Zelena prognoza za 19.3.2015.
Stanje u usevima ječma
FENOFAZE RAZVOJA USEVA JEČMA
NA PODRUČJU VOJVODINE, U ZAVISNOSTI OD ROKA SETVE I ZASTUPLJENOG
SORTIMENTA, USEVI JEČMA SE NALAZE U RAZLIČITIM FAZAMA BOKORENJA,
RAZVIJENO DVA DO SEDAM SEKUNDARNIH STABALA.
STANJE U USEVIMA JEČMA
VIZUELNIM PREGLEDIMA USEVA JEČMA REGISTROVANO JE PRISUSTVO
SIMPTOMA SLEDEĆIH BOLESTI:


MREŽASTA PEGAVOST JEČMA (Pyrenophora teres)
PEPELNICA ŽITA (Erysiphae graminis)
MREŽASTA PEGAVOST JEČMA (Pyrenophora teres)
PRVI SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI SE JAVLJAJU U VIDU SITNIH
NEKROTIČNIH CRTICA ILI PEGICA, KOJE SE VRLO BRZO POVEĆAVAJU
PRAVEĆI USKE TAMNOMRKE POPREČNE I IZDUŽENE PRUGE TE CEO SIMPTOM
PODSEĆA NA KARAKTERISTIČNU MREŽU NA LISTU. VREMENOM OBOLELI DEO
NEKROTIRA DOK JE OSTALI DEO LISTA IZRAŽENO HLOROTIČAN. ZNAČAJNO
PRISUSTVO PEGA NA LISTU SMANJUJE ASIMILACIONU POVRŠINU LISTA I
DOVODI DO SMANJENJA TEŽINE ZRNA, ODNOSNO SMANJENJA PRINOSA
JEČMA.
SLIKA1 – SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI JEČMA
SLIKA2 – SIMPTOM MREŽASTE PEGAVOSTI JEČMA
OVAJ PATOGEN PREZIMLJAVA NA ZARAŽENIM BILJNIM OSTACIMA U VIDU
MICELIJE ILI PSEUDOTECIJA. ODRŽAVANJE GLJIVE MOGUĆE JE I NA DIVLJIM
TRAVAMA KAO I NA ZARAŽENOM SEMENU.
VLAŽNO I PROHLADNO VREME POGODUJE RAZVOJU OVOG PATOGENA. ZA
SPORULACIJU GLJIVE POTREBNA JE VISOKA VLAŽNOST U TRAJANJU OD 10 DO
30 ČASOVA, A ODVIJA SE U ŠIROKOM TEMPERATURNOM INTERVALU, SA
OPTIMUMOM OKO 20 °C.
TRENUTNO SE NA USEVIMA JEČMA, U ZAVISNOSTI OD REGIONA,
SORTIMENTA, UZRASTA BILJAKA I PREDUSEVA REGISTRUJE RAZLIČIT NIVO
ZARAZE. PROCENAT ZARAŽENIH BILJAKA KREĆE SE OD 2 DO 45, PROCENAT
NAPADNUTIH LISTOVA OD 7 DO 20, A PROCENAT ZARAŽENE LISNE POVRŠINE
OD 5 DO 25.
PREPORUKA
UKOLIKO SU SIMPTOMI MREŽASTE PEGAVOSTI JEČMA PRISUTNI NA VIŠE OD
10% LISTOVA DO FAZE PRVOG KOLENCA TREBA URADITI MERE ZAŠTITE
FUNGICIDIMA. UKOLIKO NIJE DOSTIGNUT OVAJ PRAG, PRATITI DALJI RAZVOJ
BOLESTI. ŠIRENJE SIMPTOMA NE TREBA PUSTITI IZNAD PRVOG LISTA
DRUGOG KOLENCA. UKOLIKO SE REGISTRUJE 10% BILJAKA SA SIMPTOMIMA
NA PRVOM LISTU DRUGOG KOLENCA, NEOPHODNO JE ZAŠTITITI USEV JEČMA.
SISTEM PROGNOZE PREPORUČUJE PRIMENU REGISTROVANIH FUNGICIDA KAO
ŠTO SU:
PREPARAT
DUETT ULTRA
ACANTO PLUS
AMISTAR
EXTRA
ANTRE PLUS
FALCON EC-460
AKTIVNA MATERIJA
EPOKSIKONAZOL+TIOFANAT-METIL
PIKOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL
AZOKSISTROBIN+CIPROKONAZOL
DOZA
0,4-0,6 L/HA
0,6 L/HA
0,5-0,75 L/HA
TEBUKONAZOL+TIOFANAT-METIL
1,5 L/HA
TEBUKONAZOL+TRIADIMENOL+SPIROKSAMIN 0,6 L/HA
PEPELNICA ŽITA (Erysiphae graminis)
PRVI SIMPTOMI SE UOČAVAJU NA LIŠĆU U VIDU HLOROTIČNIH PEGA U
OKVIRU KOJIH SE FORMIRA BELA DO BELOSIVKASTA MICELIJA. NA POVRŠINI
PEGA NA SAMOJ MICELIJI FORMIRAJU SE KONIDIJE TE CELA PEGA DOBIJA
BRAŠNAST IZGLED. KOD OSETLJIVIH SORATA PEGE MOGU PREKRITI CELE
LISNE POVRŠINE A MOGU SE REGISTROVATI I NA STABLU.
POJAVA I RAZVOJ PEPELNICE U DIREKTNOJ SU ZAVISNOSTI OD NIVOA
OSETLJIVOSTI GAJENIH SORATA, OD GUSTINE USEVA, NIVOA UNEŠENIH
HRANLJIVIH ĐUBRIVA, USLOVA SREDINE I PREDUSEVA.
NA NEKIM REGIONIMA REGISTROVAN JE NIVO OD 2% ZARAŽENIH BILJAKA,
DOK REGIONI NA SEVERU VOJVODINE BELEŽE I PREKO 80% ZARAŽENIH
BILJAKA. NA OVIM PARCELAMA PROCENAT ZARAŽENE LISNE POVRŠINE
POPEO SE NA 40%. OVI JEČMOVI SU IZ RANIJIH ROKOVA SETVE I FORMIRANJE
PRVOG KOLENCA JE U TOKU. RADI SE O POSEBNO OSETLJIVIM SORTAMA NA
OVOG PATOGENA I PREPORUKA JE RANIJA PRIMENA FUNGICIDA. NA OVAKO
OSETLJIVIM SORTAMA, UKOLIKO SE NASTAVE POVOLJNI USLOVI ZA RAZVOJ
PROUZROKOVAČA BOLESTI, ZAŠTITA USEVA JEDNIM TRETMANOM NEĆE BITI
DOVOLJNA.
HEMIJSKE MERE ZAŠTITE PROTIV PROUZROKOVAČA PEPELNICE SPROVODE
SE U OKVIRU ZAŠTITE PROTIV PROUZROKOVAČA MREŽASTE PEGAVOSTI
JEČMA, U FAZI PRVOG LISTA DRUGOG KOLENCA.
SLIKA3-SIMPTOM PEPELNICE NA JEČMU
Download

Zelena prognoza 19032015