DuPont
Herbicidi u kukuruzu
Intenziviranje proizvodnje kukuruza
uvođenjem u proizvodnju novih,
savremenih hibrida, primena
agrotehničkih mera i upotreba moderne
mehanizacije za cilj imaju podizanje nivoa
proizvodnje i postizanje visokih prinosa.
Visoki prinosi ove žitarice, koja zauzima
najveće površine u Srbiji, ne zavise samo
od ovih činilaca već u velikoj meri i od
zaštite useva kukuruza.
Kukuruz je posebno osetljiv na konkurenciju korova, u najosetljivijim,
ranim fazama razvića. Štete koje korovi nanose kukuruzu u Srbiji su
ogromne. Ako se uzme da je smanjenje usled konkurencije korova
u proseku 10%, to znači da se u Srbiji zbog primene nekvalitetnih,
neproverenih ili neodgovarajućih sredstava godišnje izgubi prinos sa
više od 100.000 hektara, odnosno više od 600.000 tona kukuruza.
DuPont stalno unapređuje svoje proizvode, na prvom mestu vođen
potrebama proizvođača i stalnom težnjom za postizanje optimalnih
rezultata u zaštiti bilja. Na taj način proizvođači u Srbiji imaju na
raspolaganju proizvode sa kojima mogu efikasno i bezbedno suzbiti
sve korove u kukuruzu i na taj način dobiti visoki prinos.
DuPont SRB d.o.o.
Plan zaštite kukuruza
Kukuruz je usev koji se u Srbiji gaji na ubedljivo najvećim površinama
i slobodno se može reći da je najvažnija POLJOPRIVREDNA kultura.
Proizvodnja KUKURUZA JE vezana sa mnogim problemima, a jedan od
najvećih je zaštita useva od korova.
Upotreba neodgovarajućih sredstava za zaštitu bilja može
imati nesagledive posledice koje se ogledaju ne samo u rastu
troškova usled ponavljanja tretmana, već i u padu prinosa
usled konkurencije korova u najosetljivijim fazama razvoja
useva kukuruza.
Poslednjih godina se pokazalo da izbor neodgovarajućih
sredstava često nosi opasnost od izostanka efekata, ponavljanja
tretmana i oštećenja useva. Iz tih razloga ključnim se pokazao
izbor herbicida koji svojim efektima neće izneveriti očekivanja.
Kompanija DuPont je poznata ne samo kao prvi proizvođač
preparata iz grupe sulfonil urea u svetu, već i kao kompanija
koja ima najveću tradiciju i iskustvo u ovoj proizvodnji.
CORDUS® 75 WG + TREND® 90
TAROT® 25 WG + TREND® 90
TAROT® PLUS WG + TREND® 90
GRID® 75 WG + TREND® 90
Setva
Nicanje
Dva lista
Tri lista
Šest listova
Osam listova
DESET LISTOVA
3 | HERBICIDI U KUKURUZU |
®
Cordus 75 WG
CORDUS® 75 WG se usvaja preko listova i sistemično se prenosi kroz celu
biljku, sve do korena ili rizoma. Brzo zaustavlja porast korovskih biljaka,
a crvenilo, nekroza i sušenje korova nastupa posle 5 do 10 dana.
CORDUS 75 WG suzbija
®
jednogodišnje i višegodišnje
travne korove kao i brojne
jednogodišnje širokolisne
korove u kukuruzu.
Sastav:
nikosulfuron 500 g/kg,
rimsulfuron 250 g/kg
| HERBICIDI U KUKURUZU | 4
PRIMENA
DELOVANJE
CORDUS® 75 WG se primenjuje kada se
kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze
12 - 18 BBCH skale) u količini: 40 g/ha + 0,1%
okvašivača TREND® 90.
Najbolji rezultati se postižu tretiranjem kada se
sirak nalazi u fazi 3 do 5 listova, jednogodišnji
travni korovi u fazi od jednog lista do faze
bokorenja, a jednogodišnji širokolisni korovi u
fazi 2 do 4 lista.
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense);
KOMPATIBILNOST
Ne preporučuje se primena sa zemljišnim
organo-fosfornim insekticidima.
Radi proširenja spektra delovanja može se
mešati sa preparatima na bazi dikambe i
tifensulfuron-metila.
b)
•
•
•
jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
sirak divlji iz semena (Sorghum halepense),
proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
muhar sivi (Setaria glauca);
c)
•
•
•
•
•
•
•
jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
samonikla uljana repica (Brassica napus),
srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum),
tatula obična (Datura stramonium),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
čistac jednogodišnji (Stachys annua).
CORDUS® 75 WG se primenjuje kada je kukuruz u fazi 2 - 8 listova (faze 12 - 18 BBCH skale).
CORDUS® 75 WG + TREND 90
Ako se tretman obavi kada su korovi u ranoj
fazi porasta, CORDUS® 75 WG suzbija i neke
jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
• obična pepeljuga (Chenopodium album),
• njivska lubeničarka (Hibiscus trionum),
• pomoćnica obična (Solanum nigrum).
PREDNOSTI PREPARATA
• Visoka selektivnost - bezbedan usev;
•Izuzetna efikasnost u suzbijanju divljeg
sirka iz rizoma i semena, kao i nekih
jednogodišnjih širokolisnih korova;
•Ne ograničava plodored;
•Dopunjujući efekat dve aktivne materije
poznate po efikasnom i uspešnom
suzbijanju korova.
5 | HERBICIDI U KUKURUZU |
Tarot 25 WG
®
TAROT® 25 WG deluje preko lista i korena. Nakon primene osetljivi korovi
brzo prestaju sa rastom, a crvenilo, nekroza i sušenje korova su vidljivi
posle 5-10 dana.
Korovi koji se ne osuše ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Najefikasniji
je kada se primenjuje na korove u fazi intenzivnog porasta.
TAROT® 25 WG suzbija
jednogodišnje i višegodišnje
travne kao i neke širokolisne
korove u kukuruzu.
Sastav:
rimsulfuron 250 g/kg
| HERBICIDI U KUKURUZU | 6
PRIMENA
DELOVANJE
TAROT® 25 WG se primenjuje jednokratno
ili dvokratno u količini 40-60 g/ha + 0,1%
okvašivača TREND® 90 tretiranjem kada
kukuruz ima razvijenih od 1 do 7 listova
(faze 11-17 BBCH-skale), kada su uskolisni
korovi od faze jednog lista do bokorenja, a
širokolisni u fazi 2-4 lista.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense),
• pirevina obična (Agropyrum repens);
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Kompatibilnost
TAROT® 25 WG se može mešati sa preparatima
na bazi dikambe i tifensulfuron-metila. Ne sme
se mešati sa organofosofornim insekticidima.
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
• proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
• muhar zeleni (Setaria viridis),
• muhar sivi (Setaria glauca),
• sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
c) jednogodišnje širokolisne korove, kao što su:
• štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
• štir obični (Amaranthus retroflexus),
• samonikli suncokret (Helianthus annuus),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua).
TAROT® 25 WG se primenjuje kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale).
TAROT® 25 WG + TREND® 90
PREDNOSTI PREPARATA
•Izuzetna brzina delovanja na travne korove;
•Ne ograničava plodored;
•Laka i bezbedna primena.
Plodored
Posle primene preparata TAROT® 25 WG mogu
se sejati sledeći usevi:
- iste kalendarske godine: ozime žitarice, trave;
- naredne godine: jare žitarice, uljana repica,
šećerna repa, soja, krompir, paradajz, kukuruz.
U slučaju da usev koje je tretiran preparatom
TAROT® 25 WG propadne iz bilo kog razloga,
odmah se mogu sejati samo kukuruz i krompir.
7 | HERBICIDI U KUKURUZU |
Tarot Plus WG
®
Korovi ga brzo usvajaju preko listova i korena, veoma brzo zaustavlja rast
korova posle primene. Simptomi u vidu gubitka boje i hloroze, pojavljuju
se u roku od 3-10 dana, a korovi se potpuno suše posle 3-4 nedelje.
Povoljni uslovi, toplo i vlažno vreme nakon primene ubrzava delovanje
preparata TAROT® PLUS WG, a hladno i suvo vreme može da ga uspori.
TAROT® PLUS WG suzbija
široki spektar uskolisnih
i širokolisnih korova u
kukuruzu.
Sastav:
rimsulfuron 32,6 g/kg,
dikamba Na-so 608 g/kg
| HERBICIDI U KUKURUZU | 8
PRIMENA
DELOVANJE
TAROT® PLUS WG se primenjuje u usevu
kukuruza kada kukuruz ima od 1 do 6 listova
(faze 11-16 BBCH skale).
TAROT® PLUS WG koristiti u količini primene
od 307 g/ha, uvek uz dodatak 0,1%
okvašivača TREND® 90 (200-300 ml/ha).
Utrošak vode: 200-400 l/ha.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što su:
• sirak divlji iz rizoma (Sorghum haplepense),
• pirevina obična (Agropyron repens);
Korovi su najosetljiviji u sledećim fazama:
• Sirak (Sorghum) i pirevina (Agropyron):
15-2o cm (3-5 listova);
• svračice (Digitaria sanguinalis), muhari
(Setaria spp.), i ostali jednogodišnji
uskolisni korovi: 1 list pa do bokorenja;
• jednogodišnji širokolisni korovi: 2-4 lista;
• višegodišnji širokolisni korovi kao što je
palamida (Cirsium): 4-6 lista;
• poponac njivski (Convolvulus arvensis) i
divlji ladolež (Calystegia sepium): 15-20 cm.
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
• proso korovsko (Echinochloa crus-galli),
• svračica crvena (Digitaria sanguinalis),
• muhar (Setaria spp.),
• sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
c) •
•
•
•
•
•
•
jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti),
štir obični (Amaranthus retroflexus),
štir bljutavi (Amaranthus blitoides),
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia),
pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum),
samonikli suncokret (Helianthus annus),
TAROT® PLUS WG se primenjuje kada kukuruz ima 1-6 listova (faze 11-16 BBCH skale).
TAROT® PLUS WG + TREND® 90
•
•
•
•
•
•
vijušac (Polygonum spp.),
gorušica poljska (Sinapis arvensis),
pomoćnica obična (Solanum nigrum),
čistac jednogodišnji (Stachys annua),
mišjakinja obična (Stellaria media),
boca obična (Xanthium strumarium);
d) višegodišnji širokolisni korovi, kao što su:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
• poponac njivski (Convolvulus arvensis).
PREDNOSTI PREPARATA
•Širok spektar delovanja na širokolisne i travne korove;
•Kompletno rešenje;
•Ne ograničava plodored;
•Laka i bezbedna primena.
9 | HERBICIDI U KUKURUZU |
Grid 75 WG
®
GRID® 75 WG suzbija široki spektar uskolisnih i širokolisnih korova u
kukuruzu. Primenjuje se u ranoj fazi nicanja kukuruza i korova, te uspešno
zamenjuje tretmane pre nicanja.
GRID 75 WG suzbija
®
jednogodišnjE i višegodišnjE
uskolisnE kao i jednogodšnjE
širokolisnE korovE. deluje
uglavnom preko lista, a
delimično i preko zemljišta.
Sastav:
rimsulfuron 500 g/kg,
tifensulfuron-metil 250 g/kg
| HERBICIDI U KUKURUZU | 10
PRIMENA
DELOVANJE
GRID® 75 WG se koristi kada je kukuruz u fazi
od 1 do 5 listova (faza 11-15 BBCH skale).
Primenjuje se u količini od 20 do 25 g/ha.
Najbolji rezultati se postižu tretiranjem
kada je divlji sirak u fazi 3 do 5 listova,
jednogodišnji travni korovi u fazi od jednog
lista do faze bokorenja, a jednogodišnji
širokolisni korovi u fazi od 2 do 4 lista.
Efikasno suzbija:
a) višegodišnje uskolisne korove, kao što je:
• divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense);
b) jednogodišnje uskolisne korove, kao što su:
• divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),
• korovsko proso (Echinochloa crus-galli),
• muhari (Setaria spp.);
Uz dodatak 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi
Dikambe (sa 480 g/l aktivne materije)
uspešno suzbija pomoćnicu (Solanum
nigrum), tatulu (Datura stramonium), čičak
(Xanthium strumarium) kao i višegodišnje
širkolisne korove kao što su poponac obični
(Convolvulus arvensis) i palamida njivska
(Cirsium arvense).
Utrošak vode: 200 - 400 l/ha uz dodatak
okvašivača TREND® 90 (0,1%).
c) širokolisne korove, kao što su:
• teofrastova lipica (Abutilon theophrasti),
• štir (Amaranthus spp.),
• ambrozija (Ambrosia spp.),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• samonikli suncokret (Helianthus annus),
• lubeničarka njivska (Hibiscus trionum),
• dvornik (Polygonum spp.),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• čistac jednogodišnji (Stachys annua);
GRID® 75 WG se koristi kada je kukuruz u fazi od 1-5 lista (faza 11-15 BBCH skale).
GRID® 75 WG + TREND® 90
PREDNOSTI PREPARATA
•Širok spektar delovanja preparata na travne
i širokolisne korove;
•Uspešno zamenjuje tretmane posle setve a
pre nicanja;
•Visoka kompatibilnost - mogućnost mešanja
sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.
11 | HERBICIDI U KUKURUZU |
Zoran Kampfer
Goran Milićević
Vladimir Vasojević
Željko Đurđev
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Milan Šibul
Dušan Urošević
Ivana Drljača
Dalibor Munćan
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
Predstavnik za
ključne klijente
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoterka
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Copyright © 2011. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Koristite proizvode za zastitu bilja bezbedno i odgovorno
Predstavnik prodaje
Promoter
Download

Herbicidi u kukuruzu