Najjednostavnije
je najbolje
Pulsar 40
¢
Herbicid
Aktivna materija: 40 g/l imazamox
Formulacija: koncentrat za rastvor (SL)
Pakovanje: 1 L
Sistemi~ni herbicid za suzbijanje
jednogodi{njih i vi{egodi{njih travnih i {irokolisnih korova
Herbicid za
~isto polje
Prednosti:
 potpuna kontrola {irokolisnih i travnih korova i
samo jednim prskanjem
 uspe{no suzbijanje volovoda (Orobanche cumana)
 selektivan u primeni u
svim leguminoznim kulturama - soja, gra{ak,
pasulj
 jedno od retkih re{enja
protiv palamide i ambrozije u soji i gra{ku
usev
spektar delovanja
koli~ina primene
soja, gra{ak, pasulj,
*CLEARFIELD
suncokret
abutilon (Abutilon theoprasti), ambrozija
(Ambrosia artemisifolia), {tir (Amaranthus retroflexus), {tir (Amaranthus blitoides), ho}u-ne}u
(Capsela bursa pastoris), pepeljuga
(Chenopodium hybridum), pepeljuga
(Chenopodium album), datura (Datura stramonium), razli~ak (Delphinum consolida), bulka
(Papaver rhoes), divlja paprika (Polygonum
spp.), goru{ica (Sinapis arvensis), kere}e
gro`|e (Solanum nigrum), ~i~ak (Xanthium strumarium), veliki muhar (Echinochloa crus galli),
muhar (Setaria spp.), sirak iz semena (Sorghum
halepense iz semena)
1,0 - 1,2 l/ha
Vreme primene:
od 1 do 3 trolista
Karenca:
35 dana
MDK:
0,05 mg/kg
Preporuke za primenu:
 Najbolji rezultati su u ranijim fazama porasta
korova 1-4 lista, sa koli~inom preparata 1,2 l/
ha odnosno 0,7 litara po katastarskom jutru.
Da bi du`e delovao koli~ina preparata mo`e
se deliti u dva navrata:
 Kada je u pitanju suzbijanje travnih
vi{egodi{njih korova, npr. divlji sirak (Sorghum
halapense), mo`e se re}i da je efikasnost
zadovoljavaju}a - sirak ostaje pri zemlji i
zaustavljen je u porastu.
 Ukoliko zbog nepovoljnih vremenskih uslova
do|e do naknadnog nicanja sirka ili je
po-krovnost sa sirkom na datoj povr{ini
posebno velika, suzbijanje divljeg sirka treba
raditi ciljno preparatom Focus Ultra.
 Suzbijanje {irokolisnih i semenskih travnih
korova vr{iti u ranijim razvojnim fazama
korova.
 Suzbijanje vi{egodi{njih {irokolisnih korova:
palamida (Cirsium arvense) i poponac
(Convolvolus spp) vr{iti vi{im dozama: 1,2 l/
ha, a u gra{ku i pasulju uz prethodnu pro-veru
selektivnosti pri gajenju novih nepoznatih
sorti.
 Suzbijanje rizomskog divljeg sirka, iako je
dosta uspe{no, u uslovima velike brojnosti
zahteva u navedenim “niskim” kulturama
primenu preparata Focus Ultra.
Selektivnost: U nepovoljnim vremenskim
uslovima (hladno i ki{no vreme) mo`e do}i do
kratkotrajne pojave bledila (nijansa ka `utoj boji)
kod svih navedenih kultura, koje traje 3-10 dana i
nema nikakav uticaj na razvoj i prinos gajene
biljke.
Plodosmena: Nakon gajenja kultura prskanih
sa Pulsar 40 mogu se gajiti:
 posle 4 meseca: p{enica, je~am, ra`,
suncokret i duvan
 posle 9 meseci: kukuruz i krompir
Download

Pulsar 40 - Agroglobe