Harmony 75 WG
®
Harmony 75 WG
®
Harmony® 75 WG je selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova
u usevu soje i lucerke u obliku vododisperzibilnih granula (WG), svetlosmeđe boje
Sadrži: tifensulfuron-metil 750 g/kg
DELOVANJE
Harmony® 75 WG biljke usvajaju uglavnom kroz listove i brzo
se prenosi kroz celu biljku. Osetljivi korovi zaustavljaju rast
posle nekoliko časova od primene. Drugi simptomi su vidljivi
tek 5-10 dana kasnije, a korovi potpuno uvenu za 15-25
dana. Manje osetljivi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne
konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.
Harmony® 75 WG je najefikasniji kada se primenjuje na
korove kada su u početnoj fazi porasta.
SPEKTAR DELOVANJA
• Harmony® 75 WG dobro suzbija sledeće korove:
jednogodišnji širokolisni korovi:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi
(Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus
retroflexus), vidovčica crvena (Anagalis arvensis),
prstenak poljski (Anthemis arvensis), hoću-neću (Capsela
bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium
album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), pepeljuga
mnogocvetna (Ch. polyspermum), konica obična
(Galinsoga parviflora), lubeničarka njivska (Hibiscus
trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
kamilica prava (Matricaria chamomilla), bulka (Papaver
rhoeas), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), ljutić
njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis
arvensis), obična gorčika (Sonchus oleraceus), čistac
jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria
media), persijska čestoslavica (Veronica persica).
• Zadovoljavajuće suzbija jednogodišnje širokolisne korove:
samonikli suncokret (Helianthus annuus), dvornik veliki
(Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum
persicaria), kiseljak (Rumex spp.), maslačak (Taraxacum
officinale).
PRIMENA
Primenjuje se u usevu soje posle nicanja useva u fazi prve
potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada
korovi imaju razvijena 2-4 lista, u količini 8 g/ha uz dodatak
0,1% okvašivač Trend® 90.
Uspešno se može mešati sa drugim preparatima radi
proširenja spektra delovanja.
Pre upotrebe mešavinu testirati na maloj površini.
U usevu lucerke se primenjuje u drugoj godini ili kasnije,
u količini 15-20 g/ha uz dodatak okvašivača Trend® 90 u
koncentraciji 0,05%. Tretiranje se obavlja rano u proleće pre
početka vegetacije lucerke.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini:
jednom.
PREDNOSTI PREPARATA
• Sistemično kretanje kroz biljku
• Odlično delovanje na pepeljugu (Chenopodium album),
i dvornike (Polygonum spp.)
• Uspešno se može mešati sa drugim herbicidima radi
proširenja spektra.
NAPOMENE
Ne sme se primenjivati:
• ukoliko je temperatura vazduha u dužem periodu ispod 10°C
• ukoliko su temperature vazduha iznad 25°C
• ukoliko soja nije formirala prvu trolisku
• pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha
• na kosim erozivnim površinama i kraškim poljima, zbog
ispirljivosti
• na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom,
potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom
insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim
faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva
• na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni
organofosforni insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle
primene ovog preparata.
PLODORED
Posle berbe soje tretirane sa Harmony® 75 WG, nema
ograničenja plodoreda i bilo koja kultura se može sejati.
U slučaju da se iz bilo kog razloga lucerka ili soja tretirana
preparatom Harmony® 75 WG mora preorati, odmah se mogu
sejati samo kukuruz, soja i žitarice. Bilo koja druga kultura se
može sejati 45 dana nakon primene Harmony® 75 WG.
KARENCA
Za soju: obezbeđena vremenom primene, za lucerku 15 dana.
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88, 11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589, fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Download

Harmony® 75 WG Harmony® 75 WG