biljci. Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U
uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, razmak
između tretmana treba skratiti. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj
tretmana u toku godine je 2 puta.
karenca
Stone sorte vinove loze 21 dan, vinske sorte vinove loze 42 dana i krompir 14 dana, paradajz
i krastavac 3 dana.
*U postupku registracije
zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
13
DuPont™ Curzate® R WG
DuPont™ Equation® PRO WG
Fungicid
Fungicid
Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača
plamenjače u zasadima vinove loze, krompira i paradajza. Kombinuje kratku rezidualnu
aktivnost i izuzetnu otpornost na spiranje kišom i dva različita mehanizma delovanja.
Kontaktni i lokalno sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i anti-sporulacionim
delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, krompira, krastavca* i luka*.
Delovanje
Primena
Napomene
Karenca
Curzate® R WG je kombinacija dve aktivne materije sa različitim načinom delovanja.
Cimoksanil brzo prodire u listove i suzbija patogene u toku prve polovine inkubacionog
perioda. Poseduje preventivne, kurativne i anti-sporulacione osobine.
Bakar-oksihlorid ima preventivno kontaktno delovanje. On stvara zaštitni sloj na površini
biljke i sprečava pojavu infekcije.
Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u količini
primene od 0,3% (30 g u 10 l vode).Curzate® R WG je najefikasniji kada se primenjuje
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije (obično 2-3 dana posle kiše), pre nego što
simptomi postanu vidljivi na biljci.
U zavisnosti od infekcionog potencijala i vremenskih uslova za ostvarivanje zaraze,
prema preporuci prognozno-izveštajne službe, primena može početi od kraja cvetanja
(od faze 69 BBCH skale), pa sve do 28 dana pred berbu. Na vinovoj lozi, pod normalnim
vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 10-12 dana. U kišnim uslovima koji
dovode do brže infekcije i povećanog rizika od oboljenja, razmak između dva prskanja
mora da se smanji na 8 dana ili manje. Utrošak vode: 600-1.000 l/ha. Maksimalan broj
tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta.
Krompir - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans), količini
primene od 3 kg/ha (30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše), pre nego što simptomi postanu vidljivi
na biljci. Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana.
U kišnim uslovima, smanjiti razmak između dva prskanja na 6-7 dana ili manje. Utrošak
vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj
površini: 3 puta.
Krastavac* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca (Pseudoperonospora
cubensis), u količini primene od 2,5-3 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG
preventivno ili u ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci
(faze 15-89 BBCH skale). Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima
8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje
oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na 6-7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Luk* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače luka (Peronospora destructor), u količini
primene od 2,5-3,5 kg/ha (25-30 g/100 m2). Primeniti Curzate® R WG preventivno ili u
ranim stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (preventivno
ili u ranim stadijumima infekcije (obično 1 dan posle kiše). Pod normalnim vremenskim
uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima visokog infekcionog
potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između dva prskanja na
6-7 dana. Utrošak vode: 200-400 l/ha. Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Curzate® R WG se ne sme primenjivati u vreme cvetanja vinove loze.
Delovanje
Equation® Pro WG je kombinacija dve materije: famoksadona i cimoksanila, koji se u svom
delovanju međusobno dopunjuju.
Famoksadon:
• deluje preventivno i kontaktno i sprečava formiranje i klijanje zoospora
• prodire u kutikulu listova i ne spira se kišom
• zahvaljujući čvrstom vezivanju za površinu biljke, efikasan je u zaštiti grozdova i plodova.
Cimoksanil:
• deluje kurativno
• brzo prodire i ravnomerno se raspoređuje u listovima
• zaustavlja rast micelije i sporulaciju.
PRIMENA
Vinova loza - Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze
(Plasmopara viticola) u količini 400 g/ha (4 g/100 m2). Primenjuje se u intervalu 10-12 dana.
Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period
inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7-8 dana.
Equation® Pro WG se primenjuje od faze 6 listova pa sve do mesec dana pred berbu.
Krompir - Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira
(Phytophtora infestans) u količini 400 g/ha (4 g/100 m2). Equation® Pro WG treba primeniti u
intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo),
skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može
smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se primenjuje već posle nicanja krompira pa sve do 14 dana
pred vađenje.
Paradajz - Equation® Pro WG se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora
infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini 400 g/ha odnosno 4 g/100
m2. Equation® Pro se primenjuje od pre cvetanja pa sve do 3 dana pre berbe paradajza.
Utrošak vode: vinova loza: 600 - 1000 l/ha; krompir i paradajz: 200-400 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini: 3 puta u vinovoj lozi, 4 puta u
krompiru i paradajzu.
Vreme
primene
Vreme prve primene određuje se na osnovu preporuke prognozno-izveštajne službe u
zavisnosti od infekcionog potencijala. Ukoliko nema mogućnosti za prognozu pojave oboljenja,
prvi tretman treba obaviti u ranoj fazi porasta useva, pre nego što simptomi bolesti postanu
vidljivi.
Zbog kurativnog delovanja cimoksanila, Equation® Pro treba primeniti maksimalno 2-3 dana
posle infekcije kod plamenjače vinove loze i 1 dan posle infekcije kod plamenjače krompira
i paradajza. Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2). Maksimalan broj tretmana u toku
godine je 4 puta.
karenca
28 dana za grožđe, 14 dana za krompir, 3 dana za paradajz
28 dana za vinovu lozu, 14 dana za krompir, 5 dana za krastavac, 21 dan za luk
*U postupku registracije
14 zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
15
DuPont™ Talendo®
DuPont™ Kocide® 2000
Fungicid
Fungicid
Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i anti-sporulacionim delovanjem
na bazi bakar-hidroksida za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, paradajza*,
kovrdžavosti lišća breskve i prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova
jabuke*.
Fungicid sa preventivnim delovanjem na prouzrokovača pepelnice vinove loze.
Delovanje
Primena
Napomene
Karenca
Talendo® je fungicid na bazi nove aktivne materije prokvinazid iz grupe kvinazolinona.
Prokvinazid deluje preventivno na prouzrokovača pepelnice vinove loze i to dvojako:
hemijski i biohemijski. Hemijsko delovanje se ogleda u poremećaju klijanja spore tako što
inhibira formiranje apresorija koja zatim ne može da izvrši infekciju. Biohemijsko delovanje
podrazumeva sposobnost aktivne materije da aktivira i stimuliše imuno sistem biljke kroz
aktivaciju velikog broja enzima.
PRIMENA
Talendo® se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice vinove loze
(Uncinula necator) u količini 200-250 ml/ha (2-2,5 ml/100 m2).
Primenjuje se u intervalu 14-21 dan. Faza razvoja vinove loze kada se preparat može primeniti
je od faze BBCH 13 do zatvaranja grozdova (BBCH 77), odnosno do 28 dana pred berbu.
Talendo® se primenjuje isključivo preventivno pre ostvarene infekcije. Preporučuje se primena
2-3 tretmana u bloku, ali može i naizmenično sa fungicidima drugačijeg mehanizma delovanja.
Utrošak vode je 600 – 1000 l/ha.
Maksimalni broj tretmana u toku godine je 3 puta.
Talendo® se usvoji u roku od tri sata nakon tretmana, a kiša ga nakon toga ne može sprati.
28 dana za vinovu lozu.
prednosti
karenca
kompatibilnost
Vinova loza - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) u
koncentraciji 0,2% (20 g/10 l vode). Primenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta
vinove loze (faze 13/53-81 BBCH skale) sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti,
a najpovoljnije vreme primene je u poslednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana.
Kocide® 2000 može biti fitotoksičan ukoliko se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena.
Utrošak vode: 600-1000 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 4 puta.
Breskva - za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća (Taphrina deformans). Primenjuje se
u proleće, u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i po potrebi, u jesen, u vreme
opadanja lišća (faze BBCH 97-00), u koncentraciji 0,25-0,35 % (25-35 g/10l vode).
Utrošak vode: 600-1000 l vode/ ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine na istoj površini je 2 puta.
Paradajz* - za suzbijanje prouzrokovača plamenjače paradajza (Phytophthora infestans), u
količini primene od 2-3 kg/ha (20-30 g/100 m2). Primeniti Kocide®2000 preventivno ili u ranim
stadijumima infekcije, pre nego što simptomi postanu vidljivi na biljci (faze 19-89 BBCH skale).
Pod normalnim vremenskim uslovima, primenjuje se u intervalima 8-10 dana. U uslovima
visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje oboljenja, smanjiti razmak između
dva prskanja na 7 dana.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 4 puta.
Jabuka* - za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke
(Venturia inaequalis), u koncentraciji primene od 0,25% (25 g/ 10 l vode).
Primeniti Kocide®2000 u proleće, od faze mirovanja do početka cvetanja (faze 00-57 BBCH skale).
Utrošak vode: 600-1000 l/ha.
Maksimalan broj tretmana u toku godine je 2 puta.
•
•
•
•
•
bakar-hidroksid ima bolju efikasnost od drugih bakarnih soli
može se koristiti u manjoj količini primene u odnosu na druga bakarna jedinjenja
bezbedniji je za biljke i čovekovu sredinu zbog manje doze bakra
ima bolju stabilnost na spiranje kišom od preparata na bazi bakar-sulfata i bakar-oksihlorida
homogena distribucija čestica formulacije i nakon sušenja.
21 dan za vinovu lozu, 7 dana za paradajz, obezbeđena vremenom primene za breskvu i jabuku.
Kocide® 2000 se ne sme mešati sa pesticidima kisele reakcije i preparatima na bazi fosetilaluminijuma.
* U postupku registracije
16 zaštita voća i povrća
zaštita voća i povrća
17
DuPont™ Tarot® 25 WG
Herbicid
Tarot® 25 WG suzbija jednogodišnje i višegodišnje travne kao i neke jednogodišnje
širokolisne korove u krompiru.
delovanje
Primena
Tarot® 25 WG deluje preko lista i korena. Nakon primene osetljivi korovi brzo prestaju sa
rastom, a crvenilo, nekroza i sušenje korova vidljivi su 5-10 dana posle tretmana. Korovi
koji se ne osuše ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Tarot® 25 WG najefikasniji je kada
se primenjuje na korove u fazi intenzivnog porasta.
Krompir - Tarot® 25 WG se koristi u usevu krompira i to:
a) jednokratno
- sam preparat, u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem kada je
krompir visine 5-20 cm, uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni
u fazi 2-4 lista, ili
- u kombinaciji sa preparatima na bazi metribuzina (sa 700 g/kg aktivna materija),
u količini 50 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha preparata na bazi metribuzina
tretiranjem kada je krompir visine do 5 cm. Kasniji tretmani kada je krompir visine
10-15 cm su mogući samo na zemljištima sa preko 4% humusa. Takođe voditi računa
o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost
krompira.
b) dvokratno
- prvo tretiranje u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha proizvoda na bazi
metribuzina, tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-4
lista.Takođe voditi računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se
odnose na osetljivost krompira.
- drugo tretiranje posle nicanja novih korova, u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend, do
zatvaranja redova krompira.
Utrošak vode: 200-400 l/ha Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:
jednom ili dva puta u split aplikaciji.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense),
pirevina obična (Agropyrum repens);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su: proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena
(Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir
obični (Amaranthus retroflexus), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorušica
poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
prednosti
18 • Izuzetna brzina delovanja na travne korove
• Ne ograničava plodored
• Laka i bezbedna primena.
zaštita voća i povrća
prodajni tim
Zoran Kampfer
Vladimir Vasojević
Predstavnik za
ključne klijente
Predstavnik prodaje
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Milan Šibul
Promoter
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Goran Milićević
Predstavnik prodaje
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Ivana Drljača
Promoterka
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Željko Đurđev
Predstavnik prodaje
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Dušan Urošević
Promoter
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Koristite proizvode za zaštitu bilja bezbedno i odgovorno.
Copyright © 2012. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Download

zaštita Voća i poVrća