DuPont
Zaštita strnih žita
DuPont
Zaštita strnih žita
Odavno je poznato da korovi i bolesti
negativno utiču na prinose strnih žita.
O ovoj činjenici mora se voditi računa
pogotovo u uslovima koji danas vladaju
na tržištu.
Racionalizacija proizvodnje i imperativ
postizanja prinosa koji će dati profit
nikada nije bila izraženija.
Plan zaštite strnih žita
Primenom DuPont sredstava za zaštitu bilja postiže se optimum zaštite, uz
racionalizaciju troškova proizvodnje.
DuPont kao lider u proizvodnji preparata iz grupe sulfonilurea
namenjenih za suzbijanje korova, svojom paletom herbicida
za primenu u strnim žitima apsolutno je adekvatan partner
svakom proizvođaču koji želi da ima čiste useve i time da
eliminiše rizike smanjenja prinosa usled konkurencije korova.
Pored herbicida kompanija DuPont u svojoj paleti proizvoda
ima i fungicide, koji eliminišu prouzrokovače bolesti kao što
su pepelnica, rđe, pegavosti lista i klasa, fuzarioze i druge
bolesti, koje mogu da dovedu do velikih smanjenja prinosa.
ACANTO® PLUS *
ALERT® S
GRANSTAR® EXTRA PX
LAREN® MAX PX
Pojava
Do tri
prvog razvijena
lista
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj
bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
Drugo
kolence
Pojava
lista
zastavičara
Zastavičar
potpuno
razvijen
Vidljivo
prvo osje
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće
ploda
* U usevu ječma za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) prvi tretman treba raditi sa preparatom Acanto® Plus
3 | ZAŠTITA STRNIH ŽITA |
HERBICID
Laren Max PX
®
Laren® Max deluje preko lista i korena i brzo se raspoređuje kroz celu
biljku. Sprečava deobu ćelija u tačkama rasta izdanka i korena osetljivih
biljaka. Nakon primene korovi zaustavljaju rast nakon nekoliko sati,
drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana, a potpuno uvenuće korova je za
15-25 dana. Laren® Max PX je najefikasniji kada se primenjuje na mlade
korove i korove u aktivnom porastu.
Laren® Max PX
je selektivni sistemični
herbicid iz grupe sulfonilurea
za suzbijanje širokolisnih
korova u usevu pšenice
posle nicanja.
Sastav:
metsulfuron-metil 333 g/kg,
tribenuron-metil 333 g/kg
| ZAŠTITA STRNIH ŽITA | 4
PRIMENA
DELOVANJE
Laren® Max PX se primenjuje u proleće,
kada su jednogodišnji širokolisni korovi
u fazi 2-4 lista, a višegodišnji širokolisni
korovi u stadijumu rozete.
Veoma je selektivan u žitaricama, i
primenjuje se kada su usevi u fazi od 2 lista
do faze zastavičara.
Dobro suzbija širok spektar širokolisnih
korova kao što su:
• palamida njivska (Cirsium arvense),
• pepeljuga obična (Chenopodium album do
2 razvijena prava lista),
• gorušica poljska (Sinapis arvensis),
• bulka obična (Papaver rhoeas),
• hoću-neću (Capsella bursa pastoris),
• vidovčica crvena (Anagallis arvensis),
• različak njivski (Centaurea cyanus),
• smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrahit),
• mrkva divlja (Daucus carota),
• žavornjak običan (Delfinium consolida),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• kamilica prava (Matricaria chamomilla),
• dvornik obični (Polygonum presicaria),
• ljutić puzavi (Ranunculus repens),
• rotkva divlja (Raphanus raphanistrum),
• štavalj (Rumex spp.),
• gorčika obična (Sonchus oleraceus),
• mišjakinja obična (Stellaria media),
Količina primene: 15 g/ha uz dodatak 0.1%
okvašivača Trend® 90 uz utrošak vode od
200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalni broj tretmana na istoj površini u
toku jedne godine je jednom.
LAREN® MAX PX
Pojava
prvog lista
•
•
•
•
•
•
Do tri
razvijena
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
Drugo
kolence
Pojava
lista zastavičara
Zastavičar
potpuno razvijen
Vidljivo prvo
osje
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće ploda
stisnuša kravlja (Thlaspi arvense),
maslačak obični (Taraxacum officinale),
čestoslavica poljska (Veronica arvensis),
čestoslavica persijska (Veronica persica),
grahorice (Vicia spp.),
samonikla uljana repica.
PREDNOSTI PREPARATA
• Selektivan, primenjuje se do lista
zastavičara;
•Izuzetna
efikasnost
u
suzbijanju
dominantnih korova u usevu pšenice.
5 | ZAŠTITA STRNIH ŽITA |
HERBICID
GRANSTAR EXTRA PX
®
GRANSTAR® EXTRA PX sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod
osetljivih korova. Biljka ga usvaja uglavnom kroz listove. Osetljivi korovi
zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a potpuno uvenuće
za 15-25 dana. Preparat je najefikasniji kada se primenjuje na male korove
u početnim fazama porasta.
GRANSTAR® EXTRA PX
je selektivni sistemični
herbicid za suzbijanje
širokolisnih korova u
usevu pšenice.
Sastav:
tifensulfuron-metil 500 g/kg
tribenuron-metil 250 g/kg
| ZAŠTITA STRNIH ŽITA | 6
PRIMENA
DELOVANJE
GRANSTAR® EXTRA PX se primenjuje posle
nicanja kada je pšenica u fenofazi od 2 lista
do faze zastavičara (faze BBCH 12-39 skale)
Primenjuje se kada su korovi u fazi 2-6
listova u količini primene od 40-50 g/ha, uz
dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90.
Maksimalni broj tretiranja u toku vegetacione
sezone na istoj površini: jednom.
Dobro suzbija širok spektar jednogodišnjih
širokolisnih korova, kao što su:
• devojačka trava (Capsela busa-pastoris),
• pepeljuga obična (Chenopodium album),
• mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum),
• livadski ljutić (Rannunculus repens),
• gorušica poljska (Sinapis arvesis),
• obična mišjakinja (Stellaria media),
• čestoslavica persijska (Veronica persica),
• dvornik ptičiji (Polygomum aviculare),
• buzdija (Myagrum perfoliatum),
• palamida njivska (Cirsium arvense).
Brzina usvajanja
Plodored
GRANSTAR® EXTRA PX se usvaja u roku od
2 sata nakon primene. Ukoliko padne kiša
u roku manjem od dva sata posle tretmana,
efikasnost preparata može biti umanjena.
U slučaju preoravanja, mogu se sejati
samo žitarice 30 dana nakon preoravanja.
Za naredne biljke u plodoredu nema
ograničenja.
Utrošak vode: 200-300 l/ha (2-3 l/100 m2).
GRANSTAR® EXTRA PX
Pojava
prvog lista
Do tri
razvijena
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
Drugo
kolence
Pojava
lista zastavičara
Zastavičar
potpuno razvijen
Vidljivo prvo
osje
Prednosti
NAPOMENE
• Visoka selektivnost, bezbedan usev;
• Pouzdano delovanje;
• Ne ograničava plodored.
Ne sme se primenjivati:
- ukoliko je temperatura vazduha u dužem
periodu <10o C,
- ukoliko su temperature vazduha >25o C,
- pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha,
- na kosim erozivnim površinama i kraškim
poljima, zbog ispirljivosti;
- na usevima koji pate od stresa izazvanog
sušom, potopljenim zemljištem, niskim
temperaturama, napadom insekata, kao i
nedostatkom hranljivih materija ili drugim
faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj
useva;
- na tretiranim površinama ne smeju
se primenjivati folijarni organofosforni
insekticidi 7 dana pre i 4 dana posle primene
ovog preparata.
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće ploda
7 | ZAŠTITA STRNIH ŽITA |
FUNGICID
ACanto Plus
®
Trostruko delovanje, potpuna zaštita.
Preparat ACANTO® PLUS karakteriše jednistven trostruki način transporta
koji obezbeđuje i zaštitu novoizraslih delova biljke.
PRIMENA
Acanto® PLUS je FUNGICID
SA PReventivnim i kurativnim
delovanjem, visokO efikasAn
u suzbijanju Oboljenja
strnih žita.
Sastav:
pikoksistrobin 200 g/l,
ciprokonazol 80 g/l
| ZAŠTITA STRNIH ŽITA | 8
Acanto® Plus se primenjuje u usevu
strnih žita (pšenice i ječma) za suzbijanje
prouzrokovača pepelnice pšenice i ječma
(Blumeria), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti
lista i klasa pšenice (Septoria spp.), mrke
pegavosti lišća, propadanja klijanaca i
truleži korena žita (Helminthosporium
sativum) i mrežaste pegavosti ječma
(Pyrenophora teres).
Acanto® Plus postiže najveći efekat
kada se primenjuje preventivno u ranim
fazama zaraze, a najkasnije pri pojavi prvih
simptoma (u pšenici BBCH 31-61 i po potrebi
još jednom u vreme BBCH 49-59; u ječmu, od
završetka bokorenja do početka cvetanja, u
zavisnosti od prisustva patogena i uslova za
zaražavanje), a prema preporuci prognozno
izveštajne službe.
Količina primene: 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2)
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na
100 m2).
Brzina usvajanja
Acanto® Plus biljke usvajaju u roku od
dva do tri sata nakon tretmana. Ukoliko
padne kiša u roku kraćem od tri sata posle
tretmana, efikasnost preparata može biti
umanjena.
Preparat Acanto® Plus primenjivati
pre svega preventivno, pre ostvarivanja
infekcije.
KARENCA
42 dana za strna žita
ACANTO® PLUS *
1
4
2
Pojava Do tri
prvog razvijena
lista
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj
bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
DELOVANJE
Acanto® Plus sadrži dve aktivne materije sa
različitim ali kompatibilnim mehanizmima
delovanja, ima visoku efikasnost u suzbijanju
bolesti strnih žita.
Ciprokonazol,
sistemični
fungicid
sa
protektivnim, kurativnim i eradikativnim
delovanjem. Kroz biljku se kreće akropetalno.
Pripada hemijskoj grupi triazola.
Pikoksistrobin je preventivni i kurativni
fungicid. Kroz biljku se kreće se akropetalno
i translaminarno. Pripada hemijskoj grupi
strobilurina.
Prednosti
•Trostruko delovanje, potpuna zaštita;
•Delovanje na širok spektar bolesti;
•Jedinstven trostruki način transporta koji
Drugo
kolence
Pojava
lista
zastavičara
Zastavičar
potpuno
razvijen
Vidljivo
prvo osje
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće ploda
obezbeđuje i zaštitu novoizraslih delova
biljke:
- brzo usvajanje i sistemična distribucija
u biljci,
- absorpcija difuzijom kroz voštane
slojeve na površini biljke,
- redistribucija gasnom fazom;
•Preventivno i kurativno delovanje;
•Širok izbor tank miks partnera;
•Smanjene količine upotrebljene vode za
tretman;
• Fleksibilnost u vremenu primene.
NAČIN KRETANJA
Način kretanja preparata ACANTO® PLUS
kroz biljku (slike 1-5):
1. Redistribucija gasnom fazom
Odmah nakon aplikacije ACANTO® PLUS
je dostupan za redistribuciju. Biološki je
aktivan i obezbeđuje optimalnu pokrivenost
3
5
biljaka i kontrolu prouzrokovača bolesti na
novoizraslim listovima.
2. Sistemično kretanje
ACANTO® PLUS se transportuje ksilemom i
kroz njegove zidove u okolno tkivo biljke. Na
taj se način kreće od mesta tretmana.
3. Translaminarno kretanje
ACANTO® PLUS se transportuje sa tretirane
površine lista na naličje lista.
4. Difuzija kroz voštani sloj
Obezbeđenjem
uniformne
distribucije
vazduha oko listova obezbeđuje se i
redistribucija gasne faze aktivne materije.
5. Aksijalna redistribucija
Preparat ACANTO® PLUS se prenosi u sistem
sprovodnih sudova listova koji rastu i razvijaju
se. Ovo obezbeđuje zaštitu novoizniklih
listova.
9 | ZAŠTITA STRNIH ŽITA |
FUNGICID
Alert S
®
Kombinacija dve sistemične aktivne materije i sa visokom efikasnošću u
suzbijanju oboljenja pšenice.
Alert® S je sistemični
fungicid sa protektivnim,
kurativnim i eradikativnim
delovanjem za suzbijanje
bolesti u usevu pšenice.
Sastav:
karbendazim 250 g/l
flusiazol 125 g/l
| ZAŠTITA STRNIH ŽITA | 10
PRIMENA
DELOVANJE
Alert® S se primenjuje u usevu pšenice za
suzbijanje prouzrokovača:
• pepelnice žita (Blumeria (Erysiphe) graminis
f. sp. tritici),
• lisne (mrke) rđe žita (Puccinia recondita),
• sive pegavosti lista žita (Septoria tritici),
• sive pegavosti klasa žita (Septoria nodorum).
Alert® S je kombinacija dve sistemične
aktivne materije sa različitim načinom
delovanja, sa visokom efikasnošću u
suzbijanju oboljenja pšenice. Flusilazol
pripada grupi triazola, a karbendazim grupi
benzimidazola.
Alert® S postiže najbolji efekat kada se
primenjuje preventivno u ranim fazama
infekcije, a najkasnije do pojavi prvih
simptoma, počevši od faze bokorenja pa do
početka klasanja (faze 23-51 BBCH skale), u
zavisnosti od prisustva patogena i uslova za
pojavu infekcije.
Primenjuje se u količini od 0,8-1,0 l/ha
(8-10 ml na 100 m2), uz utrošak vode:
200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m2).
Brzina usvajanja
Alert® S se usvoji u roku od 2-3 sata nakon
tretmana i kiša ga nakon toga ne može sprati.
KARENCA
42 dana za pšenicu.
ALERT® S
Pojava
prvog lista
Pepelnica žita
Do tri
razvijena
Početak
bokorenja
Sredina
bokorenja
Kraj bokorenja
Početak
rasta
Prvo
kolence
Lisna (mrka) rđa žita
Drugo
kolence
Pojava
lista zastavičara
Zastavičar
potpuno razvijen
Vidljivo prvo
osje
Početak
klasanja
Kraj
klasanja
Cvetanje,
razviće ploda
Siva pegavost lista žita
11 | ZAŠTITA STRNIH ŽITA |
Zoran Kampfer
Goran Milićević
Vladimir Vasojević
Željko Đurđev
Centralna Srbija
Tel: 063 364 839
[email protected]
Srem, Mačva i Kolubarski okrug
Tel: 063 364 857
[email protected]
Banat
Tel: 063 364 928
[email protected]
Milan Šibul
Dušan Urošević
Ivana Drljača
Dalibor Munćan
Južna Bačka
Tel: 063 644 974
[email protected]
Centralna Srbija
Tel: 063 264 404
[email protected]
Srem i Mačva
Tel: 063 644 907
[email protected]
Južni Banat
Tel: 063 644 973
[email protected]
Predstavnik za
ključne klijente
Bačka
Tel: 063 264 432
[email protected]
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoter
Predstavnik prodaje
Promoterka
DuPont SRB d.o.o.
Omladinskih brigada 88
11070 Beograd
Tel: 011 20 90 589
Fax: 011 20 90 599
www.rs.ag.dupont.com
Ovaj štampani materijal je informativnog karaktera, pre primene opisanih sredstava obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.
Copyright © 2011. DuPont. Sva prava zadržana. DuPont Oval logo, DuPont®, The miracles of scienceTM i proizvodi
koji su označeni sa TM i ® su robne marke i zaštićena imena kompanije E.I. Du Pont de Nemours i njenih članica.
Koristite proizvode za zastitu bilja bezbedno i odgovorno
Predstavnik prodaje
Promoter
Download

Zaštita strnih žita