Suzbijanje korova u usevu kukuruza posle nicanja kukuruza i korova
Kukuruz je najvažnija ratarska kultura .Ukoliko se žele ostvariti maksimalni prinosi
neophodno je pored svih agrotehničkih mera na vreme izvršiti suzbijanje korova .Kritični period
u gajenju kukuruza je oko četiri nedelje posle nicanja kada usev treba sačuvati od konkurencije
korova.Osnovno je izvršiti suzbijanje korova posle setve a pre nicanja kukuruza herbicidima sa
zemljišnim delovanjem koji sprečavaju nicanje uskolisnih i širokolisnih korova iz
semena.Primenom ovih preparata ne može se izvršiti suzbijanje višegodišnjih korova koji niču iz
rizoma.Suzbijanje višegodišnjih korova se vrši u fazi posle nicanja kukuruza i korova.Ovo
tretiranje ne treba da bude jedino tretiranje protiv korova u kukuruzu već treba da bude
korektivno trertiranje,za suzbijanje korova koji se nisu mogli suzbiti zemljišnim herbicidima.
Posle nicanja kukuruza i korova za suzbijanje korova mogu se koristiti različiti herbicidi a izbor
herbicida zavisi od faze razvoja kukuruza i korova .
Tretiranje protiv divljeg sirka, pirevine, muhara, ostrika, štira,pepeljuge obavlja se kada je
kukuruz u fazi 3-8 listova nekim od herbicida:
►
►
►
►
►
Tarot 25 -DF - 50 g/ha (30 g/ha +20 g/ha)
Talisman, Kruz, Nicosav, Eliminator, Motivell - 1,2 l/ha (0,75 l /ha +0,5l/ha)
Innovate
-0,17 l/ha(0,12 + 0,8 l/ha)
Grid
-20 g/ha
Equip
- 2 l/ha
Zbog nejednakog nicanja divljeg sirka da bi suzbijanje bilo efikasnije potrebno je tretirati u
splitu ,dva puta obaviti tretiranje sa podeljenim dozama ,prvi put kada je kukuruz u fazi 3-4
lista i drugi put kada je kukuruz 6-8 listova.

Cordus 75WG -30g-40g /ha (kukuruz do 8 listova)-za sirak iz semena i rizoma
,muhare,proso,suzbija i neke širokolisne korove štir,pepeljugu,tatulu,pomoćnicu može se
koristiti i u split aplikaciji-20g+20 g.
► Ako su na njivama pod kukuruzom prisutni višegodišnji širokolisni korovi , palamida,
poponac i jednogodišnji korovi pepeljuga, štir,navedenim preparatima dodati preparate na
bazi a.m. 2,4 D (Monosan ekstraMaton,Lentemul D ,Esteron).
► U fazi razvoja kukuruza 3-5 listova mogu se koristiti preparati na bazi a.m.dikamba
(Banvel,Motikan,Plamen,Dikamba,Dimark 0,5-0,7 l/ha) bez oštećenja za kukuruz. Ovi
preparati imaju dobro delovanje i na čičak konjski bosiljak ambroziju
► U fazi razvoja kukuruza 2-4 lista preparati na bazi a.m. bentazon(
Bentamark,Basagran,Deltazon 3-4 l/ha) (čičak,maslačak,galijum,tatula,gorušica) kao
preparati Cambio i Avalon u količini od 2 l/ha.
Za tretiranje protiv uskolisnih i širokolisnih korova koriste se preparati:
► Maister Od -1,5 l/ha-2-6 listova
(divlji sirak,pirevina,korovsko proso,muhari,palamida,lipica,štir,pepelj.,kamilica,dvornici,
pomoćnica,čičak)
► Laudis-1,5-2 l/ha -2-10 listova(lipica,štir,ambrozija,pepeljuga,tatula,dvornici,
čičak,pomoćnica,palamida,korovsko proso,sivi muhar,sirak semenski)-mešanje sa
preparatima na bazi nikosulfurona)
► Celebrity plus u fazi razvoja 2-6 listova(muhari,divlji sirak,čičak,palamida,pepeljuga,
štir,poponac)
► Tangenta 1,5 l/ha do 8 lista kukuruza ( jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi i
neki uskolisni kao što je korovsko proso,za divlji sirak semenski mešanje sa preparatima
na bazi nikosulfurona)
U kasnijim fazama razvoja kukuruza mogu primeniti herbicid protiv jednogodišnjih i
višegodišnjih širokolisnih korova i mogu ga kombinovati sa herbicidima protiv uskolisnih
► Callisto od 0,2-0,25 l/ha + 0,5 % Atplus posle nicanja i do razvijenih 10 listova
kukuruza-(ambrozija, štir,pepeljuga, čičak, tatula,pomoćnica,palamida
Savetodavac za zaštitu bilja
PSSS Jagodina
dipl.ing.Ljiljana Jeremić
Download

Suzbijanje korova u usevu kukuruza posle nicanja